Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-00-979 от 17.09.2003

28 Nov 2003 14:59ч, видяна 1257 пъти
реклама
Относно: Прилагането на чл. 2д, ал. 1 от ЗДДС при доставки свързани с отдаването на сграда или част от нея по наем
От Вашето писмо става ясно, че Вашето дружество и наемател по договор за наем и по силата на този договор е длъжно да поеме всички разходи на наемодателя във връзка с управлението, дейността и поддръжката на сградата, като:

1. За съответните застрахователни покрития на сградата

2. Всички данъци, платими във връзка със сградата

3. Действително консумираното количество електроенергия, вода, топлоенергия, почистване и охрана на сградата, както и стойността на проведените телефонни разговори, като така изброените разходи се заплащат първо от наемодателя, след което той ги префактурира на наемателите си.

В конкретния случай е приложима хипотезата на чл. 29, ал.1 и ал. 1, т. 4 от ЗДДС, както и чл 232 от ЗЗД, според които:

"Чл. 29 (1) Данъчната основа на доставката на стока или услуга се определя на база сумата, дължима на доставчика от получателя или от трето лице за доставката, определена в левове и стотинки без данъка по този закон, увеличена със:

... ... ...

4. съпътстващите разходи, като комисионна, опаковане, транспорт и застраховка, начислени от доставчика на получателя."

и

"Наемателят е длъжен да си служи с вещта за определеното в договора ползване, а при липса на такова - съгласно предназначението й. Той е длъжен да плаща наемната цена и разходите свързани с ползването на вещта."

Тоест гореизброените разходи, които се заплащат от наемателя по силата на договора за наем, следва да се прибавят към договорения наем на сградата.

Договореният наем, увеличен с дължимите по договор разходи за застраховки, елекгроенергия, топлоенергия, данъците, платими във връзка със сградата, както и застрахователните премии и стойността на проведените телефонни разговори следва да бъдат документирани с данъчен документ - данъчна фактура (данъчно дебитно известие), ако наемодателят представлява регистрирано по ЗДДС лице и съответно наемът не представлява отдаване под наем на сграда или част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец.

Данъчните документи, с които се документират облагаемата доставка отдаване под наем на сграда или част от нея, се издават от регистрираното лице - доставчик, в срок до 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие, а известията - в срок до пет дни от изменението на данъчната основа, и се отразяват в счетоводството и дневника за продажби за данъчниа период, в който са издадени.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР