Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 05-04-18 oт 25.04.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 16:49ч, видяна 2114 пъти
реклама
Указания на НОИ и Агенция по заетостта по отпускане и изплащане на обезщетения за безработица

София 1303

София 1000

Бул.”Ал.Стамболийски” 62-64

Бул.”Дондуков” 3

тел. 926-10-10, факс 14-40

тел. 91-408, факс 986-78-02

Изх. № 05-04-18/25.04.2003 г.

Изх. № 9100.0974/24.04.2003 г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА

ПО ЗАЕТОСТТА”

ГР. ………………………………….

Направените с § 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2003 г. (обн., ДВ, бр.119 от 27.12.2002 г.) изменения в чл. 4, чл. 6 и чл. 9 на Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО), в сила от 01.01.2003 г., налагат актуализация на прилаганите към момента образци на справката-декларация и декларацията за потвърждаване на обстоятелствата за изплащане на обезщетенията за безработица. В приложение към настоящето са дадени новите актуализирани образци на тези документи. Във връзка с прилагането им и в отговор на възникналите в дирекциите “Бюра по труда” въпроси за влиянието на посочените изменения при отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица, на основание § 2 и § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ), даваме следните указания:

1. Разпоредбата на чл. 54а, ал. 1 от КЗОО определя правото на парично обезщетение за безработица на лицата, които са подлежали на задължително осигуряване за всички социални рискове най-малко 9 месеца през последните 15 календарни месеца преди прекратяване на осигуряването. Деветмесечният период се определя в календарни / условни / месеци и не зависи от начина по който се изчислява осигурителния стаж съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (изм. и доп., ДВ, бр.19 от 28.02.2003 г.).

Пример: Ако едно лице, осигурено на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КЗОО, работи по трудов договор на 4-часов работен ден в продължение на девет месеца, то ще придобие право на обезщетение за безработица на основание чл. 54а, ал. 1 от КЗОО, въпреки че за това време ще му бъде зачетен само 4,5 месеца осигурителен стаж.

2. За периода след 01.01.2003 г., в изготвената от работодателя справка-декларация на лицата, работили по служебно правоотношение, работили по реда на Закона за съдебната власт и изпълнявали договор за кадрова военна служба за месечен осигурителен доход следва да се отразяват получените брутни възнаграждения.

3. Считано от 01.01.2003 г. осигурителният доход на работилите по трудови правоотношения и на изпълнявалите договори за управление и контрол на търговски дружества следва да е в съответствие с минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, върху който са внесени или дължими вноски за безработица.

3.1. В справката-декларация за месечен осигурителен доход се посочват получените брутни възнаграждения, ако са равни или по-големи от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

3.2. В случай, че брутното трудово възнаграждение е по-малко от минималния месечен осигурителен доход за професията или за месеца е изплатен само аванс, който е по-малък от минималния месечен осигурителен доход за професията, в справката-декларация за месечен осигурителен доход се посочва минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

3.3. Когато лицата не са отработили всички дни през месеца, при пълното законоустановено работно време или са се намирали в отпуски, извън платените от работодателя отпуски по чл. 155 - 157, 159, 161, 166, 168 - 170 и 319 от КТ, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни през месеца.

3.4. Когато лицата са работили при непълно работно време минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на отработените часове.

4. Върху изплатените суми за социални разходи не се дължат вноски за фонд "Безработица", поради което те не трябва да се включват в отразения в справката-декларация осигурителен доход.

. Независимо от уговореното с работодателя “пълно или непълно” работно време като осигурителен доход за периодите на платен и неплатен отпуск за отглеждане на малко дете и неплатен отпуск за временна неработоспособност или на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година, в справката-декларация следва да е посочена месечната минимална работна заплата за страната за този период.

6. За времето, зачетено за осигурителен стаж без да се дължат осигурителни вноски (чл.9, ал. 2 от НОИПОБ), включено в 9-месечния период, от който се изчислява размерът на паричното обезщетение за безработица, на работилите при непълно работно време се издава отделна справка-декларация, в която като отработено време се посочва законноустановеното работно време за съответната длъжност.

7. Съгласно чл. 8, ал. 1 от НОИПОБ осигурителният стаж се установява с трудова, служебна и осигурителна книжка или с документ – удостоверение “Образец УП-3”, издаден от осигурителя на основание чл. 5, ал. 6 от КЗОО.

8. Времето след 01.01.2003 г., зачетено за осигурителен стаж по реда на раздел V от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /НПОС/ (изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 2003 г.), се установява от ДБТ, както следва:

8.1. Зачетеният осигурителен стаж на работилите при пълно работно време по трудово или по служебно провоотношение се установява в съответствие с чл. 40, ал. 4 от НПОС.

8.2. Зачетеният осигурителен стаж на работилите по договор за управление и контрол на ТД се установява в съответствие с чл. 41 от НПОС.

8.3. Времето, зачетено за осигурителен стаж на работилите при непълно работно време се установява с удостоверение “Образец УП-3”, издадено от осигурителя на основание чл. 5, ал. 6 от КЗОО.

9. Срокът за изплащане на обезщетението за безработица се определя въз основа на изчисления по чл. 8, ал. 2 от НОИПОБ осигурителен стаж за периода до 31.12.2002 г. и на установения по реда на т. 8 осигурителен стаж за периода след 01.01.2003 г.

10. Времето на получаваното парично обезщетение за безработица, в т.ч. и по чл. 54б, ал. 6 / 5 / от КЗОО се отразява в трудовата книжка на лицата или в издаденото от ДБТ удостоверение “Образец УП-3”, в съответствие с посоченото в т. 43 - 44 към указанията от 19.06.2002 г. на АЗ - № 91.00.0519 и НОИ - № 91-01-162.

Посочената в т.т. 2, 3 и 4 информация е необходима за обслужване и насочване на осигурителите и безработните лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АЗ: УПРАВИТЕЛ на НОИ:

/Ц.НАНЬОВА/ /Й. ХРИСТОСКОВ/

.......................................... ДО

(фирма, организация) ДИРЕКТОРА НА

Изх. N ........... от ................ 200 .. г. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”

Идентификационен код по БУЛСТАТ гр. ……………………………………..

С П Р А В К А - Д Е К Л А Р А Ц И Я

Уведомяваме Ви, че .................................................................................………..,

(трите имена на лицето)

ЕГН ......................, работил(а) .... часа дневно при законноустановено работно време .... часа е освободен(а) от .......... 200 .... г. на основание чл. ……, ал. ……, т. …… от .................................................……………………………………….

Лицето има право на парично обезщетение по реда на чл. 222, ал. 1 и чл. 228 от Кодекса на труда /чл. 106, ал. 2 от Закона за държавния служител или на чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование/ за времето от ...………... до .…….... 200 ... г.

За последните 9 (девет) месеца, през които лицето е подлежало на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове по реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване, лицето има следния осигурителен доход:

Календарен месец Брой работни дни Отработени дни Осигурителен доход
1 2 3 4
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Общо:      

Средномесечен осигурителен доход ....................... лв. /обща сума от кол. 4 : 9 мес./

ЗАБЕЛЕЖКА: Справката-декларация е изготвена на основание на чл. 1, ал. 1, т. 5 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност в съответствие с чл. 308 и 313 от Наказателния кодекс.

ИЗГОТВИЛ: ..................................................................................., тел. ...................................

(трите имена и длъжност)

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ........................ РЪКОВОДИТЕЛ: /........................./ /.............................../

(подпис) (подпис и печат)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Образецът се попълва с химикал или се представя като компютърна разпечатка. Всяка поправка се заверява с подпис на извършителя и печат.

В таблицата се вписват данни за последните 9 от 15-те календарни месеца преди прекратяване на осигуряването, през които лицето е подлежало на задължителното осигуряване за всички осигурени социални рискове, в т.ч. и риска “Безработица”. Включват се и данни за времето по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 3 от КЗОО, за което не се дължат осигурителни вноски.

Когато осигуряването е прекратено на 1-во число, 9-месечният период е в пълни календарни месеца.

Когато прекратяването е настъпило в останалите дни от месеца, справката-декларация са попълва за 9 условни месеца преди прекратяване на осигуряването /Пример: Времето от 13.01. до 12.02, вкл. е равно на условен месец/.

В колона 1 - месеците и годината.

В колона 2 – работни дни в съответния календарен месец.

В колона 3 – брой отработени от лицето дни (съответстващи на изплащателна ведомост), включително и дните на платен отпуск; на платен и неплатен отпуск за отглеждане на малко дете; платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане; на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

При промяна в работните дни за съответен месец – съгласно вътрешна заповед или др. – в забележка се посочват причините за това.

В колона 4 – месечният осигурителния доход, съответстващ на дните, отразени в колона 3, определен по реда на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, като сумите за социални разходи не се включват в осигурителния доход.

За периода до 31.12.2002 г. месечният осигурителен доход включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност, върху който са внесени или са дължими осигурителни вноски за риска “Безработица”.

За периода след 01.01.2003 г.:

1. за лицата, работили по служебно правоотношение, по реда на Закона за съдебната власт и изпълнявали договор за кадрова военна служба за месечен осигурителен доход се посочва брутното възнаграждение, върху което са внесени осигурителни вноски.

2. за лицата, работили по трудови правоотношения и изпълнителите на договор за управление и контрол на ТД за месечен осигурителен доход се посочва:

- брутното възнаграждение, върху което са внесени или дължими вноски за безработица, ако е равно или по-голямо от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя;

- минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, ако за месеца е изплатено само аванс или месечно възнаграждение, които са по-малки от минималния месечен осигурителен доход за професията по основната икономическа дейност на осигурителя.

Брутното възнаграждение, върху което се дължат осигурителни вноски за безработица, на работилите по договор за управление и контрол на ТД се определя след намаляването му с нормативно признатите разходи.

Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя за лицата, които не са отработили всички дни през месеца, при пълно законоустановено работно време или са се намирали в отпуски, извън платените отпуски по чл. 155 - 157, 159, 161, 166, 168 - 170 и 319 от КТ, се определя пропорционално на отработените дни през месеца.

За периода, който се зачита за осигурителен стаж без да се дължат осигурителни вноски, независимо от уговореното работно време, в колона 4 се вписва:

- за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на малко дете и неплатен отпуск за временна неработоспособност – месечната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;

- за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане – размера на полученото обезщетение;

- за времето на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - месечната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период.

За този период на работилите на непълно работно време се изготвя отделна справка-декларация с посочено законноустановеното работно време за длъжността.

Образец № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я за потвърждаване на обстоятелствата за изплащане на обезщетение за безработица

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ/АТА/: ………………….………………….…. ЕГН ..……………

постоянен адрес ………………………..………………………………………………….…

(град/село, улица, №, ж.к., бл., ет., ап., ПК, телефон)

лична карта № ………………........…… , издадена на ….....………………… 200 … г.

За периода от ………… 200 ... г. до …………. 200 … г.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Забележка: На мястото на точките посочете вярното за Вас с “Да” или “Не”.

УВЕДОМЕН СЪМ, ЧЕ:

1. Следва да уведомя писмено в срок от 7 дни за настъпили промени в декларираните от мен обстоятелства, както и за промяна на постоянния ми адрес.

2. Ако не изпълня задължението си да уведомя за започване на трудова дейност и продължа да получавам обезщетение за безработица извършвам административно нарушение, за което подлежа на наказание, в размер най-малко от 50 лева.

3. Декларацията следва да подавам ежемесечно до 10-то число на месеца на предварително определената дата.

. При подаване на декларацията след 10-то число на месеца, но в рамките на текущия месец обезщетението за безработица ще ми бъде изплатено през месеца, следващ този, през който е трябвало да бъде изплатено.

5. Ако не подам декларацията до края на съответния месец, изплащането на паричното обезщетение за безработица ще бъде прекратено.

6. “Уважителни причини” при пропускане на срока за деклариране са: задържане от органите на властта, явяване в съд или в друг държавен орган, отбиване на наборна или мирновременна алтернативна военна служба, участие във военноучебен сбор или преподготовка, заболяване и други подобни обстоятелства, удостоверени с официален документ, за които Дирекция “Бюро по труда” е уведомена своевременно.

7. В периода на плащане на обезщетението мога допълнително да представя документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход.

8. Неправомерно получено обезщетение се възстановява заедно със законната лихва.

ИЗВЕСТНО МИ Е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………………………. /подпис/

ДАТА на подаване: …………………………………

Длъжностно лице, приело декларацията: …………………………………… /фамилия и подпис/

1. Работя по трудов договор; ……...……
2. Работя по служебно правоотношение; ………...…
3. Работя по Закона за съдебната власт; …………....
4. Изпълнявам договор за кадрова военна служба; …………....
5. Упражнявам трудова дейност като член-кооператор по реда на Закона за кооперациите, земеделски производител или тютюнопроизводител; …………....
6. Изпълнявам договор за управление и контрол на търговско дружество; …...………
7. Упражнявам свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; ……...……
8. Упражнявам трудова дейност като едноличен търговец, собственик или съдружник в търговско дружество; ………...…
9. Полагам труд без трудово правоотношение и получавам месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи и не съм осигурен на друго основание през съответния месец; …………....
10. Работя по трудов договор на непълно работно време или почасово до 40 часа в месеца и получавам месечно възнаграждение по-малко от минималната работна заплата; …………....
11. Получавам /придобил съм/ право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране; …………...
12. Получавал съм /получавам/ обезщетение за временна неработоспособност от работодател. …………....

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР