Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > ПКР

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

ПКР 13 - Съвместно контролирани предприятия — непарични вноски от контролиращите съдружници

07 Jan 2009 01:21ч, видяна 3290 пъти
реклама

ПРЕПРАТКИ

— МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

— МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

— МСС 18 Приходи

— МСС 31 Дялове в съвместни предприятия

ВЪПРОС

1. Параграф 48 от МСС 31 се отнася за вноските и продажбите между контролиращия съдружник и съвместното предприятие, както следва: „когато даден контролиращ съдружник внесе или продаде активи на съвместно предприятие, признаването на каквато и да е част от печалбата или загубата в резултат на сделката отразява същността на сделката.“ В допълнение параграф 24 от МСС 31 гласи, че „съвместно контролирано предприятие представлява съвместно предприятие, което е свързано със създаването на корпорация, съдружие или друго предприятие, в което всеки от контролиращите съдружници има участие“. Не съществуват конкретни насоки относно признаването на печалби или загуби, които произтичат от вноски от непарични активи в съвместно контролирани предприятия („СКП“).

2. Вноските в съвместно контролирани предприятия представляват прехвърлянията на активи от контролиращите съдружници срещу дял в собствения капитал на предприятието. Тези вноски могат да са под различна форма. Вноските могат да бъдат направени едновременно от контролиращите съдружници при създаването на съвместно контролираното предприятие или впоследствие. Възнаграждението, получено от контролиращия съдружник срещу вложените активи в съвместно контролираното предприятие, може да включва парични средства или друго възнаграждение, което не зависи от бъдещите парични потоци на съвместно контролираното предприятие („допълнително възнаграждение“).

3. Въпросите са следните:

а) кога съответната част от печалбите или загубите в резултат на вноска от непарични активи в съвместно
контролираното предприятие срещу дял в собствения капитал на съвместно контролираното предприятие трябва да се признае от контролиращия съдружник в отчета за доходите;

б) как трябва да се отчита допълнителното възнаграждение от контролиращия съдружник; и

в) как трябва да се представи нереализираната печалба или загуба в консолидираните финансови отчети на
контролиращия съдружник.

4. Настоящото разяснение третира отчитането от контролиращ съдружник на непаричните вноски в съвместно
контролирано предприятие срещу дял в собствения капитал на съвместно контролираното предприятие, които се отчитат по метода на собствения капитал или чрез пропорционална консолидация.

КОНСЕНСУС

5. При прилагането на параграф 48 от МСС 31 за непарични вноски в съвместно контролирано предприятие срещу дял в собствения капитал на съвместно контролираното предприятие, контролиращият съдружник признава като печалба или загуба за периода частта от печалбата или загубата, която може да се отнесе към дяловете на другите контролиращи съдружници, с изключение на случаите, когато:

а) значителните рискове и ползи от собствеността на внесения(те) непаричен(ни) актив(и) не са прехвърлени на
съвместно контролираното предприятие; или

б) печалбата или загубата от непаричните вноски не може да бъде надеждно оценена; или

в) сделката за вноската няма търговска същност, съгласно описанието на този термин в МСС 16.

Ако се прилагат изключенията, описани в буква а), б) или в), печалбата или загубата се счита за нереализирана и поради това не се признава като печалба или загуба, освен ако също се прилага параграф 6.

6. Ако в допълнение към получаването на дял в собствения капитал на съвместно контролираното предприятие, контролиращият съдружник получи парични или непарични активи, съответната част от печалбата или загубата по сделката се признава от контролиращия съдружник като печалба или загуба.

7. Нереализираните печалби или загуби от непаричните активи, внесени в съвместно контролираното предприятие, се отписват срещу основните активи по метода на пропорционалната консолидация или срещу инвестицията по метода на собствения капитал. Такива нереализирани печалби или загуби не се представят като отсрочени печалби или загуби в консолидирания баланс на контролиращия съдружник.

8—13. [Не се прилагат за основното разяснение]

ДАТА НА КОНСЕНСУС

Юни 1998 г.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Настоящото разяснение влиза в сила за годишните финансови периоди, започващи на или след 1 януари 1999 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Промените в счетоводната политика се отчитат в съответствие с МСС 8.

14. Промените в счетоводното отчитане на сделките с непарични вноски, посочени в параграф 5, се прилагат без обратна сила за бъдещите вноски.

15. Предприятието прилага измененията в настоящото разяснение, направени с МСС 16, за годишните периоди,
започващи на или след 1 януари 2005 г. Ако предприятието прилага посочения стандарт за по-ранни периоди, то
прилага и посочените изменения за този по-ранен период

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР