Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Закони

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност-Архив

21 Dec 2003 15:46ч, видяна 1901 пъти
реклама
Обнародван ДВ, бр. 109 от 16 декември 2003 г., в сила от 1 януари 2004 г.
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2, 3 и 4:

"(2) Не е доставка по смисъла на този закон прехвърлянето на предприятие по чл. 15 от Търговския закон.

(3) Не е доставка по смисъла на този закон гаранционното обслужване на стоки, когато то по силата на договор е за сметка на чуждестранно лице, което няма седалище или клон на територията на страната и което лице няма регистрация по този закон.

(4) Не е доставка по смисъла на този закон безвъзмездната доставка на стоки и услуги, предоставени от работодател на работник или служител по глава четиринадесета от Кодекса на труда, свързани с дейността на предприятието."

§ 2. В чл. 8, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на случаите по чл. 6, ал. 4".

§ 3. В чл. 10, т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на случаите по чл. 6, ал. 4".

§ 4. В чл. 20 се създава т. 24:

"24. "Гаранционното обслужване" по смисъла на този закон включва предоставянето на труд и/или резервни части от оправомощен от производителя на стоката търговец за отстраняване на фабричен дефект на същата, признат от производителя."

§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Алинея 1, т. 4 не се прилага за:

1. разходите за обикновени или обичайни опаковъчни материали или контейнери, ако съгласно условията на доставката доставчикът е поел ангажимент за възстановяване на такива суми след връщане на тези опаковъчни материали или контейнери от получателя;

2. разходите на лизингодател и лизингополучател, свързани с ползването на стока, при условията и в срока на договор за финансов лизинг, като: разходи за имуществени застраховки, застраховки "Гражданска отговорност" и други подобни, за целия или част от срока на договора, разходи за имуществени данъци и такси, пътен данък, екотакси и разходи за регистрация."

2. В ал. 6, т. 5 накрая се добавя "и седмични списания".

§ 6. В чл. 30 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на доставките по глава четиринадесета от Кодекса на труда".

2. Създава се ал. 5:

"(5) Данъчната основа при доставки на стоки и услуги по глава четиринадесета от Кодекса на труда се определя по реда на чл. 29, ал. 5."

§ 7. В чл. 36, ал. 1, т. 5 след думите "включително договаряне" се добавя "свързани".

§ 8. В чл. 40 се създава ал. 3:

"(3) Здравни услуги са и услугите по чл. 4, т. 2, буква "д" от Закона за Българския Червен кръст, оказвани от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст."

§ 9. В чл. 42 се създават т. 6 и 7:

"6. услугите, свързани с обучението на планински спасители, извършвани от Българския Червен кръст по Закона за Българския Червен кръст;

7. предоставянето на авторски и сродни на тях права от организациите за колективно управление на авторски права по Закона за авторското право и сродните му права."

§ 10. Член 44 се изменя така:

"Приватизационни сделки

Чл. 44. Приватизационна сделка е приватизацията на обекти по чл. 1, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол."

§ 11. Член 48 се отменя.

§ 12. Член 54 се изменя така:

"Специфична ставка

Чл. 54. (1) Данъчната ставка е нула в случаите:

1. на износ по смисъла на чл. 14;

2. по чл. 92;

3. при доставка на територията на страната на леки автомобили с обем на двигателя до 1800 куб. см и с мощност на двигателя до 100 конски сили с получател лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация и от лица на 6 и повече години с до 90 на сто включително трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация, които имат заболяване или увреждане, посочено в списък, одобрен от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите; по тази разпоредба може да се придобие лек автомобил за период три години за употребяван и пет години за нов автомобил; нулева ставка се прилага само за доставките на леките автомобили, когато данъкът е в размер до левовата равностойност на 900 щатски долара.

(2) Документите за доказване на обстоятелствата по т. 3 се определят с правилника за прилагане на закона."

§ 13. В чл. 58б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3, т. 4 се създава изречение второ: "Списъкът на внасяните стоки задължително съдържа информация за количеството, стойността, кода по Комбинираната номенклатура на Република България и номера на договора за доставка на стоките."

2. Създава се нова ал. 6:

"(6) В срок до 6 месеца след издаване на разрешението по ал. 4 се допуска издаване на ново разрешение за стоки, които ще бъдат допълнително внесени или придобити в изпълнение на одобрения вече инвестиционен проект. Корекции във вече издадените разрешения не се допускат."

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 14. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 8 се отменя.

2. Създава се т. 21:

"21. моторни превозни средства са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове са възстановени или опростени по реда на Закона за митниците и правилника за прилагането му."

§ 15. В чл. 64 се създава ал. 5:

"(5) Регистрираното лице има право на данъчен кредит за:

1. специално работно облекло и лични предпазни средства, безплатна храна и противоотрови, които лицето е използвало, използва или ще използва за предоставяне на работниците и служителите на основание чл. 284 и 285 от глава тринадесета на Кодекса на труда;

2. безвъзмездната доставка на стоки и услуги, предоставени от работодател на работник или служител по глава четиринадесета от Кодекса на труда, свързани с дейността на предприятието."

§ 16. В чл. 77, ал. 5 след думите "отпаднало основание" се добавя "(включително и при отмяна на акт)", а накрая след думата "забава" се добавя "считано от датата, на която е следвало да бъде възстановен по този закон".

§ 17. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5, т. 1 думите "като цяло по реда на" се заменят с "по".

2. В ал. 6 накрая се добавя "и по чл. 82, ал. 3, т. 1, 3 и 4".

§ 18. В чл. 92, ал. 2 след думата "бюджети" се добавя "или от заеми, гарантирани от държавата", а след думата "договори" се добавя "по ал. 1".

§ 19. В чл. 93, ал. 4 след думите "по чл. 36, 37, 38, 46 и 47" се добавя "и при продажбата на самолетни билети за международен транспорт".

§ 20. В чл. 125, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите "като цяло по реда на" се заменят с "по".

2. В т. 4 и 5 пред думата "новоучредено" се добавя "приемащо или".

Заключителна разпоредба

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 5 декември 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Огнян Герджиков

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР