Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-7 от 08.01.2003 г. на НОИ

18 Mar 2004 14:19ч, видяна 2391 пъти
реклама
Сключването и регистрирането на трудовите договори във връзка с направените изменения и допълнения на КТ и Наредбата за съдържанието и реда за подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ

I. Изменения и допълнения в Кодекса на труда, отнасящи се до сключването и регистрацията на трудовите договори

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда /обн. ДВ, бр.120 от 2002 г./, в сила от 2 януари 2003 г., са направени следните изменения и допълнения в Кодекса на труда /КТ/, отнасящи се до сключването и регистрацията на трудовите договори:

1. Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа /чл. 61, ал. 1 от КТ/.

2. От 2 януари 2003 г., след отмяната на ал. 2 на чл. 62 от КТ, трудово правоотношение не може да възникне без да има наличие на сключен писмен трудов договор между работника или служителя и рабо-тодателя. Работодателите, които са приели на работа работници или служители при условията на отменената ал. 2 на чл. 62, са длъжни в срок до 30 април 2003 г. да сключат писмени трудови договори и да изпратят уведомления за това до съответните териториални поделения на Нацио-налния осигурителен институт /§ 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КТ/.

3. Съгласно новата алинея 3 на чл. 62 от КТ в тридневен срок от сключване или изменение на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване, работодателят е длъжен да изпрати уведомление за това до съответното териториално поделение на Националния осигури-телен институт /НОИ/.

4. Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от направеното уведом-ление до НОИ, заверено от съответното териториално поделение на НОИ /чл. 63, ал. 1 от КТ/. Работодателят няма право да допуска до работа работник или служител без да му предостави екземпляр от сключения трудов договор и копие от направеното уведомление /чл. 63, ал. 2 от КТ/.

5. Съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на екземпляр от сключения трудов договор и копие от направеното уведомление, освен ако страните са уговорили друг срок. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото право-отношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на незави-сещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до изтича-нето на срока.

6. Съгласно § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КТ работодателите в срок до 30 април 2003 г. са длъжни да изпратят писменни уведомления до терито-риалните поделения на НОИ за заварените към влизането в сила на закона трудови договори.

7. Във връзка с направените промени в КТ се създава нова т. 10 на алинея 3 на чл. 33 на Кодекса за задължително обществено осигуряване, с която се регламентира новата функция на НОИ да създава и поддържа информационна система за лицата, които работят по трудово право-отношение.

Съгласно новата ал. 5 на чл. 33 от Кодекса за задължително обществено осигуряване информацията за лицата работещи по трудови правоотношения може да се предоставя на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, контролните органи на Министерството на финан-сите, органите на Министерството на вътрешните работи и на органите на съдебната власт по ред, определен от управителя на НОИ.

II. Наредба за съдържанието и реда за подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ

Редът за изпращането на уведомлението за сключването, измене-нието и прекратяването на трудовия договор и данните, които се съдър-жат в него се регламентира в Наредба за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ на министъра на труда и социалната политика /обн. ДВ, бр.1 от 2003 г./.

1. Наредбата влиза в сила от 2 януари 2003 г. и се издава на основание чл. 62, ал. 4 от КТ.

2. Всеки работодател уведомява съответното териториално поделение на НОИ, където е регистриран като осигурител като изпраща уведомление по утвърден образец /Приложение № 1/ към наредбата. Уведомлението може да бъде представено в съответното ТП на НОИ на хартиен носител или на дискета, да бъде изпратено по Интернет, както и с препоръчано писмо с обратна разписка по пощата. Уведомления по Интернет се подават от работодатели, които притежават удостоверение за универсален електронен подпис. Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на наредбата “удостоверение за универсален електронен под-пис” е електронен документ, издаден съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. За уведомленията, подавани на дискета се използва само програмен продукт, който е проверен или разработен от НОИ. Програмният продукт, разработен от НОИ, се получава безплатно от съответното ТП на НОИ или от интернет страницата на НОИ. Следва да се има предвид, че при подаване на повече от пет уведомления за сключени, измен

ени или прекратени трудови договори съгласно чл. 2, ал. 2 от наредбата, работодателите са задължени да използват дискета или Интернет.

3. Към уведомлението се прилага подписано и подпечатано придружително писмо по утвърден образец /Приложение № 2 от наредба-та/. Когато се подава уведомление в териториално поделение на Националния осигурителен институт или се изпраща по пощата, придру-жителното писмо трябва да бъде в два екземпляра.

4. Сроковете за подаване на уведомленията са следните:

 тридневен от :

- сключване на трудовия договор;

- изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срока на договора;

- издаване на постановление за обявяване съществу-ването на трудово правоотношение от Инспекцията по труда по реда на чл. 405а от КТ.

 Седемдневен от прекратяване на трудовия договор или от обявяване на неговата недействителност.

 Уведомленията за заварените към 2 януари 2003 г. трудови договори се подават от работодателите в срок до 30 април 2003 г., като в тях се попълват данните за трудовия договор, които са актуални към момента на изпращане на уведомлението. Уведомление се изпраща и за заварените към 2 януари 2003 г. трудови договори и прекратени преди изпращането му.

5. Съгласно чл. 5 от наредбата уведомлението трябва да съдържа следните данни:

1. данни за работодателя – единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ на осигурителя;

2. данни за работника или служителя – трите имена и единен граждански номер;

3. данни за условията по трудовия договор:

а) основание за сключване на трудовия договор, съгласно Кодекса на труда;

б) номер на договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори;

в) дата на сключване;

г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;

д) размер на основното трудово възнаграждение;

е) длъжностно наименование;

ж) дата на прекратяване на договора.

4. други данни:

) код по Националната класификация на професиите, към която се отнася длъжността на лицето при подаване на уведомлението. За определяне на кода на професията, към която се отнася длъжността на лицето, се използва Национална класификация на професиите, утвърдена със Заповед № 54 от 26 март 1996 г. на министъра на труда и социалните грижи. В нея е определена структурата на заетите по професии. Основен критерий за класифициране на професиите са знанията и уменията на лицата, които са придобити в резултат на обучение и се реализират в определен вид труд. Длъжността конкретизира вида и съдържанието на трудовата дейност на лицето. Длъжностите са дeфинирани в 9 класове професии:

- Ръководни служители /клас 1/;

- Аналитични специалисти /клас 2/;

- Приложни специалисти /клас 3/;

- Помощен персонал /клас 4/;

- Персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия /клас 5/;

- Производители в селското, горското и рибното стопанство, ловци и риболовци /клас 6/;

- Квалифицирани производствени работници /клас 7/;

- Оператори на машини, съоръжения и транспортни средства /клас 8/;

- Нискоквалифицирани работници /клас 9/;

б) код на икономическата дейност по Националната класификация на икономическите дейности, в която е заето лицето, при подаване на уве-домлението. За определяне на икономическата дейност, в която е заето лицето, се използва Национална класификация на икономическите дей-ности /НКИД/ 2003 г.

в) за лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, съгласно Националната класификация на икономическите дейности се попълва служебен код “0000”. Това са работниците и служителите, които функционално обслужват повече от една икономическа дейност на работодателя, съгласно НКИД, когато работодателят осъществява някол-ко икономически дейности – например счетоводители, деловодители, охрана и др.

6. Уведомление по чл. 1 от наредбата се изпраща когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в следните случаи:

- работникът или служителят не е постъпил на работа в уговорения срок и съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало;

- уволнен работник или служител е възстановен на работа при отмяна на заповедта за уволнението. В този случай уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемането на длъжността.

7. ТП на НОИ след получаване на уведомленията издава справка /Приложение № 3 от наредбата/, която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината, поради която не са приети. Справката се заверява от длъжностно лице в ТП на НОИ и се връчва на представител на работода-теля или се изпраща по Интернет или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

8. В тридневен срок от датата на връчването или на получаване на справката работодателят е длъжен да поправи грешките в уведомленията, които не са приети и да ги изпрати отново.

Работодателят е длъжен още:

- да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за приетите уведомления. Копие от уведомление не се предоставя на работниците и служителите, наети на работа преди 2 януари 2003 г.

- да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и на НОИ.

9. Съгласно чл. 8 от наредбата когато контролните органи на НОИ или на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” констатират несъответствие между данните в завереното уведомление и условията по трудовия договор, работодателят е длъжен да коригира данните, като изпрати ново уведомление в седемдневен срок от установяване на несъот-ветстветствието. Работодателят може и по своя инициатива да коригира неправилно подадените в уведомленията данни.

III. Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ /Приложение №1 към наредбата/

1. Попълване на уведомление за сключен трудов договор след 1 януари 2003 г. Уведомлението се попълват по следния начин:

- т. 1 “Код корекция” – попълва се 0 при подаване на редовни данни;

- т. 2 “Тип на документа” попълва се код 1, което означава, че се подава уведомление за сключен трудов договор след 1 януари 2003 г.;

- т. 3 “БУЛСТАТ” – попълва се идентификационният код по регистър БУЛСТАТ на осигурителя;

- т. 4 “ЕГН /ЛНЧ/” – попълва се ЕГН или ЛНЧ на наетото лице, като се подчертава вярното;

- т. 5,т. 6, т. 7 – попълва се четливо името, презимето и фамилията на наетото лице;

- т. 8 “Основание на договора” – попълва се код от 1 до 13 в зависимост от основанието по КТ за сключване на трудовия договор;

- т. 9 “Договор №....” – попълва се номерът на договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори;

- т. 10 “Дата на сключване” – попълва се датата, на която договорът е сключен;

- т. 11 “Основна заплата по договор” – попълва се сумата на основната заплата към датата на сключване на договора. При промяна на основната заплата не се изпраща ново уведомление;

- т. 12 “Срок на договора” – попълва се датата, на която изтича срока на договора, ако в т. 8 е попълнен код за срочен трудов договор. Тази точка не се попълва ако е сключен безсрочен трудов договор или договор за извършване на определена работа;

- т. 13 “Длъжностно наименование” – с думи се попълва длъжността по трудовия договор на наетото лице;

- т. 14 “Код по НКП” – попълва се четирицифреният код на единичната група професии към която се отнася длъжността на лицето по Националния класификатор на професиите. Когато длъжността на лицето не може да бъде определена точно по класификатора, се вписва първата цифра на групата професии, към която длъжността може да се класифицира;

- т. 15. “Икономическа дейност, в която е заето лицето” – попълва се с думи икономическата дейност, в която ще бъде заето лицето. За наетите в управлението и спомагателните дейности на предприятието се записва “Управленски и спомагателни дейности”;

- т.16 “Код по НКИД” – ако работодателят има само една иконо-мическа дейност, се вписва цифровият код на съответната икономическа дейност по НКИД 2003 г. В този случай икономическата дейност, в която ще бъде заето лицето, съвпада с икономическата дейност на работодателя.

Ако работодателят има повече от една икономическа дейност, се записва кодът на икономическата дейност, където е заето лицето.

Ако работодателят има повече от една икономическа дейност и лицето е заето в спомагателна дейност, се попълва служебен код “0000”.

Пример: Търговско дружество за производство и търговия на обувки изпраща уведомления за сключен трудов договор с: оператор на машини за производство на обувки, продавач във фирмения магазин и нает в счетоводния отдел на дружеството.

В уведомлението за наетия като оператор на машина за производство на обувки в т. 14 “Код по НКП” се попълва код 8269 от НКП - оператори на машини в обувното и галантерийно производство, а в т. 16 “Код по НКИД”се попълва код 1930 от НКИД – производство на обувки.

В уведомлението за наетия като продавач в т. 14 “Код по НКП”се попълва код 5221 от НКП - продавачи в магазини и демонстратори, в т. 16 “Код по НКИД”се попълва код 5116 от НКИД – търговско посредничест-во с текстил, облекло, обувки и кожени изделия.

В уведомлението за наетия в счетоводния отдел на дружеството в т. 14 “Код по НКП”се попълва код 3432 от НКП – приложни финансово счетоводни специалисти и в т. 16“Код по НКИД”се попълва код “0000”, тъй като лицето ще обслужва и двете икономически дейности на работо-дателя.

- т. 17 “Дата на прекратяване” – не се попълва, когато се подава уведомление за сключване на трудов договор;

2. Попълване на уведомление за заварените към 2 януари 2003 г. сключени трудови договори

Попълват се по описания в т. 1 начин данните от трудовия договор към момента на изпращане на уведомлението. Ако договорът е прекратен към момента на изпращане на уведомлението се записва в т. 17 “Дата на прекратяване” датата, на която е бил прекратен.

3. Попълване на уведомление при промяна на трудов договор

а/ Попълване на уведомление при промяна на срока на договора

Когато има промяна само в срока на договора, в уведомлението се попълва в т. 2 “Тип на документа” код 2 – допълнително споразумение след 1 януари 2003 г. към регистриран в НОИ договор, т. 3 “БУЛСТАТ”, т. 4 “ЕГН/ЛНЧ”, т. 8 “Основание на договора” – попълва се кодът на дого-вора към който се отнася допълнителното споразумение, т. 10 “Дата на сключване” – попълва се датата на сключване на допълнителното спора-зумение и т. 12 “Срок на договора” – датата, на която изтича новият срок на договора.

б/ Попълване на уведомление при промяна в длъжността

 

Когато е променена длъжността на лицето, се попълва в т. 2 “Тип на документа” код 2 – допълнително споразумение след 1 януари 2003 г. към регистриран в НОИ договор, т. 3 “БУЛСТАТ”, т. 4 “ЕГН/ЛНЧ”, т. 8 “Основание на договора” – попълва се кодът на договора, към който се отнася допълнителното споразумение, т. 10 “Дата на сключване” – попъл-ва се датата на сключване на допълнителното споразумение, т. 13 “Длъж-ностно наименование” – попълва се новата длъжност на наетото лице, т. 14 “Код по НКП” – попълва се кодът от НКП на новата длъжност на лицето.

В този случай се попълва в т. 2 “Тип на документа” код 2 – допълнително споразумение след 1 януари 2003 г., всички данни за трудо-вия договор към момента на подаване на уведомлението, датата на сключ-ване на допълнителното споразумение и данните за срока и/или длъж-ността от допълнителното споразумение.

4. Попълване на уведомление при прекратяване на трудов договор

Съгласно чл. 3, ал. 2 от наредбата в седемдневен срок от прекра-тяване на трудовия договор или обявяване на неговата недействителност се уведомява съответното териториално поделение на НОИ. В този случай в уведомлението се попълва в т. 2 “Тип на документа” код 3, и т. 3 “БУЛСТАТ”, т. 4 “ЕГН/ЛНЧ”, т. 8 “Основание на договора”- попълва се кодът на основанието за сключване на договора, за който се подава уведомление, че е прекратен, т.10 “Дата на сключване” – попълва се датата, на която е бил сключен договорът и т. 17. “Дата на прекратяване” – попълва се датата, от която договорът е бил прекратен. Когато трудо-вият договор е обявен за недействителен, в т. 17 “Дата на прекратяване” се попълва датата, на която е бил сключен.

5. Коригиране на изпратено и записано в информационната система на НОИ уведомление

В случай, че работодателят или контролен орган установи, че е допусната грешка при подаване на уведомлението, се подава ново, като в т.1. “Код корекция” се попълва 1 и всички останали данни. По този начин не може да се коригират допуснати грешки в кода за тип на документа, БУЛСТАТ, ЕГН/ЛНЧ, основанието за сключване на договора и датата на сключване на договора. В тези случаи е необходимо изпратеното грешно уведомление да бъде заличено.

. Заличаване на записано в информационната система на НОИ уведомление

Заличаването на въведено в информационната система уведомление се извършва, като в т. 1 “Код корекция” се попълва код 2 и от уведомлението, което искаме да заличим се попълнят данните за тип на документа /т. 2/, БУЛСТАТ /т. 3/, ЕГН/ЛНЧ /т. 4/, Основание на договора /т. 8/ и Дата на сключване /т. 10/.

7. При всяко изпращане на уведомление се прилага прид-ружително писмо в два екземпляра /за подадените по Интернет придру-жителното писмо е едно по утвърден образец /Приложение № 2/. Придружителните писма се завеждат в електронен дневник. Служителят, който приема уведомленията, въвежда от придружителното писмо в елек-тронния дневник кода по БУЛСТАТ на работодателя, населено място, пощенски код и адрес за кореспонденция. След въвеждане на данните от придружителното писмо длъжностното лице попълва частта “Информа-ция, попълвана от служител в ТП на НОИ” и го заверява с подпис и печат. Единият екземпляр на придружителното писмо се връчва на лицето, което подава уведомлението, или се изпраща по пощата с обратна разписка.

8. На работодателя, изпратил уведомленията, се издава “СПРАВКА за подадените уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ с придружително писмо №...” /Приложение № 3/, която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината, поради която те не са приети. Справката се заверява с подпис и печат от длъжностното лице, приело уведомлението и придру-жителното писмо.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР