Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-40 от 07.02.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 15:07ч, видяна 3936 пъти
реклама
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 11 февруари 2000 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица / ДВ бр. 7 от 2003г./ в сила от 1 януари 2003 г.

I. С промяната в чл.2 от инструкцията е отменена декларация обр. №3. След 1 януари 2003 г. декларация № 3 се подава само с данни за внесени здравноосигурителни вноски за периода до 31 декември 2002 г.

II. С направената промяна в чл. 4, ал. 1 на инструкцията се дава възможност да се подават данни за осигурените лица и за самоосигуряващите се чрез Интернет. По този начин могат да подават данните си само осигурители, които притежават удостоверение за универсален или усъвършенстван електронен подпис. Чрез Интернет е дадена възможност всички осигурители да правят проверка на попълнената информация в Декларация обр.№1 “Данни за осигуреното лице” преди да я представят в НОИ.

III. С направената промяна в чл. 4, ал. 5 от инструкцията е утвърден образец на придружително писмо /Приложение №5/ , с което се подават декларации обр. № 1 и 4 .

IV. Промени в Декларация обр.№1 “Данни за осигуреното лице”

1. От 1 януари 2003 г. образецът на Декларация №1 е променен като раздел А “Социално осигуряване” и раздел Б”Здравно осигуряване” са обединени.

Промените са направени поради уеднаквяването на дохода, върху който се дължат вноски за социално и здравно осигуряване за лицата, получаващи доходи от трудови правоотношения или правоотношения, възникнали на основание в специални закони, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества и членове на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията, както и поради отпадане на възможността осигуреният член на семейството да внася здравни вноски за неосигурените членове на семейството си.

2. Във връзка с провеждане на осигуряването на чуждестранните граждани се въвеждат полета:

- 5.1 “За лица с ЛНЧ дата на раждане”- попълва се ден, месец и година на раждане на лицето

- 5.2 “За лица с ЛНЧ-пол” – попълва се полът на лицето.

3. Направени са промени в кодовете на осигурените лица в т.12 “Вид осигурен”.

Изменени са текстовете на следните кодове:

 “06 - за кадрови военнослужещи по ЗОВС на Република България, държавните служители-офицери, сержанти и граждански лица по ЗМВР и държавните служители-офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията, офицерите и сержантите от Националната следствена служба и от Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията”.

 “09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията”;

 “17 - за служителите на Националната следствена служба и на Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията”. Това са служители в Националната следствена служба и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията /без офицерите и сержанти-те /, за които съгласно чл.127, ал.4 от КЗОО не се внасят вноски за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.

Въвеждат се следните нови кодове:

 “24 - за съдии, прокурори, съдия-изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори”. Тези лица подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове, като осигурителните вноски са изцяло за сметка на бюджета на съдебната власт;

 “25 - за лицата, включени в Програмата от социални помощи към осигуряване на заетост”. С този код се подава информация за лицата назначени на работа по програмата от социални помощи към заетост. За тези лица не се внасят осигурителни вноски във фонд “Безработица”;

 “26 - за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгл. ЗЗРСИИ”. С този код се подава информация за всички работещи по трудови правоотношения в специализирани предприятия, кооперации и цехове за инвалиди, съгласно ЗЗРСИИ;

 “27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование”. Това са лицата, които получават обезщетение за оставане без работа на основание чл.222, ал.1 от КТ, чл.106, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.58, ал. 3 от Закона за висшето образование;

 “28- за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски”. Това са подлежащите на здравно осигуряване на основание чл.40, ал.4 от ЗЗО, лицата в неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, самоосигуряващите се пенсионери, които не внасят вноски за държавното обществено осигуряване и служителите на българската православна църква, които не са в трудови правоотношения с църквата и др.

В случаите, в които се подават данни за подлежащите на здравно осигуряване на основание чл. 40, ал. 4 от ЗЗО, за самоосигуряващите се пенсионери, които не внасят вноски за ДОО и служителите на българската православна църква, които не са в трудови правоотношения с църквата се попълва поле 27 ”Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване” и поле 28.

4. Създени са следните нови точки:

“12.1. Пореден номер на квалификационната група професия на осигурения”. За всяко осигурено лице, което работи по трудов договор предварително се определя към кой клас професии се отнася длъжността му съобразно Националната класификация на професиите, утвърдена със Заповед № 54 от 26 март 1996 г. на министъра на труда и социалните грижи. В точка 12.1 се попълва номера на колоната на квалификационната група професии /от 1 до 9/ от таблицата на Приложението към чл.8, т.1 от ЗБ на ДОО за 2003 г., в която е определената длъжност на лицето.

Когато през календарния месец длъжността на осигуреното лице се промени и това води до промяна в квалификационната група професии и съответно до промяна на минималния осигурителен доход, за месеца се подават две декларации обр. №1.

Пример: От 15 януари счетоводител в счетоводен отдел се преназначава на длъжност главен счетоводител. За периода от 1 до 14 януари се подава декларация за това лице, като в т.12.1 се вписва номер на колона - 2, тъй като длъжността счетоводител по НКП има код 2411-финансово-счетоводни специалисти. За периода от 15 до 31 януари се подава втора декларация, в която в т.12.1 се попълва номер на колона 1, тъй като длъжността главен счетоводител е по НКП има код 1231 – ръководни финансово-счетоводни служители.

“12.2 Код икономическа дейност на осигурения”. В тази точка се попълва 4-цифровия код по НКИД 2003г. или най-малко първите две цифри от кода на икономическата дейност, в която е заето осигуреното лице.

Когато осигурителят извършва само една икономическа дейност, кода на тази дейност съвпада с кода на икономическата дейност на осигуреното лице. Когато осигурителят извършва повече икономически дейности кодът на дейността на осигурителя може да не съвпада с кода на икономическата дейност на осигуреното лице. В случаите, в които осигурителят извършва повече от една икономическа дейност, за лицата заети в спомагателните дейности се попълва код “0000”.

“12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя”. В тази точка се попълва номерът на реда от 1 до 48, в който е определена основната икономическата дейност на осигурителя, по таблицата в приложението към чл.8, т.1 от ЗБ на ДОО за 2003г.

Когато осигурителят извършва повече от една икономическа дейност, основната му дейност се определя, съобразно дейността, в която са заети най-голям брой лица по трудови правоотношения към последния календарен ден от месеца. При определяне на броя на лицата в отделните икономически дейности се включват всички заети в съответната икономическа дейност, включително тези с прекратени трудови правоотношения, новоназначените и преминалите от една в друга икономическа дейност.

Когато през месеца, за който се подават данни част от наетите преминават от една икономическа дейност на осигурителя към друга, при определяне на основната икономическа дейност, тези лица се отчитат към икономическата дейност, която извършват към последния календарен ден от месеца.

Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват само за лицата работещи по трудови договори, за които в точка 12 “Вид осигурен” е попълнен код 01, 02, 03, 04, 08, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26 и 27 и за изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества с код 10.

5. От 1 януари 2003г. в Декларация обр. №1 “Данни за осигуреното лице” се подават данни за броя на работните дни в осигуряване, а не дните с осигурителен стаж.

В т.16 “ Работни дни в осигуряване – общо” се попълва:

- в позиция 1 се отразява дали лицето е било през целия месец в осигуряване или не;

- в позиции 2 и 3 се попълва броят на работните дни в осигуряване;

- в позиция 4 се записва законоустановеното работно време за длъжността, която заема осигурения съгласно Кодекса на труда или друг нормативен акт;

- в позиция 5 се попълва дневното работно време в часове определено с трудовия договор. В случай че, в различните дни от месеца осигурения работи различен брой часове в позиция 5 се записва средночасовото работно време на ден.

Пример: Лице е наето на работа на 4 часов работен ден при законно установено работно време за длъжността 8 часа. Лицето е работило през всички работни дни на месец януари 2003г.

Точка 16 “ Работни дни в осигуряване – общо” се попълва по следния начин: в позиция 1 се записва 0, в позиции 2 и 3 се записва 22, в позиция 4 се записва 8 и в позиция 5 се записва 4.

За лицата, за които в т. 12 “Вид осигурен” се попълват кодове 09, 10, 12, 13, 14, 15, 22 и 23 в позиция 4 и позиция 5 се попълва 0.

Пример: За лице, наето от възложител за работа без трудово правоотношение /вид осигурен 14/ със срок на договора 5 дни в т. 16 се записва 10500.

- 16.1 “Отработени и други дни с осигурителни вноски” – В тази точка се попълват работните дни с осигурителни вноски, за които е изплатено възнаграждение. Тук се вписват и дните в платен отпуск и дните с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 от КЗОО.

В точки 16.2, 16.3, 16.4 и 16.5 се записват работните дни от месеца, през които лицето е било съответно във временна неработоспособност, в отглеждане на малко дете, в осигуряване без осигурителни вноски и в във временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест.

6. Във връзка с внасянето на вноски за здравно осигуряване се създават:

- точка 17.1 “Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2г., върху което се дължат вноски за здравно осигуряване”. Тази точка се попълва, когато се подават данни за лица, които ползват отпуск по чл.164 от КТ и получават парично обезщетение по чл. 53 от КЗОО, върху което се дължат вноски само за здравно осигуряване. Когато е попълнена точка 17 в точка 18. 1 задължително се попълва процента на вноската за здравно осигуряване за сметка на работодателя или самоосигуряващия се, определен съгласно чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО.

- т. 27 “Доход, върху който се дължат само вноски за здравно осигуряване”. Тази точка се попълва от лицата, посочени с код 28 в т. 12. “Вид осигурен” /самоосигуряващи се пенсионери, лицата, които подлежат на осигуряване по чл. 40, ал. 4 от ЗЗО, служителите на българската православна църква и др./, които нямат доход върху, който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване и подлежат само на здравно осигуряване.

В тази точка се попълва доходът за здравно осигуряване за другите видове осигурени лица, когато са в неплатен отпуск по чл. 165 от КТ и за работниците и служителите за които работодателите внасят вноски за здравно осигуряване през времето през което са в неплатен отпуск.

7. Във връзка с внасянето на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се създава нова точка - т. 24 “Осигурителен доход, върху който се дължат вноски за ДЗПО”. Тази точка се попълва за всички лица, които подлежат на допълнително задължително пенсионно осигуряване. В точка 24 се попълва сумата на осигурителния доход посочен в т. 21 “Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски” и/или сумата на социалните разходи, върху който се дължат осигурителни вноски.

8. Когато се подават данни за пенсионер, който упражнява трудова дейност по договор с възложител, за когото се внасят осигурителни вноски само за здравно осигуряване и за лицата, които за работа без трудово правоотношение са получили възнаграждение по-малко от минималната работна заплата и не са осигурени на друго основание по чл. 4 от КЗОО, в т. 12 “Вид осигурен” се попълва код 14 , в т.21 “Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски” се попълва полученото възнаграждение по договора, след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността и в т. 22.1. се попълва процента на здравноосигурителната вноска за сметка на възложителя и за сметка на осигуреното лице. В този случай точка 16 “Работни дни в осигуряване – общо” не се попълва.

9. В случаите, при които се подават данни за пенсионер работещ по трудово правоотношение, за който сбора от пенсията и трудовото възнаграждение надвишава максималния месечен осигурителен доход се подават две декларации за месеца с попълнени данни в едната за социално осигуряване, а в другата за здравно осигуряване. В декларацията за здравно осигуряване точка 16 “Работни дни в осигуряване – общо” не се попълва.

V. През 2003г. Декларация образец №4 “Авансово внесени здравноосигурителни вноски”се подава от самоосигуряващите се лица, от самоосигуряващите се в случаите, в които получават обезщетение за временна неработоспособност поради болест, бременност, раждане и отглеждане на дете и от лицата подлежащи на осигуряване по реда на чл.40, ал.4 от ЗЗО.

В Декларация обр. № 4 се заличават :

- кодове 37 и 38 в т. 10 “Вид осигурен”;

- полета 16 и 17 - с промяната в Закона за здравното осигуряване отпадна възможността за осигуряване на неосигурените членове на семейството от осигурените членове;

- код “36 - за пенсионери, получаващи пенсии изцяло от чуждестранен осигурителен институт.” Тези лица от 2003 г. внасят вноски за здравно осигуряване по реда определен в чл.40, ал.4 от ЗЗО.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”

Изх. № 91-01-40 / 07.02.2003 г.

ОТНОСНО: Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 11 февруари 2000 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица / ДВ бр. 7 от 2003г./ в сила от 1 януари 2003 г.

I. С промяната в чл.2 от инструкцията е отменена декларация обр. №3. След 1 януари 2003 г. декларация № 3 се подава само с данни за внесени здравноосигурителни вноски за периода до 31 декември 2002 г.

II. С направената промяна в чл. 4, ал. 1 на инструкцията се дава възможност да се подават данни за осигурените лица и за самоосигуряващите се чрез Интернет. По този начин могат да подават данните си само осигурители, които притежават удостоверение за универсален или усъвършенстван електронен подпис. Чрез Интернет е дадена възможност всички осигурители да правят проверка на попълнената информация в Декларация обр.№1 “Данни за осигуреното лице” преди да я представят в НОИ.

III. С направената промяна в чл. 4, ал. 5 от инструкцията е утвърден образец на придружително писмо /Приложение №5/ , с което се подават декларации обр. № 1 и 4 .

IV. Промени в Декларация обр.№1 “Данни за осигуреното лице”

1. От 1 януари 2003 г. образецът на Декларация №1 е променен като раздел А “Социално осигуряване” и раздел Б”Здравно осигуряване” са обединени.

Промените са направени поради уеднаквяването на дохода, върху който се дължат вноски за социално и здравно осигуряване за лицата, получаващи доходи от трудови правоотношения или правоотношения, възникнали на основание в специални закони, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества и членове на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията, както и поради отпадане на възможността осигуреният член на семейството да внася здравни вноски за неосигурените членове на семейството си.

2. Във връзка с провеждане на осигуряването на чуждестранните граждани се въвеждат полета:

- 5.1 “За лица с ЛНЧ дата на раждане”- попълва се ден, месец и година на раждане на лицето

- 5.2 “За лица с ЛНЧ-пол” – попълва се полът на лицето.

3. Направени са промени в кодовете на осигурените лица в т.12 “Вид осигурен”.

Изменени са текстовете на следните кодове:

 “06 - за кадрови военнослужещи по ЗОВС на Република България, държавните служители-офицери, сержанти и граждански лица по ЗМВР и държавните служители-офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията, офицерите и сержантите от Националната следствена служба и от Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията”.

 “09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията”;

 “17 - за служителите на Националната следствена служба и на Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията”. Това са служители в Националната следствена служба и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията /без офицерите и сержанти-те /, за които съгласно чл.127, ал.4 от КЗОО не се внасят вноски за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.

Въвеждат се следните нови кодове:

 “24 - за съдии, прокурори, съдия-изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори”. Тези лица подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове, като осигурителните вноски са изцяло за сметка на бюджета на съдебната власт;

 “25 - за лицата, включени в Програмата от социални помощи към осигуряване на заетост”. С този код се подава информация за лицата назначени на работа по програмата от социални помощи към заетост. За тези лица не се внасят осигурителни вноски във фонд “Безработица”;

 “26 - за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгл. ЗЗРСИИ”. С този код се подава информация за всички работещи по трудови правоотношения в специализирани предприятия, кооперации и цехове за инвалиди, съгласно ЗЗРСИИ;

 “27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование”. Това са лицата, които получават обезщетение за оставане без работа на основание чл.222, ал.1 от КТ, чл.106, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.58, ал. 3 от Закона за висшето образование;

 “28- за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски”. Това са подлежащите на здравно осигуряване на основание чл.40, ал.4 от ЗЗО, лицата в неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, самоосигуряващите се пенсионери, които не внасят вноски за държавното обществено осигуряване и служителите на българската православна църква, които не са в трудови правоотношения с църквата и др.

В случаите, в които се подават данни за подлежащите на здравно осигуряване на основание чл. 40, ал. 4 от ЗЗО, за самоосигуряващите се пенсионери, които не внасят вноски за ДОО и служителите на българската православна църква, които не са в трудови правоотношения с църквата се попълва поле 27 ”Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване” и поле 28.

4. Създени са следните нови точки:

“12.1. Пореден номер на квалификационната група професия на осигурения”. За всяко осигурено лице, което работи по трудов договор предварително се определя към кой клас професии се отнася длъжността му съобразно Националната класификация на професиите, утвърдена със Заповед № 54 от 26 март 1996 г. на министъра на труда и социалните грижи. В точка 12.1 се попълва номера на колоната на квалификационната група професии /от 1 до 9/ от таблицата на Приложението към чл.8, т.1 от ЗБ на ДОО за 2003 г., в която е определената длъжност на лицето.

Когато през календарния месец длъжността на осигуреното лице се промени и това води до промяна в квалификационната група професии и съответно до промяна на минималния осигурителен доход, за месеца се подават две декларации обр. №1.

Пример: От 15 януари счетоводител в счетоводен отдел се преназначава на длъжност главен счетоводител. За периода от 1 до 14 януари се подава декларация за това лице, като в т.12.1 се вписва номер на колона - 2, тъй като длъжността счетоводител по НКП има код 2411-финансово-счетоводни специалисти. За периода от 15 до 31 януари се подава втора декларация, в която в т.12.1 се попълва номер на колона 1, тъй като длъжността главен счетоводител е по НКП има код 1231 – ръководни финансово-счетоводни служители.

“12.2 Код икономическа дейност на осигурения”. В тази точка се попълва 4-цифровия код по НКИД 2003г. или най-малко първите две цифри от кода на икономическата дейност, в която е заето осигуреното лице.

Когато осигурителят извършва само една икономическа дейност, кода на тази дейност съвпада с кода на икономическата дейност на осигуреното лице. Когато осигурителят извършва повече икономически дейности кодът на дейността на осигурителя може да не съвпада с кода на икономическата дейност на осигуреното лице. В случаите, в които осигурителят извършва повече от една икономическа дейност, за лицата заети в спомагателните дейности се попълва код “0000”.

“12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя”. В тази точка се попълва номерът на реда от 1 до 48, в който е определена основната икономическата дейност на осигурителя, по таблицата в приложението към чл.8, т.1 от ЗБ на ДОО за 2003г.

Когато осигурителят извършва повече от една икономическа дейност, основната му дейност се определя, съобразно дейността, в която са заети най-голям брой лица по трудови правоотношения към последния календарен ден от месеца. При определяне на броя на лицата в отделните икономически дейности се включват всички заети в съответната икономическа дейност, включително тези с прекратени трудови правоотношения, новоназначените и преминалите от една в друга икономическа дейност.

Когато през месеца, за който се подават данни част от наетите преминават от една икономическа дейност на осигурителя към друга, при определяне на основната икономическа дейност, тези лица се отчитат към икономическата дейност, която извършват към последния календарен ден от месеца.

Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват само за лицата работещи по трудови договори, за които в точка 12 “Вид осигурен” е попълнен код 01, 02, 03, 04, 08, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26 и 27 и за изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества с код 10.

5. От 1 януари 2003г. в Декларация обр. №1 “Данни за осигуреното лице” се подават данни за броя на работните дни в осигуряване, а не дните с осигурителен стаж.

В т.16 “ Работни дни в осигуряване – общо” се попълва:

- в позиция 1 се отразява дали лицето е било през целия месец в осигуряване или не;

- в позиции 2 и 3 се попълва броят на работните дни в осигуряване;

- в позиция 4 се записва законоустановеното работно време за длъжността, която заема осигурения съгласно Кодекса на труда или друг нормативен акт;

- в позиция 5 се попълва дневното работно време в часове определено с трудовия договор. В случай че, в различните дни от месеца осигурения работи различен брой часове в позиция 5 се записва средночасовото работно време на ден.

Пример: Лице е наето на работа на 4 часов работен ден при законно установено работно време за длъжността 8 часа. Лицето е работило през всички работни дни на месец януари 2003г.

Точка 16 “ Работни дни в осигуряване – общо” се попълва по следния начин: в позиция 1 се записва 0, в позиции 2 и 3 се записва 22, в позиция 4 се записва 8 и в позиция 5 се записва 4.

За лицата, за които в т. 12 “Вид осигурен” се попълват кодове 09, 10, 12, 13, 14, 15, 22 и 23 в позиция 4 и позиция 5 се попълва 0.

Пример: За лице, наето от възложител за работа без трудово правоотношение /вид осигурен 14/ със срок на договора 5 дни в т. 16 се записва 10500.

- 16.1 “Отработени и други дни с осигурителни вноски” – В тази точка се попълват работните дни с осигурителни вноски, за които е изплатено възнаграждение. Тук се вписват и дните в платен отпуск и дните с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 от КЗОО.

В точки 16.2, 16.3, 16.4 и 16.5 се записват работните дни от месеца, през които лицето е било съответно във временна неработоспособност, в отглеждане на малко дете, в осигуряване без осигурителни вноски и в във временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест.

6. Във връзка с внасянето на вноски за здравно осигуряване се създават:

- точка 17.1 “Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2г., върху което се дължат вноски за здравно осигуряване”. Тази точка се попълва, когато се подават данни за лица, които ползват отпуск по чл.164 от КТ и получават парично обезщетение по чл. 53 от КЗОО, върху което се дължат вноски само за здравно осигуряване. Когато е попълнена точка 17 в точка 18. 1 задължително се попълва процента на вноската за здравно осигуряване за сметка на работодателя или самоосигуряващия се, определен съгласно чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО.

- т. 27 “Доход, върху който се дължат само вноски за здравно осигуряване”. Тази точка се попълва от лицата, посочени с код 28 в т. 12. “Вид осигурен” /самоосигуряващи се пенсионери, лицата, които подлежат на осигуряване по чл. 40, ал. 4 от ЗЗО, служителите на българската православна църква и др./, които нямат доход върху, който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване и подлежат само на здравно осигуряване.

В тази точка се попълва доходът за здравно осигуряване за другите видове осигурени лица, когато са в неплатен отпуск по чл. 165 от КТ и за работниците и служителите за които работодателите внасят вноски за здравно осигуряване през времето през което са в неплатен отпуск.

7. Във връзка с внасянето на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се създава нова точка - т. 24 “Осигурителен доход, върху който се дължат вноски за ДЗПО”. Тази точка се попълва за всички лица, които подлежат на допълнително задължително пенсионно осигуряване. В точка 24 се попълва сумата на осигурителния доход посочен в т. 21 “Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски” и/или сумата на социалните разходи, върху който се дължат осигурителни вноски.

8. Когато се подават данни за пенсионер, който упражнява трудова дейност по договор с възложител, за когото се внасят осигурителни вноски само за здравно осигуряване и за лицата, които за работа без трудово правоотношение са получили възнаграждение по-малко от минималната работна заплата и не са осигурени на друго основание по чл. 4 от КЗОО, в т. 12 “Вид осигурен” се попълва код 14 , в т.21 “Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски” се попълва полученото възнаграждение по договора, след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността и в т. 22.1. се попълва процента на здравноосигурителната вноска за сметка на възложителя и за сметка на осигуреното лице. В този случай точка 16 “Работни дни в осигуряване – общо” не се попълва.

9. В случаите, при които се подават данни за пенсионер работещ по трудово правоотношение, за който сбора от пенсията и трудовото възнаграждение надвишава максималния месечен осигурителен доход се подават две декларации за месеца с попълнени данни в едната за социално осигуряване, а в другата за здравно осигуряване. В декларацията за здравно осигуряване точка 16 “Работни дни в осигуряване – общо” не се попълва.

V. През 2003г. Декларация образец №4 “Авансово внесени здравноосигурителни вноски”се подава от самоосигуряващите се лица, от самоосигуряващите се в случаите, в които получават обезщетение за временна неработоспособност поради болест, бременност, раждане и отглеждане на дете и от лицата подлежащи на осигуряване по реда на чл.40, ал.4 от ЗЗО.

В Декларация обр. № 4 се заличават :

- кодове 37 и 38 в т. 10 “Вид осигурен”;

- полета 16 и 17 - с промяната в Закона за здравното осигуряване отпадна възможността за осигуряване на неосигурените членове на семейството от осигурените членове;

- код “36 - за пенсионери, получаващи пенсии изцяло от чуждестранен осигурителен институт.” Тези лица от 2003 г. внасят вноски за здравно осигуряване по реда определен в чл.40, ал.4 от ЗЗО.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР