Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > МСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСС 10 - Събития след датата на баланса

08 Dec 2003 02:11ч, видяна 3575 пъти
реклама
Преработен 1999 година
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на КМСС през март 1999 и влезе в сила за финансовите отчети, които обхващат периоди, започващи на и след 1 януари 2000.

Въведение

МСС 10 Събития след датата на баланса заменя онези части от МСС 10 Непредвидими обстоятелства и събития, настъпили след датата на баланса, които не са вече заменени от МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи. Новият стандарт прави следните ограничени промени:

а) нови оповестявания относно датата на официалното утвърждаване на финансовите отчети за издаване;

б) премахване на възможността да се признае задължението за дивиденти, които са обявени, че се отнасят за периода, обхванат от финансовите отчети, и са предложени или декларирани след датата на баланса, но преди финансовите отчети да са официално утвърдени за издаване. Предприятието може да направи изискваното оповестяване на такива дивиденти или на лицевата страна на баланса като отделен елемент на собствения капитал, или в бележките към финансови отчети;

в) потвърждение, че предприятието трябва да осъвремени оповестяванията, които се отнасят до условия, съществували към датата на баланса, в светлината на всяка нова информация относно тези условия, която то получава след датата на баланса;

г) премахване на изискването да се коригират финансовите отчети, когато събитие след датата на баланса показва, че принципът за действащо предприятие не е спазен за част от предприятието. Съгласно МСС 1 Представяне на финансови отчети принципът за действащо предприятие се прилага за предприятието като цяло;

д) уточнения към примерите за коригиращи и некоригиращи събития; и

е) различни подобрения на проекта.

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Цел

Целта на този стандарт е да определи:

а) кога едно предприятие трябва да коригира финансовите си отчети заради събития след датата на баланса; и

б) оповестяванията, които предприятието трябва да направи относно датата, когато финансовите отчети са утвърдени за издаване, и относно събитията след датата на баланса.

Стандартът също изисква предприятието да не изготвя финансовите си отчети на основата на принципа за действащо предприятие, ако събитията след датата на баланса показват, че принципът за действащо предприятие не е спазен.

Обхват

1. Този стандарт следва да бъде прилаган при отчитане и оповестяване на събития след датата на баланса.

Дефиниции

2. В този стандарт се използват следните термини с посочените им значения:

Събития след датата на баланса са онези събития както благоприятни, така и неблагоприятни, които възникват между датата на баланса и датата, на която финансовите отчети са утвърдени за издаване. Два вида събития могат да бъдат разграничени:

а) тези, които доказват условия, съществували към датата на баланса (коригиращи събития след датата на баланса); и

б) тези, които са показателни за условия, възникнали след датата на баланса (некоригиращи събития след датата на баланса).

3. Процесът по утвърждаване на финансовите отчети за издаване варира в зависимост от структурата на управление, законовите изисквания и процедурите по изготвянето и приключването на финансовите отчети.

4. В някои случаи от предприятието се изисква да предаде на акционерите финансови отчети на предприятието за одобрение, след като вече финансовите отчети са издадени. В такива случаи финансовите отчети са считат за утвърдени за издаване на датата на първоначалното им издаване, а не на датата, на която акционерите одобряват финансови отчети.

Пример

Управлението на предприятието изготвя проекта за финансови отчети за годината към 31 декември 2001 г. на 28 февруари 2002 г. На 18 март 2002 г. съветът на директорите разглежда финансовите отчети и официално ги утвърждава за издаване. Предприятието обявява своята печалба и друга финансова информация на 19 март 2002 г. Финансовите отчети са предоставени на разположение на акционерите и други лица на 1 април 2002 г. Годишното събрание на акционерите одобрява финансовите отчети на 15 май 2002 г. и одобрените финансови отчети след това са представени пред регулативния орган на 17 май 2002 г.

Финансовите отчети се считат за утвърдени за издаване на 18 март 2002 г. (датата на утвърждаването за издаване от съвета на директорите).

5. В някои случаи от ръководството на предприятието се иска да представи финансови отчети пред надзорния съвет (съставен единствено от лица, които не участват в изпълнителното ръководство) за одобрение. В такива случаи финансови отчети са утвърдени за издаване, когато ръководството ги утвърждава за представяне пред надзорния съвет.

Пример

На 18 март 2002 г. ръководството на едно предприятие утвърждава финансовите отчети за представяне пред надзорния съвет. Надзорният съвет е съставен единствено от лица, които не участват в изпълнителното ръководство, и може да включва представители на наетия персонал и други външни интереси. Надзорният съвет одобрява финансовите отчети на 26 март 2002 г. Финансовите отчети са предоставени на разположение на акционерите и другите лица на 1 април 2002 г. Годишното събрание на акционерите получава финансовите отчети на 15 май 2002 г. и финансовите отчети след това са представени пред регулативния орган на 17 май 2002 г.

Финансовите отчети се считат за утвърдени за издаване на 18 май 2002 г. (датата на утвърждаването им за издаване от ръководството пред надзорния съвет).

6. Събития след датата на баланса включват всички събития до датата, когато финансовите отчети са утвърдени за издаване, дори ако тези събития възникват след публикуването на обявената печалба и друга финансова информация.

Признаване и оценяване

Коригиращи събития след датата на баланса

7. Предприятието трябва да коригира сумите, признати във финансовите отчети, за да отрази коригиращите събития след датата на баланса.

8. Следните събития са примери на коригиращи събития след датата на баланса, които изискват предприятието да коригира (преизчисли) сумите, признати във финансовите отчети, или да признае статии, които не са били признати преди:

а) решение след датата на баланса на съдебно дело, което потвърждава, че предприятието вече има съществуващо задължение към датата на баланса и поради това изисква предприятието да коригира вече признатата провизия или да признае провизия вместо просто да оповести условно задължение;

б) получаване на информация след датата на баланса, показваща че даден актив е бил обезценен към датата на баланса или че сумата на предварително признатата загуба от обезценка на този актив трябва да бъде коригирана; например:

1) банкрут на клиент, който възниква след датата на баланса, обикновено потвърждава, че към датата на баланса вече е съществувала загуба по сметката за търговските вземания и че предприятието трябва да коригира балансовата сума на сметката за търговските вземания; и

2) продажба на материални запаси след датата на баланса може да предостави доказателство относно тяхната нетна реализуема стойност към датата на баланса;

в) установяване след датата на баланса на себестойността на активи, закупени преди датата на баланса, или постъпленията от активи, продадени преди датата на баланса;

г) установяване след датата на баланса на сумата за разпределяне от печалбата или изплащането на бонуси, ако предприятието е имало съществуващо юридическо или конструктивно задължение към датата на баланса да направи такива плащания в резултат на събития преди тази дата (виж МСС 19 Доходи на наети лица); и

д) разкриване на измама или грешки, които показват че финансовите отчети са неверни.

Некоригиращи събития след датата на баланса

9. Предприятието не трябва да коригира сумите, признати във финансови отчети, за да отрази некоригиращите събития след датата на баланса.

10 Пример за некоригиращо събитие след датата на баланса е намаляването на пазарната стойност на инвестициите между датата на баланса и датата, когато финансовите отчети са утвърдени за издаване. Спадът на пазарната стойност обикновено не се свързва със състоянието на инвестициите към датата на баланса, но отразява обстоятелства, които са възникнали в следващия период. Следователно предприятието не коригира сумите за инвестициите, признати във финансовите отчети. По подобен начин предприятието не осъвременява сумите, оповестени за инвестиции, каквито са на датата на баланса, въпреки че предприятието може да е длъжно да даде допълнителни оповестявания съгласно параграф 20.

Дивиденти

11. Ако дивидентите за притежателите на капиталови инструменти (така, както са дефинирани в МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне) са предложени или декларирани след датата на баланса, предприятието не трябва да признава тези дивиденти като задължение към датата на баланса.

12. МСС 1 Представяне на финансови отчети изисква предприятието да оповести сумата на дивидентите, които са били предложени или декларирани след датата на баланса, но преди финансовите отчети да са утвърдени за издаване. МСС 1 позволява предприятието да направи тези оповестявания или:

а) на лицевата страна на баланса като отделен елемент на собствения капитал; или

б) в бележките към финансовите отчети.

Действащо предприятие

13. Предприятието не трябва да изготвя финансовите си отчети на основата на принципа за действащо предприятие, ако ръководството прецени след датата на баланса, че възнамерява да ликвидира предприятието или да преустанови дейността му или че няма никаква друга реалистична алтернатива, освен да направи това.

14. Влошаването на оперативните резултати и финансовото състояние след датата на баланса може да покаже необходимост да се обмисли дали принципът за действащото предприятие е все още спазен. Ако принципът за действащо предприятие вече не е валиден, ефектът е толкова проникващ, че този стандарт изисква фундаментална промяна на базата на осчетоводяване, а не коригиране на сумите, признати в рамките на първоначалната база на осчетоводяване.

15. МСС 1 Представяне на финансови отчети изисква определени оповестявания, ако:

а) финансовите отчети не са изготвени на принципа на действащо предприятие; или

б) управлението съзнава съществените несигурности, свързани със събития или условия, които могат да породят значително съмнение относно способността на предприятието да продължи като действащо предприятие. Събитията или условията, изискващи оповестяване, може да възникнат след датата на баланса.

Оповестяване

Дата на утвърждаване за издаване

16. Предприятието трябва да оповести датата, когато финансовите отчети са утвърдени за издаване и кой е извършил това утвърждаване. Ако собствениците на предприятието или други лица имат правото да изменят финансовите отчети след издаването, предприятието трябва да оповести този факт.

17. За потребителите е важно да знаят кога финансовите отчети са били утвърдени за издаване, тъй като финансовите отчети не отразяват събития след тази дата.

Осъвременяване на оповестяванията относно условия към датата на баланса

18. Ако предприятието получи информация след датата на баланса относно условия, които са съществували към датата на баланса, предприятието трябва да осъвремени оповестяванията, които се отнасят до тези условия, в светлината на тази нова информация.

19. В някои случаи предприятието трябва да осъвремени оповестяванията в своите финансови отчети, за да отрази информация, получена след датата на баланса, дори когато информацията не влияе на сумите, които предприятието признава в своите финансови отчети. Един пример за необходимостта да се осъвременят оповестяванията е, когато се появи доказателство след датата на баланса относно условно задължение, което е съществувало на датата на баланса. В допълнение към преценката дали трябва да признае провизия съгласно МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи предприятието осъвременява своите оповестявания относно условните задължения в светлината на това доказателство.

Некоригиращи събития след датата на баланса

20. Там където некоригиращите събития след датата на баланса са от такава важност, че неоповестяването би повлияло на способността на потребителите на финансовите отчети да направят правилни преценки и вземат правилни решения, предприятието трябва да оповести следната информация за всяка значителна категория на некоригиращото събитие след датата на баланса:

а) естеството на събитието; и

б) оценката на финансовия му ефект или изявление, че такава оценка не може да бъде направена.

21. Следните събития са примери на некоригиращи събития след датата на баланса, които може да са от такава важност, че неоповестяването би повлияло на способността на потребителите на финансовите отчети да направят правилни оценки и решения:

а) важни бизнескомбинации след датата на баланса (МСС 22 Бизнескомбинации изисква специални оповестявания в такива случаи) или извеждане от важно дъщерно предприятие;

б) разгласяване на план да се преустанови дейност, извеждане на активи или уреждане на задължения, приписвани на преустановяваните дейности, или влизане в обвързващо споразумение да се продадат такива активи или уредят такива задължения (виж МСС 35 Преустановяващи се дейности);

в) важни покупки или освобождавания на активи или отчуждаване на важни активи от правителството;

г) нарушаване на важен производствен план в резултат на пожар след датата на баланса;

д) разгласяване или започване на изпълнението на важно преструктуриране (виж МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи);

е) важни сделки с обикновени акции и сделки с потенциални обикновени акции след датата на баланса (МСС 33 Доходи на акция насърчава предприятието да оповести описанието на такива сделки, различни от капиталови емисии и разделяне на акции);

ж) необичайно големи промени след датата на баланса в цената на активите или валутните курсове;

з) промени в данъчните ставки или данъчните закони, приети или обявени след датата на баланса, които имат съществен ефект върху текущите и отсрочените данъчни активи и задължения (виж МСС 12 Данъци върху дохода);

и) влизане в значителни ангажименти или условни задължения например чрез издаване на значителни гаранции; и

й) започване на важен съдебен спор, произлизащ единствено от събития, възникнали след датата на баланса.

Дата на влизане в сила

22. Този международен счетоводен стандарт влиза в сила за годишните финансови отчети, които обхващат периоди, започващи на и след 1 януари 2000.

23. През 1998 МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи замени части от МСС 10 Непредвидими обстоятелства и събития, настъпили след датата на баланса, които разглеждат непредвидимите обстоятелства. Този стандарт заменя останалото от другия стандарт.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР