Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > НСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

НСС 1 - Приложение 4

24 Nov 2003 18:57ч, видяна 3026 пъти
реклама
Отчет за приходите и разходите (едностранен)
Отчет за приходите и разходите (едностранен)
на .......................................... за ...........................................

Наименование на приходите и разходите
Сума (хил. лв.)
текуща година
предходна година
а
1
2
I. Нетни приходи от продажби на:  
  продукция  
  стоки  
  услуги  
  Общо за група I:  
II. Приходи от финансирания,  
  в т.ч. от правителството  
III. Разходи по икономически елементи  
  Разходи за материали  
  Разходи за външни услуги  
  Разходи за амортизации  
  Разходи за възнаграждения  
  Разходи за осигуровки  
  Други разходи:  
  в т.ч.:  
  - обезценка на активи  
  - провизии  
  Общо за група III:  
IV. Суми с корективен характер  
  Балансова стойност на продадени активи (без продукция)  
  Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активипо стопански начин  
  Изменения на запасите от продукция и незавършено производство  
  Получени приплоди и прираст на животни  
  Други суми с корективен характер  
  О&що за група IV:  
V. Финансови приходи/разходи  
  Приходи /разходи от лихви  
  в т.ч. лихви от свързани предприятия  
  Приходи от участия  
  в т.ч. дивиденти  
  Положителни/отрицателни разлики от операции с  
  Финансови активи и инструменти  
  Положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове  
  Други приходи/разходи от финансови операции  
  Общо за група V:  
VI. Печалба/загуба' от обичайна дейност (I + II -III -IV ± V)   
VII. Извънредни приходи/разходи  
VIII. Счетоводна печалба/загуба (VI ± VII)  
IX. Разходи за данъци  
  Данъци от печалбата  
  Други  
Х. Печалба/загуба (VIII ± IX)  
 
Дата: ........................          Съставител:........................                      Ръководител:

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР