Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > МСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСС 31 - Счетоводно отчитане на дялове в съвместни предприятия

08 Dec 2003 03:57ч, видяна 4261 пъти
реклама
Променен 2000 година
МСС 31 беше одобрен от съвета през ноември 1990.

През ноември 1994 текстът на МСС 31 беше преформатиран, за да бъде представен в преработен формат, възприет за МСС през 1991. В първоначално одобрения текст не са направени съществени изменения. Някои термини са променени с оглед привеждането им в съответствие с текущата практика на КМСС.

През юли 1998, за да бъде в съответствие с МСС 36 Обезценка на активи, параграфи 39 и 40 бяха преработени и беше добавен нов параграф 41. Преработеният текст (МСС 31 (преработен 1998)) влиза в сила за годишните финансови отчети, обхващащи периоди, започващи на и след 1 юли 1999.

През декември 1998 параграфи 35 и 42 от МСС 31 бяха допълнени, за да заменят препратките към МСС 25 Отчитане на инвестициите с препратки към МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

През март 1999 параграф 45 от МСС 10 Събитията след датата на баланса беше допълнен, за да е съвместим с терминологията на МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи.

През октомври 2000 параграф 35 беше преработен, за да е съвместим с подобни параграфи в други МСС. Промените в параграф 35 влизат в сила, когато предприятието прилага МСС 39 за първи път.

Едно разяснение на ПКР се отнася до МСС 31:

- ПКР—13 Съвместно контролирани предприятия—непарични вноски от съдружниците.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 31 (преработен 2000)

Счетоводно отчитане на дялове в съвместни предприятия

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Обхват

1. Този стандарт трябва да се прилага при отчитането на участията в съвместни предприятия и при отчитането на активите, пасивите, доходите и разходите във финансовите отчети на участниците в съвместното предприятие и на инвеститорите независимо от структурите или формите, в които се извършват дейностите на съвместното предприятие.

Дефиниции

2. В стандарта се използват следните дефиниции:

Съвместно предприятие е договорно споразумение, по силата на което две или повече страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол.

Контрол е властта да се управлява финансовата и оперативната политика на дадена стопанска дейност по такъв начин, че да се извлича изгода от нея.

Съвместен контрол е договореното споделяне на контрола върху дадена стопанска дейност.

Значително влияние е правото на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на дадена стопанска дейност, но не и контрол или съвместен контрол върху тази политика.

Контролиращ съдружник в съвместно предприятие е страна, която участва в съвместно предприятие и споделя съвместния контрол върху съвместното предприятие

Инвeститор в съвместно предприятие е участник в съвместно предприятие, който не участва в съвместния контрол върху него.

Пропорционална консолидация е метод на отчитане, при който делът на съдружника във всеки един от активите, пасивите, доходите и разходите на съвместно контролираното предприятие се обединява ред за ред със сходните позиции или пък се отчита като позиции на отделни редове във финансовите отчети на съдружника.

Метод на собствения капитал е метод за отчитане, при който участието на съдружника в съвместно контролираното предприятие първоначално се записва по себестойността му, а впоследствие се коригира според промените след придобиването му в дела на съдружника от нетните активи на съвместно контролираното предприятие. Отчетът за доходите отразява дела на съдружника в резултатите от дейността на съвместно контролираното предприятие.

Форми на съвместни предприятия

3. Съвместните предприятия могат да приемат най-различни форми и структури. Настоящият стандарт разглежда три основни вида—съвместно контролирани дейности, съвместно контролирани активи и съвместно контролирани предприятия, които обикновено се описват чрез и отговарят на определението за “съвместно предприятие”. Общи за всички съвместни предприятия се явяват следните характеристики:

а) двама или повече съдружници са обвързани с договорно споразумение; и

б) договорното споразумение установява съвместен контрол.

Договорно споразумение

4. Наличието на договорно споразумение дава възможност да се прави разлика между участия, които включват съвместен контрол и инвестиции в асоциирани предприятия, в които инвеститорът има значително влияние (виж МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия). Дейност, при която липсва договорно споразумение за установяване на съвместен контрол, не се смята за съвместно предприятие за целите на този стандарт.

5. Едно договорно споразумение може да се изяви по няколко начина например като договор между съдружниците или протоколи от преговорите между тях. В някои случаи договорното споразумение се залага в устава или в правилника на съвместното предприятие. Независимо от формата договорното споразумение обикновено е в писмен вид и третира въпроси като:

а) дейността, времетраенето и отчетните задължения на съвместното предприятие;

б) назначаването на съвета на директорите или равностоен управляващ орган на съвместното предприятие и полагащите се на всеки съдружник права във връзка с гласуването;

в) дяловите вноски на контролиращите съдружници в съвместното предприятие; и

г) разпределянето между съдружниците на продукцията, доходите, разходите и резултатите от дейността на съвместното предприятие.

6. Договорното споразумение установява съвместен контрол върху съвместното предприятие. Подобно изискване гарантира, че нито един от съдружниците не може да бъде в състояние да упражнява самостоятелен контрол върху дейността му. Договорното споразумение определя кои от решенията от ключово значение за успеха на съвместното предприятие трябва да се вземат със съгласието на всички съдружници и кои решения ще могат да се вземат с определено квалифицирано мнозинство от съдружниците.

7. Договорното споразумение може да посочи единия от съдружниците като управител на съвместното предприятие. Управителят обаче не контролира съвместното предприятие, а действа в рамките на финансовата и оперативната политика, договорена между съдружниците в съответствие с договорното споразумение и делегирана за изпълнение от управителя. Когато управителят е овластен да ръководи финансовата и оперативната политика на стопанската дейност, той по същество контролира самото предприятие и по този начин то се явява дъщерно на управителя, а не съвместно предприятие.

Съвместно контролирани дейности

8. Дейността на някои съвместни предприятия е свързана с експлоатацията на активи и други ресурси на съдружниците, без да се основава корпорация, съдружие или друга форма на предприятие, нито пък на финансова структура, която да е отделна от самите съдружници. Всеки съдружник използва собствени имоти, машини, съоръжения и оборудване, както и собствени материални запаси. Освен това той поема собствени разходи и пасиви и се финансира сам, което представлява задълженията му. Дейността на съвместното предприятие може да се извършва и от наети лица от съдружника успоредно със сходна дейност, извършвана от него. Договорното споразумение обикновено установява начина, по който приходите от реализацията на съвместния продукт и съвместно направените разходи ще се разпределят между съдружниците.

9. Сред примерите за съвместно контролирани дейности могат да се посочат такива съвместни предприятия, в които двама или повече съдружници се споразумяват за съвместно производство, продажба и дистрибуция на определен продукт—например самолети, като всеки от съдружниците изпълнява различни дейности от производствения процес. Всеки съдружник понася собствените си разходи и получава дял от приходите от продажбата на самолетите, определен в самото договорно споразумение.

10. По отношение на участията си в съвместно контролираните дейности всеки съдружник трябва да признава в самостоятелните си финансови отчети, а впоследствие и в консолидираните си финансови отчети:

а) контролираните от него активи и поетите от него пасиви;

б) направените от него разходи и собствения му дял в доходите от продажбата на стоките и услугите от съвместното предприятие.

11. Тъй като активите, пасивите, доходите и разходите са веднъж признати в самостоятелните финансови отчети на съдружника, а впоследствие — и в консолидираните му финансови отчети, при представянето на последните не се налага съдружникът да прави каквито и да са преизчисления или да предприема други консолидационни процедури по отношение на същите тези позиции.

12. Не се изисква задължително воденето на отделно счетоводство на съвместното предприятие или изготвянето на отделен финансов отчет за него. Независимо от това съдружниците могат да изготвят управленски отчети, с помощта на които може да се оценява резултатът от дейността на съвместното предприятие.

Съвместно контролирани активи

13. Някои съвместни предприятия се базират на съвместен контрол, а често и на съвместна собственост върху един или повече от активите, внесени в съвместното предприятие или придобити и използвани специално за целите на съвместното предприятие. Активите се използват за извличане на изгоди за съдружниците. Всеки съдружник може да получи дял от произведеното с активите и трябва да понесе предварително договорен дял от направените разходи.

14. Съществуването на съвместно контролирани активи обикновено не включва основаването на корпорация, съдружие или друга форма на предприятие, нито пък на финансова структура, която да е отделна от тези на самите съдружници. Всеки съдружник притежава контрол върху своя дял от бъдещата стопанска изгода чрез дела си в съвместно контролирания актив.

15. Съвместно контролирани активи се срещат често в дейности като добива на нефт, газ и минерали; например група нефтени компании могат да притежават и експлоатират съвместно един нефтопровод. Всеки съдружник използва нефтопровода за пренасяне на собствения си продукт, срещу което понася договорен процент от експлоатационните разходи на нефтопровода. При друг типичен случай две предприятия могат да контролират съвместно дадено имот, като всяко от тях получава своя дял от получената рента и понася своя дял от разходите.

16. По отношение на своето участие в съвместно контролираните активи всеки съдружник трябва да признава в своите самостоятелни финансови отчети, а впоследствие—и в консолидираните си финансови отчети:

а) своя дял в съвместно контролираните активи, класифицирани според естеството на активите;

б) всякакви възникнали за него пасиви;

в) своя дял от пасивите, понесени съвместно с другите съдружници във връзка със съвместното предприятие;

г) какъвто и да било доход от продажбата на своя дял от продукцията заедно със своя дял в разходите, направени от съвместното предприятие; както и

д) каквито и да било разходи, свързани със собствения му дял в съвместното предприятие.

17. По отношение на своето участие в съвместно контролираните активи всеки от съдружниците трябва да включва в своите счетоводни сметки и да признава в своите самостоятелни финансови отчети, а впоследствие—и в консолидираните си финансови отчети:

а) своя дял в съвместно контролираните активи, класирани според естеството на активите, а не като инвестиция; така например делът в съвместно контролирания нефтопровод се отчита като имоти, машини, съоръжения и оборудване;

б) поетите пасиви, например тези, възникнали при финансиране на собствения му дял от активите;

в) своя дял от пасивите, поети съвместно с другите съдружници по отношение на съвместното предприятие;

г) всеки доход от продажбата на своя дял от продукцията на съвместното предприятие заедно със своя дял в разходите, направени от съвместното предприятие; както и

д) разходи, свързани със собственото му участие в съвместното предприятие—например разходите, направени за финансиране на участието на съдружника в активите и за продажбата на собствения му дял от продукцията.

И тъй като активите, пасивите, доходите и разходите са веднъж признати в самостоятелните финансови отчети на съдружника, а впоследствие—и в консолидираните му финансови отчети, при представянето на последните не се налага съдружникът да прави каквито и да са преизчисления или да предприема други консолидационни процедури по отношение на същите тези позиции.

18. Трактовката на съвместно контролираните активи отразява същността и стопанската реалност, а обикновено и правната форма на съвместното предприятие. Отделното счетоводство на самото съвместно предприятие обикновено може да се ограничи с разходите, които са понесени съвместно от съдружниците и в крайна сметка се понасят от тях в съответствие с договорните им дялове. За съвместното предприятие могат и да не се изготвят отделни финансови отчети, въпреки че съдружниците могат да изготвят управленски отчети, които да дават възможност за преценяване на резултата от дейността на съвместното предприятие.

Съвместно контролирани предприятия

19. Съвместно контролирано предприятие представлява съвместно предприятие, което е свързано със създаването на корпорация, съдружие или друго предприятие, в което всеки от съдружниците има участие. Такова предприятие действа по същия начин като всички останали предприятия, но с тази разлика, че договорно споразумение между съдружниците установява съвместен контрол върху дейността на предприятието.

20. Едно съвместно контролирано предприятие контролира активите на съвместното предприятие, понася пасиви и разходи и получава доход. То може да сключва договори от свое име и да набира финансови средства във връзка с дейността на съвместното предприятие. Всеки съдружник има право на дял в резултатите на съвместно контролираното предприятие, въпреки че някои съвместно контролирани предприятия освен това могат да предвиждат и разпределение на продукцията на съвместното предприятие.

21. Типичен пример за съвместно контролирано предприятие е случаят, когато две предприятия съчетаят дейността си в дадена стопанска сфера чрез прехвърлянето на съответните активи и пасиви в съвместно контролирано предприятие. Друг пример може да бъде случаят, в който едно предприятие започва дейност в чужда страна съвместно с правителството или друг орган на тази страна, като създава самостоятелно предприятие, контролирано съвместно от предприятието и съответното правителство или орган.

22. Много от съвместно контролираните предприятия по същество са сходни със съвместните предприятия, описани по-горе като съвместно контролирани дейности или съвместно контролирани активи. Съдружниците могат да преобразуват даден съвместно контролиран актив от рода на нефтопровод в съвместно контролирано предприятие във връзка с облагането с данъци или по някакви други причини. По подобен начин съдружниците могат да образуват с активите, които ще използват съвместно, едно съвместно контролирано предприятие Някои съвместно контролирани дейности могат да включват и създаване на съвместно контролирано предприятие, което да се занимава с конкретни аспекти на тази дейност—например дизайна, маркетинга, дистрибуцията или гаранционното и извънгаранционното обслужване на изделията.

23. Съвместно контролираната стопанска единица води собствено счетоводство и изготвя финансови отчети като всички останали предприятия в съответствие с националните изисквания и МСС.

24. Всеки съдружник обикновено участва с пари или с някакви други ресурси в съвместно контролираното предприятие. Такова участие се включва в счетоводните сметки на съдружника и се признава в неговите самостоятелни финансови отчети като инвестиция в съвместно контролирано предприятие.

Консолидирани финансови отчети на съдружник

Най-разпространено третиране—пропорционална консолидация

25. В своите консолидирани финансови отчети съдружникът трябва да представя своето участие в съвместно контролирано предприятие чрез използването на единия от двата формата за отчитане на пропорционалната консолидация.

26. При отчитане на дял в съвместно контролирано предприятие особено важно е съдружникът да отрази по-скоро същността и стопанската реалност на споразумението, отколкото конкретната форма или структура на съвместното предприятие. В едно съвместно контролирано предприятие съдружникът има контрол върху собствения си дял от бъдещата стопанска изгода чрез дела си в активите и пасивите на съвместното предприятие. Тази същност и стопанска реалност се представят в консолидираните финансови отчети на съдружника, когато той отчита своето участие в активите, пасивите, доходите и разходите на съвместно контролираното предприятие чрез прилагане на единия от двата предложени формата за пропорционално консолидиране, описани в параграф 28.

27. Приложението на пропорционалната консолидация означава, че консолидираният баланс на съдружника включва освен неговия дял в активите, които той контролира съвместно, също така и неговия дял в пасивите, за които носи съвместна отговорност. Консолидираният отчет за доходите на съдружника включва неговия дял в доходите и разходите на съвместно контролираното предприятие. Много от процедурите, подходящи за прилагане на пропорционална консолидация, са сходни с изложените в МСС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.

28. При прилагането на пропорционалната консолидация могат да бъдат използвани различни форми на отчети. Съдружникът може да обединява ред по ред своя дял във всеки отделен пасив, актив, доход или разход на съвместно контролираното предприятие със сходни позиции в собствените си консолидирани финансови отчети. Така например той може да обедини своя дял в материалните запаси на съвместно контролираното предприятие с материалните запаси на консолидираната група предприятия, както и своя дял в имотите, машините, съоръженията и оборудването на съвместно контролираната стопанска единица със същите позиции, отнасящи се за консолидираната група предприятия. Алтернативно съдружникът може да отдели в консолидираните финансови отчети самостоятелни редове за позициите, представляващи неговия дял в активите, пасивите, доходите и разходите на съвместно контролираното предприятие. Възможно е например да покаже дела си в текущите активи на съвместно контролираното предприятие отделно от текущите активи на консолидираната група предприятия; може също така да покаже своя дял в имотите, машините, съоръженията и оборудването на съвместно контролираната стопанска единица отделно от имотите, машините, съоръженията и оборудването, притежавани от консолидираната група предприятия. И двете форми на отчети водят до отчитане на едни и същи суми на нетния доход и на всеки основен клас активи, пасиви, доходи и разходи; и двете форми са приемливи за целите на този стандарт.

29. Независимо от това каква форма на отчет се използва по отношение на пропорционалната консолидация, не е подходящо да бъдат компенсирани каквито и да било активи или пасиви посредством приспадане на други пасиви или активи или каквито и да било доходи или разходи чрез приспадане от други разходи или доходи, освен ако не съществуват законови права за такова компенсиране и компенсацията представлява предвижданията по отношение на реализацията на активите или уреждане на пасивите.

30. Съдружникът трябва да прекрати да прилага пропорционална консолидация от датата, на която престава да упражнява съвместен контрол в съвместно контролираното предприятие.

31. Съдружникът престава да прилага пропорционална консолидация от датата, на която престава да участва в контрола на съвместно контролираното предприятие. Това може да стане например, когато съдружникът продаде своя дял или когато върху съвместното предприятие се поставят външни ограничения, така че то повече не е в състояние да постига целите си.

Допустим алтернативен подход—метод на собствения капитал

32. В своите консолидирани финансови отчети всеки от съдружниците трябва да отразява участието си в съвместно контролираното предприятие посредством използването на метода на собствения капитал.

33. При отчитане на своя дял в съвместно контролираните предприятия някои съдружници използват метода на собствения капитал така, както е описан в МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия. Използването на този метод се поддържа и от онези, които смятат, че не е редно контролирани позиции да се комбинират със съвместно контролирани позиции и че в едно съвместно контролирано предприятие съдружниците имат по-скоро значително влияние, отколкото съвместен контрол. Стандартът не препоръчва да се използва методът на собствения капитал, тъй като пропорционалната консолидация отразява по-точно същността и стопанската реалност на дела на съдружника в съвместно контролираното предприятие, т.е. наличието на контрол върху собствения му дял в бъдещата стопанска изгода. Независимо от това стандартът предоставя възможност да се използва методът на собствения капитал в качеството на една алтернативна трактовка при отчитането на участията в съвместно контролирано предприятие.

34. Съдружникът трябва да прекрати да прилага метода на собствения капитал от датата, на която престава да участва в съвместния контрол на предприятие или престава да упражнява значително влияние върху съвместно контролираното предприятие.

Изключения при препоръчителния подход и при допустимия алтернативен подход

35. Съдружникът трябва да отчита следните участия в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване:

а) участие в съвместно контролирано предприятие, придобито и държано изключително с цел да бъде продадено в близко бъдеще; и

б) участие в съвместно контролирано предприятие, което действа в условията на строги дългосрочни ограничения, които значително възпрепятстват възможността му да прехвърля средства към съдружника.

36. Не е подходящо обаче прилагането нито на пропорционалната консолидация, нито на метода на собствения капитал, когато участието в съвместното предприятие е придобито и се държи изключително с цел да бъде продадено в близко бъдеще. Не са подходящи и тогава, когато съвместно контролираното предприятие действа в условията на строги дългосрочни ограничения, които значително възпрепятстват възможностите му да прехвърля средства към съдружника.

37. Съдружникът започва да отчита своето участие в съответствие с МСС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия от датата, на която съвместно контролираното предприятие се превърне в дъщерно предприятие на съдружника.

Самостоятелни финансови отчети на съдружника

38. В много страни по силата на правни или други изисквания от съдружника се изискват самостоятелни финансови отчети. Такива отделни финансови отчети се изготвят за различни цели, поради което различните страни прилагат различна практика. По тази причина този стандарт не отдава предпочитание на който и да било конкретен метод.

Сделки между съдружник и съвместно предприятие

39. Когато даден съдружник внесе или продаде активи на съвместното предприятие, признаването на каквато и да е част от печалба или загуба в резултат на сделката трябва да отразява същността на сделката. Когато активите остават в съвместното предприятие и при условие, че съдружникът е прехвърлил значителните рискове и изгоди от собствеността, съдружникът трябва да признава само онази част от печалбата или загубата, която може да се отнесе към участията на другите съдружници. Съдружникът признава изцяло каквато и да било загуба, когато вноската или продажбата доказва намаление в нетната реализируема стойност на текущи активи или загуба от обезценка.

40. Когато даден съдружник закупи активи от съвместното предприятие, съдружникът не трябва да признава своята част от печалбата на съвместното предприятие в резултат на извършената сделка, докато активите не бъдат продадени на независимо трето лице. Съдружникът трябва да признава загуби, произтичащи от такива сделки, по същия начин, по който признава печалбите, но с тази разлика, че загубите трябва да се признават незабавно в случай, че представляват намаление в нетната реализируема стойност на текущи активи или загуба от обезценка.

41. За да прецени доколко дадена сделка между съдружник в съвместно предприятие и съвместното предприятие съдържа доказателства за обезценка на активи, съдружникът определя възстановимата сума на актива съгласно МСС 36 Обезценка на активи. За да се определи стойността в употреба, бъдещите парични потоци от актива се оценяват съобразно използването на актива и окончателното му изваждане от употреба от съвместното предприятие.

Отчитане на участието в съвместни предприятия във финансовите отчети

на инвеститор

42. Инвеститор в съвместно предприятие, който не участва в съвместния контрол, отчита участието си в своите консолидирани финансови отчети в съответствие с МСС 39 Финансови инструменнти: признаване и оценяване или когато инвеститорът има значително влияние в съвместното предприятие—в съответствие с МСС 28 Отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия. В самостоятелните отчети на инвеститор, който издава консилидиран финансов отчет, същият може да ги отчита по себестойност.

Оператори на съвместни предприятия

43 Операторите или мениджърите на съвместното предприятие отчитат получаваните от тях възнаграждения в съответствие с МСС 18 Приходи.

44 Един или повече от съдружниците могат да действат като оператори или мениджъри на съвместното предприятие. Обикновено операторите получават мениджърско възнаграждение за тази си дейност. Възнагражденията се отчитат от съвместното предприятие като разходи.

Оповестяване

45. Съдружникът трябва да оповестява общата сума на следните условни пасиви отделно от другите условни пасиви, освен ако вероятността от загуби е отдалечена във времето:

а) всякакви условни пасиви, които съдружникът е поел по отношение на своите участия в съвместните предприятия и собствения си дял във всяко от условните пасиви, поети съвместно с другите съдружници;

б) собствения дял в условните пасиви на самите съвместни предприятия, с които евентуално е обвързан; както и

в) условните пасиви, които възникват поради това, че съдружникът по някакъв начин е отговорен за пасивите на другите съдружници в съвместното предприятие.

46. Съдружникът трябва да оповестява общата сума на следните ангажименти отделно от останалите си ангажименти:

а) всякакви ангажименти с инвестиционен характер, които съдружникът е поел по отношение на своите участия в съвместните предприятия и собствения си дял във всеки инвестиционен ангажимент, поет съвместно с другите съдружници;

б) собствения си дял в инвестиционни ангажименти на самите съвместни предприятия.

47. Съдружникът трябва да оповестява списък и описание на участията си във всички значими съвместни предприятия, както и количественото съотношение на собственото си участие в съвместно контролирани предприятия. Съдружник, който отчита участието си в съвместно контролираното предприятие ред за ред—за пропорционалната консолидация, или по метода на собствения капитал, трябва освен това да оповестява и общата сума от всеки от текущите активи, дългосрочните активи, текущите пасиви, дългосрочните пасиви, доходите и разходите, свързани с неговите участия в съвместни предприятия.

48. Съдружник, който не изготвя консолидирани счетоводни отчети, тъй като няма дъщерни предприятия, оповестява същата информация, която се изисква в съответствие с параграфи 45, 46 и 47.

49. Подходящо е съдружник, който не изготвя консолидирани финансови отчети, тъй като няма дъщерни предприятия, да оповестява същата информация за дела си в съвместни предприятия, каквато оповестяват и съдружниците, изготвящи консолидирани финансови отчети.

Дата на влизане в сила

50. С изключение на параграфи 39, 40 и 41 този стандарт влиза в сила за финансови отчети за периоди, започващи на или след 1 януари 1992.

51. Параграфи 39, 40 и 41 влизат в сила когато МСС 36 влиза в сила—т. е. за годишните финансови отчети, които обхващат периоди, започващи на или след 1 юли 1999, освен ако МСС 36 е приложен за по-ранен период.

52. Параграфи 39 и 40 от стандарта бяха одобрени през юли 1998, за да заменят 39 и 40 от МСС 31 Счетоводно отчитане на дялове в съвместни предприятия, преформатиран през 1994. Параграф 41 от стандарта беше прибавен през юли 1998 между параграфи 40 и 41 от МСС 31, преформатиран 1994.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР