Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > КРМСФО

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

КРМСФО 10 - Междинно финансово отчитане и обезценка

07 Jan 2009 01:54ч, видяна 5520 пъти
реклама

ПРЕПРАТКИ

— МСС 34 Междинно финансово отчитане

— МСС 36 Обезценка на активи

— МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. От предприятието се изисква да оценява положителната репутация за обезценка на всяка отчетна дата; да оценява инвестициите в инструменти на собствения капитал и финансови активи, отчитани по себестойност, за обезценка на всяка дата на баланса; и ако е необходимо, да признава загуба от обезценка на тази дата в съответствие с МСС 36 и МСС 39. На последваща отчетна дата или дата на баланса обаче условията може да са се променили така че загубата от обезценката да бъде намалена или избегната в случай, че оценяването за обезценка се извърши единствено на тази дата. Настоящото разяснение дава насоки за това, дали подобни загуби от обезценка следва изобщо да бъдат обратно възстановявани.

2. Разяснението разглежда взаимодействието между изискванията на МСС 34 и признаването на загубите от обезценка на положителната репутация в МСС 36 и на някои финансови активи в МСС 39, както и ефекта от това
взаимодействие върху последващи междинни и годишни финансови отчети.

ВЪПРОС

3. Параграф 28 от МСС 34 изисква предприятието да прилага в междинния финансов отчет същата счетоводна
политика, каквато прилага и в годишния си финансов отчет. Той посочва също, че „честотата на отчитане на
предприятието (годишно, полугодишно или тримесечно) не се отразява на оценката на годишните му резултати. За да се постигне тази цел, оценките с цел междинно отчитане се правят на базата на периода от началото на годината до момента“.

4. Параграф 124 от МСС 36 посочва, че „загуба от обезценка, призната по отношение на положителната репутация, не се възстановява в последващ период“.

5. Параграф 69 от МСС 39 посочва, че „загуби от обезценка, признати в печалбата или загубата, за инвестиция в
инструмент на собствения капитал, класифициран като на разположение за продажба, не се възстановяват в печалбата или загубата“.

6. Параграф 66 от МСС 39 изисква Ззагубите от обезценка на финансови активи, отчитани по цена на придобиване (като загуба от обезценка на некотиран инструмент на собствения капитал, който не се отчита по справедлива стойност, защото справедливата му стойност не може да се оцени надеждно) да не подлежат на възстановяване.

7. Настоящото разяснение разглежда следния въпрос:

Възстановява ли предприятието признати в междинен период загуби от обезценка на положителна репутация и
инвестиции в инструменти на собствения капитал и финансови активи, отчитани по себестойност, ако такава загуба не би била призната или би била призната в по-малък размер, в случай, че оценяването за обезценка се извърши само на последваща дата на баланса?

КОНСЕНСУС

8. Предприятието не възстановява призната в предходен междинен период загуба от обезценка по отношение на положителната репутация или инвестиция в капиталов инструмент или финансов актив, отчитана по себестойност.

9. Предприятието не прилага настоящия консенсус по аналогия в други области на потенциално противоречие между МСС 34 и останалите стандарти.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

10. Предприятието прилага настоящото разяснението за годишните периоди, започващи на или след 1 ноември 2006 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако дадено предприятие прилага разяснението за период, започващ преди 1 ноември 2006, то оповестява този факт. Предприятието прилага настоящото разяснение по отношение на репутацията за бъдещи периоди от датата, когато за първи път е приложило МСС 36. По отношение на инвестициите в инструменти на собствения капитал или на финансови активи, отчитани по себестойност, предприятието прилага разяснението за бъдещи периоди от датата, когато за първи път прилага критериите за оценяване съгласно МСС 39.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР