Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > МСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСС 41 - Земеделие

23 Dec 2008 14:07ч, видяна 5999 пъти
реклама

Цел

Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране и оповестяванията, свързани със земеделската дейност.

ОБХВАТ

1. Настоящият стандарт се прилага за отчитане на посочените по-долу елементи, когато то е свързано със земеделска дейност:

а) биологични активи;

б) земеделска продукция в момента на прибиране на реколтата; и

в) правителствени дарения, разгледани в параграфи 34—35.

2. Стандартът не се прилага за: 

а) земя, свързана със земеделската дейност (вж. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 40 Инвестиционни имоти); и

б) нематериални активи, свързани със земеделската дейност (вж. МСС 38 Нематериални активи).

3. Настоящият стандарт се прилага за земеделската продукция, която представлява прибрания продукт от биологичните активи на предприятието, само в момента на прибиране на реколтата. След това се прилага МСС 2 Материални запаси или друг приложим стандарт. Съответно настоящият стандарт не се занимава с преработването на земеделска продукция след прибирането на реколтата, например преработването на гроздето във вино от винопроизводител, който е отгледал гроздето. Въпреки че тази преработка може да е логично и естествено продължение на земеделската дейност и протичащите събития могат имат известно сходство с биологичната трансформация, тя не е включена в определението за земеделска дейност на настоящия стандарт.

4 Таблицата по-долу дава примери за биологични активи, земеделска продукция и продукти, които са резултат от преработване след прибиране на реколтата:

Биологични активи

Земеделска продукция

Продукти,  които са резултат от преработване след  прибиране на реколтата

Овце

Вълна

Прежда, килими

Дървета в горски масиви

Дървени Трупи

Дървен материал

Растения

Памук

Прежда, дрехи

 

Захарна Тръстика

Захар

Млекодайни животни

Мляко

Сирене

Свине

Месо

Наденици, шунка

Храсти

Листа

Чай, тютюн

Лозя

Грозде

Вино

Плодни дървета

Пресни плодове

Преработени плодове

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения, свързани със земеделието

5. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Земеделска дейност е управлението от страна на едно предприятие, на биологичната трансформация на биологични активи до получаването на земеделска продукция или допълнителни биологични активи с цел продажба.

Земеделска продукция е прибраната реколта от биологичните активи на предприятието.

Биологичен актив е живо животно или растение.

Биологичната трансформация обхваща процесите на растеж, дегенериране, производство и възстановяване, които предизвикват качествени или количествени изменения в биологичния актив.

Група биологични активи е съвкупността от сходни живи животни или растения.

Реколта е отделянето на продукцията от биологичния актив или прекратяването на жизнените процеси на биологичния актив.

 6. Земеделската дейност обхваща разнообразна гама от дейности; например отглеждане на животни, лесовъдство, едногодишни или многогодишни насаждения, отглеждане на овощни градини и масиви, отглеждане на цветя и аквакултури (включително рибарници). В това разнообразие съществуват известни общи черти:

а) способност за промяна. Живите животни и растения са способни на биологична трансформация;

б) управление на промяната. Управлението улеснява биологичната трансформация чрез ускоряване или най- малкото чрез стабилизиране на необходимите условия за протичането на процеса (например хранителните
нива, влагата, температурата, плодовитостта и светлината). Този вид управление отличава земеделската дейност от другите дейности: Например прибирането на реколта от източници, които не са обект на управление (като
океанския риболов и обезлесяването), не е земеделска дейност; и

в) оценяване на промяната. Промяната на качеството (например генетични качества, плътност, зрялост, покритие с мазнина, съдържание на белтъчини и здравина на влакното) или на количеството (например потомство, тегло,
кубически метри, дължина или диаметър на влакното и брой на пъпките), породена от биологична трансформация, се оценява и наблюдава като рутинна управленска функция.

7. Биологичната трансформация води до следните видове резултати:

а) промени на актива чрез: i) растеж (увеличаване на количеството или подобряване на качеството на животно или
растение), ii) дегенериране (намаляване на количеството или влошаване на качеството на животно или растение), или iii) възстановяване (създаване на допълнителни живи животни или растения); или

б) производство на селскостопанска продукция като гума, листа чай, вълна и мляко.

Общи определения

8. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Активен пазар е пазар, в който съществуват всички от следните условия:

а) обектите, търгувани на пазара са еднородни;

б) обикновено винаги могат да се намерят желаещи купувачи и продавачи; и

в) цените са обществено достояние.

Балансова стойност е сумата, по която активът е признат в баланса.

Справедлива стойност е сумата, за която даден актив може да бъде разменен или пасив, уреден в сделка при справедливи пазарни условия между несвързани, осведомени и желаещи страни.

Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, са дефинирани в МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ.

9. Справедливата стойност на даден актив се определя въз основа на неговото настоящо местонахождение и състояние. В резултат на това, например справедливата стойност на добитъка в едно стопанството е цената на добитъка на съответния пазар, намалена с транспортните и другите разходи, свързани с доставянето на добитъка до този пазар.

ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНКА

10. Предприятието признава биологичен актив или земеделска продукция, когато и само когато:

а) предприятието контролира актива в резултат от предишни събития;

б) вероятно е предприятието да получи бъдещи икономически ползи, свързани с актива; и

в) справедливата стойност или себестойността на актива може да бъде надеждно определена.

11. При земеделската дейност контролът може да бъде доказан, например чрез законното притежаване на добитъка и дамгосването или маркирането му по друг начин в момента на придобиване, раждане или отбиване. Бъдещите ползи обичайно се преценяват чрез оценяване на важни физически белези.

12. Биологичният актив се оценява при първоначалното признаване и към датата на всеки баланс по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, с изключение на случая, описан в параграф 30, при който справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена.

13. Земеделската продукция, прибрана от биологичните активи на предприятието, се оценява по справедлива стойност в момента на прибиране на реколтата, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба. Такова оценяване е цената към тази дата, когато се прилага МСС 2 Материални запаси или друг приложим стандарт.

14. Приблизителните разходи по продажба включват комисионите за брокери и дилъри, такси за регулиращи агенции и стокови борси, и данъци и мита по прехвърлянето. Разходите за продажба изключват транспортни и други разходи, необходими за транспортирането на активите до пазара.

15. Определянето на справедливата стойност на биологичен актив или земеделска продукция може да бъде улеснено чрез групиране на биологичните активи или на земеделска продукция според важни белези; например по възраст или качество. Предприятието избира тези белези в съответствие с белезите, използвани на пазара, като база за ценообразуване.

16. Често предприятията сключват договори за продажба на своите биологични активи или земеделска продукция на бъдеща дата. Договорните цени не са задължително подходящи при определянето на справедливата стойност, тъй като справедливата стойност е отражение на текущия пазар, при който желаещи купувач и продавач биха сключили сделка. В резултат от това, справедливата стойност на биологичния актив или на земеделската продукция не се коригира поради съществуването на такъв договор. В някои случаи договорът за продажба на биологичен актив или земеделска продукция може да бъде обременяващ договор според определението в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи. При обременяващи договори се прилага МСС 37.

17. Ако за биологичните активи или за земеделската продукция съществува активен пазар, цената, котирана на този пазар, е подходящата база за определянето на справедливата стойност на този актив. Ако предприятието има достъп до различни активни пазари, то използва най-подходящия от тях. Например ако предприятието има достъп до два активни пазара, то би използвало цената на пазара, на който се очаква да оперира.

18. Ако липсва активен пазар, предприятието ползва един или няколко от следващите фактори, ако са налични, при определянето на справедливата стойност:

а) последната цена на пазарна сделка, при условие че не е имало значително изменение на икономическите
условия между датата на сделката и датата на баланса;

б) пазарни цени на сходни активи с корекции, които отразяват разликите; и

в) секторни бази за сравнения, като например стойността на овощна градина, изразена чрез експортна щайга,
бушел или хектар, и стойността на добитъка, изразена чрез килограм месо.

19. В някои случаи информационните източници, изброени в параграф 18, могат да предложат различни изводи относно справедливата стойност на биологичния актив или земеделската продукция. Предприятието взема предвид причините за тези различия, за да достигне до най-надеждните приблизителни оценки на справедливата стойност в рамките на сравнително тесен диапазон от разумни приблизителни оценки.

20. При някои обстоятелства може да липсват пазарно определени цени или стойности за даден биологичен актив в настоящото му състояние. В тези случаи при определянето на справедливата стойност предприятието използва
настоящата стойност на очакваните нетни парични потоци от актива, дисконтирани по текущата пазарно определена норма преди данъци.

21. Целта на изчисляването на настоящата стойност на очакваните нетни парични потоци е да бъде определена
справедливата стойност на биологичния актив при неговото настоящо местонахождение и състояние. Предприятието отчита това при определянето на подходящ дисконтов процент, който да бъде прилаган, и при оценяването на очакваните нетни парични потоци. Настоящото състояние на биологичния актив изключва всяко увеличение на стойността в резултат на допълнителна биологична трансформация и бъдещи дейности на предприятието, като например такива, свързани с ускоряването на бъдеща биологична трансформация, прибирането на реколтата и продажбата.

22. Предприятието не включва никакви парични потоци за финансиране на активите, плащане на данъци или за
възстановяване на биологичните активи след прибирането на реколтата (например стойността на засаждането на нови дървета в горския масив след прибиране на продукцията).

23. При договарянето на цената в пряка сделка, информираните и желаещи продавачи и купувачи преценяват възможността за колебания на паричните потоци. Следователно справедливата стойност отразява вероятността
от такива колебания. Съответно предприятието включва очакванията си за възможните колебания на паричните потоци или в очакваните парични потоци, или в дисконтовия процент, или в някаква комбинация от двете. При
определянето на дисконтовия процент, предприятието използва предположения, съвместими с тези, използвани при оценяването на очакваните парични потоци, с цел да бъде избегнат ефектът от двойното използване на
някои предположения или тяхното игнориране.

24. Себестойността може понякога да се доближава до справедливата стойност, особено когато:

а) биологичната трансформация след първоначалното определяне на стойността е малка (например за разсад на
плодни дръвчета, засаден непосредствено преди датата на баланса); или

б) влиянието на биологичната трансформация върху цената не се очаква да е съществено (например за
първоначалния растеж при 30-годишния производствен цикъл на боров масив).

25. Биологичните активи често са физически прикрепени към земята (например дърветата в горски масив). Може да липсва отделен пазар за биологичните активи, които са прикрепени към земята, но да съществува активен пазар за комбинирани активи, например за биологичните активи, необработената земя и подобренията към земята като един пакет. Предприятието може да използва информацията за комбинираните активи при определянето на справедливата стойност на биологичните активи. Например справедливата стойност на необработената земя и на подобренията на земята може да бъде извадена от справедливата стойност на комбинираните активи, за да се получи справедливата стойност на биологичните активи.

Печалби и загуби

26. Печалба или загуба, възникнали при първоначалното признаване на биологичния актив по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба и от промяна на справедливата стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба на биологичния актив, се включват в печалбата или загубата за периода, в който са възникнали.

27. При първоначалното признаване на биологичен актив може да възникне загуба поради това, че приблизителната оценка на разходите за продажба се изважда при определянето на справедливата стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба на биологичния актив. При първоначалното признаване на биологичния актив може да възникне печалба, например когато се роди теле.

28. Печалба или загуба, възникнали при първоначалното признаване на земеделската продукция по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, се включват в печалбата или загубата за периода, в който са възникнали.

29.При първоначалното признаване на земеделска продукция може да възникне печалба или загуба в резултат на прибирането на реколтата.

Невъзможност да се оцени надеждно справедливата стойност

30. Съществува предположение, че справедливата стойност на биологичните активи може да бъде надеждно оценена. Това предположение обаче може да бъде отхвърлено още при първоначалното признаване на биологичен актив, за който липсват пазарно определени цени или стойности, и за който алтернативните приблизителни оценки на справедливата стойност се определят като явно ненадеждни. В такъв случай, този биологичен актив се оценява по неговата себестойност, намалена с всяка натрупана амортизация или всички натрупани загуби от обезценка. Когато стане възможно справедливата стойност на такъв биологичен актив да бъде надеждно оценена, предприятието го оценява по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба. Когато даден нетекущ биологичен актив отговаря на критериите за класифициране като държан за продажба (или е включен в група за освобождаване, която е класифицирана като държана за продажба) в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи държани за продажба, и преустановени дейности, се предполага, че справедливата му стойност може да бъде надеждно оценена.

31. Предположението в параграф 30 може да бъде опровергано само при първоначално признаване. Предприятие, което преди това е оценило биологичен актив по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, продължава да го оценява по неговата справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, до момента на изваждането му от употреба.

32. Във всички случаи, предприятието оценява земеделската продукция в момента на прибирането на реколтата по нейната справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба. Настоящият стандарт отразява схващането, че справедливата стойност на земеделската продукция, в момента на прибиране на реколтата, може винаги да бъде надеждно оценена.

33. При определянето на себестойността, натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка, предприятието се съобразява с МСС 2 Материални запаси, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 36 Обезценка на активи.

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

34. Предоставените от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичен актив, оценен по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, се признава като доход, когато и само когато стане възможно това дарение да бъде получено.

35. Ако предоставените от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичен актив, оценен по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, съдържат определено условие, включително когато се изисква предприятието да не се ангажира с определена земеделска дейност, тогава предприятието признава предоставените от държавата безвъзмездни средства като приход единствено и само ако бъдат спазени условията, свързани с тези безвъзмездни средства.

36. Сроковете и условията за предоставените от държавата безвъзмездни средства са различни. Например за  предоставянето от държавата на безвъзмездни средства може да се изисква предприятието да развива стопанство на определено място за период от пет години или предприятието да върне предоставените от държавата безвъзмездни средства, ако стопанството съществува по-малко от пет години. В този случай предоставените от държавата безвъзмездни средства не се признават за приход, докато не изтекат петте години. Ако обаче предоставените от държавата безвъзмездни средства позволяват част от тях да бъде задържана на базата на изтичането на период  от време, то предприятието признава предоставените от държавата безвъзмездни средства като приход пропорционално на времето.

37. Ако предоставените от държавата безвъзмездни средства се свързани с биологичен актив, оценен по неговата себестойност, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка (вж. параграф 30), се прилага МСС 20
Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ.

38. Настоящият стандарт изисква третиране, различно от това в МСС 20, ако предоставените от държавата безвъзмездни средства са свързани с биологичен актив, оценен по неговата справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, или ако за предоставянето им се изисква предприятието да не се ангажира със специфична земеделска дейност. МСС 20 се прилага само за предоставени от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичен актив, оценен по себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

39. [Заличен]

Общо

40. Предприятието оповестява съвкупната печалба или загуба за текущия период при първоначалното признаване на биологични активи и земеделска продукция и от промяната на справедливата стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба на биологичните активи.

41. Предприятието осигурява описание на всяка група биологични активи.

42. Оповестяването, изисквано съгласно параграф 41, може да бъде в разказна форма или като количествено описание.

43. Предприятието се насърчава да осигури количествено описание на всяка група биологични активи като прави разграничение между биологични активи  за потребление и биологични активи носители или между зрели и незрели биологични активи, както е подходящо. Например предприятието може да оповести по групи балансовите стойности на биологични активи за потребление и на биологичните активи-носители. По-нататък предприятието може да раздели тези балансови стойности между зрели и незрели активи. Тези разграничения осигуряват информация, която може да е полезна при определяне на времето на бъдещите парични потоци. Предприятието оповестява базата за тези разграничения.

44. Биологичните активи за потребление са тези, които се прибират като земеделска продукция или се продават като биологични активи. Примери за биологични активи за потребление са живи животни, предназначени за производство на месо, животни, държани за продажба, риба в рибарници, реколта от царевица и пшеница и дървета, отглеждани за дървен материал. Биологични активи носители са онези, които се различават от биологични активи за потребление; например живи животни, от които се получава мляко, лозя, плодни дървета и дървета, от които се събират дърва за огрев, като те остават. Биологичните активи носители не са земеделска продукция, а са по-скоро самовъзпроизвеждащи се.

45. Биологичните активи могат да бъдат класифицирани като зрели или незрели биологични активи. Зрели биологични активи са тези, които са придобили свойства, подлежащи на прибиране като реколта (при биологичните активи за потребление) или са в състояние да поддържат редовно прибиране на реколта (при биологичните активи носители).

46. Ако не е оповестено другаде в информацията, публикувана във финансовите отчети, предприятието описва:

а) характера на своята дейност, включваща всяка група биологични активи; и

б) нефинансовите оценки или приблизителни оценки на физическите количества на:

i) всяка група от биологичните активи на предприятието в края на периода; и

ii) производството на селскостопанска продукция през периода.

47. Предприятието оповестява методите и значимите предположения, приложени при определянето на справедливата стойност на всяка група земеделска продукция към момента на прибиране на реколтата и всяка група биологични активи.

48. Предприятието оповестява справедливата стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба на земеделската продукция, прибрана през периода, определена към момента на прибиране на реколтата.

49. Предприятието оповестява:

а) съществуването и балансовите стойности на биологични активи, правото на собственост върху които е ограничено, и балансовите стойности на биологичните активи, заложени като обезпечение за задължения;

б) размера на поетите задължения във връзка с развитието или придобиването на биологични активи; и

в) стратегиите за управление на финансовия риск, свързан със земеделската дейност.

50. Предприятието представя равнение на промените в балансовите стойности на биологичните активи между началото и края на текущия период. Равнението включва:

а) печалбата или загубата, възникнали в резултат на промените в справедливата стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба;

б) увеличения, дължащи се на покупки;

в) намаления, в резултат на продажби, и биологични активи, класифицирани като държани за продажба (или включени в група за освобождаване, класифицирана като държана за продажба) в съответствие с МСФО 5;

г) намаления, дължащи се на реколтата;

д) увеличения в резултат на бизнес комбинации;

е) нетните курсови разлики, възникващи при превръщането на финансови отчети в друга валута, различна от валутата на представяне, както и при превръщане на чуждестранна операция във валутата на представяне на
отчитащото се предприятие; и

ж) други промени.

51. Справедливата стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба на биологичния актив, може да се променя поради физически промени и ценови промени на пазара. Отделното оповестяване на физическите и ценовите промени е полезно за оценяването на резултата от дейността през текущия период и бъдещите перспективи, особено когато производственият цикъл продължава повече от една година. В такива случаи предприятието се насърчава да оповести по групи или по друг начин стойността на промяната в справедливата стойност, породена от физически промени или ценови промени, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, включена в печалбата или загубата. Тази информация е по-малко полезна, когато производственият цикъл е по-кратък от една година (например отглеждането на пилета или отглеждането на житни растения).

52. Биологичната трансформация води до редица различни типове физическа промяна — растеж, дегенериране, производство и възстановяване, всяка от които може да бъде наблюдавана и измерена. Всяка от тези физически
промени има пряка връзка с бъдещи икономически ползи. Промяната в справедливата стойност на биологичен актив, дължаща се на прибирането на реколтата, също е физическа промяна.

53. Земеделската дейност често е изложена на климатични промени, болести и други естествени рискове. Ако настъпи събитие, което води до възникване на съществена статия в прихода или разхода, характерът и размерът на тази статия се оповестяват в съответствие с МСС 1 Представяне на финансови отчети. Примерите за такова събитие включват: избухване на заразна болест, наводнение, сурова суша или студ и нашествие на насекоми. Допълнително оповестяване за биологични активи, при които справедливата стойност не може да бъде
надеждно оценена

54. Ако предприятието оценява биологичните активи по тяхната себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка (вж. параграф 30) към края на периода, предприятието оповестява за тези биологични активи следното:

а) описание на биологичните активи; 

б) обяснение защо справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена;

в) ако е възможно, диапазона на приблизителни оценки, в рамките на който най-вероятно се намира справедливата стойност;

г) използваните методи на амортизация;

д) полезния живот или използваните норми на амортизация; и

е) брутната балансова стойност и натрупаната амортизация (заедно с натрупаните загуби от обезценка) към началото и края на периода.

55. Ако през текущия период предприятието оценява биологичните активи по тяхната себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка (вж. параграф 30), предприятието оповестява
всяка печалба или загуба, призната при изваждането от употреба на тези биологични активи и изравняването, изисквано в параграф 50, оповестява поотделно сумите, свързани с такива биологични активи. В допълнение
равнението обхваща следните суми, включени в печалбата или загубата, свързани с тези биологични активи:

а) загуби от обезценка;

б) възстановяване на загубите от обезценка; и

в) амортизация.

56. Ако стане възможно справедливата стойност на биологичните активи, оценявани преди по тяхната себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка, да бъде надеждно оценена през текущия период, предприятието оповестява за тези биологични активи:

а) описание на биологичните активи;

б) обяснение защо справедливата стойност вече може да бъде надеждно оценена; и

в) ефекта от промяната.

Безвъзмездни средства, предоставени от държавата

57. Във връзка със земеделската дейност, разгледана в настоящия стандарт, предприятието оповестява следното:

а) характера и размера на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, признати във финансовите отчети;

б) неизпълнени условия и други непредвидени обстоятелства, свързани с безвъзмездните средства, предоставени от държавата; и

в) очаквани значителни намаления на нивата на безвъзмездните средства, предоставени от държавата.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

58. Настоящият стандарт влиза в сила за годишните финансови отчети, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 2003 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако едно предприятие прилага настоящия стандарт за период, започващ преди 1 януари 2003 г., то оповестява този факт.

59. Настоящият стандарт не установява специфични преходни разпоредби. Приемането на настоящия стандарт се отчита в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.
 

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР