Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > МСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСС 8 - Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки или промени в счетоводната политика

08 Dec 2003 02:07ч, видяна 4592 пъти
реклама
Преработен 1993 година
МСС 35 Преустановяващи се дейности заменя параграфи 4 и 9 – 22 от МСС 8. МСС 35 също заменя дефиницията за преустановени дейности в параграф 6 от МСС 8. МСС 35 е в сила за финансови отчети, които обхващат периодите, започващи на или след 1 януари 1999.

МСС 40 Инвестиционни имоти допълни параграф 44, който сега също е представен в удебелен курсив. МСС е в сила за годишните финансови отчети, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 2001.

Едно разяснение на ПКР се отнася до МСС 8:

- ПКР – 8 Прилагане за първи път на МСС като основна счетоводна база

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към МСС. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Цел

Целта на настоящия стандарт е да предпише класификацията, оповестяването и счетоводното третиране на определени статии от отчета за доходите, така че всички предприятия да подготвят и представят отчетите си за доходите на една съпоставима база. Това ще подобри сравнимостта им както с финансовите отчети за предходни периоди, така и с финансовите отчети на други предприятия. Съответно този стандарт изисква класификацията и отчитането на извънредните статии и отчитането на определени статии от отчета за доходите от обичайната дейност. Той установява също и счетоводното третиране на промените в счетоводните приблизителни оценки, промените в счетоводната политика и коригирането на фундаменталните грешки.

Обхват

1. Този стандарт трябва да се прилага при представянето на печалбата или загубата от обичайната дейност и извънредните статии в отчета за доходите, отчитането в отчета на промените в приблизителните счетоводни оценки, фундаменталните грешки и промените в счетоводната политика.

2. Този стандарт замества МСС 8 Несвойствени статии, статии от минали периоди и промени в счетоводната политика, приет през 1977.

3. Наред с всичко останало стандартът разглежда отчитането на някои статии от нетната печалба или загуба за отчетния период. Такова отчитане се прави в допълнение на всяко друго отчитане, изисквано по други МСС, включително и Международен счетоводен стандарт МСС 5 Информация, която трябва да бъде оповестена във финансовите отчети.

4. [Заличена]

5. Данъчните ефекти на извънредните статии, фундаменталните грешки и промените в счетоводната политика се отчитат и оповестяват в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода. Където в МСС 12 става въпрос за необичайни статии, трябва да се разбира извънредни статии, така както са дефинирани в този стандарт.

Дефиниции

6. В този стандарт се използват следните термини с посоченото им значение:

Извънредни статии са доходите или разходите, които са резултат от събития или операции , които са ясно разграничени от обичайната дейност на предприятието, поради което не се очаква те да се повтарят често или постоянно.

Обичайни дейности са дейностите, които се предприемат от едно предприятие като част от неговия бизнес, и такива свързани дейности, които предприятието предприема за напредъка на, възникват за или произтичат от тези дейности.

Фундаментални грешки са грешките, установени през текущия отчетен период, които са от такова значение, че финансовите отчети за един или повече предходни периоди вече не могат да се считат за достоверни към датата на тяхното издаване.

Счетоводни политики представлява конкретни принципи, бази, общоприетости, правила и практики, приети от едно предприятие при изготвянето и представянето на финансовите отчети.

Нетна печалба или загуба за отчетния период

7. Всички признати за периода доходни и разходни статии трябва да бъдат включени при определянето на нетната печалба или загуба за периода, освен ако някой МСС не изисква или не позволява друго.

8. Обикновено всички признати за даден период доходни и разходни статии се включват при определянето на нетната печалба или загуба за периода. Това включва извънредните статии и резултатите от промени в счетоводните приблизителни оценки . Могат да съществуват обстоятелства обаче, при които дадени статии могат да се изключат от нетната печалба или загуба за текущия период. Настоящият стандарт разглежда две такива обстоятелства: коригиране на фундаментални грешки и ефекта от промени в счетоводната политика.

9. Други МСС разглеждат статии, които може да отговарят на дефинициите за доходите и разходите, дадени в общите положения, но които обикновено се изключват при определянето на нетната печалба или загуба. Такива примери включват преоценъчен резерв (виж МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване), печалби и загуби, произтичащи от преизчисление на финансовите отчети на чужди икономически субекти (виж МСС 21 Ефекти от промените в обмените курсове).

10. Нетната печалба или загуба за отчетния период включва следните елементи, всеки от които трябва да бъде оповестен на лицевата страна на отчета за доходите:

а) печалба или загуба от обичайната дейност; и

б) извънредни статии.

Извънредни статии

11. Естеството и размерът на всяка извънредна статия трябва да бъдат оповестени отделно.

12. На практика всички доходни и разходни статии, включени при определянето на нетната печалба или загуба за периода, са резултат от обичайната дейност на предприятието. Ето защо само в редки случаи дадено събитие или сделка водят до извънредна статия.

13. Дали едно събитие или сделка може да се разграничи ясно от обичайната дейност на предприятието се определя по-скоро от естеството на събитието или сделката в сравнение с дейността, извършвана обичайно от предприятието, отколкото от честотата, с която се очаква да възникват такива събития. Ето защо едно събитие или сделка могат да бъда извънредни за едно предприятие, но да не бъдат извънредни за друго предприятие поради разликите между техните обичайни дейности. Например загубите, понесени вследствие на земетресение, могат да се приемат за извънредна статия за много предприятия. Въпреки това исковете от собствениците на застрахователни полици вследствие на земетресение не се определят като извънредни статии при едно застрахователно предприятие, което прави застраховки за такива рискове.

14. Примери за събития и сделки, които обикновено пораждат извънредни статии за повечето предприятия, са:

а) загуба на активи; или

б) земетресение или друго природно бедствие.

15. Отчитането на естеството и сумата на всяка извънредна статия може да се направи на лицевата страна на отчета за доходите или когато това се оповестява в поясненията към финансовите отчети. Само общата сума на всички извънредни статии се оповестява на лицевата страна на отчета за доходите.

Печалба или загуба от обичайната дейност

16. Когато доходните и разходните статии на доходите и разходите от обичайната дейност са с такива размери, естество или обхват, че тяхното отчитане е важно за обясняване на резултатите от дейността на предприятието за отчетния период, естеството и сумата на такива статии трябва да се оповести поотделно.

17. Въпреки че доходните и разходни статии, описани в параграф 16, не са извънредни статии, естеството и размерът на такива статии могат да бъдат от значение за потребителите на финансови отчети при запознаването с финансовото състояние и резултати на предприятието и при изготвянето на прогнози за финансовото състояние и резултати. Оповестяването на такава информация обикновено се прави в бележките към финансовите отчети.

18. Обстоятелствата, които могат да доведат до отделно представяне на доходни и разходни статии съгласно параграф 16 включват:

а) намаляване стойността на материалните запаси до нетната им реализуема стойност, стойността на имотите, машините и съоръженията до възстановимата им стойност, както и обратното възстановяване на такива намаления;

б) преструктурирането на дейността на предприятието и обратното възстановяване на всякакви провизии, направени за разходите по преструктурирането;

в) освобождаване от имотите, машините и съоръженията;

г) освобождаване от дългосрочните инвестиции;

д) прекратени дейности;

е) уреждане на съдебни спорове ; и

ж) други обръщания на провизии.

19.— 22. [Заличени—виж МСС 35 Преустановяващи се дейности]

Промени в счетоводните приблизителни оценки

23. В резултат на несигурността, присъща на деловата дейност, много статии от финансовите отчети не подлежат на прецизна оценка, а само на приблизителна оценка. Процесът на приблизително оценяване е свързан с преценки, основани на последната налична информация. Приблизителни оценки може да се изискват например за лошите вземания, негодност на материалните запаси или срока на годност или очаквания срок на икономическите ползи от амортизируемите активи. Използването на разумни приблизителни стойности представлява основен елемент на изготвянето на финансовите отчети и не намалява тяхната достоверност.

24. Една приблизителна стойност подлежи на преразглеждане, ако настъпят промени в обстоятелствата, на които се базира, или в резултат от получена нова информация, допълнително натрупан опит или последващо развитие. По своята същност преразглеждането на приблизителната стойност не води до попадането на коригираната стойност в рамките на дефиницията за извънредна статия или фундаментална грешка.

25. Понякога е трудно да се направи разграничение между промяна в счетоводната политика и промяна на счетоводна приблизителна оценка. При тези случаи промяната се приема като промяна на счетоводна приблизителна оценка, придружена от съответното оповестяване.

26. Ефектът от промяната на счетоводна приблизителна оценка трябва да бъде включен при определянето на нетната печалба или загуба за:

а) периода на промяната, ако промяната засяга само този период; или

б) периода на промяната и бъдещи периоди, ако промяната засяга и двата.

27. Една промяна на счетоводна приблизителна оценка може да окаже влияние само върху текущия период или върху текущия период и бъдещи такива. Например приблизителната стойност на размера на лошите вземания засяга само текущия период, поради което се признава незабавно. Промяна в приблизителната оценка на срока на годност или на очаквания модел на потребление на икономическите ползи от един амортизируем актив засяга амортизационните разходи както за текущия период, така и за всеки период през останалия срок на годност на актива. И в двата случая ефектът от промяната, свързана с текущия период, се признава като приход или разход за текущия период. Ефектът върху бъдещи периоди, ако има такъв, се признава за бъдещите периоди.

28. Ефектът от промяната на една счетоводна приблизителна оценка трябва да се включи в същата статия на отчета за доходите, която е била използвана за приблизителната стойност преди това.

29. За да се осигури съпоставимостта на финансовите отчети за различни периоди, ефектът от промяната на една счетоводна приблизителна оценка по отношение на приблизителните оценки, които са били включени тогава в отчета за доходите от обичайната дейност, се включва в този елемент от нетната печалба или загуба. Ефектът от промяната на една счетоводна приблизителна оценка за приблизителна оценка, която е била включена като извънредна статия, се отчита като извънредна статия.

30. Естеството и размерът на промяната на счетоводната приблизителна оценка , която оказва значителен ефект през текущия отчетен период или която се очаква да окаже значителен ефект през последващите периоди, трябва да бъде оповестена. Ако е практически неизпълнимо да се даде количествено изражение на размера й, този факт трябва да бъде също оповестен.

Фундаментални грешки

31. През текущия период могат да бъдат открити грешки при изготвянето на финансовите отчети за един или повече отчетни периоди. Грешките могат да възникнат в резултат от математически грешки, грешки при прилагането на счетоводната политика, неправилно тълкуване на факти, измама или пропуск. Коригирането на тези грешки нормално се включва при определянето на нетната печалба и загуба за текущия период.

32. В редки случаи някоя грешка има толкова значителен ефект върху финансовите отчети за един или повече периоди, че тези финансови отчети вече не могат да се приемат за достоверни към датата на тяхното публикуване. Тези грешки се наричат фундаментални грешки. Пример за фундаментална грешка е включването във финансов отчет за предишен период на значителни по размер незавършено производство и вземания, свързани с подправени договори, които не могат да бъдат изпълнени. Коригирането на фундаментални грешки, свързани с предходни периоди, изисква преизчисляване на сравнителната информация или на представянето на проформа информация.

33. Коригирането на фундаменталните грешки следва да се разграничи от промените на счетоводните приблизителни оценки. Счетоводните приблизителни оценки по своята същност са преценки, които могат да се нуждаят от преразглеждане, когато стане известна допълнителна информация. Например печалбата или загубата, признати в резултат от непредвидено обстоятелство, което не е могло да бъде надеждно оценено преди това, не представлява коригиране на фундаментална грешка.

Най-разпространено третиране

34. Сумата на корекцията на дадена фундаментална грешка, свързана с предходни периоди, следва да се отчита чрез коригиране на салдото на неразпределената печалба в началото на отчетния период. Сравнителната информация трябва да бъде преизчислена, освен ако това е невъзможно.

35. Финансовите отчети, включително и сравнителната информация за предходни периоди, се представят, като че ли фундаменталната грешка е била коригирана през периода, през който е била направена. Ето защо сумата на корекцията, която се отнася за всеки представян период, се включва в нетната печалба и загуба за съответния период. Сумата на корекцията, свързана с периоди, предхождащи тези, включени в сравнителната информация във финансовите отчети, се коригира за сметка на неразпределената печалба в началото на предходния представен период. Всяка друга информация, представена във връзка с предходни периоди като исторически обзори на финансови данни, също се преизчислява.

36. Не е задължително преизчисляването на сравнителната информация да води до промени във финансовите отчети, които са били одобрени от акционерите, регистрирани или представени пред регулаторните органи. Националното законодателство обаче може да изисква изменение на такива финансови отчети.

37. Предприятието следва да оповести следното:

а) естеството на фундаменталната грешка;

б) сумата на корекцията за текущия период и за всеки представен предходен период;

в) сумата на корекцията, свързана с периоди, предхождащи тези, включени в сравнителната информация; и

г) факта, че сравнителната информация е била преизчислена или че това е било невъзможно.

Допустим алтернативен подход

38. Сумата на корекцията на фундаменталната грешка трябва да се включи при определянето на нетната печалба или загуба за текущия период. Сравнителната информация трябва да се представи както е оповестена във финансовите отчети за предходния период. Допълнителната проформа информация, подготвена съгласно параграф 34, трябва да се представи, освен ако това е практически неизпълнимо.

39. Корекцията на фундаменталната грешка се включва при определянето на нетната печалба и загуба за текущия период. Все пак допълнителната информация се представя под формата на отделни колони, така че нетната печалба и загуба за текущия период и за всеки друг предходен период да се покаже в такъв вид, сякаш фундаменталната грешка е била коригирана през периода, когато е била направена. Това счетоводно третиране може да се прилага в страни, където се изисква финансовите отчети да включват сравнителна информация, която да се равнява с финансовите отчети, представени през предходни периоди.

40. Предприятието следва да оповестява следното:

а) естеството на фундаменталната грешка;

б) сумата на корекцията, призната по отношение на нетната печалба и загуба за текущия период; и

в) сумата на корекцията, включена за всеки период, за който е представена проформа информация и размера на корекцията по отношение на периоди, предхождащи тези, включени в проформа информацията. Ако е практически неизпълнимо да се представи проформа информация, този факт трябва да бъде оповестен.

Промени в счетоводната политика

41. Трябва да се осигури възможност на потребителите да сравняват финансовите отчети на дадено предприятие за по-дълъг период от време, за да могат да установят тенденциите в неговото финансово състояние, дейност и парични потоци. Ето защо за всеки период се прилага една и съща счетоводна политика.

42. Промяна в счетоводната политика трябва да се прави само ако се изисква по закон или от институцията, регламентираща счетоводните стандарти, или ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне на събитията или сделките в финансовите отчети на предприятието.

43. По-подходящо представяне във финансовите отчети на събития или сделки има, когато новата счетоводна политика води до по-съответстваща или достоверна информация относно финансовото състояние, резултатите или паричните потоци на предприятието.

44. Не представлява промяна в счетоводната политика:

а) възприемането на счетоводна политика за събития и сделки, които се различават по същество от случилите се преди това събития или сделки; и

б) приемането на нова счетоводна политика за събития и сделки, които не са се случвали преди това или са били незначителни.

Първоначалното възприемане на една политика за отчитане на активи по преоценени суми в съответствие с допустимия алтернативен подход в МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване или МСС 38 Нематериални активи е промяна в счетоводната политика, но тя се третира като преоценка в съответствие с МСС 16 или МСС 38, а не в съответствие с този стандарт. Ето защо параграфи 49 — 57 от настоящия стандарт не са приложими за подобни промени в счетоводната политика.

45. Една промяна в счетоводната политика се прилага с обратна сила в съответствие с изискванията на този стандарт. Прилагането с обратна сила води до прилагане на новата счетоводна политика по отношение на събития и сделки по начин, все едно новата счетоводна политика винаги е била прилагана. Ето защо счетоводната политика се прилага по отношение на събития и сделки от датата на произхода на тези статии. Прилагането за бъдещи периоди означава, че новата счетоводна политика се прилага по отношение на събития и сделки, възникващи след датата на промяната. Не се правят никакви корекции по отношение на предходни периоди нито на салдото на неразпределената печалба в началото на отчетния период, нито при отчитането на нетната печалба или загуба за текущия период, защото съществуващите салда не се преизчисляват. Новата счетоводна политика обаче се прилага по отношение на съществуващите салда считано от датата на промяната. Например едно предприятие може да реши да направи промяна в счетоводната си политика относно разходите по заеми и да капитализира тези разходи в съответствие с допустимия алтерантивен подход в МСС 23 Разходи по заеми. При бъдещо прилагане новата политика се прилага само по отношение на разходите по заеми, които са направени след датата на промяната на счетоводната политика.

Прилагане на международен счетоводен стандарт

46. Промяната в счетоводната политика, която се прави при приемането на МСС, следва да се оповестява в отчетите в съответствие с конкретните преходни разпоредби, ако има такива, на същия МСС. При липса на преходни разпоредби промяната в счетоводната политика трябва да се прилага в съответствие с най-разпространеното третиране съгласно параграфи 49, 52 и 53 или допустимия алтернативен подход съгласно параграфи 54, 56 и 57.

47. Преходните разпоредби на МСС могат да предвиждат прилагане с обратна сила или бъдещо прилагане на промяната в счетоводната политика.

48. Когато едно предприятие не е възприело някой нов МСС, който е бил публикуван от КМСС, но който все още не е влязъл в сила, предприятието се насърчава да оповести естеството на бъдещата промяна в счетоводната политика и да оцени ефекта от промяната върху неговата нетна печалба или загуба и финансово състояние.

Други промени в счетоводната политика - най-разпространено третиране

49. Една промяна в счетоводната политика следва да се прилага с обратна сила, освен ако сумата на свързаните с това корекции за предходни периоди не е разумно определима. Всяка корекция вследствие промяната следва да бъде отчетена като корекция на салдото на неразпределената печалба в началото на отчетния период. Сравнителната информация трябва да бъде преизчислена, освен ако това е практически неизпълнимо (Вж. ПКР 8 Прилагане на МСС за първи път като основна база за финансова отчетност. В него се посочва, че не е подходящо в отчета за доходите да се признава съвкупният ефект от промените, произтичащи от преминаването от национални стандарти към МСС (т.е. позволеното алтернативно третиране в МСС 8.54 не е приложимо по отношение на приложението на МСС за първи път като основна база за финансова отчетност).

50. Финансовите отчети, включително и сравнителната информация за предходни периоди, се представят, като че ли винаги е прилагана новата счетоводна политика. Ето защо сравнителната информация се преизчислява, за да отразява новата счетоводна политика. Сумата на корекцията за периоди, предхождащи тези, включени във финансовите отчети, се коригира за сметка на салдото на неразпределената печалба в началото на най-ранния представен период. Всяка друга информация относно предходни периоди, като исторически обобщени финансови данни, също се преизчислява.

51. Не е задължително преизчислението на сравнителната информация да води до изменение във финансовите отчети, които са били одобрени от акционерите или регистрирани или представени пред регулативните органи. Националното законодателство обаче може да изисква промяната на такива финансови отчети.

52. Промяната в счетоводната политика трябва да се прилага без обратна сила, когато сумата на корекцията на салдото на неразпределената печалба в началото на периода, изисквано в параграф 49, не може да бъде разумно определена. Всяка корекция вследствие промяна трябва да бъде включена при определянето на нетната печалба или загуба за текущия период. Сравнителната информация трябва да бъде представена както е била отчетена във финансовите отчети за предходния период. Допълнителната проформа сравнителна информация, подготвена в съответствие с параграф 49, трябва да бъде представена, освен ако това е практически неизпълнимо.

53. Когато дадена промяна в счетоводната политика има съществен ефект върху текущия период или върху някой друг представен предходен период или може да има съществен ефект върху следващите периоди, предприятието следва да оповести следното:

а) причините за промяната;

б) сумата на корекцията за текущия период и за всеки представен период;

в) сумата на корекцията, отнасяща се за периоди, предхождащи тези, включени в сравнителната информация;

г) фактът, че сравнителната информация е била преизчислена или че това е било практически неизпълнимо.

Други промени в счетоводната политика - допустим алтернативен подход

54. Промяната в счетоводната политика трябва да бъде прилагана с обратна сила, освен ако сумата на която и да е корекция вследствие на промяната, която се отнася до предходните периоди, не е определима в разумни граници. Всяка корекция вследствие промяната следва да бъде включена при определянето на нетната печалба и загуба за текущия период. Трябва да бъде представена сравнителна информация така, както е била отчетена във финансовите отчети за предходния период. Трябва да бъде представена и допълнителна проформа сравнителна информация, изготвена в съответствие с параграф 49, освен ако това е практически неизпълнимо.

55. Корекциите вследствие промяна в счетоводната политика се включват при определянето на печалбата и загубата за отчетния период. Често обаче се представя допълнителна сравнителна информация под формата на отделни колони, за да се покаже нетната печалба или загуба и финансовото състояние за текущия период и за всеки предходен период, представен така, като че ли новата счетоводна политика е била прилагана винаги. Това счетоводно третиране може да се прилага в страни, където финансовите отчети е задължително да включват сравнителна информация, която да се равнява с финансовите отчети, представени за предходни периоди.

56. Промяната в счетоводната политика следва да се прилага без обратна сила, когато сумата, която трябва да се включи в нетната печалба и загуба за текущия период съгласно изискванията на параграф 54, не може да бъде разумно определена.

57. Когато една промяна в счетоводната политика има значителен ефект върху текущия период или върху всеки представен предходен период или може да има значителен ефект върху последващи периоди, предприятието следва да оповести:

а) причините за промяната;

б) сумата на корекцията, призната в нетната печалба и загуба за текущия период; и

в) сумата на корекцията, включена за всеки период, за който се представя проформа информация, и сумата на корекцията, свързана с периоди, предхождащи тези, включени във финансовите отчети. Ако представянето на проформа информация е практически неизпълнимо, този факт трябва да се оповести.

Дата на влизане в сила

58. Този стандарт влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи периоди, започващи на и след 1 януари 1995.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР