Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Закони

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Закон за облагане доходите на физическите лица-Архив

11 Feb 2004 10:02ч, видяна 4697 пъти
реклама
В сила от 1 януари 2004 г.

Част първа
Общи положения

Глава първа
Данъчни субекти, обект на облагане, и данъчна отговорност

Чл. 1. Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, доходите на предприятията на едноличните търговци и доходите на някои предприятия, които са юридически лица.

Чл. 2. (1) Отговорността за данъка върху доходите на физическите лица е лична.

(2) Отговорността за данъка върху доходите по чл. 8, ал. 2 е на съответните юридически лица, платци на данъка.

Чл. 3. Облагаем е общият годишен доход.

Чл. 4. (1) Данъчна година е календарната година.

(2) Подлежи на облагане доходът, получен през данъчната година.

Глава втора
Данъчно задължени лица

Чл. 5. (1) Данъчно задължени по този закон са местните и чуждестранните физически лица и местните юридически лица, посочени в този закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) Данъчните субекти са задължени да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път.

Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) (1) Местни физически лица, без оглед на тяхното гражданство, са лицата:

1. чието постоянно местоживеене е в България;

2. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) които пребивават в България повече от 183 дни през всеки 365-дневен период; в този случай физическото лице се счита за местно лице през годината, в която пребиваването му надхвърли 183 дни.

(2) Местни физически лица са и лицата, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава, на нейни органи и/или организации, на български предприятия, членовете на техните семейства, както и чужди граждани извън посочените в чл. 12, т. 12, наети в България от други държави или от международни организации.

(3) За целите на ал. 1, т. 2 денят на излизане и денят на влизане се смятат за един ден на пребиваване в страната. Броят на дните се определя на базата на печатите в паспорта на лицето за влизане и излизане от страната.

Чл. 7. Чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 6.

Чл. 8. (1) Местните физически лица са данъчно задължени за доходи, произхождащи от източници в България и от чужбина.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Предприятията - местни юридически лица, с годишен оборот за предходната година до 50 хил. лв. се облагат с окончателен годишен (патентен) данък за доходи, произхождащи от източници в България, по реда на глава четиринадесета.

(3) Чуждестранните физически лица са данъчно задължени за доходи от източници в България.

(4) Чужди граждани, пребиваващи в България единствено с цел обучение или лечение, и чуждестранните експерти са данъчно задължени за доходи от източници в България независимо от срока на пребиваването.

(5) Когато лице - чужд гражданин, пребиваващ в България единствено с цел обучение или лечение, получи статут на постоянно пребиваващ или продължи срока на пребиваването си след завършване на лечението или обучението, се счита за местно лице от деня на получаването на статут на постоянно пребиваващ, съответно от деня на продължаването на срока на временното пребиваване.

(6) (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г., изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Предприятията и кооперациите-местни юридически лица, с годишен оборот от предходната година до 50 хил. лв. и едноличните търговци, които не ползват данъчното облекчение по чл. 29, ал. 3 от този закон, и отговарят на условията на чл. 59 от Закона за корпоративното подоходно облагане, се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Глава трета
Източници на доходи

Чл. 9. (1) Доходът от стопанска дейност, извършвана от физическо лице на територията на страната, е доход от източник в България.

(2) Счита се, че лице извършва стопанска дейност на територията на България, когато:

1. има място на стопанска дейност или определена база на територията на България;

2. възлага или изпълнява поръчки на територията на България лично или чрез прокурист, търговски пълномощник или по друг начин.

(3) Трудов доход и доход от предоставяне на услуги е от източник в България, когато трудът е положен или услугите са предоставени на територията на България без оглед на източника на заплащане на труда или на услугите.

(4) Независимо от разпоредбите на ал. 3 следните доходи, платени от местно лице или от място на стопанска дейност на чуждестранно лице на територията на България, се считат, че са доходи от източник в България:

1. възнаграждения за лица, работещи на свободна практика - при условие, че сумата на възнаграждението се приспада при изчисляването на печалбата или дохода на платеца или би се приспаднала, ако платецът не бъде освободен от данък върху печалбата или от данък върху дохода;

2. възнаграждения, различни от работна заплата, изплащани на: служител или член на управителен или контролен орган на българско юридическо лице; клон на чуждестранно лице; ръководител, пълномощник или служител в търговско представителство на чуждестранно лице по Закона за чуждестранните инвестиции или на друго лице, изпълняващо идентични или подобни функции;

3. пенсии;

4. дивиденти и разпределения на печалба (доход) от персонифицирани и неперсонифицирани дружества, включително договори за съвместна дейност;

5. лихви;

6. наеми, възнаграждения по договори за лизинг, франчайзинг, факторинг и други подобни;

7. авторски и лицензионни възнаграждения;

8. анюитети, различни от плащанията по т. 3;

9. обезщетения и неустойки;

10. всякакъв друг облагаем доход, неупоменат в ал. 1, 2 и 3, с изключение на случаите, когато доходът е изплатен от място на стопанска дейност или определена база, разположени извън територията на България, при условие, че тези доходи се приспадат при изчисляването на дохода на мястото на стопанска дейност или определената база.

(5) Доходи от селско и горско стопанство, доходи от използване на недвижимо имущество и положителни разлики от продажби на недвижимо имущество, намиращо се на територията на страната, са доходи от източници в България.

(6) За целите на ал. 5 “недвижимо имущество” включва и притежание на идеална част или ограничено вещно право върху недвижим имот.

(7) Доходите от сделки с дялове в местни дружества, както и от сделки с ценни книжа по ал. 8 са доходи от източник в страната.

(8) Доходи от български държавни и общински ценни книжа, издадени от държавата, общините и местни юридически лица, са доходи от източник в България.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) Доходи от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец са доходи от източник в страната, без оглед дали приобретателят е местно или чуждестранно лице.

Глава четвърта
Облагаеми и необлагаеми доходи

Раздел I
Облагаеми доходи

Чл. 10. Подлежат на облагане доходите, произхождащи от:

1. трудови правоотношения и от приравнени към тях правоотношения;

2. дейност като едноличен търговец, независимо дали е регистрирана по Търговския закон;

3. занаятчийска дейност;

4. упражняване на свободна професия;

5. извършване на услуги с личен труд извън случаите по т. 3 и 4;

6. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;

7. продажба и замяна на недвижимо имущество, пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства;

8. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества, в неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност;

9. прехвърляне на предприятие на едноличен търговец;

10. наем, рента и аренда;

11. временно отстъпване ползването на права по договор за лизинг, франчайзинг, факторинг и други подобни;

12. авторски и лицензионни възнаграждения;

13. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

14. лихвите извън случаите по чл. 12, т. 3 и 5;

15. възнаграждения за положен личен труд в дружества и в кооперации и производствени дивиденти от кооперации;

16. дивиденти, доходи от дялово участие и тантиеми;

17. премии и награди от спортни състезания;

18. други доходи, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по закон.

Чл. 11. (1) Доходите по чл. 10 могат да бъдат парични и непарични.

(2) Непаричните доходи се оценяват по пазарната цена към датата на придобиването им, като пазарната цена се определя по реда на чл.16 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) Доходът във валута се преизчислява в левове по курса на Българската народна банка към датата на придобиването му.

(4) Доходът се смята придобит:

1. при плащане в брой - в деня на плащането;

2. при плащане по безкасов път - в деня на заверяване на сметката на получателя на дохода, ако получателят е посочил банката, в която да му се плати;

3. при плащане в натура - в деня на получаване на облагата.

Раздел II
Необлагаеми доходи

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)(1) Не подлежат на облагане:

1. доходите от продажба или замяна на:

а) апартамент, къща или вила, включително прилежащата земя, при условие, че са били основно жилище на продавача не по-малко от три години преди продажбата или замяната;

б) до два недвижими имота, които не са основно жилище на продавача, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако времето между придобиването и продажбата или замяната е повече от 5 години;

в) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, придобити от данъчно задълженото лице не по-малко от една година преди продажбата;

г) движимо имущество, с изключение на доходите по буква “в” и по чл. 10, т. 8 и 9, независимо от времето на придобиване;

2. сумите, получени от задължителното пенсионно, здравно и социално осигуряване;

3. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г.) лихвите по влогове и депозити, в местни търговски банки, клонове на чуждестранни банки, взаимоспомагателни каси, спестовно-кредитни кооперации, лихвите и отстъпките от държавни, общински и корпоративни ценни книжа и мораторните лихви по облигационни отношения доходите от инвестиции на застрахователните резерви по застраховки "Живот", женитбени и детски застраховки и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд, доходите от инвестиции на активите на доброволните пенсионни фондове;

4. (Доп. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г.) обезщетения и други подобни плащания при средна и тежка телесна повреда, смърт или професионално заболяване; обезщетенията за отчуждаване на права и за загуби до размера на загубата; обезщетения за претърпени неимуществени вреди; обезщетенията по имуществени застраховки; застрахователните и осигурителните плащания за трайна неработоспособност и възстановените от застраховател или осигурител медицински разноски, когато е настъпила неработоспособност; изплатените от застраховател суми при смърт; сумите по женитбени и детски застраховки, когато е настъпило застрахователно събитие-брак или раждане, или е изтекъл срокът на застраховката;

5. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане и присъдени обезщетения за разноски по съдебни дела;

6. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) паричните и непаричните доходи от социално подпомагане, получени на основание на нормативен акт, и обезщетенията и помощите при безработица;

7. помощи, получени от социални фондове и организации;

8. добавки, обезщетения и помощи за деца, получени на основание на нормативен акт, и плащания за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Семейния кодекс;

9. стипендии в полза на местни физически лица за обучение в страната и в чужбина;

10. парични суми и материални награди, получени на основание на нормативен акт, от донори за предоставяне на биологични продукти и органи на човешкия организъм;

11. печалбите от Държавната парично-предметна лотария и от Българския спортен тотализатор, премиите и печалбите от хазартни игри и други игри на щастие;

12. заплати и възнаграждения на: членовете на персонала на дипломатическите представителства съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения; членовете на консулствата съгласно Виенската конвенция за консулските отношения; служители на междудържавни и междуправителствени организации съгласно международния договор, сключен със съответната организация, и членовете на семействата на изброените лица, доколкото това е предвидено в съответния международен договор;

13. разпределената под формата на нови дялове и акции печалба в търговски дружества, както и разпределената печалба под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции;

14. разпределената печалба, чрез която е увеличен капиталът чрез издаване на нови акции и дялове или увеличаване на номиналната стойност на съществуващите такива;

15. (Нова-ДВ, бр. 110 от 2001 г.) доходите от сделки с акции на публични дружества и търгуеми права на акции на публични дружества, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа.

16. (Нова-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата

(2) Не се смята за доход полученото при продажба или замяна на имущество, придобито по наследство, завет, дарение и на реституирано имущество, както и наследствата и даренията.

(3) (Изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Не се облагат с данък доходите на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за непреработената растителна и животинска продукция, в това число за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) Не се облагат с данък доходите на физическите лица, получени от рента, аренда или друго възмездно отдаване на земеделска земя.

Глава пета
Общ годишен доход, облагаем доход и данъчна основа

Чл. 13. Общият годишен доход е сборът от всички парични и непарични доходи, получени от физическото лице през данъчната година.

Чл. 14. Облагаем по този закон е общият годишен доход след приспадане на:

1. необлагаемите по този закон доходи;

2. освободените от облагане по силата на други закони доходи;

3. доходите от дейности, обложени с окончателен годишен (патентен) данък;

4. обложените с еднократен данък доходи по реда на чл. 40;

5. обложените с еднократен данък доходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 15. (1) Данъчна основа е облагаемият доход за съответната данъчна година, намален с разходите за дейността и предвидените в този закон вноски и облекчения.

(2) Ако данъчно задълженото лице има доходи едновременно от два или повече източника, посочени в чл. 10, данъчната основа за общия годишен доход представлява сборът от данъчните основи, определени поотделно за всеки източник на доход в съответствие с разпоредбите на глави от седма до единадесета.

Глава шеста
Приоритетно прилагане на международни спогодби, избягване на международното двойно данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци

Чл. 16. (1) Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2000 г., отм.-ДВ, бр. 42 от 2003 г.).

Чл. 17. (1) Когато няма сключена спогодба или друг международен договор за избягване на двойното данъчно облагане, за които се прилага чл. 16, при определянето на данъка върху дохода местните физически лица ползват данъчен кредит за идентични или подобни чуждестранни данъци, наложени в чужбина от съответните компетентни органи.

(2) Лицата по ал. 1 ползват данъчен кредит за всички данъци върху дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и наеми, изплатени от източници в чужбина на местни лица.

(3) Данъчният кредит по ал. 2 се определя за всяка държава поотделно и се ограничава до сумата на българския данък върху доходите, който би бил дължим върху тези доходи с източник в чужбина, ако се прилагаше към местен доход.

(4) Министърът на финансите определя условията и реда за прилагането на ал. 2 и 3, като може:

1. да определя кои данъци са идентични или подобни на данъка върху доходите на физическите лица;

2. да уточнява произхода и конкретния размер на местните или чуждестранните доходи, получени от съответен източник;

3. да не признава ползването на данъчен кредит за онези чуждестранни данъци, с които кредитът е неправомерно увеличен.

Чл. 18. (Изм.-ДВ, бр. 103 от 1999 г.) (1) По отношение на предотвратяване на отклонението от данъчно облагане се прилагат съответно разпоредбите на глава първа, раздел IV от Закона за корпоративното подоходно облагане.

(2) При констатиране, че имуществото на данъчно задълженото лице, по цени на придобиване, надхвърля размера на декларираните доходи за предходни данъчни години, данъчният орган има право да коригира данъчната основа и да определи данъка, като прилага съответно разпоредбите на чл. 109 от Данъчния процесуален кодекс.

Част втора
Определяне на данъчната основа

Глава седма
Доходи от трудови правоотношения

Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)(1) Облагаемият доход от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения включва всички плащания, включително награди в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, получени от данъчно задължените лица за календарния месец.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) Не подлежат на облагане:

1. (Изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) стойността на безплатната предпазна храна, противоотровите и други средства, които неутрализират вредното въздействие на работната среда, предоставени в натура съгласно Кодекса на труда и други закони; стойността на безплатната храна, предоставена в натура на: членовете на корабните екипажи-за дните в експлоатация, на риболовците-за дните на улов, а на водолазите-и за дните при спускане под вода, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните и здравните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и на екипите по кръвонабиране, както и на военнослужещите съгласно чл. 234, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

2. (Изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) стойността на специалното работно облекло и личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;

3. (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт

4. (Предишна т.3.-изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.) командировъчните пари; допълнителните разходи за храна, които се заплащат вместо командировъчни дневни пари на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, подвижните пощенски служби, подвижната охрана и други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място или обект;

5. (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) обезщетенията при ползване на жилища при условията на свободно договаряне и обезщетенията по чл. 239 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

6. (Изм.-ДВ, бр. 95 от 2003 г., предишна т.4.-изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.) обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл. 235 и 237 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 223, ал. 4 и чл. 261 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 139г, чл. 139е, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 157а, ал. 3 и чл. 188о от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл. 78, чл. 82, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 85, ал. 5, чл. 104, ал. 3 и 4 и чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител;

7. (Предишна т.5.-изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.) стойността на картите за пътуване от местоживеенето до местоработата, осигурени безплатно от работодателя;

8. (Предишна т.6.-изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.) социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

9. (Нова - ДВ, бр. 105 от 2000 г., предишна т.7.-изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.) обезщетенията и помощите по част първа от Кодекса за социално осигуряване;

10. (Нова-ДВ, бр. 40 от 2002 г., предишна т.8.-изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.) наградата по чл. 244, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по чл. 232, ал. 1, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

11. (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) паричната помощ по чл. 245, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по чл. 223, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Чл. 20. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.) (1) Данъчната основа за доходите от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения се определя, като облагаемият доход по чл. 19, ал. 1 за календарния месец се намалява с вноските за пенсионни, здравни и други осигуровки, които работникът или служителят по закон е задължен да прави за своя сметка.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.) Облагаемият доход по ал. 1 се намалява с внесените през месеца за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по чл. 19, ал. 1, както и с внесените през месеца за сметка на лицата лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по чл. 19, ал. 1.

(3) Данъчната основа се определя по реда на ал. 1 и 2 за календарния месец и в случаите, когато трудовото възнаграждение се заплаща подневно, поседмично или на други периоди през месеца.

(4) Данъчната основа за доходите от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения за данъчната година е сборът от месечните данъчни основи, определени по реда на ал. 1 и 2.

(5) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г., отм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.)

(6) (Нова-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Данъчната основа по ал. 4 се намалява с облекченията за дарения в размер до 10 на сто, направени при условията и по реда на чл. 28.

Глава осма
Доходи от стопанска дейност, включително селско, горско и водно стопанство, и от други дейности по извънтрудови правоотношения

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.) (1) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Физическите лица, извършващи дейност като еднолични търговци, независимо дали са регистрирани по Търговския закон, формират данъчната основа за доходите като облагаемият доход, определен по реда на глава втора от Закона за корпоративното подоходно облагане, с изключение на разпоредбите на чл. 23, ал. 2, т. 9, 14 и 15 и чл. 23, ал. 3, т. 5 и 9 от същия закон се намалява със:

1. вноските за пенсионни, здравни и други осигуровки, които лицата по закон са задължени да правят за своя сметка;

2. (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.) внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по ал. 1, както и внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по ал. 1.

(2) (Отм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.)

(3) Лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, както и лицата, извършващи срещу възнаграждение управление и контрол, формират данъчната основа за доходите от тези дейности по реда на чл. 22.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 50 от 1999 г.; изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) (1) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Данъчната основа за лицата по този закон, както и за лицата по чл. 21, ал. 3, се определя, като облагаемият доход от съответната дейност се намалява със:

1. разходи за дейността в размер на:

а) 70 на сто - за отглеждане на животни и птици, за пчеларство и бубарство, за непреработена продукция от тях и за култивирани гъби;

б) (Изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) 60 на сто-за горско стопанство (включително събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), за водно стопанство (включително рибовъдство) и за растениевъдство;

в) 50 на сто - за производство на декоративни храсти и цветя; за създаване на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството; както и на ръчно изработени произведения от майстори на народните художествени занаяти; за авторски и лицензионни възнаграждения;

г) 35 на сто - за занаятчийски дейности извън посочените в глава четиринадесета, за упражняване на свободна професия или за извършване на услуги с личен труд;

д) (Изм.-ДВ, бр. 110 от 2001 г.) 10 на сто - за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на предприятия и юридически лица с нестопанска цел;

2. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) вноски за пенсионни, здравни и други осигуровки, които лицата по закон са задължени да правят за своя сметка;

3. (Нова-ДВ, бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.) внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход след намаленията по т. 1, както и внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход след намаленията по т. 1.

4. (Изм.-ДВ, бр. 110 от 2001 г., предишна т.3-изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) облекченията за дарения в размер до 10 на сто след намаленията по т. 1, 2 и 3.

5. (Нова - ДВ, бр. 50 от 1999 г., отм., ДВ, бр. 111 от 1999 г., предишна т.4-изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.);

6. (Нова - ДВ, бр. 50 от 1999 г., отм., ДВ, бр. 111 от 1999 г., предишна т.5-изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.);

(2) Данъчната основа за лицата, упражняващи свободна професия, чийто доход е получен в резултат на дейност, извършвана в продължение на няколко години - научни трудове, художествени произведения, изобретения и други аналогични на тях, може да се определи, като облагаемият доход се раздели на броя на годините, през които съответната дейност е упражнявана, но на не повече от четири.

Чл. 23. (1) Местните физически лица, местните юридически лица с нестопанска цел и чуждестранните лица се облагат за дивиденти и ликвидационни квоти по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

(2) Възнагражденията за положен личен труд в дружества и кооперации от съдружници, акционери и член-кооператори се облагат по правилата за съответния вид доход в зависимост от основанието, на което са получени.

Глава девета
Доходи от продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) (1) Данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) Данъчната основа при продажба или замяна на пътни, водни и въздухоплавателни превозни средства е разликата между продажната цена и по-високата от фактическата или актуализираната цена на придобиване на това имущество. За всяко останало движимо имущество данъчната основа е разликата между продажната цена и актуализираната с общия индекс на потребителските цени, обявени от Националния статистически институт цена на придобиване.

(3) При определяне на актуализираната цена на придобиване на имущество по ал. 1 и 2 се прилагат разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

(4) (Изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Данъчната основа при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието.

(5) Данъчната основа при прекратяване на предприятие на едноличен търговец е балансовата стойност на активите, за които е ползвано данъчно облекчение. Не се дължи данък по тази глава, когато наследниците продължат дейността на предприятието на едноличния търговец.

Глава десета
Доходи от наем, рента и аренда

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) Данъчната основа за доходи от отдадено под наем движимо и недвижимо имущество, с изключение на доходите по чл. 12, ал. 4, се определя, като облагаемият доход се намалява с 20 на сто разходи.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 110 от 2001 г.) Облагаемият доход по ал. 1 се намалява с облекчение за дарение в размер до 10 на сто след приспадане на признатите разходи по ал. 1.

Глава единадесета
Други доходи

Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)Данъчната основа е брутната сума на получените доходи от:

1. временно отстъпване ползването на права, като права по договор за лизинг, франчайзинг, факторинг и други;

2. парични и предметни награди от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодателя или възложителя на дейността;

3. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

4. лихви, извън тези по чл. 12, т. 3 и 5;

5. производствени дивиденти от кооперации;

6. упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;

7. случайни сделки и от всички други източници, които не са изрично посочени в чл. 12.

8. (Изм.-ДВ, бр. 110 от 2001 г.) доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд, с изключение на посочените в чл. 12, ал. 1, т. 3 и 4.

9. (Нова-ДВ, бр. 118 от 2002 г., изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица.

10. (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) възнаграждения за лично извършена дейност на територията на страната от чуждестранни физически лица-спортисти, дейци на науката, изкуството и културата, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице

Глава дванадесета
Данъчно третиране при прекратяване на дейността

Чл. 27. В случаите на прекратяване на стопанска дейност по глава осма данъчното задължение се определя:

1. за едноличен търговец - към датата на вписването на решението за заличаване от търговския регистър;

2. при прехвърляне на предприятието на едноличния търговец чрез сделка - към датата на вписване на решението за прехвърляне в търговския регистър;

3. при прекратяване на участието в дружество или кооперация на съдружник или член-кооператор - към датата на влизането в сила на решението на съответния орган за прекратяване на участието;

4. при прекратяване на занаятчийска дейност - към датата на заличаване на регистрацията;

5. при прекратяване на самостоятелна дейност, за която се изисква вписване - към датата на прекратяване на вписването.

Глава тринадесета
Данъчни облекчения

Чл. 28. (Изм.-ДВ, бр. 103 от 1999 г.; изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) (1) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Данъчното облекчение по чл. 22, ал. 1, т. 4 и по чл. 25, ал. 2 се ползва, при условие че:

1. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.) дарението е в полза на:

а) образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка, лечебни заведения;

б) юридически лица, които не са търговци, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни и спортни цели;

в) регистрираните в страната и в общините изповедания;

г) фондове за подпомагане на инвалиди и пострадали от природни бедствия;

д) Българския червен кръст;

е) подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители;

ж) възстановяване и опазване на исторически и културни паметници;

з) културни институти или за целите на културния, образователния или научен обмен по спогодбите, по които Република България е страна;

и) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

к) учредените и предоставените стипендии за обучението на ученици и студенти в българските училища;

л) общините.

2. лицата, предоставили дарението, нямат неизплатени декларирани държавни вземания или такива, установени с данъчен ревизионен акт към момента на извършване на дарението.

(2) Когато дарението е в непарична форма, неговата стойност се определя въз основа на документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до 3 месеца преди датата на дарението.

(3) Извън случаите по ал. 2 стойността се определя по реда на Закона за местните данъци и такси.

(4) Дарението се счита за извършено, както следва:

1. за парични средства чрез получаване на дарителско свидетелство, на документ за банков превод или други удостоверяващи документи - от датата, на която средствата са получени от надарения;

2. за движими вещи, недвижими имоти и за учредяване или прехвърляне на ограничени вещни права върху тях - от датата на получаването, съответно сключването на сделката за прехвърлянето на имота или правата.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.) (1) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.)Данъчното облекчение по чл. 20, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 3 и по чл. 22, ал. 1, т. 2 се ползва и в случаите, когато по споразумение с лицата се променя осигурителят или застрахователят и прехвърлянето на набраните до този момент средства се извършва по банков път. Не се ползва данъчно облекчение за вноските, направени от данъчно задълженото лице в полза на трето лице.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 110 от 2001 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) При обратно получаване на внесените суми за доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица или застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд, преди изтичането на сроковете по договорите, получените суми се облагат по реда на чл. 40. В случаите на получаване на суми при изтичане на срока по договори по индивидуални застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд, които застрахователни договори са за срок над 10 години, получените суми се облагат по реда на чл. 40, като окончателният данък в тези случаи е в размер 15 на сто.

(3) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Данъчната основа за облагане на доходите на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто се определя, като полученият облагаем доход се намалява с двойния размер на необлагаемия месечен, съответно годишен, минимум.

(4) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) За дейностите по глава четиринадесета лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ползват намаление на окончателния годишен (патентен) данък в размер 50 на сто.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 71 от 1998 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Едноличните търговци, които формират данъчна основа по реда на чл. 21, ал. 1, прилагат съответно чл. 35 - 40 и чл. 48 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

(6) (Нова-ДВ, бр. 110 от 2001 г., доп.-ДВ, бр. 118 от 2002 г., изм.-ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Получените пенсии и/или суми от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при придобиване на право на пенсия се облагат по реда на чл. 35. Не се облагат с данък по чл. 35 доходите, съответстващи на частта от вноските, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 20, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 3

(7) (Нова-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) При прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на трето лице прехвърлителят се облага с окончателен данък по реда на чл. 40. В случаите на изменение на застрахователния договор, за който са ползвани облекченията по чл. 20, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 2, и по чл. 22, ал. 1, т. 3 с договор, за който не могат да се ползват посочените облекчения, внесените суми се облагат по реда на чл. 40.

Глава четиринадесета
Облагане с окончателен годишен (патентен) данък

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.) С окончателен годишен (патентен) данък се облагат лицата, извършващи дейностите, посочени в чл. 31 и 32, и с годишен оборот за предходната година до 50 хил. лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 112 от 2003 г.) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно лице е прекратило дейността по ал. 1 и е образувало ново предприятие или е предприело дейност със същия или сходен предмет и сумарният оборот на двете е повече от 50 хил. лв. за 12 последователни месеца, от следващата календарна година за предприятието или дейността не се прилага ал. 1. В този случай за новообразуваното предприятие или дейност се прилага общият ред на облагане от следващата данъчна година.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.) (1) За посочените по-долу дейности данъкът се определя в следния годишен размер:

1. (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) хотели и други средства за настаняване с не повече от 20 стаи:

 

 

I група

II група

III група

IV група

сума за стая

сума за стая

сума за стая

сума за стая

1 и 2 звезди

250

200

75

25

2. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.) заведения за хранене и развлечения-данъкът се определя в левове за място за консумация, включително на открити площи, или за обект:

 

I група (за място, лв.)

II група (за място, лв.)

III група (за място, лв.)

IV група (за място, лв.)

а) ресторанти:

       

1-2 звезди

35

15

5

1

3 звезди

60

30

10

6

б) заведения за бързо обслужване:

       

1-2 звезди

20

8

2

1

3 звезди

35

20

6

3

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква "е":

       

1-2 звезди

20

8

2

1

3 звезди

35

20

6

2

г) кафе-сладкарници:

       

1-2 звезди

20

8

2

1

3 звезди

50

30

10

3

д) барове:

       

-дневни:

       

2 звезди

50

30

10

3

3 звезди

84

52

24

10

-нощни:

       

2 звезди

63

39

14

5

3 звезди

98

65

36

20

е) бюфети, каравани и павилиониза обект:

500

300

100

75

3. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта:

а) съобразно нетната търговска площ за 1 кв. м от обекта-в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място и местонахождението на търговския обект в него: Група 0 Мярка (нулева) за 1 кв.м Зона/лв

 

I

II

III

IV

Столична община

20

16

11

6

б) съобразно нетната търговска площ за 1 кв. м на обекта-в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място:

Група/ лв. мярка, за 1 кв. м

Бургас

 

 

 

 

 

Варна

I

II

III

IV, V

VI,VII,VIII

Пловдив

 

 

 

 

 

18

17

10

6

4

2

4. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г., бр. 111 от 1999 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) платени паркинги-за едно място за паркиране в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място:

 

Зона/лева

 

 

 

Столична община

I

II

III

IV

Сума за брой място

200

150

100

80Група/лв.

I

II

III

IV,V

VI,VII,VIII

Сума за брой място

90

60

35

20

5

5. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г., отм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.)

6. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.; бр. 105 от 2000 г., отм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.)

7. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г., бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) други дейности-в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място:

a) дърводелски услуги:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

780

780

780

780

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

500

360

220

100

50

б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

840

840

840

840

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

540

390

240

110

40

в) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали:

Столична община-зона/лв.

Столична община-зона/лв.:

I

II

III

IV

2500

2500

2500

2500Група/лв.

I

II

III

IV,V

VI,VII,VIII

1500

1000

900

700

500

г) обущарски и шапкарски услуги:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

120

120

120

120

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

90

60

50

40

40

д) металообработващи услуги:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

910

910

910

910

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

750

480

330

200

100

е) бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги, за едно работно място:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

840

560

350

210

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

608

390

240

132

60

ж) (Изм.-Дв, бр. 118 от 2002 г.) машинописни и/или копирни услуги-на брой устройство:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

594

528

462

396

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

508

427

336

224

180

з) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) козметични услуги, поставяне на татуировки-на брой работно място

Столична община-зона/лв.

Столична община-зона/лв.:

I

II

III

IV,V

VI,VII,VIII

1500

1000

900

700

500Група/лв.

I

II

III

IV,V

VI,VII,VIII

630

450

230

200

130

и) маникюр, педикюр, на брой работно място:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

420

350

280

210

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

338

260

180

77

60

к) часовникарски услуги:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

390

390

390

390

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

313

180

110

70

60

л) тапицерски услуги:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

520

520

520

520

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

438

360

275

200

180

м) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства:

Столична община-зона/лв.

-авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги, и други услуги:

Столична община-зона/лв.:

I

II

III

IV

1900

1900

1900

1900Група/лв.

I

II

III

IV,V

VI,VII,VIII

1350

1000

700

350

280

-автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми:

Столична община-зона/лв.:

I

II

III

IV

1200

1200

1200

1200

 

Група/лв.

I

II

III

IV,V

VI,VII,VIII

890

650

450

230

190

н) (Отм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.)

o) ремонт на електро- и водопроводни инсталации:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

560

560

560

560

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

405

260

180

132

100

п) стъкларски услуги:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

700

700

700

700

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

540

325

240

132

100

p) (Изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

980

980

980

980

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

694

462

284

174

47

c) отдаване на видеокасети под наем:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

3250

3250

3250

3250

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

2500

1800

880

600

300

т) компаньонки и компаньони:

Група/лв.

0; I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

6440

5200

4200

3520

3000

y) масажистки и масажисти:

Група/лв.

0; I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

1680

1300

960

660

500

ф) гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти:

Група/лв.

0; I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

5600

4550

3600

2750

2000

x) фотографски услуги:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

1040

1040

1040

1040

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

750

600

440

300

200

ц) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти-на един обект за извършване на дейността:

Група/лв.

Група/лв.

 

0

 

Варна Бургас Пловдив I II III IV,V VI,VII,VIII

3500

2500

1500

700

400

200

100

ч) санитарни възли, наети под аренда:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

420

350

310

280

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

340

290

240

190

150

ш) други услуги:

-ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини:

Група/лв.

0; I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

198

122

90

71

50

-ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги:

Група/лв.

0; I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

98

85

72

61

50

щ) заложни къщи:

Група/лв.

0; I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

28 000

18 200

12 000

6600

3000

ю) продажба на вестници, списания, българска и преводна литература:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

260

195

130

104

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

188

120

90

60

30

я) (Изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офистехника (копирни апарати, факсапарати, принтери и други)-съобразно функционалния тип на населеното място:

Столична община-зона/лв.

I

II

III

IV

1300

1300

1300

1300

Група/лв.

I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

995

900

865

390

300

8. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) зали за компютърни игри и компютърни услуги, зали за Интернет услуги-за определено работно място за участник в играта или получаващ услугата:

Група/лв.

0; I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

396

305

224

153

100

9. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) игри с развлекателен или спортен характер-за брой съоръжения, съобразно функционалния тип на населеното място:

а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи чрез вкарването на монета или жетон:

Група/лв.

0; I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

198

171

146

112

100

б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:

Група/лв.

0; I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

26

22

17

10

8

в) зали за боулинг и кегелбан-за игрален коридор, и билярд-за маса:

Група/лв.

0; I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

140

104

72

55

40

10. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) фитнесцентрове и спортни зали-съобразно функционалния тип на населеното място:

за кв. метър:

0; I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

4

3,5

2,5

2

1,5

за фитнесуред:

Група/лв.

0; I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

840

715

540

440

300

11. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 112 от 2003 г.) химическо чистене, пране и гладене-на брой съоръжения, съобразно функционалния тип на населеното място:

Група/лв.

0; I

II

III

IV, V

VI, VII, VIII

440

325

243

187

133

12. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.; изм., бр. 105 от 2000 г.) мелничарски услуги:

а) мелници за брашно-18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;

б) мелници за фураж стационарни-600 лв;

13. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) услуги с атрактивен характер:

а) корабчета

750 лв. на брой;

б) лодки

450 лв. на брой;

в) яхти

900 лв. на брой;

г) джетове

900 лв. на брой;

д) влакчета

30 лв. на място;

е) файтони

75 лв. на място;

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150 лв. на брой оборудване;

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150 лв. на брой оборудване;

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150 лв. на място;

к) детски колички и моторчета

150 лв. на брой;

л) стрелбища

300 лв. на брой стрелбище.

(2) Групите по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва:

1. (Доп.-ДВ, бр. 110 от 2001 г.) първа група: София ( включително Драгалевци, Бояна, Бистрица, Симеоново, Банкя, Панчарево, Горубляне и Владая), Пловдив, Варна, Бургас, Русе, както и обектите извън населените места, отдалечени до 500 м от оста на автомагистралите и първокласните пътища от републиканската пътна мрежа;

2. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) втора група: населените места с население над 50 000 жители; курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморието, вкл. Албена, Златни пясъци, Слънчев бряг, Елените, "Св. св. Константин и Елена", Ривиера, Слънчев ден, Дюни; курортните комплекси Пампорово и Боровец; Несебър, Созопол; балнеоложките центрове Сандански, Хисаря, Велинград; планинските центрове Витоша и Беклемето; планинският курорт Банско;

3. трета група: населени места с население до 50 000 жители; с изключение на балнеоложките центрове Сандански, Хисаря и Велинград; крайпътните обекти извън границите на населените места; всички селища по Черноморието, с изключение на тези по втора група;

4. четвърта група: населените места с население до 5000 жители, с изключение на тези по втора и трета група.

(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г., изм., ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 112 от 2003 г.) Групите по ал. 1, т. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 и по чл. 32, ал. 5 са, както следва:

1. нулева група: Столична община със следните зони:

първа зона: включва районите "Лозенец", "Възраждане", "Триадица", "Оборище", "Средец" и "Сердика";

втора зона: включва районите "Изгрев", "Слатина", "Красно село" и "Подуяне";

трета зона: включва районите "Студентски", "Младост", "Надежда", "Искър", "Витоша", "Люлин", "Илинден", "Красна поляна" и "Овча купел";

четвърта зона: включва районите "Нови Искър", "Връбница", "Кремиковци", "Панчарево" и "Банкя";

2. (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.) първа група: Благоевград, Бургас, Варна, Русе, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Велико Търново, включително курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморието, в това число Албена, Златни пясъци, Слънчев бряг, Елените, Св. св. Константин и Елена, Ривиера, Слънчев ден, Дюни; курортните комплекси Пампорово и Боровец; Несебър, Созопол; балнеоложките центрове Сандански, Хисаря, Велинград; планинските центрове Витоша, Банско, Беклемето, с изключение на дейностите по ал. 1, т. 3, буква "б" и ал. 1, т. 7, буква "ц" за Бургас, Варна и Пловдив за балнеоложките центрове Сандански, Хисаря, Велинград, и за планинския център Банско в случаите на дейност по ал. 1, т. 3, 7 и 11 и по чл. 32, ал. 5 групата се определя в зависимост от функционалния тип на населеното място;

3. (Доп.-ДВ, бр. 118 от 2002 г., изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) втора група: Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Разград, Сливен, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол, Ботевград, Горна Оряховица, Дупница, Лом, Петрич, Самоков, Свищов, Червен бряг, включително крайпътните обекти извън границите на населените места, всички селища по Черноморието, с изключение на тези по предходната група. Когато дейността по ал. 1, т.7 се осъществява в населено място от lll, lV, V, Vl, Vll или Vlll функционален тип, групата се определя в зависимост от функционалния тип на населеното място само по т. 4, 5 или 6 на ал. 3;

4. (Изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) трета група: Видин, Кърджали, Монтана, Силистра, Смолян, Димитровград, Карлово, Казанлък, както и населените места от III функционален тип по приложение № 1, с изключение на посочените в предходните групи;

5. четвърта и пета група: населените места от IV и V функционален тип по приложение № 2, с изключение на посочените в предходните групи;

6. шеста, седма и осма група: населените места от VI, VII и VIII функционален тип по Единния класификатор на населените места в Република България, с изключение на посочените в предходните групи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Новообразуваните общини и други населени места се класифицират в съответствие с Единния класификатор на населените места в Република България.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 71 от 1998 г., изм., ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 110 от 2001 г.) Когато данъчно задълженото лице осъществява дейност в повече от един обект, данъкът се определя в зависимост от местонахождението на обектите. При таксиметровите превози и допълнителните автобусни линии данъкът се определя по местонахождението на общината, на чиято територия е разрешено извършването на дейността. За дейността обучение на водачи на моторни превозни средства данъкът се определя по местонахождението на населеното място, в което е разрешено да се осъществява подготовката на водачите, а за другите дейности, които не се извършват от постоянно място-по мястото на данъчната регистрация на лицето, извършващо дейността.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.; бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.) Лицата, извършващи транспортна дейност, заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно средство в следните размери:

 

Група/лв.

I

II

III

а) леки автомобили

653

350

135

б) автобуси до 22 места, включително мястото на водача

798

490

270

в) автобуси над 22 места

1088

630

350

г) (Изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) товарни автомобили, включително ремаркета и полуремаркета: за всеки започнат тон товароносимост до 5 тона

102

84

68

за всеки започнат тон над 5 тона до 10 тона

73

56

40

за всеки започнат тон над 10 тона

44

28

14

(2) (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г., изм., ДВ, бр. 111 от 1999 г.) Лицата, извършващи таксиметрови превози и превози по допълнителни автобусни линии, независимо от годишния оборот за предходната година и от осъществяването и на други дейности, заплащат годишния данък за дейност с едно моторно превозно средство в размерите по ал. 1, а за другите дейности се облагат по общия ред.

1. първа група: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен;

2. втора група: населените места с население над 50 000 жители;

3. трета група: населените места с население до 50 000 жители.

(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 110 от 2001 г.) Лицата, извършващи услуги със земеделска и горска техника, заплащат годишен данък за брой техника, както следва:

1. комбайн-330 лв.;

2. трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини-110 лв.;

3. прикачни, навесни и стационарни машини-11 лв.

(5) (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.; изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Лицата, извършващи обучение на водачи на моторни превозни средства, заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно средство и в зависимост от функционалния тип на населеното място в следните размери:

Група/лв.

0, I

II

III

IV,V

VI,VII,VIII

a) мотопеди, мотоциклети

475

425

350

275

200

б) други МПС

950

850

700

550

400

(6) (Нова-ДВ, бр. 110 от 2001 г.) Лицата, извършващи услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства, заплащат годишен данък за дейност с едно превозно средство, независимо от функционалния тип на населеното място, в размер 2000 лв.

Чл. 33. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.)(1) Лицата по чл. 31 и 32 заплащат данък за всяка от упражняваните дейности поотделно, освен в случаите по ал. 2.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 1998 г., бр. 111 от 1999 г.) Годишният данък за дейностите по чл. 31, ал. 1, когато физическо лице извършва с личен труд повече от един вид дейност, е дължим в размер 50 на сто за всеки отделен вид дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г.; отм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г.; бр. 105 от 2000 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Лицата, извършващи дейност по чл. 31, ал. 1, т. 7, букви "а", "б", "г", "д", "е", "ж", "з", "и", "к", "л", "о", "п", "р", "х", "ч", "ш" и "ю", които са пенсионери, упражняват дейността лично и не наемат работници, заплащат 60 на сто от определения окончателен годишен (патентен) данък за съответната дейност.

(5) (Нова-ДВ, бр. 110 от 2001 г., отм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.)

(6) (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Годишният патентен данък на лицата, извършили инвестиции през годината, се намалява със сума, равна на 10 на сто от обема на инвестициите в дълготрайни активи, но не повече от годишния размер на данъка.

(7) (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Намалението на данъка по ал. 6 става с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 41. Същият се възстановява в 30-дневен срок от подаване на декларацията или се приспада от дължимия патентен данък за новата година.

Чл. 34. (1) Доходите от дейности, непосочени в чл. 30 - 33, се облагат по общия ред.

(2) (ИЗм.-ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Лицата, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, водят счетоводство при спазване изискванията на Закона за счетоводството.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.; отм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.)

(4) Лицата, които извършват дейностите по глава четиринадесета и не са регистрирани по Търговския закон, издават документи за продажба на стоки и услуги съгласно изискванията на Закона за счетоводството, като ги подпечатват с щемпели.

Част трета
Изчисляване и удържане на данъка

Глава петнадесета
Данъчна таблица

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) (1) (Изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Сумата на данъка за данъчната година се определя върху данъчната основа съгласно следната таблица:

Годишна данъчна основа

Данък

До 1440 лв.

Необлагаеми

От 1440 лв. до 1800 лв.

12 на сто за горницата над 1440 лв.

От 1800 лв. до 3000 лв.

43,2 лв. Плюс 22 на сто за горницата над 1800 лв.

От 3000 лв. до 7200 лв.

307,2 лв. Плюс 26 на сто за горницата над 3000 лв.

Над 7200 лв.

1399,2 лв. Плюс 29 на сто за горницата над 7200 лв.

(2) Данъчната основа и данъкът се закръгляват към всеки пълни 0,10 лв.

(3) От определения данък по ал. 1 се приспада данъкът, удържан по глава седма, и данъкът, удържан и/или внесен авансово през данъчната година.

Глава шeстнадесета
Авансови плащания и удържане на данъка

Чл. 36. (Изм.-ДВ, бр. 110 от 2001 г.) (1) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Лицата по чл. 21, ал. 3 и , по чл. 25, дължат авансово данък в размер 15 на сто.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Авансовият данък по ал. 1 се внася върху брутния размер на получения доход, намален с нормативно признатите разходи по по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2 и 3, след като облагаемият доход от всички източници превиши годишния необлагаем доход.

(3) Данъкът се определя и внася:

1. от предприятията, платци на суми за дейности по чл. 22;

2. от получателите на доходите - във всички останали случаи.

(4) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Лицата по чл. 21, ал. 1, правят авансови вноски през годината по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 37. Не дължат авансово данък по реда на чл. 36 лицата, които извършват дейности, облагаеми с окончателен годишен (патентен) данък по глава четиринадесета.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.) Данъкът за доходите по глава седма се заплаща ежемесечно съгласно следната таблица:

Месечна данъчна основа

Данък

До 120 лв.

Необлагаеми

От 120 лв. До 150 лв.

12 на сто за горницата над 120 лв.

От 150 лв. До 250 лв.

3,6 лв. плюс 22 на сто за горницата над 150 лв.

От 250 лв. До 600 лв.

25,6 лв. плюс 26 на сто за горницата над 250 лв.

Над 600 лв.

116,6 лв. плюс 29 на сто за горницата над 600 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Данъкът по ал. 1 се удържа месечно от работодателя или възложителя и се внася по реда на чл. 50.

(3) Физическото лице удостоверява пред основния си работодател получения месечен доход по глава седма и платения данък от другите работодатели със служебна бележка. Основният работодател облага сумарния доход на лицето, получен през съответния месец.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Основният работодател преизчислява окончателно данъка върху доходите по глава седма на годишна база до 31 януари на следващата данъчна година независимо дали лицето работи или не по други трудови договори.

Чл. 39. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) (1) За удържания данък по реда на чл. 36 удържащият издава “Сметка за изплатени суми”, която остава в предприятието, и “Служебна бележка”, която се дава на лицето.

(2) Образците на “Сметка за изплатени суми” и на “Служебна бележка” по ал. 1 и по чл. 38 се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват.

Чл. 40. (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) (1) (Изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Доходите по чл. 26, т. 2-8 и 10 се облагат с окончателен данък в размер 20 на сто, а тези по чл. 26, т. 9-с окончателен данък в размер 15 на сто. Не се облагат с окончателен данък получените суми по чл. 29, ал. 6. Не се облагат с окончателен данък доходите по чл. 26, т. 8, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 20, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 3.

(2) Данъкът по ал. 1 се удържа и внася върху брутния размер на дохода от платеца на дохода, когато последният е предприятие. В случаите по чл. 29, ал. 7 данъкът се удържа и внася от предприятието, прехвърлящо средства от партидата на прехвърлителя. В останалите случаи се прилага съответно чл. 36, ал. 3, т. 2.

(3) (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Платецът на доходите по чл. 26, т. 8 установява частта на необлагаемите доходи по ал. 1 въз основа на предоставени от данъчно задълженото лице данъчни декларации и/или удостоверения от работодателя.

Част четвърта
Данъчно производство

Глава седемнадесета
Деклариране на дохода и внасяне на данъка

Раздел I
Данъчни декларации

Чл. 41. (Изм.-ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 45 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп, -ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Данъчно задължените по този закон лица подават годишна данъчна декларация за облагаемия си доход по чл. 14, включително и за дохода, обложен с еднократен годишен (патентен) данък, в срок до 15 април на следващата година. Физическите лица, формиращи облагаем доход по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен финансов отчет включително приложенията към него. Еднолични търговци, чиито годишни финансови отчети са одитирани, подават и копие от доклада по Закона за независимия финансов одит. Ако независимият финансов одит не е завършил до 15 април, одиторският доклад се подава допълнително, но не по-късно от един месец от датата на съставянето му.

(2) Данъчно задължените по този закон лица декларират в срока по ал. 1 притежаваните акции и дялови участия в задгранични дружества, място на стопанска дейност и недвижима собственост в чужбина.

(3) (Изм.-ДВ, бр. 110 от 2001 г.) Данъчно задължените лица, които подадат годишна данъчна декларация до 31 януари на следващата година и заплатят данъка в същия срок, ползват отстъпка 5 на сто върху сумата, която остава за довнасяне по годишната данъчна декларация.

(4) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Данъчната декларация се подава в териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес, а за чуждестранните лица - по адреса на последното пребиваване в страната.

(5) Чуждестранните лица, получили доходи чрез пълномощник, подават данъчна декларация в териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес на пълномощника, а когато и пълномощникът е чуждестранно лице - по адреса на последното пребиваване на пълномощника в страната.

Чл. 42. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.) (1) (Изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.)Декларация по чл. 41 не подават лицата, които са получили доходи само от трудови правоотношения и/или доходи по чл. 14, т. 1, 2, 4 и 5 с изключение на освободените по реда на чл. 12, ал. 3

(2) Лицата по ал. 1 могат да подадат данъчна декларация, ако са надвнесли данък по чл. 38. В тези случаи надвнесеният данък се възстановява или се приспада срещу други изискуеми данъчни задължения. Надвнесеният данък се възстановява, съответно се приспада, заедно с лихва, равна на основния лихвен процент на Българската народна банка. Декларация подават и физическите лица, които са данъчно задължени по този закон, получили доходи само от трудови и приравнени на тях правоотношения, изплатени от работодател, който не е задължен да удържа и внася данък по реда на чл. 38 и чл. 50, ал. 1 и 2.

Чл. 43. (1) Лицата, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по глава четиринадесета, подават декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г.) Промените в обстоятелствата по ал. 1 се декларират в седемдневен срок от настъпването им, като размерът на данъка се намалява при преустановяване на дейността, причинено от непреодолима сила или други особени, непредвидени и непредотвратими обстоятелства, включително и обстоятелства, свързани със здравословното или физиологичното състояние на лицата, които са причинили преустановяване на дейността за данъчната година. Наличието на тези обстоятелства се удостоверява с документи, издадени от компетентните органи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Лицата, подлежащи на облагане с годишен (патентен) данък по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2, декларират осъществяването на дейността за данъчната година.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г., бр. 112 от 2003 г.) Декларацията по чл. 43, ал. 1 се подава в срок до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата декларацията се подава непосредствено преди започването й.

Чл. 45. В случай на прекратяване на дейността по чл. 27 лицата подават данъчна декларация в едномесечен срок от датата на прекратяването.

Чл. 46. (1) Доходите се декларират за годината на получаването им независимо за кой период се отнасят.

(2) В случаите по чл. 22, ал. 2 двадесет и пет на сто от декларирания доход се включват в облагаемия доход за годината на получаването, а останалите 75 на сто се включват на равни части в облагаемия доход за следващите 3 данъчни години и съответно се облагат.

Чл. 47. Образците на декларациите по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват.

Чл. 48. Министърът на финансите в особени случаи може да променя сроковете за подаване на декларации.

Чл. 49. (1) Основното жилище се декларира в декларацията по чл. 41, ал. 1.

(2) В случай на промяна на основното жилище в течение на данъчната година данъчно задъл-женото лице е длъжно да декларира промяната в данъчната декларация по ал. 1, отнасяща се за годината, в която е настъпила промяната. Раздел II Внасяне на данъка

Чл. 50. (1) (Предишен текст на чл. 50, изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Данъкът за доходите по глави седма и шестнадесета се внася от работодателите и възложителите едновременно с тегленето или с банковия превод на сумите за заплати и/или други възнаграждения от банковата сметка на работодателя/възложителя, а за касови плащания - до 10-о число на следващия месец.

(2) (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г., изм., бр. 103 от 1999 г.) Когато работодателят/възложителят има постоянно действащ обект извън седалището си, данъкът за заетите в обекта лица се внася в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на обекта.

(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Подразделенията на бюджетните организации, които имат самостоятелна сметка, внасят данъка по местонахождението си.

Чл. 51. (Изм.-ДВ, бр. 103 от 1999 г.) (1) Авансовите плащания от лицата по чл. 36, ал. 3, т. 2 се извършват за всяко тримесечие до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Данъкът се внася по сметка на териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес в случаите по ал. 1.

Чл. 52. (Изм.-ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 112 от 2003 г.) Окончателният данък по реда на чл. 40 се внася от платеца на доходите по чл. 26, т. 2-7 и 10 в срок до 15 дни от датата на удържането, а за доходите по чл. 26, т. 8, с изключение на тези по чл. 29, ал. 6-в срок до 15-о число на следващия месец по сметка на териториалната данъчна дирекция по местоседалище на платеца.

Чл. 53. (ИЗм.-ДВ, бр. 110 от 2001 г.) (1) Окончателният годишен (патентен) данък по глава четиринадесета се внася на четири равни части, както следва:

1. за първото тримесечие-до 31 януари;

2. за второто тримесечие-до 30 април;

3. за третото тримесечие-до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие-до 31 октомври.

(2) Данъчно задълженото лице, което до 31 януари заплати дължимия данък за цялата година, получава отстъпка от 5 на сто върху годишния данък.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Когато дейността започва през течение на годината, данъкът се определя пропорционално на броя на месеците за съответния вид дейност независимо от датата на започване на дейността,с изключение на дейностите по чл. 31, ал. 1. Месецът, през който е започнала дейността, не се брои.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г., изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г.) Данъкът по ал. 1, 2 и 3 се внася по сметката на териториалната данъчна дирекция по местонахождение на обекта или по местоизвършване на дейността, а при таксиметрови и транспортни услуги и дейности, които не се извършват от постоянно място - по мястото на данъчната регистрация на лицето, което ги извършва.

(5) (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Данъчно задълженото лице изчислява и внася дължимия данък в съответствие с декларацията по чл. 43.

Чл. 54. (1) (Изм.-ДВ, бр. 103 от 1999 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) В случаите по чл. 41 и 45 лицето внася дължимия данък по сметката на териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес в 30-дневен срок след подаване на декларацията.

(2) Авансовите плащания, извършени в течение на годината, се приспадат от общото годишно данъчно задължение.

Чл. 55. (1) При неспазване на установените срокове за внасяне на данъка, той се събира с лихвата за изтеклия период на закъснение, определена по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г.) Когато не е подадена данъчна декларация или с данъчен ревизионен акт се определи по-голям данък от текущо или авансово внесения, лихвата по ал. 1 се дължи от деня, следващ този, в който най-късно е следвало да се плати данъка.

(3) (Изм.-ДВ, бр.103 от 1999 г.) Доколкото в този закон не е предвидено друго за определянето и внасянето на данъка, се прилагат разпоредбите на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 56. Данъчните органи не могат да отказват внасянето на данък, включително и на авансовите плащания, в брой.

Глава осемнадесета
Задължение на платеца за уведомяване на териториалната данъчна дирекция за плащанията

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) (1) (Изм.-ДВ, бр. 103 от 1999 г.) Всяко предприятие, изплащащо доход на физическо лице през данъчната година, различен от доход от трудови правоотношения и пенсии, е длъжно да представи справка по образец за изплатените доходи в териториалната данъчна дирекция по седалището си.

(2) Справката по ал. 1 се представя до 15 април на следващата година.

(3) Образецът на справката се утвърждава със заповед на министъра на финансите и се обнародва в "Държавен вестник".

Глава деветнадесета
Обмен на информация и служебна тайна

Чл. 58. (Изм.-ДВ, бр. 103 от 1999 г.) (1) В седемдневен срок от извършването на сделката, съответно действието, съдиите по вписванията уведомяват съответната териториална данъчна дирекция по местонахождението на обекта за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи - за регистрираните, отчислените и спрените от движение пътни, въздухоплавателни и морски транспортни средства.

(2) (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) В седемдневен срок от изплащането на суми по изпълнителни дела за присъдени в полза на взискателя обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер, за заплащане на суми по облигационни (търговски) сделки, както и за други доходи, подлежащи на данъчно облагане, съдия-изпълнителите уведомяват съответната териториална данъчна дирекция по местоживеенето или седалището на лицето/предприятието взискател за правното основание на уважения иск и размера на изплатените суми, включващи главница, лихви и разноски.

Чл. 59. (Изм.-ДВ, бр. 103 от 1999 г.) (1) (Изм.-ДВ, бр. 110 от 2001 г.) Министерството на вътрешните работи при поискване от данъчните органи предоставя информация необходима за установяване дали едно лице е местно или чуждестранно съгласно глава втора.

(2) Всяка териториална данъчна дирекция е длъжна да проверява и обобщава, включително и чрез насрещни проверки, получаваната информация от данъчните декларации, справките и сметките, както и да предоставя тази информация на другите териториални данъчни дирекции и на Главната данъчна дирекция в Министерството на финансите.

(3) (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството ежегодно до 15 декември предоставя на данъчната администрация актуални данни за населението по настоящ адрес, обобщени по населени места.

Чл. 60. (Изм.-ДВ, бр. 103 от 1999 г.; отм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.)

Глава двадесета
Административнонаказателни разпоредби

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) (1) Физическо лице, което не подаде данъчна декларация в предвидените по този закон срокове, се наказва с глоба до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Физическо лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчната си декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер до 1 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(3) При повторно нарушение глобата е съответно до 1000 лв. - по ал. 1, и до 2 000 лв. - по ал. 2, ако деецът не подлежи на по-тежко наказание.

(4) (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) На едноличен търговец, който не изпълни задължението си по чл. 41, ал. 1 за подаване на копие от доклада по Закона за независимия финансов одит или не го подаде в срок, се налага имуществена санкция в размер до 2000 лв., а при повторно извършване на нарушението-до 4000 лв.

Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) Лицата, които не декларират упражняването на дейност, подлежаща на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, се наказват с глоба, в размер на двукратния данък за съответния вид дейност, а при повторно нарушение - глобата е в размер на петкратния данък.

Чл. 63. (1) Ръководителите, главните счетоводители и другите длъжностни лица, които невярно изчислят, не удържат или не внесат в срок данъци, подлежащи на удържане и внасяне от платеца на дохода, се наказват с глоба до 500 лв.

(2) (Доп.-ДВ, бр. 118 от 2002 г.) За непредставяне или за несвоевременно представяне на справката по чл. 57, както и за посочване на неверни или непълни данни в нея виновните лица се наказват с глоба до 250 лв.

Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.)

Чл. 65. (Изм.-ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 110 от 2001 г.) (1) Нарушенията се установяват с акт на данъчен орган.

(2) Наказателните постановления се издават от главния данъчен директор в Министерството на финансите или от упълномощено от него длъжностно лице.

(3) Актовете за констатирани нарушения и наказателните постановления се съставят, издават и обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 66. (Изм.-ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 110 от 2001 г.) Доколкото в този закон не е предвидено друго за налагането на административни наказания, прилагат се разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителна разпоредба

§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.) За целите на този закон:

1. “България” или “страната” е Република България, а когато се употребява в географски смисъл, включва територията, върху която Република България упражнява своя държавен суверенитет, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, в пределите на които Република България упражнява суверенни права в съответствие с международното право.

2. (Доп. - ДВ, бр. 71 от 1998 г., изм., ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 112 от 2003 г.) “Приравнени към трудовите правоотношения с държавни служители и тези” са правоотношенията, възникващи между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служeщите в съответните министерства - от друга;правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията-от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание-от друга, както и всички лица, получаващи доходи от изборни длъжности

3. “Постоянно местоживеене” е трайното установяване на физическо лице на територията на България без оглед на времето, прекарано в чужбина за определен данъчен период, когато престоят в чужбина не е свързан с трайно установяване там.

4. “Чуждестранен експерт” е физическо лице, чието постоянно местоживеене е в чужбина и което е поканено от българската държава или е изпратено в Република България от друга държава или международна организация като експерт със специални познания изключително с цел предоставяне на експертна помощ.

5. “Занаятчийски дейности” са обичайни производства и услуги, упражнявани с личен труд и с труда на членовете на семейството, като дърводелство, килимарство, поправка на обувки, стъклопоставяне, железарски услуги, ремонт на автомобили и други.

6. “Лица, упражняващи свободна професия” са: експерт-счетоводители; данъчни консултанти; одитори; адвокати, нотариуси и други юридически консултанти; представители по индустриална собственост; оценители на движимо и недвижимо имущество и на цели предприятия; преводачи; инженери и технически ръководители; архитекти; дейци на културата, образованието, изкуството и науката, включително изобретатели; вещи лица и други лица, осъществяващи за своя сметка професионална дейност.

7. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) “Лица, извършващи услуги с личен труд” са лицата, извършващи услуги по договор за изработка съгласно Закона за задълженията и договорите, чиято дейност не може да се определи като дейност на предприятие, като занаятчийска или като упражняване на свободна професия.

8. “Основен работодател” е този, с когото лицето има сключено основно трудово правоотношение по Кодекса на труда.

9. “Интелектуална собственост” е собствеността върху произведения на науката, изкуството и литературата, включително кино- и телевизионни филми и магнетофонни записи за телевизионни или радиопредавания; върху патенти, търговски марки, промишлени образци и полезни модели, чертежи, планове, секретни формули и процеси, както и информация за промишлен, търговски или научен опит (ноу-хау).

10. “Авторски и лицензионни възнаграждения” са: плащания от всякакъв вид, получени за използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми или записи на радио- или телевизионно предаване; на всеки патент, търговска марка, промишлен образец или полезен модел, план, секретна формула или процес; или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит (ноу-хау).

11. “Лихва” е: доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, както и доходите от облигации, бонове и други финансови инструменти, свързани с тези ценни книжа.

12. “Рента” е доход, който получава собственикът на земеделска земя за ползването й от кооперация, регистрирана по Закона за кооперациите.

13. “Аренда” е доход, който арендодателят получава по силата на договор за аренда.

14. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Развлекателни игрални автомати" са игрални автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за ползване или игра на автомата.

15. “Пазарна цена” е сумата, без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

16. “Други средства за настаняване” са мотели, ваканционни селища, вили, бунгала, къмпинги, пансионати, семейни хотели и частни квартири.

17. “Обект” е всяка площ за търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки, в т.ч.:

а) открити сергии и маси на пазари, тротоари, улични платна;

б) магазини, будки, павилиони, каравани и други;

в) транспортни и други средства за разносна търговия.

18. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) “Нетна търговска площ” е площта в съответния търговски обект, в т.ч. и щандовете, която е достъпна за купувачите

19.“Производствени дивиденти” са дивидентите, изплатени на член-кооператорите за произведената от тях и продадена на кооперацията продукция.

20. “Основно жилище” е жилището, което служи за задоволяване на жилищните нужди на данъчно задълженото лице и на членовете на неговото семейството постоянно или преимуществено поне 3 години от последните 5.

21. “Тантиеми” са възнагражденията, изплащани на управители и ръководители на предприятия след облагане на печалбата с данък, изразени в процент от печалбата, дохода, оборота или други икономически показатели на предприятието.

22. “Данъчна спогодба” е:

а) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите;

б) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата;

в) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите;

г) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществата;

д) спогодби и договори за избягване на двойното данъчно облагане в областта на международния въздушен транспорт, без оглед на това, дали посочените спогодби и договори са междудържавни или междуправителствени.

23. “Място на стопанска дейност” е:

а) определено помещение или друг обект, посредством който чуждестранното предприятие извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, включително: място на управление, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница, фабрика, магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или друг строителен обект за извличане на природни ресурси;

б) извършване на дейност от зависим представител по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

24. “Определена база” означава определено помещение или друг обект, чрез което/който чуждестранно физическо лице извършва цялостно или частично независими лични услуги или упражнява свободна професия, като например: архитектурно ателие, зъболекарски кабинет, адвокатска или друга кантора на консултант, офис на независим одитор или счетоводител и други.

25. “Факторинг” е финансово-кредитна сделка, при която едно лице (фактор) купува по силата на договор за цесия еднократни или периодични парични вземания, произтичащи от доставка на стоки или от предоставяне на услуги, като поема риска от събирането на тези вземания срещу заплащането на определено възнаграждение ( лихва и/или комисиона).

26. “Франчайз” е съвкупност от права на интелектуална (включваща индустриална) собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, за да се използват за препродажба на стоки и/или за предоставяне на услуги за крайни потребители.

27. “Франчайз-договор” е договор, при който едно лице - франчайзодател, предоставя на друго лице - франчайзополучател, в замяна на пряко или непряко финансово възнаграждение правото да използва франчайз за определени видове стоки или услуги.

28. “Анюитети” са гарантирани периодични плащания на парични суми в полза на физическо лице, определени за всяка календарна година и дължими за фиксиран период от време или до края на живота му, които се извършват въз основа на предварително заплащане от страна на правоимащото лице.

29. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) “Данъчен кредит” е правото, при определените по този закон условия, да се приспадне вече платен в чужбина данък върху дохода от определения данък върху доходите от източници в страната и в чужбина.

30. (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

31. (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г., изм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) “Заето лице” са наетите по трудови и/или граждански договори (без лицата в отпуск по майчинство и изпратените на работа в чужбина), едноличният търговец и физическото лице, извършващи с личен труд дейностите по чл. 31, ал. 1, т. 7, и/или съдружниците в търговски дружества, заети в извършването на дейността.

32. (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г., отм.-ДВ, бр. 112 от 2003 г.)

33. (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) “Постоянно действащ обект” е цех, ателие, магазин, ресторант, работилница и други подобни обекти, както и строителни, геоложки и други подобни обекти, действащи повече от 365-дневен период.

34. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Таксиметрови превози" e обществен превоз на пътници, извършван с лек автомобил до пет места, включително мястото на водача.

35. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Допълнителни автобусни линии" e режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места.

36. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Ресторанти" са класически ресторанти, специализирани ресторанти (брасери, барбекю, грил), ресторанти с българска кухня, ресторанти с чуждестранна кухня и атракционно-тематични ресторанти (шатра, кошара, колиба, фрегата, воденица, пикник, механа, битова къща, ханче, странноприемница и други).

37. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Заведения за бързо обслужване" са снекбар, бистро, фаст фууд, пицария и заведения за топли закуски, шкембеджийница, кебапчийница, баничарница, мекичарница и други.

38. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Питейни заведения" са кафе-аперитив, винарна, пивница-кръчма, бирария, коктейл-бар, както и бюфет, павилион и каравана.

39. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Кафе-сладкарници" са кафе-сладкарница, сладоледен салон, кафе-концерт, кафе-театър, кафе с игри (шах, табла, карти, билярд, моникс), кафе-клуб, кафетерия и чайна.

40. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Дневни барове" са бар към хотелски комплекси, самостоятелен бар, млечен бар, кафе-бар и коктейл-бар.

41. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Нощни барове" са бар с програма, без програма, бар-вариете, казино, дискотека, кабаре, стриптийзбар и други подобни.

42. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Бюфет, павилион, каравана" са питейни заведения, предлагащи ограничен асортимент предимно готови стоки, студени и топли закуски, тестени и захарни изделия, пиво, топли и безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.

43. (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Компютърна услуга" е предоставяне за ползване на компютърна техника, оборудвана с програмни продукти.

44. (Нова - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) "Непреодолима сила" е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

45. "Непреработена растителна и животинска продукция" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.

46. (Нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г.) "Предприятие" е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството.

47. (Нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г.) "Работно място" е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или услуга от едно лице.

48. (Нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г.) "Доходи от инвестиции на застрахователните резерви" е разпределената от застраховател по партидите на застрахованите лица част от нетния финансов приход от инвестициите на средствата на математическия (премийния) резерв.

49. (Нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г.) "Застрахователно обезщетение" е застрахователно обезщетение по смисъла на Търговския закон.

50. (Нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г.) "Застраховки "Живот", женитбени и детски застраховки и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд" са видовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Закона за застраховането.

51. (Нова-ДВ, бр. 61 от 2002 г.) "Сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа" са сделките:

а) сключени на официалния и неофициалния регулиран пазар в страната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, без блоковите и други сделки с ценни книжа, които съгласно правилника на регулирания пазар подлежат единствено на регистриране на регулирания пазар;

б) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II, както и сделките при условията и по реда на обратно изкупуване от инвестиционни дружества от отворен тип по реда на глава шестнадесета на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

52. (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) "Жители" за нуждите на облагането с окончателен годишен (патентен) данък са лицата с настоящ адрес в съответното населено място по данни от месец декември на предходната година на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

53. (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) "Настоящ адрес" е настоящият адрес по смисъла на Закона за гражданската регистрация.

54. (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) "Съоръжение" във връзка с прилагането на чл. 31, ал. 1, т. 11 е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в дейността (перални машини, гладачни преси, сушилни машини и други).

55. (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) "Оборот за предходната година" е сумата от всички реализирани през предходната година продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби), намалена с данъка върху добавената стойност и/или акцизите, в случаите, когато лицата са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или по Закона за акцизите.

56. (Нова-ДВ, бр. 112 от 2003 г.) "Собственият капитал на предприятието" във връзка с прилагането на чл. 24, ал. 4 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Този закон отменя Закона за данък върху общия доход (обн., ДВ, бр. 132 от 1950 г.; изм., Изв., бр. 104 от 1952 г., бр. 60 от 1953 г., бр. 15 от 1954 г., бр. 64 от 1955 г., бр. 91 от 1957 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 91 от 1960 г., бр. 105 от 1962 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 52 от 1965 г., бр. 16 и 52 от 1966 г., бр. 15 и 100 от 1967 г., бр. 69 от 1968 г., бр. 60 от 1970 г., бр. 101 от 1972 г., бр. 53 от 1973 г.; попр., бр. 54 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 36 и 93 от 1979 г., бр. 7 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 79 от 1985 г., бр. 33 от 1988 г., бр. 4 от 1989 г., бр. 10 и 30 от 1990 г., бр. 27 от 1991 г.; попр., бр. 28 от 1991 г.; изм., бр. 82 от 1991 г., бр. 19 и 62 от 1992 г., бр. 23 от 1993 г., бр. 38 и 83 от 1994 г., бр. 59 от 1995 г., бр. 28, 33 и 104 от 1996 г., бр. 16 и 44 от 1997 г.).

§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.) За доходите, получени до 1997 г. включително ,както и за трудовите възнаграждения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели, неизплатени до 1 януари 1998 г. данъкът се изчислява и внася по реда на отменения с § 2 Закон за данък върху общия доход.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Заварените по този закон еднолични търговци, ползващи облекчението по чл. 13, ал. 14 от отменения с § 2 Закон за данък върху общия доход, прилагат разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане до изчерпване на загубите или до изтичане на петгодишния срок от възникването им.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) (1) Лицата, извършващи транспортна дейност с годишен оборот над 75 млн. лв., които не са направили авансови вноски по реда на чл. 56 от Закона за корпоративното подоходно облагане, уравняват вноските по посочения в същия закон ред до 15 юли 1998 г.

(2) Лицата по чл. 32, ал. 2 декларират дейността, подлежаща на облагане с годишен (патентен) данък, до 15 юли 1998 г.

(3) Лицата по чл. 32, ал. 2, ако заплатят дължимия годишен (патентен) данък до 31 юли 1998 г., ползват отстъпката по чл. 53, ал. 2.

§ 5а. За 1999 г. срокът по чл. 41, ал. 3 и по чл. 44, т. 2 е до 28 февруари 1999 г.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) За 1998 г. срокът на вноската по чл. 53, ал. 1, т. 1 е до 31 юли.

§ 7. Не подлежат на облагане по реда на този закон обезщетенията, изплатени на физически лица по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Физическите лица ползват облекчението по чл. 29 от Закона за паметниците на културата и музеите в размера и по реда на чл. 28 от този закон.

§ 9. В § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за нотариусите (ДВ, бр. 104 от 1996 г.) изречение второ се изменя така:

Оценката се определя по реда на чл. 33 от Закона за местните данъци и такси.

§ 10. Министърът на финансите издава наредби за прилагането на глава шеста.

§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 1998 г.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР