Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > ПКР

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

ПКР 32 - Нематериални активи — разходи за интернет страници

07 Jan 2009, видяна 4973 пъти
реклама

ПРЕПРАТКИ

— МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2003 г.)

— МСС 2 Материални запаси (като е преработен през 2003 г.)

— МСС 11 Договори за строителство

— МСС 16 Имоти, машини и съоръжения (както е преработен през 2003 г.)

— МСС 17 Лизинг (като е преработен през 2003 г.)

— МСС 36 Обезценка на активи (както е преработен през 2004 г.)

— МСС 38 Нематериални активи (както е преработен през 2004 г.)

— МСФО 3 Бизнес комбинации

ВЪПРОС

1. Дадено предприятие може да има вътрешни разходи по създаването и функционирането на собствена интернет страница за вътрешен или външен достъп. Интернет страница, която е създадена за външен достъп, може да се използва за различни цели като промоция и реклама на собствените продукти и услуги на предприятието, предоставяне на електронни услуги и продажбата на продукти и услуги. Интернет страница, която е създадена за вътрешен достъп, може да се използва за съхранение на политиката на компанията и подробна информация за клиентите, както и за търсене на съответна информация.

2. Етапите по създаването на интернет страница могат да бъдат описани, както следва:

а) планиране — включва изследване на изпълнимостта, определяне на целите и особеностите, оценка на
алтернативите и избор на приоритетите.

б) създаване на програма и инфраструктура — включва получаване на име на домейн, закупуване и създаване на хардуер и операционен софтуер, инсталиране на създадените програми и стрес тест.

в) създаване на графичния дизайн — включва създаването на оформлението на интернет страниците.

г) създаване на съдържанието — включва създаването, закупуването, подготовката и публикуването на
информация, текстуална или графична, на интернет страницата преди края на създаването на интернет
страницата. Тази информация може да се съхранява в отделна база от данни, която е интегрирана във (или е
достъпна от) интернет страницата, или да се кодира директно в интернет страниците.

3. След като приключи създаването на интернет страницата, започва работният етап. По време на този етап
предприятието поддържа и подобрява програмите, инфраструктурата, графичния дизайн и съдържанието на интернет страницата.

4. При отчитането на вътрешните разходи по създаването и функционирането на собствена интернет страница за вътрешен и външен достъп въпросите са следните:

а) дали интернет страницата е вътрешно създаден нематериален актив, който попада под изискванията на МСС 38; и

б) подходящото счетоводно третиране на тези разходи.

5. Настоящото разяснение не се прилага за разходите по закупуването, създаването и работата с хардуера (например интернет сървъри, тестови сървъри, производствени сървъри и интернет връзки) за интернет страницата. Такива разходи се отчитат в съответствие с изискванията на МСС 16. В допълнение, когато предприятието направи разходи във връзка с доставчика на интернет услуги, който осъществява хостинга на интернет страницата на предприятието, разходите се признават като разход в съответствие с изискванията на параграф 78 от МСС 1 и Общите положения при получаването на услугите.

6. МСС 38 не се прилага за нематериални активи, държани от предприятието за продажба в обичайния ход на
стопанската дейност (вж. МСС 2 и МСС 11) или лизинги, които попадат в обхвата на МСС 17. Съответно, настоящото разяснение не се прилага за разходите по създаването или функционирането на интернет страницата (или софтуера за интернет страница), предназначена за продажба на друго предприятие. Когато се наема интернет страница по оперативен лизинг, лизингодателят прилага настоящото разяснение. Когато се наема интернет страница по финансов лизинг, лизингополучателят прилага настоящото разяснение след първоначалното признаване на наетия актив.

КОНСЕНСУС

7. Собствената интернет страница на предприятието, която възниква в резултат на развойна дейност и е за вътрешен или външен достъп, представлява вътрешно създаден нематериален актив, който попада под изискванията на МСС 38.

8. Интернет страница, възникнала в резултат на развойна дейност, се признава като нематериален актив, ако и само ако в допълнение към съответствието с общите изисквания за признаване и първоначално оценяване, описани в параграф 21 от МСС 38, предприятието може да удовлетвори изискванията на параграф 57 от МСС 38. В частност, едно предприятие може да удовлетвори изискването да демонстрира как интернет страницата ще генерира вероятни бъдещи икономически ползи в съответствие с изискванията на параграф 57, буква г) от МСС 38, когато например интернет страницата е в състояние да генерира приходи, включително преки приходи, като позволява извършване на заявки за покупки. Когато едно предприятие не е в състояние да демонстрира как дадена интернет страница, която е създадена единствено или предимно за промоция и реклама на неговите собствени продукти и услуги, ще генерира вероятни бъдещи икономически ползи, всички разходи по създаването на такава интернет страница се признават като разход в момента на тяхното възникване.

9. Всички вътрешни разходи по създаването и функционирането на собствена интернет страница на предприятието се отчитат в съответствие с МСС 38. Същността на всяка дейност, за която се прави разход (например обучението на персонал и поддържането на интернет страница), и етапът за създаване на интернет страницата или етапът след създаването ѝ трябва да се оценят, за да се определи подходящо счетоводно третиране (допълнителни насоки са представени в допълнението към настоящото разяснение). Например:

а) етапът на планирането е сходен по същността си с фазата на научноизследователската дейност в параграфи 54—56 от МСС 38. Разходите, които са направени през този етап, се признават като разход в момента на тяхното
възникване;

б) етапът на създаването на програми и инфраструктура, етапът на графичния дизайн и етапът на създаването на съдържание, доколкото съдържанието се създава за цели, различни от рекламата и промоцията на собствените продукти на предприятието, са сходни по същността си с фазата на развойната дейност в параграфи 57—64 от МСС

38. Разходите, които са направени през тези етапи, се включат в себестойността на интернет страницата, която е призната като нематериален актив съгласно параграф 8 от настоящото разяснение, когато разходите могат да бъдат директно приписани на и са необходими за създаването, произвеждането или подготовката на интернет страницата, която да функционира по начина, предвиден от ръководството. Например разходите за закупуването или създаването на съдържание (различно от съдържанието за реклама и промоция на собствените продукти и услуги на предприятието) конкретно за интернет страница или разходите за получаване на позволение за използване на съдържанието (например такса за получаване на лиценз за възпроизводство) на интернет страницата се включват в разходите по създаването, когато е спазено това условие. Въпреки това съгласно параграф 71 от МСС 38 разходите за нематериален обект, които са били признати първоначално като разход в предишни финансови отчети, не се признават като част от себестойността на нематериален актив на по-късна дата (например, ако разходите за авторско право са напълно амортизирани и впоследствие съдържанието е достъпно на интернет страница);

в) разходите, направени по време на етапа за създаване на съдържание, доколкото съдържанието е създадено за реклама и промоция на собствените продукти и услуги на предприятието (например дигитални снимки на продукти), се признават като разход, когато се направени в съответствие с изискванията на параграф 69, буква

в) от МСС 38. Например, когато отчитането на разходите за професионални услуги за направата на дигитални
снимки на собствените продукти на предприятието и за подобряване на тяхното качество, разходите се
признават като разход при получаването на професионалните услуги, а не когато дигиталните снимки са
изложени на интернет страницата;

г) работният етап започва, след като приключи създаването на интернет страницата. Направените през този етап
разходи се признават като разход в момента на тяхното възникване, освен ако отговарят на критериите за
признаване в параграф 18 от МСС 38.

10. Интернет страница, която е призната като нематериален актив в съответствие с изискванията на параграф 8 от настоящото разяснение, се оценява след първоначалното признаване, като се прилагат изискванията на параграфи 72—87 от МСС 38. Най-добрата приблизителна оценка за полезния живот на интернет страницата трябва да е за кратък срок.

ДАТА НА КОНСЕНСУС

Май 2001 г.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Настоящото разяснение влиза в сила на 25 март 2002 г. Ефектите от прилагането на настоящото разяснение се отчитат, като се използват изискванията за преминаване във версията на МСС 38, която е издадена през 1998 г. Поради това когато дадена интернет страница не отговаря на изискванията за признаване като нематериален актив, но преди това е била призната като актив, продуктът се отписва към датата на влизане в сила на настоящото разяснение. Когато дадена интернет страница съществува и разходите по нейното създаване отговарят на критериите за признаване като нематериален актив, но преди това не е била призната като актив, нематериалният актив не се признава към датата на влизане в сила на настоящото разяснение. Когато дадена интернет страница съществува и разходите по нейното създаване отговарят на критериите за признаване като нематериален актив, и е била призната преди това като актив и първоначално оценена по себестойност, първоначално признатата сума се счита за правилно определена.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР