Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-111 от 23.04.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 16:16ч, видяна 1745 пъти
реклама
Прилагането на чл. 12 от Закона за семейни помощи за деца /ЗСПД/

Във връзка с прилагането на давностните срокове по ЗСПД при изплащане на еднократна помощ при раждане на дете по чл. 6 и на месечни помощи за дете до навършване на 18 години по чл. 7 от ЗСПД следва да се има предвид:

Съгласно § 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗСПД до 1 януари 2004 г. осигурените лица получават семейните помощи по чл. 6 и чл. 7 от закона чрез осигурителите.

В случая осигурителят действа като посредник между осигурените лица и съответното ТП на НОИ. Той е задължен от закона да изплаща семейните помощи за сметка на НОИ. В ЗСПД липсват специални разпоредби, които уреждат отношенията между осигурителя и НОИ, поради което би следвало да се прилагат по аналогия разпоредбите на ЗЗД относно договора за поръчка.

Тъй като ЗСПД определя осигурителя като посредник при изплащане на семейните помощи, но не го упълномощава изрично, следва да се приеме, че в случая осигурителят действа от свое име, за сметка на НОИ, респективно на републиканския бюджет. От своя страна ТП на НОИ е длъжно при поискване да предостави на осигурителя средствата, които са необходими за изпълнение на поръчката.

От изложеното до тук е видно, че за да възникне правото за получаване на семейните помощи, лицата следва да подадат необходимите документи пред осигурителя. Той самостоятелно прави преценка на правото и съответно изисква от ТП на НОИ средствата, необходими за изплащане на дължимите семейни помощи. В случая лицата имат субективно право на вземане за семейни помощи към осигурителя, а осигурителят има субективно право на вземане за изпълнение на поръчката към ТП на НОИ. Давностните срокове за двете вземания са уредени по различен начин.

Погасителната давност за вземането на лицата към осигурителя е регламентирано в чл. 12 от ЗСПД. За да започне да тече този срок, вземането следва да е станало изискуемо, т.е. средствата, необходими за изплащане на семейните помощи да се намират в осигурителя.

Погасителната давност на вземането на осигурителя към ТП на НОИ се урежда от общите правила на ЗЗД. Съгласно чл. 111, б."в" от ЗЗД с изтичане на тригодишна давност се погасяват вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания. Тъй като семейните помощи са периодични плащания, вземането на осигурителя за изплащането им се погасява в тригодишен срок. Той започва да тече от края на месеца, през който е подадена молба-декларацията за получаване на семейни помощи и са изпълнени условията на чл. 6 и чл. 7 от ЗСПД.

Ако осигурителят е изплащал семейните помощи от собствени средства, той може да ги поиска от съответното ТП на НОИ в срок от 3 години, считано от края на месеца, за който са били дължими.

В същите срокове осигурителите могат да поискат средствата за изплащане на семейни помощи и когато не са ги изплащали на лицата в законните срокове. Когато при проверка се установи, че семейните помощи не са изплащани в законния срок без основателни причини, от виновните длъжностни лица следва да се търси административнонаказателна отговорност по реда на чл. 204 и чл. 205 от КЗОО.

Осигурителите следва да се уведомяват, че изплащането на семейните помощи се извършва с отделна ведомост и не е свързано с внасянето на осигурителните вноски, поради което те могат да ги теглят ежемесечно.

Осигурителите, които дължат суми по ревизионни актове за начет, установени с влязло в сила разпореждане и имат наложен запор върху банковите сметки, поради което ТП на НОИ не може да преведе дължимите суми за семейни помощи, следва да поискат разрешение за неотложно плащане по реда на чл. 110, ал. 8 от КЗОО. В случай, че върху вземането са наложени обезпечителни мерки по общия ред, не следва да се изисква допълнително обезпечение. Ако вземането не е обезпечено, осигурителят следва да представи обезпечение за сумите, дължими за семейни помощи.

Когато върху същата банкова сметка има наложени запори от други кредитори, които не са дали разрешение за неотложно плащане, сумите за семейни помощи не следва да се превеждат от ТП на НОИ.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР