Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-14 от 10.01.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 15:05ч, видяна 1977 пъти
реклама
Внасянето на здравноосигурителните вноски във връзка с направените изменения и допълнения на Закона за здравното осигуряване /ДВ, бр. 107 от 2002 г./ и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г. /ДВ бр. 119 от 2003 г./, в сила от 1 януари 2003 г.

Съгласно чл. 2 от Закона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса /ЗБНЗОК/, здравноосигурителната вноска за 2003 г. се определя в размер 6 на сто.

Изменението на чл. 40 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, уреждащ внасянето на здравноосигурителните вноски, е в сила от 1 януари 2003 г., съгласно § 7 от ЗБНЗОК за 2003 г.

 

Максималният размер на месечния доход, върху който се изчислява здравноосигурителната вноска, е максималният месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2003 г. той е 1000 лв.

Съгласно изменението на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, опре-делена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:

1. За лицата, получаващи доходи от трудови, служебни право-отношения или правоотношения, възникнали на основание специални закони, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията – доходът, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване. Вноската се внася от работодателя или ведомството и от осигурения в съотношение за 2003 г. - 75:25.

а/ осигурителните вноски са изцяло за сметка на работодателя или ведомството, когато това е предвидено в закон;

б/ за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху минималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и се внася изцяло за сметка на работодателя при изплащането на възнаграждението от съответното предприятие или организация;

в/ работодателят или ведомството внася вноските едновременно с изплащането на възнагражденията, включително и за авансови плаща-ния; частта от осигурителните вноски, която е за сметка на осигурените лица, се внася при изплащане на възнагражденията им и не се удържа от авансовите плащания, освен в случаите, когато за съответния месец е изплатен само аванс.

Съгласно посочената разпоредба, от 1 януари 2003 г. доходът, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата, обхванати в чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, е този, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, а не облагаемият доход по Закона за облагане доходите на физическите лица. Във връзка с това следва да се има предвид, че здравноосигурителните вноски за работниците и служителите и за изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се дължат върху получените брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по дейности и групи професии, определени в Приложението към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г. /ДВ, бр. 119 от 2002 г./.

Икономическите дейности на осигурителите се определят съобразно Националната класификация на икономическите дейности – 2003 /НКИД-2003/.

От 1 януари 2003 г. се внасят здравноосигурителни вноски върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата, получаващи доходи от трудови, служебни правоотно-шения или правоотношения, възникнали на основание специални закони, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от коопе-рацията. Вноските са в съотношението 75 на сто за сметка на осигури-теля и 25 на сто за сметка на осигуреното лице. За лицата, работещи по служебни правоотношения и по отношения, възникнали на основание в специални закони, вноските са изцяло за сметка на осигурителя.

Елементите на осигурителните доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски, следва да се определят съобразно Наред-бата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщете-ния за временна неработоспособност или за бременност и раждане.

От 1 януари 2003 г. в кръга на осигурените лица, за които здравноосигурителната вноска се разпределя между осигурителя и осигуреното лице, се включват изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията за работа без трудово правоотношение. Здравноосигурителната вноска за лицата, работещи по договор за управление и контрол на търговски дружества, се внася върху получените месечни възнаграждения след намаляването им с нормативно признатите разходи по Закона за облагане доходите на физическите лица. Здравноосигурителната вноска на членовете коопера-тори, работещи в кооперациите без трудови правоотношения, се внася върху полученото възнаграждение преди приспадането на нормативно признатите разходи.

Изцяло за сметка на осигурителите са здравноосигурителните вноски на:

- държавните служители;

- съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители;

- офицерите и сержантите от Националната следствена служба;

- кадровите военнослужащи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи и държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията.

За лицата в неплатен отпуск /независимо дали времето се зачита за осигурителен стаж/, които не подлежат на осигуряване на друго основание, здравноосигурителната вноска се внася от осигури-теля. Вноската е в размер 6 на сто и се определя върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО. За 2003 г. размерът на този доход е 200 лв. По този ред се внасят здравноосигурителните вноски и на работничките и служителките, които ползват отпуск за гледане на дете до 3-годишна възраст по чл. 165 от КТ, когато не подлежат на осигуряване на друго основание.

Когато осигурените по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, в един календарен месец са получили трудово възнаграждение, обезщетение за временна неработоспособност и суми от средствата за социални разходи, здравноосигурителни вноски се дължат върху сбора от получените доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по следния ред:

- трудово възнаграждение;

- парично обезщетение за временна неработоспособност;

- суми от средствата за социални разходи.

Дадените указания с писмо на НОИ № 91-01-12 от 1 февруари 2000 г. за ограничаване на различните видове доходи с оглед внасянето на здравноосигурителни вноски с коефициент, изчислен от съотноше-нието между максималния месечен осигурителен доход и общия сбор от получените от лицата доходи, не следва да се прилагат по отношение на доходите, отнасящи се за 2003 г.

2. Едноличните търговци, физическите лица, образували ЕООД, съдружниците в търговските дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация, и земеделските производители се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за 2003 г. Самоосигуряващите се лица внасят здравноосигури-телни вноски и годишно върху облагаемите доходи съгласно данните от данъчната декларация. Земеделските производители и тютюнопроиз-водителите, регистрирани на основание на нормативен акт, които извършват единствено земеделска дейност, не определят окончателен размер на осигурителния доход.

Определените минимални месечни осигурителни доходи, върху които самоосигуряващите се лица внасят здравноосигурителните си вноски за 2003 г., са в следните размери:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 200 лв.;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители – 100 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители, които упражняват само земеделска дейност – 50 лв.

Когато физическите лица са едновременно съдружници, собстве-ници на ЕООД, еднолични търговци и/или упражняват свободна професия или занаятчийска дейност, здравното им осигуряване се извършва чрез едно от дружествата или чрез една от дейностите по избор на лицето.

Вноските се внасят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Самоосигуряващите се лица по свой избор, могат да внасят здравноосигурителните си вноски авансово за избран от тях период.

Когато самоосигуряващите се лица са прекратили упражняването на трудовата си дейност и са декларирали това по съответния ред пред ТП на НОИ, здравноосигурителни вноски за този период не се дължат в качеството им на такива.

Самоосигуряващите се лица отразяват платените през годината здравноосигурителни вноски и дължимите суми при окончателното определяне на осигурителния доход за здравното осигуряване в годишната данъчна декларация по ЗОДФЛ. При определянето на окончателния размер на осигурителния доход, месечният осигурителен доход, с оглед изчисляването на годишния размер на вноската се получава, като годишният облагаем доход се раздели на периода, през който е упражнявана дейността. При годишно облагане вноските се внасят в сроковете за внасяне на данъци по ЗОДФЛ.

3. От 1 януари 2003 г. за лицата, които не са самоосигуряващи се и работят без трудово правоотношение по договор с възложител – предприятие или друга организация, осигурителните вноски се внасят за всеки месец, като се разпределят в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигуреното лице. Частта от здравноосигурителните вноски, които са за сметка на лицата се удържат от изплатеното им възнаграждение. Вноските се изчисляват върху възнаграждението след приспадане на нормативно признатите разходи по ЗОДФЛ и се внасят от осигурителя до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено възнаграждението. За самоосигуря-ващите се лица при изплащане на възнаграждението за работа без тру-дово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението.

Разпределението на здравноосигурителната вноска по посочения ред не се прилага за доходи, отнасящи се за периоди преди 2003 г. Когато след 1 януари 2003 г. се изплащат доходи, отнасящи се за периоди преди тази дата, здравноосигурителните вноски, които се дължат върху тях са изцяло за сметка на осигурените лица.

4. За пенсионерите, здравноосигурителната вноска се внася върху основния размер на пенсията или сбора от пенсиите, без да се имат предвид добавките към тях. Вноските са в размер 6 на сто и се внасят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Здравноосигурителните вноски за пенсионерите са за сметка на републиканския бюджет.

За пенсионерите, получаващи пенсии по международни спогодби и по българското законодателство, здравноосигурителни вноски се дължат само върху размера на пенсията, получавана по българското законодателство.

5. За лицата, получаващи обезщетения за временна неработо-способност поради болест, бременност и раждане и за отглеждане на дете, здравноосигурителните вноски са за сметка на работодателя или ведомството и са равни на дължимата от него част от вноската – 75 на сто. Вноските се изчисляват върху размера на обезщетението за временна неработоспособност. В същият размер е и осигурителната вноска за лицата, които се осигуряват за своя сметка.

Съгласно тази промяна, от 1 януари 2003 г. лицата, които се осигуряват за своя сметка, внасят здравноосигурителни вноски върху изплатените им обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и за отглеждане на дете в размер 75 на сто от размера на определената вноска.

 

Вноските са в размер 4,5 на сто и се внасят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

Съгласно изменението на чл. 43 от ЗЗО, в тези случаи здравносигурителните вноски могат да се внасят авансово за избран от лицата период.

За работещите по трудови правоотношения, работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията и получаващи парични обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и за отглеждане на дете дължимата осигурителна вноска е в размер 75 на сто от вноската, определена по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗЗО и е за сметка на осигурителя.

За лицата, работещи по служебни правоотношения или правоотношения, възникнали на основание специални закони, здравноосигурителните вноски върху паричното обезщетение се заплащат от ведомството и са в размер 6 на сто върху полученото обезщетение.

Вноските се внасят при изплащане на обезщетенията.

Върху обезщетенията по чл. 54, ал. 1 и 2 от КЗОО, изплащани при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете до две години, здравноосигурителни вноски не се дължат.

Следва да се има предвид, че върху изплатените обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане след прекратяване на осигуряването, периодите за които не се зачитат за осигурителен стаж, здравноосигурителни вноски не се дължат.

Върху обезщетенията, изплащани през 2003 г., които се отнасят за предходни периоди, здравноосигурителни вноски се дължат съгласно разпоредбите на ЗЗО в редакцията им до 31 декември 2002 г.

6. За лицата, получаващи доходи на различни основания, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход и в предвидените за тях срокове по следния ред:

- пенсии;

- доходи по трудови и/или служебни правоотношения, по договори за управление и контрол на търговски дружества и от трудова дейност като член-кооператори;

- осигурителен доход като еднолични търговци, собственици и/или съдружници в търговски дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и земеделски производители;

- доходи за работа без трудово правоотоношение.

Максималният месечен размер на осигурителния доход за 2003 г. е 1000 лв.

7. За служителите на Българската православна църква и други, признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не са в трудови правоотношения, здравноосигурителните вноски се внасят от централното ръководство на съответното вероизповедание до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Вноската е 6 на сто върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО – за 2003 г. е в размер на 200 лв.

8. За лицата, получаващи обезщетение за безработица, здравноосигурителните вноски са в размер 6 на сто върху изплатеното обезщетение. Вноските са за сметка на фонд “Безработица” и се внасят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

9. Съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЗО, от 1 януари 2003 г. за сметка на републиканския бюджет, когато не са осигурени на друго основание, са осигурени следните категории лица:

- лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование;

- студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка;

- военнослужещите на наборна служба;

- социално слабите с право на социално подпомагане или настанени в домовете за социални грижи;

- задържаните под стража или лишените от свобода;

- лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище;

- ветераните от войните и военноинвалидите; инвалидите, пострадали при или по повод на отбраната на страната, по време на наборна военна служба, при природни бедствия и аварии; пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР и държавните служители;

- родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ.

Съгласно промяната, произтичаща от тази разпоредба, здравноосигурителните вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат в дневна форма на обучение – до завършване на средно образование, са за сметка на републиканския бюджет. От 1 януари 2003 г. удръжките от възнагражденията на осигурените, заплащали вноски за децата си следва да се преустановят. Върху възнагражденията, изплащани през 2003 г., които се отнасят за предходни периоди, здравноосигурителни вноски за неосигурени членове на семействата се дължат.

От 1 януари 2003 г. само студентите редовна форма на обучение във висши учебни заведения до 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка са осигурени за сметка на републиканския бюджет. Тези лица се осигуряват за сметка на републиканския бюджет. Останалите студенти /обучаващи се задочно, вечерно или дистанционно/ и докторанти, които се обучават по друга форма на обучение, следва да внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка.

Размерът на вноските за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат в дневна форма на обучение – до завършване на средно образование, е 0,5 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. За останалите лица, които се осигуряват за сметка на републиканския бюджет, вноската се определя върху половината от този доход и е в размер 6 на сто.

С направените промени в ЗЗО, отпада възможността за здравно осигуряване на неосигурени членове на семействата от осигурените членове. Неосигурените пълнолетни членове на семействата трябва да внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка.

10. Съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗО лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1 и 2 на същата разпоредба, се осигуряват върху осигурителен доход, не по-малък от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО. За 2003 г. вноските са в размер 6 на сто върху определения минимален осигурителен доход от 200 лв. Вноските са за сметка на лицата и се внасят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

За доходите, реализирани през 2003 г. тези лица няма да определят окончателен размер на здравноосигурителния си доход.

Съгласно чл. 43 от ЗЗО лицата, които сами се осигуряват на основание чл. 40, ал. 4 от ЗЗО, могат да внасят здравноосигурителните си вноски авансово за избран от тях период.

От 1 януари 2003 г. по този ред се осигуряват и пенсионерите, получаващи пенсии изцяло от чуждестранен осигурителен институт.

Внасяне на здравноосигурителни вноски за периодите, които се признават за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 3 от КЗОО

1. За времето, през което осигурените по реда на чл. 4, ал. 1, точки от 1 до 4 от КЗОО не са работили поради неправилно недопускане на работа или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, здравноосигурителни вноски не се дължат от осигурителите.

2. Здравноосигурителни вноски от осигурителите не се дължат за времето, през което уволненият поради задържане от органите на властта е останал без работа в резултат на това, когато не е бил привлечен като обвиняем, бил е оправдан или наказателното производство е било прекратено поради това, че не е извършил деянието или когато извършеното деяние не представлява престъпление.

За времето, през което лицето е изтърпявало наказание лишаване от свобода, което впоследствие е признато по съответния ред за неоснователно наложено, здравноосигурителните вноски се внасят за сметка на републиканския бюджет на основание чл. 40, ал. 2, т. 5 от ЗЗО.

3. На трудоустроените и бременните работнички и служителки в случай, че не са настанени на подходяща работа, се изплащат обезщетения в размер на брутните им трудови възнаграждения от деня, в който те получават предписанието за трудоустрояване, до неговото изпълнение. За тези лица здравноосигурителни вноски се внасят в съотношението по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО. Вноските се изчисляват върху изплатеното обезщетение.

4. За времето, през което лицето е получавало обезщетение за оставане без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование, здравноосигурителни вноски не се дължат върху изплатеното обезщетение.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР