Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > КРМСФО

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

КРМСФО 11 - МСФО 2 Операции с акции в рамките на групата и с обратно изкупени собствени акции

07 Jan 2009 01:43ч, видяна 4607 пъти
реклама

ПРЕПРАТКИ

— МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

— МСС 32 Финансови инструменти: представяне

— МСФО 2 Плащане на базата на акции

ВЪПРОСИ

1. Настоящото разяснение разглежда два въпроса: първият е дали следните операции трябва да се отчитат като уредени чрез издаване на капиталови инструменти или като уредени в парични средства съгласно изискванията на МСФО 2:

а) дадено предприятие предоставя на наетите си лица права върху инструменти на собствения капитал (напр.
опции за акции) като или избира, или от него се изисква да закупи инструменти на собствения капитал (т.е. съкровищни акции) от друго лице, за да удовлетвори задълженията си към наетите лица; и

б) на наетите лица на дадено предприятие се предоставят права върху инструменти на собствения капитал на
предприятието (напр. опции за акции), или от самото предприятие, или от неговите акционери, като акционерите на предприятието осигуряват необходимите инструменти на собствения капитал.

2. Вторият въпрос се отнася до споразумения с плащане на базата на акции, в които участват две или повече
предприятия в рамките на една и съща група. Например, на наети лица на дъщерно предприятие се предоставят права върху инструменти на собствения капитал на предприятието майка като възнаграждение за услуги, предоставени от тях на дъщерното предприятие. В параграф 3 от МСФО 2 се посочва:

За целите на настоящия МСФО, прехвърлянето на инструменти на собствения капитал на предприятието от неговите акционери на лица, които са доставили стоки или са оказали услуги на предприятието, (включително наети лица), са сделки с плащане на базата на акции, освен когато прехвърлянето очевидно е за цели, различни от плащане за стоки или услуги, доставени на предприятието. Това важи също и за прехвърлянето на капиталови инструменти на предприятието майка или капиталови инструменти на друго предприятие в същата група към страни, които са доставили стоки или услуги на предприятието. [Курсивът е добавен]

МСФО 2 не предоставя обаче насоки как да се отчитат подобни операции в индивидуалните или отделните
финансови отчети на всяко от предприятията в групата.

3. Поради това вторият въпрос разглежда следните споразумения с плащане на базата на акции:

а) предприятие майка предоставя права върху свои инструменти на собствения капитал директно на наети лица на свое дъщерно предприятие: предприятието майка (а не дъщерното предприятие) има задължение да осигури на наетите лица на дъщерното предприятие необходимите инструменти на собствения капитал; и

б) дъщерно предприятие предоставя на своите наети лица права върху инструменти на собствения капитал на
своето предприятието майка: дъщерното предприятие има задължение да осигури на наетите лица
необходимите инструменти на собствения капитал.

4. Настоящото разяснение разглежда по какъв начин споразуменията за плащане на базата на акции, изложени в параграф 3, следва да се отчитат във финансовите отчети на дъщерното предприятие, което получава услуги от наетите лица.

5. Може да съществува споразумение между предприятието майка и неговото дъщерно предприятие, изискващо
дъщерното предприятие да заплати на предприятието майка за предоставянето на инструментите на собствения
капитал на наетите лица. Настоящото разяснение не разглежда как да се отчита подобно споразумение за плащане в рамките на групата.

6. Макар настоящото разяснение да обхваща операции с наети лица, то също така важи и за сходни сделки за плащане на базата на акции с доставчици на стоки или услуги, различни от наетите лица.

КОНСЕНСУС

Споразумения за плащане на базата на акции, при които се използуват капиталови инструменти на самото предприятие (параграф 1)

7. Сделки с плащане на базата на акции, при които предприятието получава услуги като възнаграждение за свои
инструменти на собствения капитал се отчитат като уредени чрез издаване на инструменти на собствения капитал. Това е валидно, независимо дали предприятието избира или от него се изисква да закупи тези инструменти на собствения капитал от трето лице, за да удовлетвори задълженията си към наетите лица, съгласно споразумението за плащане на базата на акции. Гореизложеното е също така валидно независимо от това дали:

а) правата на наетите лица върху инструментите на собствения капитал на предприятието са предоставени от
самото предприятие или от негов(и) акционер(и); или

б) споразумението за плащане на базата на акции е уредено от самото предприятие или от негов(и) акционер(и).

Споразумения за плащане на базата на акции, при които се използуват инструменти на собствения капитал на предприятието майка

Предприятие майка предоставя права върху свои инструменти на собствения капитал на наети лица на свое
дъщерно предприятие (параграф 3, буква а)

8. При условие, че споразумението за плащане на базата на акции е отчетено в консолидираните финансови отчети на предприятието майка като уредено чрез издаване на инструменти на собствения капитал, дъщерното предприятие оценява услугите, получени от своите наети лица, в съответствие с изискванията, приложими към сделки с плащане на базата на акции, уредени чрез издаване на инструменти на собствения капитал, със съответното увеличение, признато в собствения капитал като вноска от страна на предприятието майка.

9. Предприятието майка може да предостави права върху свои капиталови инструменти на наетите лица на дъщерните си предприятия, под условие достигане на определен непрекъснат трудов стаж в рамките на групата. В течение на определения период на придобиване, наето лице от едно дъщерно предприятие може да смени работното си място и да се премести в друго дъщерно предприятие, без при това да бъдат засегнати правата на наетото лице върху капиталовите инструменти на предприятието майка съгласно условията на първоначалното споразумение за плащане на базата на акции. Всяко от дъщерните предприятия оценява услугите, получени от въпросното наето лице, чрез рефериране към справедливата стойност на капиталовите инструменти към датата, когато тези права първоначално са предоставени от предприятието майка съгласно определението в допълнение А към МСФО 2 и частта от периода на придобиване, в течение на която наетото лице е работило за всяко от дъщерните предприятия.

10. Такова наето лице, след като премести работното си място в рамките на групата, може да не успее да изпълни дадено условие за придобиване, което не е пазарно условие, съгласно определението в допълнение А към МСФО 2: наетото лице например напуска групата преди да достигне определения трудов стаж. В този случай, всяко от дъщерните предприятия коригира сумата, която преди това е била призната по отношение на получените от наетото лице услуги, в съответствие с принципите на параграф 19 от МСФО 2. Оттук следва, че ако правата върху инструменти на собствения капитал, предоставени от предприятието майка, не бъдат придобити поради неуспеха на дадено наето лице да отговори на дадено условие за придобиване, което не е пазарно условие, във финансовите отчети на нито едно дъщерно предприятие не се признава никаква сума на кумулативна база за услугите, получени от това наето лице. Дъщерно предприятие предоставя на своите наети лица права върху инструменти на собствения капитал на предприятието майка (параграф 3, буква б)

11. Дъщерното предприятие отчита операцията с наетите си лица като уредена в парични средства. Това изискване се прилага независимо от това по какъв начин дъщерното предприятие се сдобива с инструменти на собствения капитал, за да изпълни задълженията си към наетите си лица.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

12. Предприятието прилага настоящото разяснение за годишните периоди, започващи на или след 1 март 2007 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако дадено предприятие прилага разяснението за период, започващ преди 1 март 2007 г., то оповестява този факт.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

13. Предприятието прилага настоящото разяснение с обратна сила в съответствие с МСС 8, като се вземат под внимание преходните разпоредби на МСФО 2.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР