Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-49 от 17.02.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 15:46ч, видяна 3632 пъти
реклама
Указанията за дейността на Националния осигурителен институт за изпълнение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждение, обжалване и отчитане на професионалните болести

С Указание изх.№ 91-01-177/29.06.2001 г., Националният осигурителен институт, Главна дирекция “Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване”, дава основните насоки за дейността на териториалните поделения на НОИ по изпълнение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (накратко посочвана в текста като Наредбата) и разяснения по отношение на информацията, която следва да се съдържа в утвърдените образци на бланки.

Практиката показва, че все още се допускат пропуски, както на етапа на съобщаване на професионалните болести, така и при проучването и оформянето на протоколите. В тази връзка, с цел подобряване дейността на ТП на НОИ свързана с проучването на професионалните болести, даваме следните допълнителни указания:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ТП на НОИ не открива досие и не разкрива процедура по проучване, ако в Бързото известие липсват сведения за издалия го лекар и лечебното заведение, като уведомява заинтересованото лице.

Такива Бързи известия се съхраняват за сведение.

2. Бързо известие се връща с официално мотивирано писмо на издалия го лекар (лечебно заведение), с копие до заинтересованото лице за допълване, уточняване, прекратяване на процедурата или за пренасочване на лицето към ТЕЛК при положение, че лекар-специалист по трудова медицина, привлечен от ТП на НОИ установи, че:

а) не съдържа информация, необходима за проучването;

в) съобщаването на заболяването е в явно противоречие с ограниченията по чл.8, ал.2 от Наредбата;

г) се съобщават като новоустановени вече признати професионални болести (без данни за усложнения или късни последици), които по силата на чл.10, ал.2 от Наредбата подлежат само на преосвидетелстване от ТЕЛК;

д) се съобщават заболяване или интоксикация в предклиничен стадии (напр.”носителство” при въздействие на тежки метали; “контрола” при наблюдавани лица с експозиция на прах).

В горепосочените случаи не започва процедура по проучване, като ТП на НОИ съхранява копия от върнатото бързо известие и писмото. Последните, при положение, че забележките бъдат уточнени и случаят бъде потвърден, стават част от откритото досие.

3. В съпровождащото Заповедта писмо, се конкретизират документите, които следва в 30-дневен срок осигурителят да представи на Комисията, по силата на чл.6, ал.5 от Наредбата:

а) производствена и длъжностна характеристики с данни за характера на извършваната дейност, времето на реално въздействие на свързаните със заболяването фактори в течение на работната смяна, за трудовия стаж и заеманите длъжности (по трудова, служебна или осигурителна книжка, книжка за пенсионни документи или обр.30);

б) документи, доказващи условията на труд на конкретното за лицето работно място (оценка на риска по фактори, карта за комплексна оценка на условията на труд, протоколи за лабораторен контрол). В случаите, когато дейността е ликвидирана и липсват обективни сведения за условията на труд - правителствен акт определящ обекта за силикозоопасен, данни за използваните суровини и материали, вид оборудване, технологични особености и т.н.;

в) здравно досие и становище от Служба по трудова медицина (СТМ) – в т.ч. с данни за здравното състояние на лицето (резултати от профилактични прегледи; данни за хронични заболявания; поводи за трудоустрояване, ако има такова, наличие на други професионални болести, сведения за датата на начална регистрация на обсъжданото заболяване, характер и продължителност на временната неработоспособност, сведения за други случаи на професионални заболявания от тази група, регистрирани при лица от същата професия или на същото работно място - т.е. епидемиологичен тест и др.).

При неизпълнение на задълженията по чл.6, ал.5 от Наредбата, от осигурителя (работодателя) се търси съответната отговорност.

В случаи, когато работодателят не е осигурил обслужване от СТМ, ТП на НОИ сигнализира съответната Инспекция по труда за предприемане на съответни мерки .

4. При необходимост, изясняване на условията на труд се извършва в няколко предприятия от професионалния маршрут на лицето (при наличие на сходен професионален риск или когато има медицински документи за поставена диагноза на обсъжданото заболяване по време на стаж в друго предприятие), като от всеки осигурител се изискват необходимите документи .

5. При лица, прекратили трудовата си дейност (неработещи в момента на съобщаване на професионалната болест) проучването се извършва в последното предприятие, където лицето е работило или в предприятието в което условията на труд и изпълняваната от лицето длъжност, биха могли да имат отношение към сигнализираната диагноза или в предприятието по време на работа в което, заболяването е диагностицирано за първи път.

6. Комисията набира информация и чрез:

а) непосредствено запознаване с работните места и с характера на извършваната от лицето работа;

б) ползване на нормативни актове и други официални източници (напр. Постановление на Министерския съвет за определяне на силикозоопасни обекти, Наредба за комплексна оценка условията на труд, издадена на основание чл. 1 от ПМС № 169/28.08.1991 г. – примерни сведения за параметрите на факторите на работната среда, техническа документация за параметрите на съответното оборудване и т.н.);

7. Източникът на информация по отделните въпроси, задължително се посочва при изготвяне на текстовата част на Протокола.

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ при оформяне на ПРОТОКОЛА за извършено проучване на професионална болест:

1. В титулната част на протокола:

а) след входящия № на Бързото известие на ТП на НОИ по местоживеене на лицето, се посочват и: сигнализирана диагноза и лекар/лечебно заведение (личен лекар, Диагностично-консултативен център, диспансер, лечебно заведение за болнична помощ, Клиника по професионални болести) изпратил Бързото известие;

В случаите, когато проучването обхваща няколко заболявания, посочената информация се дава след входящия номер на всяко от Бързите известия.;

б) при установяване на професионален риск за съобщеното заболяване в предприятие, различно от последното, и за двете се вписват наименование и БУЛСТАТ, икономическа дейност и код по НКИД, като данните се вземат от т.2 и т.4 на съответните производствени характеристики.

в) при просрочване на регламентирания срок по Заповедта , се излагат причините (допълнително проучване в друго предприятие, неспазване едномесечния срок за предоставяне на информация от осигурителя, неотзоваване на лице за представяне на допълнителна необходима документация и т.н.)

2. В раздел “І. Заболяло лице”:

а) данните за длъжност се описват по-подробно, така че да дадат най-пълна и точна информация :

- ако лицето работи и стажът в предходни предприятия не е от значение при даденото заболяване, се посочва длъжността при последния осигурител. При трудоустрояване този факт се маркира допълнително;

- ако лицето работи, но водещ за даденото заболяване е стажът в предходно предприятие, се посочват и двете длъжности една под друга (което ще корелира с изискването по т.1.б от “В титулната част на протокола”);

- ако лицето е прекратило трудовата си дейност (не работи в момента), това също се маркира, като се посочат причини (пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност, съкратен), дата и се вписва длъжността при рисковия трудов стаж (в синхрон с препоръките по т.5 от “Общи положения”);

б) сведенията за последици от заболяването, се съобразяват с факта пенсионер ли е лицето, а ако работи и е “работоспособен “– има ли ограничения по отношение условията на труд, дадени от лекар.

3. В раздел “ІІ Място и време на заболяването”

Дава се информация за установената връзка между датата на първоначално поставяне на диагнозата или на основни симптоми на заболяването (от Бързо известие, здравно досие, друга представена здравна документация – лична амбулаторна карта, епикризи, резултати от профилактични медицински прегледи и изследвания и т.н.), предприятието и длъжността, упражнявана от лицето в този момент и датата на съобщаване (на изпращане на Бързото известие). Ако Бързото известие е изпратено, когато лицето вече е сменило работодателя или е прекратило трудовата си дейност, това се отбелязва.

Посочва се установени ли са данни за предходно обсъждане на професионален характер на заболяването – евентуални резултати и мерки.

4. В “Раздел ІІІ Професионален маршрут, съпътстващи рискови фактори на работната среда и работния процес”

Точка А. ПРОФЕСИОНАЛЕН МАРШРУТ.

а) трудовият (осигурителния) стаж се разглежда в хронологичен ред, като се посочват евентуални трудоустроявания, прекратяване на трудовата дейност (ако такова е налице);

б) посочват се сведения за общ трудов стаж и трудов стаж по професиите, които биха могли да имат отношение към обсъжданото заболяване; маркират се особености, които са направили впечатление при проучването (краткотраен стаж в много различни предприятия, чести или продължителни трудоустроявания, прекъсване на трудовия стаж и др.);

в) констатациите по т.б могат да се използуват като обосновка за избора на предприятието, в които е извършено проучване;

г) ако изясняване на условията на труд се извършва в повече от едно предприятие, те се анализират за всяко едно поотделно и ясно разграничено;

д) с цел още по-голямо конкретизиране на указанията (дадени с дребен шрифт в Протокола за извършено проучване на професионална болест) допълваме:

- посочва се работно място/зона, основно оборудване, организация на работния процес - елементи, към които конкретните условия на труд, изложени след това, трябва да имат пряко отношение;

- при разглеждане на условията на труд се започва и акцентира на факторите, които имат пряко отношение към сигнализираната диагноза, след което се преминава към тези, с косвено влияние, а накрая в значително по-обобщен вид се маркират факторите, които нямат отношение към обсъжданото заболяване, но присъстват в работната среда, като за всеки фактор се посочват степен на превишение на ПДК/СХН и време на реална експозиция (да се прави разлика с продължителност на работната смяна!), която често (напр. при вибрациите; при дейностите, свързани с физическо натоварване) дава отражение върху цялостната преценка за въздействие;

- при невъзможност да се получат сведения за условията на труд на конкретното работно място, се ползуват публикувани литературни данни (напр. от приложението към Наредбата за комплексна оценка на условията на труд, технически характеристики от документацията на оборудването), с уточнение за ориентировъчен характер ;

- при проучване на сигнализирано заболяване ”силикоза”, в случай на вече несъществуващ рудник, се цитира документа за признаване на силикозоопасност (Указ, ПМС), без да се прибягва до използуване на литературни данни или хипотетични мнения. В тези случаи акцентът на проучването е насочен към дневната експозиция и точното работно място, особено при лица с професии от спомагателен характер (минни спасители, подземен медицински персонал и т.н.);

- при заболяванията на костно-мускулната система и периферната нервна система се акцентира на организацията и механизацията на работния процес, работната поза, на работната мебел, на работната зона (оптимална, максимална), в която се извършва основната производствена дейност, както и на наличието на монотонност и еднотипност на операциите. От съществено значение е изясняването на режима на труд и почивка и обема извършвана дейност за смяна. Водеща е ролята на хронометража на отделните операции и повтаряемостта на всяка от тях през работното време, с изясняване на активно натоварените кинематични вериги.

Посоченият подход се налага поради липсата на специфична клинична картина при тази група професионални заболявания и голямата им разпространеност като заболявания от общ характер;

е) за всички данни в раздела се посочва източникът на информация (Документ за осигурителен стаж, Протокол №/дата за лабораторен контрол, Производствена или длъжностна характеристика, хронометраж от Комисията, становище от СТМ и др.) , като целта е максимална документална обоснованост на отразените в Протокола сведения.

ж) в края на този раздел е правилно да се даде кратка информаця за здравното състояние на лицето по отношение:

- временна неработоспособност през последните 3 години (данни от Производствена характеристика) или за по-дълъг период, ако това има значение и работодателят чрез СТМ е осигурил такава информация;

- данни за трайно намалена или загубена работоспособност (ЕР на ТЕЛК №, причини);

- данни за други признати професионални болести или трудови злополуки (Протокол на Д К №/год. или ЕР на ТЕЛК №/год., Акт за трудова злополука/Разпореждане на НОИ ); стационарни лечения в Клиника по професионални болести (Епикризи от.../дата).

- вредни битови навици, ако същите могат да имат отношение към съобщеното заболяване.

При положение, че СТМ е предоставила подробно описание на здравното състояние на лицето и Комисията е приела заключенията й, в Протокола може само да се маркира, че сведенията за здравното състояние на лицето са отразени в приложено Становище на СТМ .

Точка Б. ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ РИСК ЗА ЗДРАВЕТО ПРИ ЗАЕМАНИТЕ ПРОФЕСИИ.

Целта е да се даде обобщен резултат от проучването, без Комисията да се произнася по характера на заболяването:

а) оценката касае само условията на труд, имащи отношение към сигнализираното заболяване и се изразява по ясен начин (напр.посочването на точкова или степенна оценка на риска, без упоменати данни за минимални и максимални нива, е абсолютно неясна и подвеждаща);

б) при липса на оценка на риска или на становище от обслужваща Служба по трудова медицина, фактът се маркира, но тогава Комисията дава кратко мнение за липсата или за наличието на професионален риск свързан с разглежданото заболяване, въз основа на събраната информация, като не посочва степени и не дава количествена оценка .

Не следва да се употребяват изрази като “няма съмнение”, “неминуемо”, ”Комисията приема връзка на заболяването с условията на труд” или да се дава клинично описание на промените в организма, които биха могли да настъпят при въздействие на определен фактор;

в) при изясняване условията на труд в повече от едно предприятие, оценката на риска може да се направи за всяко поотделно, или обобщаващо, ако резултатите са еднопосочни;

г) ако на Комисията е представено официално становище от Служба по трудова медицина по отношение на риска за конкретния случай (обединяващо рискови фактори, експозиция и здравен статус по данни от здравното досие), достатъчно е то да бъде цитирано и приложено.

5. В раздел ІV. Приложения

a). прилагат се всички събрани документи, имащи отношение към случая и цитирани при изготвяне на Протокола.

б). в случаи на изказано особено мнение, лицето задължително посочва датата на подписване на Протокола.

Освен това, във връзка с изпълнение на Указанията изх.№ 91-01-177/29.06.2001 г. следва:

- поясненията, дадени с дребен шрифт в образец 0-20 (Протокол за извършено проучване на професионална болест), особено към раздел ІІІ, да не фигурират при изготвяне на официалния Протокол, тъй като имат за цел само да насочат проучването;

- копията от Протоколите за извършено проучване на професионална болест, да се изпращат в ЦУ на НОИ отдел “Трудова злополука и професионална болест” непосредствено след приключване на процедурата по проучване;

- изпращането на копията от Експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК в ЦУ на НОИ също да става регулярно, като в случаите на потвърждаване на професионална болест те да бъдат комплектовани с копия от Регистрационните карти;

- ТП на НОИ да упражнява правото си на обжалване на Експертните решения, при установено несъобразяване с констатациите от Протокола за извършено проучване на професионална болест, като в това отношение лекарите по трудово-лекарската експертиза работят съвместно с инспекторите “ТЗ” и привлечените лекари по трудова медицина към ТП на НОИ.

- ТП на НОИ да информират ЦУ на НОИ за случаите на неправилно съобщени професионални болести, разгледани в т.2 от Общите положения на настоящото писмо, чрез изпращане на копия на Бързото известие и писмото с мотивите до издалия го лекар.

При необходимост, инспекторите и др. длъжностни лица от ТП на НОИ, в т.ч. привлечените лекари-специалисти по трудова медицина, в оперативен порядък могат да търсят консултативна помощ от ЦУ на НОИ, Отдел ”Трудова злополука и професионална болест”. -------------------------------------------------

Изх.№ 91-01-177 от 29.06.2001 г.

У К А З А Н И Я

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИ- РАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ОБЖАЛВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОФЕСИО- НАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

Във връзка с прилагането на глава пета от Кодекса за задължително обществено осигуряване /обн. ДВ, бр. 110 от 1999 г./ и Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести /НРСРПООПБ/ приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 29 март 2001 г. /обн. ДВ, бр. 33 от 2001 г./, Ви даваме следните указания:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съгласно чл. 56 от Кодекса за задължително обществено осигуряване /КЗОО/ професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включено в Списъка на професионалните болести, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването /приет с ПМС № 80 от 29 март 2001 г., обн. ДВ, бр. 33/2001 г./.

За професионална болест може да се признае и заболяване, невключено в Списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило трайна неработоспособност или смърт на осигурения.

Към професионалната болест се отнасят и нейното усложнение и късните й последици.

Така дефинирано понятието професионална болест означава:

Първо: че това е заболяване /увреждане на здравословното състояние/, което е настъпило с осигурено лице. Налице е задължителното условие - увреждането от неблагоприятните фактори на работната среда или от обичайната трудова дейност да е настъпило при изпълнение на трудовите /служебните/ задължения на работника или служителя, респективно на изпълнителя по договор за управление и контрол на търговско дружество.

Второ: За да се признае за професионална болест заболяване, невключено в Списъка на професионалните болести е необходимо то да е причинило трайна неработоспособност или смърт.

Съгласно чл. 3 от НРСРПООПБ професионалните болести се потвърждават или отхвърлят от териториалните експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ и от Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/. Тоест: ТЕЛК и НЕЛК са компетентните органи, които потвърждават или отхвърлят професионалния характер на болестта. Същите вземат решение и по степента на намалената работоспособност съобразно реда, принципите и критериите, регламентирани с Наредбата за експертизата на работоспособността /НЕР/, приета с ПМС № 133 от 2000 г. /обн. ДВ, бр. 61 от 2000 г./. Задължително изискване е при обсъждане характера на дадено заболяване в работата на ТЕЛК /НЕЛК/ да участват специалисти по трудова медицина и по професионални болести.

II. СЪОБЩАВАНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

Съгласно чл. 61 от КЗОО практикуващите лекари и стоматолози при съмнение за професионална болест изпращат известие до съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/. Такова бързо известие се изпраща и до осигурителя.

Получените бързи известия в ТП на НОИ по постоянен адрес на заболялото лице се завеждат във входящ дневник и в срок от 3 дни се открива досие по чл. 59, ал. 1 от КЗОО.

Проучването на професионалната болест се извършва в предприятието, където лицето се води на работа в момента на откриване на заболяването. Ако заболялото лице е прекратило трудовата си дейност /не работи в момента на откриване на заболяването/, проучването се извършва в последното предприятие, където лицето е работило или в предприятието, където се предполага, че вредните фактори са причинили заболяването.

Едва след установяване на предприятието се пристъпва към откриване на процедура по проучване на професионалната болест.

Ако предприятието е на територията на ТП на НОИ по постоянния адрес на лицето, ръководителят на поделението издава заповед за извършване на проучване за професионално заболяване. Със заповедта се определя:

1. Съставът на комисията:

- председател - длъжностно лице от ТП на НОИ и членове:

- лекар - със специалност "Трудова медицина" или "Хигиена на труда";

- представител на осигурителя /длъжностното лице по безопасност и здраве при работа или длъжностното лице от службата по трудова медицина /СТМ/ обслужваща предприятието или друго длъжностно лице/; - представител на работниците и служителите в Комитета /Групата/ по условия на труд /КУТ/ ГУТ/ в предприятието.

При необходимост комисията се подпомага от експерта по трудово-лекарска експертиза /ТЛЕ/ от ТП на НОИ.

Като член на комисията да се привлича по възможност лекар - специалист по трудова медицина /хигиена на труда/ от съответната Хигиенно-епидемиологична инспекция /ХЕИ/, при условие, че същият не е включен в състава на ТЕЛК или на СТМ, обслужваща предприятието, където се извършва проучването.

2. Срокът за проучването, който не трябва да бъде по-дълъг от сроковете, посочени в чл. 6, ал. 5 и 6 от НРСРППОПБ.

Ако предприятието, в което ще се прави проучването по повод професионално заболяване се намира на територията на друго ТП на НОИ /независимо къде е регистрацията на осигурителя/, тогава ТП на НОИ по постоянния адрес на лицето изпраща незабавно копие от бързото известие до това ТП на НОИ с молба за организиране и извършване на проучването.

Заповедта се връчва на членовете на комисията. Копие от същата се изпраща /или връчва срещу подпис/ на осигурителя с придружително писмо с обратна разписка. Съгласно чл. 62, ал. 2 от КЗОО и чл. 6, ал. 5 от НРСРПООПБ осигурителят е длъжен да предостави на комисията в 30-дневен срок всички документи, свързани с условията на труд и здравословното състояние на заболялото лице, включително производствена характеристика /по образец, предоставен от ТП на НОИ/, здравното досие от службата по трудова медицина, лабораторни измервания, както и друга информация, поискана от комисията. С придружителното писмо осигурителят се задължава да уведоми лицата по чл. 6, ал. 3 от НРСРПООПБ /заболялото лице или негови наследници или техни представители и представител на синдиката, в който членува лицето/, които могат да участват в проучването за професионално заболяване. Здравното досие трябва да съдържа необходимите документи и данни, посочени с чл. 28, ал. 2 от Наредба № 14 от 7 август 1998 г. за службите по трудова медицина /обн. ДВ, бр. 95 от 1998 г./.

При необходимост документи, свързани с условията на труд /производствена характеристика, лабораторни измервания/, както и друга информация може да се изискват и от други осигурители за работните места и длъжностите, на които е работило заболялото лице.

Проучването има за цел да установи факторите на работната среда и трудовия процес, както и други данни, необходими за потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на болестта. Трябва да се има предвид, че преди всичко следва да се установят данните за професионалните фактори /причиняващи болестта/ посочени в колона 3-та на Списъка на професионалните болести.

Протоколът за проучване се изготвя по образец и се подписва от пострадалия /неговия наследник/ или негов представител и от представителя на синдиката, ако лицето членува в такъв, запознати с него. Ако те не са съгласни с констатациите или с начина на провеждане на проучването в 3-дневен срок дават писмени възражения, които се прилагат към протокола.

Протоколът се изготвя в 4 екземпляра: по един за ТП на НОИ по постоянен адрес на лицето; за Картотеката за медицинските експертни досиета /КМЕД/ по постоянния адрес на лицето; за работодателя /осигурителя/ и за осигуреното лице.

Освен протокола за извършено проучване на КМЕД се предоставят и документите по чл. 6, ал. 5 от НРСРПООПБ предоставени на комисията от осигурителя.

Копие от протокола остава в ТП на НОИ, извършило проучването на професионалната болест, когато то е различно от ТП на НОИ по постоянен адрес на лицето. Такова копие се изпраща и на ЦУ на НОИ /отдел "Трудова злополука и професионална болест"/ и на ТП на НОИ по регистрация на осигурителя, ако то е различно от ТП на НОИ, извършило проучването и от ТП на НОИ по постоянен адрес на лицето. Това се налага за предприемане на съответните мерки по прилагане на § 11 от КЗОО.

Когато се получат едновременно бързи известия за 2 и повече професионални заболявания за едно и също лице се извършва проучване за всяка от болестите, като се изготвя един общ протокол.

При проучване на професионалните инфекциозни и паразитни заболявания да се търси съдействието на медицинските специалисти /епидемиолози, инфекционисти и др./ от съответната Хигиенно-епидемиологична инспекция. В тези случаи към протокола за проучване за КМЕД /респективно за ТЕЛК/ могат да се приложат и други документи /протоколи, експертизи, измервания, лабораторни анализи и др. / изготвени за случая и предоставени от ХЕИ.

Процедура за проучване на професионална болест се открива и по искане на ТЕЛК във връзка с чл. 8, ал. 3 от НРСРПООПБ /при настъпила смърт, когато при аутопсия се установят данни за заболяване, включено в списъка на професионалните болести/ в случай, че не е изпратено бързо известие по съответния ред.

Възможно е лекарят /стоматологът/ да изпрати бързото известие в ТП на НОИ, на чиято територия се намира предприятието, където лицето работи /или където последно е работило/. В този случай това ТП на НОИ открива веднага процедура по проучването за професионална болест, като оригиналът от бързото известие се изпраща на ТП на НОИ по постоянен адрес на лицето. С придружителното писмо се уведомява последното ТП на НОИ за предприетите мерки, срока на проучването, както и срока за изпращане на протокола за проучване.

III. ПОТВЪРЖДАВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛ-НИТЕ БОЛЕСТИ

Териториалната експертна лекарска комисия взема решение за потвърждаване на професионалната болест въз основа на клиничен преглед на лицето, данните от медицинското досие и допълнително събраните доказателства - протокола за проучване и приложените документи, предоставени от осигурителя съгласно чл. 6, ал. 5 от НРСРПООПБ. От особена важност за потвърждаването или отхвърлянето на професионалния характер на заболяването е в тях коректно да са посочени професионалния маршрут /заеманите длъжности и трудов стаж за всяка от тях/, конкретните работни места и вредностите, при които е работило заболялото лице в изпълнение на трудовите си или служебни правоотношения, т. е. времето, през което лицето е било осигурено за трудова злополука и професионална болест.

Екземпляри от експертно решение на ТЕЛК за професионална болест и регистрационна карта за призната професионална болест /която се попълва от ТЕЛК/ се изпращат в ТП на НОИ по постоянен адрес на лицето, като същите се прилагат към досието по чл. 59, ал. 1 от КЗОО. Ако предприятието, в което е извършено проучването, е регистрирано в друго ТП на НОИ, в същото се изпращат копия от експертното решение и регистрационната карта от ТП на НОИ по постоянен адрес на лицето.

Срокът на експертното решение за признаване на професионална болест е до 3 години, след което лицето се преосвидетелства.

Копие от регистрационната карта за призната професионална болест се изпраща и в ЦУ на НОИ - отдел "Трудова злополука и професионална болест".

Националният център по хигиена, медицинска екология и хранене създава и поддържа персонален регистър на професионално болните и информационна система за професионалната заболеваемост.

IV. ОБЖАЛВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

Експертните решения на ТЕЛК могат да се обжалват пред НЕЛК освен от осигуреното лице /неговите наследници/ и осигурителя, също и от ТП на НОИ в 14-дневен срок от датата на получаването им. Обжалването става чрез съответната Картотека на медицинските експертни досиета.

Експертните решения на НЕЛК могат да се обжалват пред съда по реда на Закона за административното производство.

V. ОБЩИ ПРИНЦИПИ

1. Бързото известие се изпраща в ТП на НОИ по постоянен адрес на лицето.

2. ТП на НОИ по постоянен адрес на лицето открива досие по чл. 59, ал. 1 за професионалната болест.

3. Второ досие /на този етап/ се комплектова с неоригинални документи /копия на бързо известие, протокол за проучване на професионална болест, експертно решение, регистрационна карта, производствена характеристика и др./ в ТП на НОИ по регистрация на предприятието, където е извършено проучването за професионалното заболяване. Това е необходимо за предприемане на съответни мерки съгласно § 11 от КЗОО от това ТП на НОИ.

4. Протоколът за проучване за професионална болест заедно с документите, предоставени от осигурителя съгласно чл. 6, ал. 5 и копие от бързото известие, се изпращат в ТЕЛК чрез КМЕД по постоянния адрес на лицето.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР