Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > МСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСС 20 - Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ

05 Jan 2009 10:30ч, видяна 9552 пъти
реклама
ОБХВАТ

1. Настоящият стандарт се прилага при счетоводно отчитане и оповестяване на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и при оповестяването на други форми на държавна помощ.

2. В настоящия стандарт не се разглеждат:

а) специалните проблеми, възникващи при счетоводното отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, във финансови отчети, отразяващи ефектите от промени на цените или във връзка с допълнителна информация от подобно естество;

б) държавната помощ, предоставена за предприятие под формата на преференции при определяне на облагаемия доход или които се определят или ограничават въз основа на данъчното задължение при подоходното облагане (като ваканции по отношение на данъка върху дохода, данъчни кредити за инвестиции, ускорени амортизационни отчисления и намалени ставки на подоходните данъци);

в) участието на държавата в собствеността на предприятието;

г) безвъзмездните средства, предоставени от държавата, обхванати от МСС 41 Земеделие.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Държава — правителството, държавните агенции и подобни органи, които могат да бъдат местни, национални или международни.

Държавна помощ
— действие на правителството, предназначено за предоставяне на икономическа полза конкретно за предприятие или за група предприятия, отговарящи на определени критерии. За целите на настоящия стандарт държавната помощ не включва ползи, предоставени само косвено чрез мерки, влияещи на общите търговски условия, като например осигуряване на инфраструктура в области на развитие или налагане на търговски ограничения за
конкуренти.

Безвъзмездни средства, предоставени от държавата — помощ от държавата под формата на прехвърляне на ресурси към предприятие в замяна на минало или бъдещо съответствие с определени условия по отношение на оперативната дейност на предприятието. Те изключват онези форми на държавна помощ, които не могат да бъдат остойностени в рамките на разумното, и сделки с държавата, които не могат да бъдат разграничени от нормалните търговски сделки
на предприятието.

Безвъзмездни средства, свързани с активи
— безвъзмездни средства, предоставени от държавата, чието основно условие е, че предприятието, отговарящо на условията за получаването им, следва да закупи, да създаде или да придобие по друг начин дълготрайни активи. Могат да бъдат прилагани и допълнителни условия, ограничаващи типа или местоположението на активите или периодите, през които те могат да бъдат придобити или държани.

Безвъзмездни средства, свързани с приходи — безвъзмездни средства, предоставени от държавата, различни от онези, свързани с активи.

Опростими заеми
—заеми, за които кредиторът се ангажира да се откаже от изплащане при определени предписани условия.

Справедлива стойност —сумата, за която един актив може да бъде разменен между информиран и желаещ купувач и информиран и желаещ продавач в честна сделка помежду им.


4. Държавната помощ приема много форми, вариращи както според естеството на предоставената помощ, така и според условията, които обикновено се прилагат за нея. Целта на помощта може да бъде да се насърчи дадено предприятие да поеме курс на действие, който то нормално не би предприело, ако помощта не е била предоставена.

5. Получаването на държавна помощ от предприятието може да бъде от значение за изготвянето на финансовите отчети по две причини. Първо, ако са били прехвърлени ресурси, следва да се намери подходящ метод за счетоводно отчитане на прехвърлянето. Второ, желателно е да се укаже степента, до която предприятието се е ползвало от такава помощ по време на отчетния период. Това улеснява сравнението на финансовите отчети на предприятието с тези за предишни периоди и с тези на други предприятия.

6. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, понякога се наричат с други имена, като субсидии, дотации или премии.

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

7. Безвъзмездни средства, предоставени от държавата, включително непарични дарения по справедлива стойност, не се признават, докато няма приемлива гаранция, че:

а) предприятието ще изпълни условията, свързани с тях; и

б) помощта ще бъде получена.

8. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, не се признават, докато няма приемлива гаранция, че предприятието ще изпълни условията, свързани с тях, и че помощта ще бъде получена. Получаването на безвъзмездни средства само по себе си не представлява неопровержимо доказателство, че условията, свързани с получаването им, са били или ще бъдат изпълнени.

9. Начинът, по който са получени безвъзмездните средства, не влияе на счетоводния метод, който следва да се прилага по отношение на тях. Следователно безвъзмездните средства се отчитат счетоводно по един и същ начин, независимо дали са получени под формата на парични средства или като намаление на задължение към държавата.

10. Опростим заем от държавата се третира като безвъзмездни средства, предоставени от държавата, когато има приемлива гаранция, че предприятието ще изпълни условията за опростяване на заема.

11. След признаване на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, всички свързани условни задължения или условни активи се третират в съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи.

12. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, се признават като приход през периодите, необходими за тяхната съпоставка със свързаните разходи, които те са предназначени да компенсират, при използване на систематична база. Те не следва да се кредитират директно в участията на акционерите.

13. При счетоводното третиране на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, могат да се срещнат два общи подхода: капиталовия подход, според който безвъзмездните средства се кредитират директно в участието на акционерите, и приходния подход, според който те се отчитат като приход в един или повече периоди.

14. Поддръжниците на капиталовия подход излагат следните аргументи:

а) безвъзмездните средства, предоставени от държавата, са средство за финансиране и като такива те трябва да се включват в баланса, вместо да бъдат пренасяни в отчета за доходите за компенсиране на разходните позиции, които те финансират. Тъй като не се очаква погасяване, те следва да се кредитират директно в участията на акционерите; и

б) не е уместно в отчета за доходите да се признават безвъзмездни средства, предоставени от държавата, тъй като те не са заработени, а представляват стимул, предоставен от държавата, без свързани разходи.

15. Поддръжниците на приходния подход излагат следните аргументи:

а) тъй като безвъзмездните средства, предоставени от държавата, са постъпления от източник, различен от акционерите, те не следва да се кредитират директно в участията на акционерите, а да се признават като приход
в съответните периоди;

б) безвъзмездните средства, предоставени от държавата, рядко са без условия. Предприятието ги заработва чрез спазване на тези условия и като отговаря на планираните задължения.

Следователно те трябва да бъдат признавани като приход и съпоставяни със свързаните разходи, които те са предназначени да компенсират; и

в) тъй като с данъците върху доходите и други данъци се облага доходът, логично е и безвъзмездните средства, предоставени от държавата, които са продължение на фискалната политика, да се включват в отчета за доходите.

16. От основно значение за приходния подход е, че безвъзмездните средства, предоставени от държавата, следва да се признават систематично и рационално през периодите, необходими за тяхното съпоставяне със свързаните разходи. Признаването като приходи на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, на база постъпления, не е в съответствие с предположението за счетоводно начисляване (вж. МСС 1 Представяне на финансови отчети) и би било приемливо само ако не съществуваше база за разпределяне на дадени безвъзмездни средства по периоди, различни от този, в който те са получени.

17. В повечето случаи периодите, през които предприятието признава разходите или разноските, свързани с безвъзмездни средства, предоставени от държавата, са лесно установими и поради това безвъзмездните средства, отнасящи се до признаване на конкретни разходи, се признават като приход в същия период както съответния разход. Аналогично, безвъзмездните средства, свързани с амортизируеми активи, обикновено се признават като приход през периодите и в съотношенията, в които на тези активи се начислява амортизация.

18. Безвъзмездните средства, свързани с неамортизируеми активи, могат да изискват и изпълнението на определени задължения и тогава те се признават като приход през периодите, когато се поемат разходите, свързани с изпълнението на задълженията. Като пример предоставяне на земя може да бъде под условие изграждане на сграда върху земята и може да е уместно да се признае като приход за срока на живот на сградата.

19. Понякога безвъзмездните средства се получават като част от пакет от финансова или фискална помощ, към която се прилагат множество условия. В такива случаи, е необходимо внимателно да се идентифицират условията, пораждащи разходи, които определят периодите, през които ще се заработят безвъзмездните средства. Може да е уместно една част от тях да се разпредели на една база, а друга част — на друга.

20. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, които подлежат на получаване като компенсация за разходи или загуби, които вече са понесени или за целите на предоставяне на незабавна финансова подкрепа за предприятието без бъдещи свързани разходи, се признават като приход за периода, в който те станат вземане.

21. При някои обстоятелства безвъзмездните средства, предоставени от държавата, могат да бъдат предоставени с цел оказване на незабавна финансова подкрепа на предприятие, а не като стимул за извършване на конкретни разходи. Такива безвъзмездни средства могат да бъдат ограничени до индивидуално предприятие и може да не са на разположение за цял клас бенефициери. Тези обстоятелства могат да наложат признаването на безвъзмездни средства като приход в периода, през който предприятието изпълни условията за получаването им, с оповестяване, което да гарантира, че техният ефект е ясно разбран.

22. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, могат да станат вземане на предприятието като компенсация за разходи или загуби, понесени в предишен период. Такива безвъзмездни средства се признават като приход в периода, в който те станат вземане, с оповестяване, което да гарантира, че ефектът им е ясно разбран.

Непарични безвъзмездни средства, предоставени от държавата

23. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, може да са под формата на прехвърляне на непаричен актив като земя или други ресурси за използване от предприятието. При тези обстоятелства е обичайно да се определи справедливата стойност на непаричния актив и по тази справедлива стойност да се отчетат както безвъзмездните средства, така и активът. Алтернативен курс, който понякога се следва, е както активът, така и безвъзмездните средства да се отразят по номинална стойност.

Представяне на безвъзмездни средства, свързани с активи

24. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, свързани с активи, включително непарични дарения по справедлива стойност, се представят в баланса или чрез представяне на дарението като приходи за бъдещи периоди, или като дарението се намали до достигане на балансовата стойност на актива.

25. Два метода на представяне във финансовите отчети на безвъзмездни средства (или на съответните части от тях), свързани с активи, се считат за приемливи алтернативи.

26. При единия метод безвъзмездните средства се представят като приход за бъдещи периоди, който се признава като приход систематично и рационално за срока на полезния живот на актива.

27. При другия метод безвъзмездните средства се намаляват, за да достигнат балансовата стойност на актива. Безвъзмездните средства се признават като приход за срока на полезния живот на амортизируемия актив чрез намалени амортизационни отчисления.

28. Покупката на активи и получаването на свързани безвъзмездни средства могат да причинят големи движения в паричния поток на предприятието. По тази причина и за да се покаже брутната инвестиция в активи, такива движения често се оповестяват като отделни позиции в отчета за паричните потоци, независимо дали безвъзмездните средства са приспаднати от свързания актив за целта на представянето на баланса или не.

Представяне на безвъзмездни средства, свързани с приходи

29. Безвъзмездни средства, свързани с приходи, понякога се представят като приход в отчета за доходите или поотделно, или под общо заглавие като например „Други приходи“; като алтернатива те се приспадат при отчитане на свързания разход.

30. Поддръжниците на първия метод твърдят, че е неуместно да се нетират приходни и разходни позиции и че разделянето на дарението от разходите улеснява сравнението с други разходи, които не са повлияни от него. За втория метод се твърди, че би могло разходите да не бъдат извършени от предприятието, ако безвъзмездните средства не са били на разположение и следователно представянето на разходите без компенсиране на безвъзмездните средства може да бъде подвеждащо.

31. И двата метода се считат за приемливи за представянето на безвъзмездни средства, свързани с приходи. Оповестяването на безвъзмездните средства може да е необходимо за правилното разбиране на финансовите отчети. Обикновено е уместно да бъде оповестен техният ефект върху всяка приходна или разходна позиция, за която се изисква да бъде оповестена отделно.

Възстановяване на безвъзмездни средства, предоставени от държавата

32. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, които подлежат на възстановяване, се отчитат счетоводно като корекция на счетоводната приблизителна оценка (вж. МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки). Възстановяването на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, свързани с приходи, следва да се прилага първо спрямо всички неамортизирани приходи за бъдещи периоди, създадени по отношение на безвъзмездните средства. До степента, до която възстановяването надвишава всички такива приходи за бъдещи периоди или когато не съществува приход за бъдещи периоди, възстановяването се признава като разход незабавно. Възстановяването на безвъзмездни средства, свързани с активи, следва да се отразява чрез увеличаване на балансовата стойност на актива или намаляване на салдото на прихода за бъдещи периоди с дължимата за погасяване сума. Допълнителната амортизация с натрупване, която би била призната към съответната дата като разход в отсъствието на безвъзмездните средства, следва да се признае незабавно като разход.

33. Обстоятелствата, пораждащи възстановяване на безвъзмездни средства, свързани с активи, може да изискват обмисляне на възможността за обезценка на новата балансова стойност на актива.

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

34. Определени форми на държавна помощ, които не могат да бъдат остойностени приемливо, и сделки с правителството, които не могат да бъдат разграничени от нормалните търговски сделки на предприятието, са изключени от определението за безвъзмездни средства, предоставени от държавата, в параграф 3.

35. Примери за помощ, която не може да бъде остойностена приемливо, са безплатна техническа или маркетингова консултация и предоставяне на гаранции. Пример за помощ, която не може да бъде разграничена от нормалните търговски сделки на предприятието, е правителствена политика за възлагане на поръчки, които представляват част от продажбите на предприятието. Съществуването на ползата може да не бъде поставяно под въпрос, но всеки опит да се разграничи търговската дейност от държавната помощ би могъл да е доста произволен.

36. Значимостта на ползата в горните примери може да бъде такава, че за да не са подвеждащи финансовите отчети, да е необходимо оповестяване на естеството, степента и продължителността на помощта.

37. Заеми с нулев или нисък лихвен процент са форма на държавна помощ, но ползите не се определят количествено чрез начисляването на лихва.

38. В настоящия стандарт държавната помощ не включва осигуряване на инфраструктура чрез подобряване на общата транспортна и комуникационна мрежа и доставката на усъвършенствани съоръжения, като напояване или водоснабдителна мрежа, които са постоянно на разположение за неопределен период в полза на цялата местна общност.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

39. Следните въпроси следва да се оповестят:

а) счетоводната политика, възприета за безвъзмездните средства, предоставени от държавата, включително методите на представяне, прилагани във финансовите отчети;

б) естеството и степента на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, признати във финансовите отчети, и посочване на други форми на държавна помощ, от които предприятието директно се е ползвало; и

в) неизпълнени условия и други условности, свързани с държавна помощ, която е била призната.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

40. Предприятие, което прилага стандарта за първи път:


а) спазва изискванията за оповестяване, където е уместно; и

б) или:


i) коригира своите финансови отчети за промяната на счетоводната политика в съответствие с МСС 8; или

ii) прилага счетоводните изисквания на стандарта само към безвъзмездни средства или части от безвъзмездни средства, които подлежат на получаване или възстановяване след датата на влизане в сила на стандарта.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

41. Настоящият стандарт влиза в сила за финансовите отчети, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 1984 г. оценка, във валута на представяне.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР