Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > МСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСС 33 - Доходи на акция

08 Dec 2003 04:25ч, видяна 7376 пъти
реклама
Одобрен 1997 година
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от съвета на КМСС през януари 1997 и влиза в сила за финансовите отчети за периоди, започващи на и след 1 януари 1998.

През 1999 параграф 45 беше изменен, за да замени препратките към МСС 10 Непредвидими събития и събития, възникнали след датата на баланса с препратки към МСС 10 (преработен 1999) Събития след датата на баланса.

Следното разяснение на ПКР се отнася за МСС 33:

• ПКР-24 Доходи на акция-финансови инструменти и други договори, които могат да бъдат уреждани с акции.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 33

Доходи на акция

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагане, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Цел

Целта на този стандарт е да предложи принципи за определянето и представянето на доходите на акция, използването на които да подобри възможностите за сравнение на резултатите на различни предприятия през един и същ отчетен период, както и за сравняването на дейността на едно предприятие през различни отчетни периоди. Стандартът акцентира върху знаменателя във формулата за изчисление на доходи на акция. Въпреки ограниченията върху информацията за изчисление на доходите на акция, дължащи се на различия в счетоводните политики, използвани при определянето на термина "доходи", един последователно дефиниран знаменател повишава качеството на финансовата отчетност.

Обхват

Предприятия, чиито акции са публично търгуеми

1. Този стандарт следва да се прилага от предприятия, чиито обикновени акции или потенциални обикновени акции са публично търгуеми, и от предприятия, които са в процес на издаване на обикновени акции или на потенциални обикновени акции на публичните пазари на ценни книжа.

2. Когато се представят и отчети на предприятието майка, и консолидиран финансов отчет, информацията, изисквана според този стандарт, трябва да бъде представена само на базата на консолидирана информация.

3. Потребителите на финансовите отчети на предприятията майки обикновено се интересуват от резултатите от дейността на групите като цяло.

Предприятия, чиито акции не са публично търгуеми

4. Предприятие, което няма нито обикновени, нито потенциални обикновени акции, които са публично търгуеми, но което оповестява доходи на акция, трябва да изчислява и представя доходите на акция в съответствие с този стандарт.

5. Предприятие, което няма нито обикновени, нито потенциални обикновени акции, които са публично търгуеми, не е задължено да оповестява доходи на акция. Въпреки това, за да могат да бъдат сравнявани финансовите отчети на различните предприятия, би било по-добре, ако едно такова предприятие, което е предпочело да представя доходи на акция, ги представя в съответствие с принципите на този стандарт.

Дефиниции

6. В този стандарт се използват следните термини със специфични значения:

Обикновена акция е капиталов инструмент, който е подчинен на всички останали класове капиталови инструменти.

Потенциална обикновена акция е финансов инструмент или друг договор, който може да осигури на собственика си правото на закупуване на обикновени акции.

Варант или опция са финансови инструменти, които дават на собственика си правото да закупува обикновени акции.

7. Обикновените акции участват в подялбата на нетния доход за периода само след останалите видове акции, като например привилегированите акции. Едно предприятие може да има повече от един клас обикновени акции. Обикновените акции от един и същи клас имат едни и същи права при получаване на дивиденти.

8. Примери за потенциални обикновени акции са:

а) капиталови инструменти или дългови инструменти, включващи привилегировани акции, които са конвертируеми в обикновени акции;

б) варианти и опции;

в) планове за закупуване на акции от служителите на предприятието като част от тяхното възнаграждение или други планове за покупка на акции; и

г) акции, които ще бъдат издадени при удовлетворяването на определени условия, произтичащи от договорни споразумения, като покупката на бизнес или на други активи.

9. Следните термини са използвани със специфични значения в МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне:

Финансов инструмент е всеки договор, от който произтичат финансови активи за едно предприятие и финансови задължения или капиталови инструменти за друго предприятие.

Капиталов инструмент е всеки договор, който удостоверява остатъчния интерес в активите на предприятието след намаляването им с всички задължения.

Справедлива стойност е сумата, за която един актив може да бъде разменен или един пасив-уреден, между информирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им.

Оценяване

Основни доходи на акция

10. Основните доходи на акция трябва да се изчисляват, като се раздели нетната печалба или загуба за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции на среднопретегления брой на държаните обикновени акции за периода.

Основни доходи

11. За целите на изчислението на основните доходи на акция нетната печалба или загуба , подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е нетната печалба или загуба за периода след намаляването с дивидентите по привилегировани акции.

12. Всички приходи и разходи, признати през периода, включително разходите за облагане с данъци, извънредните разходи и малцинствени участия, се включват при определянето на нетната печалба или загуба за периода (виж МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика). Сумата на нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на привилегировани акции за периода, включително дивидентите по привилегировани акции за същия период, се приспада от нетната печалба за периода (или се добавя към нетната загуба за периода), за да се изчисли нетната печалба или загуба за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции.

13. Сумата на дивидентите по привилегировани акции, която се изважда от нетната печалба за периода, е:

а) сумата на всички преференциални дивиденти по привилегировани акции без натрупване, декларирани за периода; и

б) общата сума на дължимите преференциални дивиденти по привилегированите акции с натрупване за периода независимо от това дали дивидентите са били декларирани; сумата на преференциалните дивиденти за периода не включва преференциалните дивиденти по привилегировани акции с натрупване, платени или декларирани през периода, но отнасящи се за минали периоди.

Основни доходи на акция

14. За да се изчислят основните доходи на акция, броят на обикновените акции трябва да бъде среднопретегленият брой на държаните обикновени акции за периода.

15. Среднопретегленият брой на държаните акции за периода се дължи на факта, че сумата на акционерния капитал може да е била различна през периода, като резултат от това, че в различни моменти броят на държаните обикновени акции е варирал. Той представлява броят на държаните обикновени акции в началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции или на новоиздадените такива през периода, умножен по средновремевия фактор. Средновремевият фактор представлява броят на дните, през които конкретните акции са били държани, като отношение към общия броя на дните през периода; в много случаи е удобно да се приеме разумно приближение до среднопретеглената величина.

Пример: Среднопретеглен брой акции

Издадени акции

Изкупени собствени акции

Държани акции

1 януари 2001

Салдо в началото на годината

2000

300

1700

31 май 2001

Издаване на нови акции срещу пари в брой

800

-

2500

1 декември 2001

Покупка на съкровищни акции срещу пари в брой

-

250

2250

31 декември

Салдо в края на годината

2800

550

2250

 

Изчисляване на среднопретегления брой:

(1700 x 5/12) + (2500 x 6/12) + (2250 x 1/12) = 2146 акции, или

(1700 x 12/12) + (800 x 7/12) - (250 x 1/12) = 2146 акции

16. В повечето случаи акциите се включват в среднопретегления брой от датата, на която насрещното възмездяване по тях става дължимо (която обикновено е датата на тяхното издаване), например:

а) обикновени акции, издадени срещу пари в брой, се включват от датата, на която е възникнало вземането;

б) обикновени акции, издадени като доброволно реинвестиране на дивиденти от обикновени или привилегировани акции, се включват от датата на изплащане на дивидента;

в) обикновени акции, издадени като резултат от превръщането на дългов инструмент в обикновени акции, се включват към датата, на която спира да се начислява лихва;

г) обикновени акции, издадени вместо лихва или главница по други финансови инструменти, се включват от датата, на която спира да се начислява лихва ;

д) обикновени акции, издадени като насрещно възмездяване на предприятието, се включват от датата на уреждане на задължението;

е) обикновени акции, издадени като средство за придобиване на актив, различен от парични средства, се включват от датата, на която се осъществява придобиването; и

ж) обикновени акции, издадени за предоставянето на услуги на предприятие, се включват към датата на предоставяне на услугите.

В тези и други случаи моментът на включване на обикновените акции се определя от специфичните условия, съпровождащи тяхното издаване. Икономическата същност на всеки договор, свързан с издаването, трябва да бъде обстойно и внимателно разглеждана.

17. Обикновените акции, издадени като част от насрещно възмездяване по бизнескомбинация, представляваща "придобиване", се включват в среднопретегления брой на акциите към датата на придобиването, тъй като придобиващото предприятие включва резултатите от дейността на придобитото предприятие в отчета си за доходите от момента на придобиването. Обикновените акции, издадени като част от бизнескомбинация, която представлява обединяване на интереси, се включват в изчисляването на среднопретегления брой акции за всички представени периоди, защото финансовите отчети на комбинираното предприятие се изготвят така, като че ли комбинираното предприятие е съществувало винаги. Поради това броят на обикновените акции, използван при изчисляването на основните доходи на акция в предприятие, което представлява бизнескомбинация обединяване на интереси, е съвкупният среднопретеглен брой акции на комбинираните предприятия, преизчислен спрямо съответните акции на предприятието, чиито акции са били държани след комбинацията.

18. Когато обикновени акции са издадени и срещу частично заплащане, тези частично заплатени акции се третират като част от обикновена акция до степента, до която имат правото да участват в разпределянето на дивиденти по напълно изплатени обикновени акции през отчетния период.

19. Обикновени акции, които подлежат на издаване при удовлетворяването на определени условия (условно издавани акции), се считат за държани и се включват в изчисленията на основните доходи на акция от датата, от която са удовлетворени всички необходими условия. Държаните обикновени акции, които подлежат на непредвидено връщане (т.е. подлежат на обратно изкупуване), се третират като условно издавани акции.

20. Среднопретегленият брой на обикновените акции, държани през периода и за всички представени периоди, трябва да бъде преизчислен за събития, различни от трансформирането на потенциални обикновени акции, които събития са променили броя на държаните обикновени акции без съответната промяна в ресурсите.

21. Обикновените акции могат да бъдат издавани или броят на държаните обикновени акции може да бъде променян без съответна промяна в ресурсите. Например:

а) капитализация или бонус емисия (известна в някои страни като "дивидент в акции");

б) допълнителен елемент към друга емисия, например допълнителен елемент към правата на съществуващите акционери;

в) разделяне на акции; и

г) връщане на разделени акции (консолидация на акции).

22. При капитализация, при допълнителна емисия или при разделяне на акции обикновените акции се издават на съществуващите акционери безвъзмездно. Поради това броят на държаните обикновени акции се увеличава, без да настъпва съответно увеличение в ресурсите. Броят на обикновените акции, които са били държани преди събитието, се преизчислява да отрази пропорционалната промяна в броя на обикновените акции така, сякаш събитието се е случило в началото на най-ранния отчетен период. Например при допълнителна емисия на принципа "две към едно" броят на акциите, държани преди емисията, се умножава по три, за да се получи новият общ брой акции, или по две, за да се получи броят на допълнителните акции.

23. Във връзка с параграф 21, б) издаването на обикновени акции по време на упражняване или конвертиране на потенциални обикновени акции обикновено не поражда премиен елемент, тъй като в общия случай потенциалните обикновени акции са били издадени за пълната им стойност, което се изразява в пропорционална промяна в наличните ресурси на предприятието. При емисия на права цената на упражняване обикновено е по-ниска от справедливата стойност на акциите. Затова такива емисии включват премиен елемент. Броят на обикновените акции, използван при изчисляването на основните доходи на акция за всички периоди преди емисията на права, е броят обикновени акции, държани преди емисията, умножен по следния фактор:

Справедлива стойност за акция непосредствено преди упражняване на правото

 

Теоретична справедлива стойност на акция след упражняване на правото

Теоретичната справедлива стойност на акция след упражняване на правото се изчислява, като се добави общата справедлива стойност на акциите непосредствено преди упражняване на правото към постъпленията от упражняване на правото и този сбор се раздели на броя на акциите, които са били държани след упражняването на правото. Когато самите права подлежат на публична продажба отделно от акциите преди датата на упражняване на правата, справедливата стойност за целите на такова изчисление се формира в края на последния ден, на който акциите се търгуват заедно с правата.

Пример Премийна емисия

Нетна печалба

180

Нетна печалба 2001

600

Обикновени акции, държани до 30 септември 2001

200

Премийна емисия 1 октомври 2001

2 обикновени акции за всяка

обикновена акция, държана към 30 септември 2001

200 x 2 = 400

Доходи на акция 2001

600 = 1.00

 

(200 + 400)

 

 

Преизчислени доходи на акция 2000

180 = 0.30

 

(200 + 400)

Тъй като премийната емисия е емисия, която се издава безвъзмездно, тази емисия се третира така, сякаш се е появила в началото на 2000 най-ранният отчетен период.

Пример - Емисия на права

2000 :1100;

2001 :1500;

2002 :1800;

Нетни приходи

 

Държани акции преди емисията на права

500 акции

Емисия на права

Една нова акция съответства на всеки 5 държани (общо 100 нови акции). Продажна цена: 5.00. Последна дата за упражняване на правата: 1 март 2001

Справедлива стойност на една обикновена акция непосредствено преди упражняване на правата на 1 март 2001

11.00

Изчисляване на теоретичната стойност на акция след упражняване на правата

Справедливата стойност на всички държани акции + общата сума от упражняване на правата

(11.00 x 500 акции) + (5.00 x 100 акции)

Брой на държаните акции преди упражняване на правата + брой на акциите, издадени при упражняване на правата

500 акции + 100 акции

Теоретичната стойност на акция, ако правата не бъдат упражнени = 10.00

Изчисляване на коригиращия фактор

Справедливата стойност на акция преди упражняване на правата

 

11.00 = 1.1

Теоретичната стойност на акция преди упражняване на правата

 

10.00

Изчисляване на доходите от акция

 

 

 

 

2000

2001

2002

2000 доходи на акция по първоначален отчет:

 

 

 

1100/500 акции 2.20

 

 

 

2000 доходи на акция преизчислени след емисия

 

 

 

на права: 1100/(500 акции x 1.1)

2.00

 

 

2001 доходи на акция, включително ефекта от

 

 

 

емисията на права

 

 

 

1500/((500х1.1 x 2/12)+(600 x 10/12))

 

2.54

 

2002 доходи на акция 1800/600 акции

 

 

3.00

 

Доходи на акция с намалена стойност

24. За да се изчислят доходите на акция с намалена стойност, нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, и среднопретегленият брой на държаните акции трябва да се коригират с ефекта от всички потенциални акции с намалена стойност.

25. Изчисляването на доходи на акция с намалена стойност е последователно на изчисляването на основните доходи на акция, като се отчита ефектът на всички потенциални акции с намалена стойност, които са били държани през периода, както следва:

а) нетната печалба за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, се увеличава със сумата на обложените с данъци дивиденти и лихвите, признати за периода, във връзка с потенциалните обикновени акции с намалена стойност и коригирана по отношение на всички промени в приходите или разходите, които биха могли да възникнат в резултат на конвертирането на потенциални обикновени акции с намалена стойност;

б) среднопретегленият брой на държаните обикновени акции през периода се увеличава със среднопретегления брой на допълнителните обикновени акции, които биха били държани, в случай на конвертиране на всички потенциални обикновени акции с намалена стойност.

Доходи с намалена стойност

26. За да се изчислят доходите на акция с намалена стойност, сумата на нетната печалба или загуба за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, изчислена в съответствие с параграф 11, трябва да се коригира с ефекта след облагане с данъци:

а) всички дивиденти от потенциални обикновени акции с намалена стойност, които са били приспаднати при достигането до нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, изчислени в съответствие с параграф 11;

б) лихвата от потенциални обикновени акции с намалена стойност, призната за периода; и

в) всички други промени в приходите или разходите, които биха произтекли от конвертирането на потенциални обикновени акции с намалена стойност.

27. След като потенциалните обикновени акции бъдат конвертирани в обикновени акции, дивидентите, лихвите и другите приходи или разходи, свързани с тези потенциални обикновени акции, ще престанат да се натрупват. За сметка на това новите обикновени акции ще имат правото да участват в новата нетна печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции. Поради това нетната печалба за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, изчислена в съответствие с параграф 11, се увеличава със сумата на дивидентите, лихвите и другите приходи или разходи, които биха били спестени при превръщането на потенциалните обикновени акции с намалена стойност в обикновени акции. Разходите, свързани с потенциалните обикновени акции, включват такси и дисконт или премии, които се отчитат като корекции на доходността (виж МСС 32). Сумата на дивидентите, лихвите и другите приходи или разходи, се коригира с всички данъци, с които конкретното предприятие подлежи на облагане.

Пример Конвертируеми облигации

Нетна печалба

1004

Държани обикновени акции

1000

Основни доходи на акция

1.00

Конвертируеми облигации

100

Всеки пакет от 10 облигации е конвертируем срещу 3 обикновени акции

Разходи за лихви за текущата година, по пасивния компонент на конвертируемата облигация

10

Текущ и отсрочен данък, свързан

 

с разходите за лихви

4

Бележка. Разходите за лихви включват амортизацията на дисконта, възникваща при първоначално признаване на пасивния компонент (виж МСС 32).

Коригирана нетна печалба 1004 + 10-4 = 1010

Брой на обикновените акции след конвертиране на облигациите

30

Брой обикновени акции, използвани за изчисляване на доходите на акция с намалена стойност

1000 + 30 = 1030

Доходи на акция с намалена стойност

1010 = 0.98
1030

28. Конвертирането на някои потенциални обикновени акции може да доведе до последващи промени в другите приходи или разходи. Например намалението на разходите за лихви във връзка с потенциалните обикновени акции и увеличението на нетната печалба за периода в резултат на това може да доведе до увеличение на разходите във връзка с установения план за разпределяне на акции между служители на предприятието. За да се изчислят доходите на акция с намалена стойност, нетната печалба или загуба се коригира с всички такива последващи промени в приходите или разходите.

Доходи на акция с намалена стойност

29. За целите на изчислението на доходите на акция с намалена стойност броят на обикновените акции трябва да бъде среднопретегленият брой на обикновените акции, изчислен в съответствие с параграфи 14 и 20, плюс среднопретегления брой на обикновените акции, които биха били издадени при конвертиране на всички потенциални акции с намалена стойност в обикновени акции. Потенциалните обикновени акции с намалена стойност трябва да се считат за конвертирани в обикновени акции от началото на периода или, ако това е станало по-късно, от датата на издаване на потенциалните обикновени акции.

30. Броят на обикновените акции, които ще бъдат издадени при конвертиране на потенциалните обикновени акции с намалена стойност, се определя от условията на потенциалните обикновени акции. Изчисленията предполагат най-изгодния курс на конвертиране или продажна цена от гледна точка на притежателя на потенциалните обикновени акции.

31. Също както при изчисляването на основните доходи на акция обикновените акции, чието издаване е условно, т.е. зависи от настъпването на определени събития, трябва да се считат за държани и да се включат в изчисленията на доходите на акция с намалена стойност тогава, когато условията бъдат изпълнени (събитията настъпят). Акциите, чието издаване е условно, трябва да се включват от началото на периода (или от датата на договора за условно издаване), ако броят на акциите, чието издаване е условно, включен в изчислението на доходите на акция с намалена стойност, се базира на броя акции, които биха били издадени, ако краят на отчетния период съвпада с края на периода, в който акциите биха могли да бъдат условно издадени. Не се разрешава преизчисление на отчета тогава, когато условията не са изпълнени в края на периода, в който изтича срокът на условно издаване на акции. Разпоредбите на този параграф важат еднакво и за потенциалните обикновени акции, които са емитируеми при удовлетворяването на определени условия (потенциални обикновени акции, подлежащи на условно емитиране).

32. Дъщерно, съвместно или асоциирано предприятие може да издава потенциални обикновени акции, които са конвертируеми или в обикновени акции на дъщерното, съвместното или асоциираното предприятие, или в обикновени акции на отчитащото се предприятие. Ако тези потенциални обикновени акции на дъщерното, съвместното или асоциираното предприятие имат ефект, намаляващ стойността на консолидираните основни доходи на акция на отчитащото се предприятие, те се включват в изчисляването на доходите на акция с намалена стойност.

33. За да се изчислят доходите на акция с намалена стойност, предприятието трябва да поеме упражнените или намаляващи стойността опции и другите потенциални обикновени акции с намалена стойност на предприятието. Поетите постъпления от такива емисии трябва да се считат за получени от емисията на акции по тяхната справедлива стойност. Разликата между броя на издадените акции и броя на акциите, които биха били издадени по справедливата им цена, следва да се третира като безвъзмездна емисия на обикновени акции.

34. За тази цел справедливата стойност се изчислява на базата на средната цена на обикновените акции за периода.

35. Опциите и другите договори за покупка на акции са с намаляващ ефект, когато като резултат от тях биха били издадени обикновени акции на по-ниска от справедливата им цена. Количественият израз на намалението е равен на справедливата стойност на акциите, намалена с цената на издаването им. Поради това, за да се изчислят доходите на акция с намалена стойност, всеки договор за покупка на акции се третира като състоящ се от:

а) договор за издаване на определен брой обикновени акции на тяхната усреднена справедлива стойност през съответния период; акциите, които трябва да бъдат доходите на акция, нито като ненамаляващи доходите на акция; те се игнорират при изчисляването на доходите на акция с намалена стойност; и

б) договор за безвъзмездно издаване на останалите обикновени акции; такива обикновени акции не генерират постъпления и нямат ефект върху нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции; поради това такива акции намаляват стойността на доходите на акция и те се добавят към броя на държани обикновени акции при изчисляването на доходи на акция с намалена стойност.

Пример Влияние на опциите върху акции върху доходите на акция с намалена стойност

Нетна печалба за 2001 година

1 200 000

Среден претеглен брой на държаните обикновени акции през 2001 година

500 000 акции

Средна справедлива стойност на една обикновена акция през 20Х1 година

20.00

Среднопретеглен брой акции под опция през 2001 година

100 000 акции

Цена при упражняване на опциите върху акции през 2001 година

15.00

Изчисляване на доходите на акция

   

 

на акция

доходи

акции

Нетна печалба за 20Х1 година

 

1 200 000

 

Среднопретеглен брой държани акции през 2001 година

500 000

Основни доходи на акция

2.40

  

Брой акции под опция

  

100 000

Брой акции, които биха били издадени по справедливата им стойност (100 000 x 15.00)/20.00

*

(75 000)

Доходи на акция с намалена стойност

2.29

1 200 000

525 000

* Забележка. Приходите не са се увеличили, тъй като общият брой на акциите се е увеличил само с броя на акциите (25 000), които в примера се считат за издадени безвъзмездно (виж 35, б).

36. Този метод за изчисляване на ефекта от опциите и другите договори за покупка на акции дава същия резултат както и методът на съкровищните бонове, който се използва в някои страни. От това не следва, че предприятието сключва сделка за покупка на собствените си акции, което може да се окаже практически неприложимо при определени обстоятелства или незаконно под някои юрисдикции.

37. Дотолкова, доколкото частично платените акции не дават право на участие в разпределението на дивидент за отчетния период, те се считат за еквивалентни на варантите и опциите.

Потенциални обикновени акции с намалена стойност

38. Потенциалните обикновени акции трябва да се третират като акции с намалена стойност само тогава, когато тяхното конвертиране в обикновени акции би намалило нетната печалба на акция от продължаващи обичайни дейности.

39. Предприятието използва нетната печалба от продължаващи обичайни дейности като "контролно число", за да установи дали потенциалните обикновени акции са с намаляващ или с ненамаляващ ефект върху доходите на акция. Нетната печалба от продължаващи обичайни дейности е нетната печалба от обичайни дейности (както са дефинирани в МСС 8) след приспадане на преференциалните дивиденти и след изключване на статии, които се отнасят до преустановявани дейности; поради това от нея се изключват извънредните статии и ефектите от промените в счетоводните политики и корекциите на фундаменталните грешки.

40. Потенциалните обикновени акции са с ненамаляващ ефект върху доходите на акция, когато конвертирането им в обикновени акции би увеличило доходите на акция или би намалило загубите на акция от продължаващи обичайни дейности. Ефектът от потенциалните обикновени акции с ненамаляващ ефект върху стойността на доходите на акция се игнорира при изчисляването на доходите на акция с намалена стойност.

41. Когато се определя дали потенциалните обикновени акции са с намалена или с ненамалена стойност, всяка емисия или серия от потенциални обикновени акции се преценява по-скоро поотделно, отколкото заедно с останалите. Последователността, в която се разглеждат потенциалните обикновени акции, може да се отрази върху преценката относно ненамаляемия им ефект върху доходите на акция. Поради това, за да се максимизира намаляемостта на основните доходи на акция, всяка емисия или серия потенциални обикновени акции се преценява в последователност от акцията с най-намалена стойност към акцията с най-малко намалена стойност.

Пример Определяне на реда, по който да се включват ценните книжа с намалена стойност в изчислението на среднопретегления брой акции

Приходи - Нетна печалба, присъща на притежателите на обикновени акции

10 000 000

Държани обикновени акции

2 000 000

Средна справедлива стойност на една обикновена акция през годината

75.00

Потенциални обикновени акции

 

Опции

100 000 с цена при упражняване на права 60

Конвертируеми привилегировани акции

800 000 акции с право на натрупващ се дивидент от 8 на акция; всяка привилегирована акция е конвертируема срещу 2 обикновени акции

5 %-ни конвертируеми облигации

номинална стойност 100 000 000; всяка облигация от по 1000 е конвертируема срещу 20 обикновени акции; няма амортизация на премията или дисконт, засягащ определянето на разходите за лихви

Данъчна ставка

40 %

Увеличение на печалбата, подлежаща на разпределение между на притежателите на обикновени акции при конвертиране на потенциални обикновени акции

 

Увеличение на приходите

Увеличение на броя на обикновени акции

Пределни доходи на акция

Опции

 

 

 

Увеличение на приходите

нула

 

 

Безвъзмездно издадени акции 100 000 x (75-60)/75

 

20 000

нула

Конвертируеми привилегировани акции

 

 

 

Увеличение на нетните приходи 8 x 800 000

6 400 000

 

 

пределни акции 2 x 800 000

 

1 600 000

4.00

5 % конвертируеми бонове

 

 

 

Увеличение на нетните приходи 100 000 000 x 0.05 x (1-0.4)

3 000 000

 

 

Пределни акции 100 000 x 20

 

2 000 000

1.50

Изчисляване на доходите на акция с намалена стойност

 

Присъщ нетен приход

Обикновени акции

За акция

 

 

 

 

Отчетени

10 000 000

2 000 000

5.00

Опции

 

20 000

 

 

10 000 000

2 020 000

4.95 намаляеми

5 % конвертируеми облигации

3 000 000

2 000 000

 

 

13 000 000

4 020 000

3.23 намаляеми

Конвертируеми привилегировани акции

6 400 000

1 600 000

 

 

19 400 000

5 620 000

3.45 ненамаляеми

Тъй като доходите на акция с намалена стойност се увеличават, когато се вземат предвид и конвертируемите привилегировани акции (от 3.23 до 3.45), конвертируемите привилегировани акции са с ненамаляема стойност и се игнорират при изчисляването на доходите на акция с намалена стойност. Поради това доходите на акция с намалена стойност са 3.23 за акция.

Този пример не илюстрира класификацията на конвертируемите финансови инструменти като задължения или като капиталови инструменти, както и класификацията на съответните лихви и дивиденти като разходи или като капиталови инструменти съгласно изискванията на МСС 32.

42. Потенциалните обикновени акции се претеглят за периода, през който са били държани. Потенциалните обикновени акции, които са били отменени или чийто срок е изтекъл по време на отчетния период, се включват в изчисленията на доходите на акция с намалена стойност само за тази част от периода, през която те са били държани. Потенциалните обикновени акции, които са били конвертирани в обикновени акции през отчетния период, се включват в изчисленията на доходите на акция с намалена стойност от началото на периода до датата на конвертирането; от датата на конвертирането обикновените акции, които са се появили като резултат, се включват и в основните доходи на акция, и в доходите на акция с намалена стойност.

Преизчисление

43. Ако броят на държаните потенциални обикновени акции се увеличава в резултат на капитализация или допълнителна емисия или от разделянето на акции или се намалява в резултат на консолидация на акции, изчисляването на основните доходи на акция или на доходите на акция с намалена стойност за всички отчетни периоди трябва да се извърши ретроспективно. Ако тези промени възникнат след датата наизготвяне на баланса, но преди издаването на финансовите отчети, изчисленията на доходи на акция на отчетите за периода и за всички финансови отчети за предходни периоди трябва да са базирани на новия брой акции. Когато изчисленията за доходи на акция отразяват такива изменения в броя на акциите, този факт трябва да бъде оповестен. Освен това основните доходи на акция с намалена стойност за всички периоди трябва да бъдат коригирани със:

а) ефекта на фундаменталните грешки и корекциите, които се налагат в резултат от промени в счетоводните политики, които са предмет на обстойно разглеждане в МСС 8; и

б) влиянието на бизнескомбинация, представляваща обединяване на интереси.

44. Предприятието не преизчислява доходите на акция с намалена стойност за никой от предходните периоди, поради промени в използваните допускания или поради конвертирането на потенциални обикновени акции в държани обикновени акции.

45. Предприятията се поощряват да представят описание на сделките с обикновени или потенциални обикновени акции, различни от емисии с цел капитализация и разделяне на акции, възникнали след датата на изготвяне на баланса, тогава, когато те са от такова значение, че неоповестяването им би довело до невъзможност на потребителите на финансовите им отчети да направят правилни преценки и да вземат правилни решения (виж МСС 10 Събития след датата на баланса). Примери за такива сделки са:

а) издаване на акции срещу пари в брой;

б) издаване на акции, когато последиците от това се използват, за да се уреди задължение, или привилегировани акции, държани към датата на баланса;

в) за обратно изкупуване на държани обикновени акции;

г) превръщането или употребата на потенциални обикновени акции, държани към датата на баланса, в обикновени акции;

д) издаването на варанти, опции и конвертируеми ценни книжа; и

е) постигането на условия, които биха довели до издаването на условно емитируеми акции.

46. Сумата на доходите на акция не се преизчислява за сделки, възникнали след датата на изготвяне на баланса, защото такива операции не влияят върху сумата на капитала, използван за създаване на нетната печалба или загуба за периода.

Представяне

47. Предприятието следва да представя основните доходи на акция и доходите на акция с намалена стойност на лицето на отчета за доходите за всеки клас обикновени акции, който има различно право на дял от нетната печалба за периода. Предприятието следва да представя основните доходи на акция и доходите на акция с намалена стойност, като им отдава еднакво значение за всички отчетни периоди.

48. Този стандарт изисква предприятието да представя основните доходи на акция и доходите на акция с намалена стойност дори и когато сумите на тези доходи са отрицателни (загуба на акция).

Оповестяване

49. Предприятието следва да оповести:

а) сумите, използвани като числители при изчисляването на основните доходи на акция и доходите на акция с намалена стойност, и равнението между тези суми и нетната печалба или загуба за периода; и

б) среднопретегления брой обикновени акции, използвани като знаменател при изчисляването на основните доходи на акция и доходите на акция с намалена стойност, и равнението на тези знаменатели помежду им.

50. Финансовите инструменти и другите договори, в резултат на които възникват потенциалните обикновени акции, могат да включват условия, които влияят върху оценяването на основните доходи на акция и доходите на акция с намалена стойност. Тези условия могат да определят дали потенциалните обикновени акции са с намалена стойност или не и ако са с намалена стойност-да определят ефекта върху среднопретегления брой на държаните акции и на всички последващи корекции на нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции. Независимо от това дали оповестяването на тези условия се изисква от МСС 32, такова оповестяване се поощрява от този стандарт.

51. Ако едно предприятие оповестява сумите за акция в добавка към основните доходи на акция и доходите на акция с намалена стойност, като използва отчетен компонент на нетната печалба или загуба за периода, различен от печалбата или загуба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, такива суми трябва да се изчисляват, като се използва среднопретегления брой обикновени акции, определен в съответствие с този стандарт. В случай че се използва компонент на нетната печалба или загуба, който не е отчетен като отделен ред в отчета за доходите, е необходимо да се представи равнение между използвания компонент и отделен ред, представен в отчета за доходите. Сумите на основните доходи на акция и доходите на акция с намалена стойност трябва да се представят, като им се придава еднакво значение.

52. Предприятието може да желае да оповести повече информация, отколкото се изисква в настоящия стандарт. Такава информация може да помогне на потребителите да оценят резултатите на предприятието и може да бъде представена под формата на суми за акция от различни компоненти на нетната печалба. Оповестяването на такава информация се поощрява. Когато се оповестява такава информация обаче знаменателите трябва да бъдат изчислени в съответствие с този стандарт, за да се осигури сравнимост между сумите за акция, които се оповестяват.

Влизане в сила

53. Този стандарт влиза в сила за финансови отчети, обхващащи периодите, започващи на или след 1 януари 1998. По-ранното му прилагане се насърчава.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР