Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Списък на БИН приложими през 2004 г

21 Apr 2004 13:00ч, видяна 5504 пъти
реклама
БИН на Данъчна администрация, Митническа администрация и Общини за сметки 7301 и 7311
1. БИН на Данъчна администрация за сметка 7301 за 2004 година
 
БИН Наименование
7301 01 000 - 7 Данък върху добавената стойност при сделки в страната
7301 02 000 - 5 Акциз при сделки в страната
7301 04 000 - 1 Корпоративен данък от нефинансови предприятия
7301 05 000 - 0 Корпоративен данък от финансови институции
7301 06 000 - 8 Корпоративен данък от организации с идеална цел
7301 07 000 - 6 Корпоративен данък от бюджетни предприятия
7301 09 000 - 2 Акциз от български бандероли за вносни стоки
7301 10 000 - 8 Възстановен акциз от внос
7301 11000 - 6 Възстановен ДДС от внос
7301 12 000 - 4 Данък върху доходите на физически лица - от трудови правоотношения
7301 13 000 - 2 Данък върху доходите на физически лица - ЕТ, граждански договори и др.
7301 14 000 - 0 Окончателен годишен (патентен) данък
7301 15 000 - 9 Данък върху дивидента и доходите на местни и чуждестранни лица
7301 16 000 - 7 Данък върху дивидентите и доходите на бюджетни предприятия
7301 17 000 - 5 Окончателен данък върху телефонни и телекомуникационни услуги по ЗКПО
7301 18 000 - 3 Окончателен данък върху залози за хазартни игри по ЗКПО
7301 19 000 - 1 Данък върху застрахователните и презастрахователните премии
7301 20 000 - 7 Данък върху представителните разходи по ЗКПО
7301 28 000 - 2 Мита и митнически такси
7301 29 000 - 0 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО
7301 30 000 - 6 Данък върху социалните разходи по ЗКПО
7301 31 000 - 4 Данък върху разходите за леки автомобили по ЗКПО
7301 32 000 - 2 Данък върху дарения и спонсорство по ЗКПО
7301 33 000 - 0 Данък върху вноски за доброволно осигуряване и застраховка по чл. 36, ал. 4 от ЗКПО
7301 34 000 - 9 Други данъци
7301 35 000 - 7 Държавни такси
7301 37 000 - 3 Вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции
7301 40 000 - 5 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
7301 41 000 - 3 Приходи от наеми на имущество
7301 42 000 - 1 Приходи от наеми на земя
7301 43 000 - 0 Приходи от лихви по текущи банкови сметки
7301 44 000 - 8 Приходи от лихви по срочни депозити
7301 47 000 - 2 Приходи от други лихви
7301 48 000 - 0 Приходи от дивидент за държавата
7301 49 000 - 9 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
7301 50 000 - 4 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
7301 51 000 - 2 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
7301 52 000 - 0 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
7301 53 000 - 9 Вноски от Булгаргаз
7301 55 000 - 5 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
7301 56 000 - 3 Приходи от продажби на земя
7301 57 000 - 1 Приходи от концесии
7301 58 000 - 0 Приходи от ликвидиране на държавни предприятия
7301 59 000 - 8 Приходи от продажба на нематериални активи
7301 70 000 - 2 Други неданъчни приходи
7301 98 000 - 6 Средства подлежащи на възстановяване
7301 99 000 - 4 дебитно - контролираща сметка

 

2. БИН на Митническа администрация за сметка 7301 за 2004 година
 
БИН Наименование
7301 03 000 - 3 Акциз при внос
7301 08 000 - 4 Данък върху добавената стойност при внос
7301 28 000 - 2 Мита и митнически такси
7301 50 000 - 4 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
7301 98 000 - 6 Средства подлежащи на възстановяване
7301 99 000 - 4 дебитно - контролираща сметка

 

3. БИН на Данъчна администрация за сметка 7311 за 2004 година
 
БИН Наименование
7311 02 000 - 2 Акциз
7311 21 000 - 2 Данък върху недвижимите имоти
7311 22 000 - 0 Данък върху наследствата
7311 23 000 - 9 Данък върху превозните средства
7311 24 000 - 7 Такси за битови отпадъци
7311 25 000 - 5 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
7311 29 000 - 8 Пътен данък
7311 34 000 - 6 Други данъци
7311 50 000 - 1 Глоби,санкции и неустойки,наказателни лихви, събирани от данъчната администрация
7311 99 000 - 1 дебитно - контролираща сметка

 

3. БИН на Общините за сметка 7311 за 2004 година
 
БИН Наименование
7311 37 000 - 0 Вноски от приходи на общински предприятия и институции
7311 40 000 - 2 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
7311 41 000 - 0 Приходи от наеми на имущество
7311 42 000 - 9 Приходи от наеми на земя
7311 43 000 - 7 Приходи от лихви по текущи банкови сметки
7311 44 000 - 5 Приходи от лихви по срочни депозити
7311 48 000 - 8 Дивидент
7311 49 000 - 6 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
7311 51 000 - 0 Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
7311 52 000 - 8 Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
7311 55 000 - 2 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
7311 56 000 - 0 Приходи от продажби на земя
7311 57 000 - 9 Приходи от концесии
7311 58 000 - 7 Приходи от ликвидиране на общински предприятия
7311 59 000 - 5 Приходи от продажба на нематериални активи
7311 65 000 - 1 Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети, събирани от общините
7311 70 000 - 0 Други неданъчни приходи
7311 81 000 - 7 Такси за технически услуги
7311 82 000 - 5 Такси за ползване на детски градини
7311 83 000 - 3 Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
7311 84 000 - 1 Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
7311 85 000 - 0 Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги
7311 86 000 - 8 Такси за добив на кариерни материали
7311 87 000 - 6 Такси за административни услуги
7311 88 000 - 4 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
7311 90 000 - 8 Такси за ползване на полудневни детски градини
7311 91 000 - 6 Такси за ползване на общежития и други по образованието
7311 92 000 - 4 Такси за гробни места
7311 93 000 - 2 Туристически такси
7311 95 000 - 9 Други общински такси
7311 96 000 - 7 Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда
7311 99 000 - 1 дебитно - контролираща сметка

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР