Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > КРМСФО

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

КРМСФО 8 - Обхват на МСФО 2

07 Jan 2009 13:32ч, видяна 4804 пъти
реклама
ПРЕПРАТКИ

— МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

— МСФО 2 Плащане на базата на акции

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. МСФО 2 се прилага за сделки с плащане на базата на акции, в които предприятието получава или придобива стоки или услуги. „Стоки“ включва материални запаси, потребителски стоки, имоти, машини и съоръжения, нематериални активи и други нефинансови активи (МСФО 2, параграф 5). Следователно, с изключение на специфични сделки, изключени от неговия обхват, МСФО 2 се прилага за всички сделки, при които предприятието получава нефинансови
активи или услуги като възнаграждение за емитирането на инструменти на собствения капитал на предприятието. МСФО 2 също се прилага за сделки, при които предприятието понася пасиви, по отношение на получените стоки и услуги, които се базират на цената (или стойността) на акциите на предприятието или други инструменти на собствения капитал на предприятието.

2. В някои случаи обаче може да е трудно да се покаже, че стоките или услугите са (или ще бъдат) получени. Например предприятието може да дари акции на благотворителна организация срещу нулево възнаграждение. Обикновено не е възможно да се разграничат специфичните стоки или услуги, получени в замяна при такава сделка. Подобна ситуация може да възникне при сделки с други страни.

3. МСФО 2 изисква сделки, при които плащанията на базата на акции се правят към наети лица, да бъдат оценявани чрез позоваване на справедливата стойност на плащанията на базата на акции на датата на предоставянето (МСФО 2, параграф 11). Следователно предприятието не е задължено да оценява пряко справедливата стойност на получените услуги от наети лица.

4. За сделки, при които плащанията на базата на акции се правят към страни, различни от наети лица, МСФО 2 определя опровержима презумпция, че справедливата стойност на получените стоки или услуги може надеждно да се оцени. В тези ситуации МСФО 2 изисква сделката да бъде оценена по справедливата стойност на стоките или услугите на датата, на която предприятието придобива стоките или контрагентът предоставя услугата (МСФО 2, параграф 13). Следователно, налице е една основна презумпция, че предприятието е в състояние да разграничи стоките или услугите, получени от страни, различни от наети лица. Това повдига въпроса, дали МСФО се прилага в отсъствието на разграничими стоки или услуги. А това на свой ред повдига следващия въпрос: ако предприятието е направило плащане на базата на акции и полученото разграничимо възнаграждение (ако има такова) изглежда по-малко от справедливата стойност на плащането на базата на акции, тази ситуация показва ли, че са получени стоки или услуги, въпреки че те не са конкретно определени, и следователно, че се прилага МСФО 2?

5. Трябва да се отбележи, че фразата „справедливата стойност на плащането на базата на акции“ се отнася до справедливата стойност на въпросното определено плащане на базата на акции. Например, предприятието би могло да е задължено от законодателството да емитира някаква част от своите акции към гражданите на определена страна, които могат да се прехвърлят само на други граждани на тази страна. Такова ограничаване на прехвърлянето може да повлияе върху справедливата стойност на въпросните акции, и следователно, тези акции могат да имат справедлива стойност, която е по-ниска от справедливата стойност на иначе идентични акции, които не носят такива ограничения. В тази ситуация, ако въпросът в параграф 4 трябваше да бъде поставен в контекста на ограничените акции, фразата „справедливата стойност на плащането на базата на акции“ би се отнасяла до справедливата стойност на ограничените акции, а не до справедливата стойност на други, неограничени акции.

ОБХВАТ

6. МСФО 2 се прилага към сделки, при които предприятието или акционерите на предприятието са предоставили инструменти на собствения капитал (2) или са поели задължение да прехвърлят пари или други активи за стойности, които са базирани на цената (или стойността) на акциите на предприятието или други инструменти на собствения капитал на предприятието. Настоящото разяснение се прилага към такива сделки, когато полученото разграничимо възнаграждение (или което трябва да бъде получено) от предприятието, включително пари и справедливата стойност
на разграничимо непарично възнаграждение (ако има такова) изглежда по-малко от справедливата стойност на предоставените инструменти на собствения капитал или поетия пасив. Настоящото разяснение обаче не се прилага към сделки, изключени от обхвата на МСФО 2 в съответствие с параграфи 3—6 от посочения МСФО.

ВЪПРОС


7. Въпросът, разглеждан в настоящото разяснение, е дали МСФО 2 се прилага за сделки, в които предприятието не може конкретно да определи някои или всички получени стоки или услуги.

КОНСЕНСУС


8. МСФО 2 се прилага към определени сделки, при които стоките или услугите са получени, като например сделки, при които предприятието получава стоки или услуги като възнаграждение за инструменти на собствения капитал на предприятието. Това включва сделки, при които предприятието не може конкретно да определи някои или всички получени стоки или услуги.

9. В отсъствието на конкретно разграничими стоки или услуги, други обстоятелства могат да посочат, че стоките или услугите са (или ще бъдат) получени, в който случай се прилага МСФО 2. В частност, ако полученото разграничимо възнаграждение (ако има такова) изглежда по-малко от справедливата стойност на предоставените инструменти на собствения капитал или понесен пасив, това обстоятелство обичайно посочва, че друго възнаграждение (тоест, неразграничими стоки или услуги) е (или ще бъде) получено.

10. Предприятието оценява получените разграничими стоки или услуги в съответствие с МСФО 2.

11. Предприятието оценява получените (или които трябва да бъдат получени) неразграничими стоки или услуги като разликата между справедливата стойност на плащането на базата на акции и справедливата стойност на получените (или които трябва да бъдат получени) разграничими стоки или услуги.

12. Предприятието оценява получените неразграничими стоки или услуги на датата на предоставянето. При сделките, уреждани с парични средства обаче, пасивът се преизчислява на всяка дата на отчитане, докато бъде уреден.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

13. Предприятието прилага настоящото разяснение за годишните периоди, започващи на или след 1 май 2006 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако предприятието прилага разяснението за период, започващ преди 1 март 2006 г., то трябва да оповести този факт.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

14. Предприятието прилага настоящото разяснение с обратна сила в съответствие с изискванията на МСС 8, съгласно преходните разпоредби на МСФО 2.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР