Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Осигуряване

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Здравното осигуряване през 2009 г.

от Вержиния Заркова, експерт в НОИ, 16 Feb 2009 19:22ч, видяна 19484 пъти
реклама
Основната промяна е увеличеният размер на вноската
През тази година разпределението на здравноосигурителната вноска между осигурителите и осигурените се запазва в съотношението от 2008 г. - 60:40. Нормативното основание за това е чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, който е изменен с § 93, т. 2, б. „а” от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

Както е известно, здравноосигурителната вноска беше повишена с 2% и стана 8%. В тази връзка разпределението на здравноосигурителната вноска в посоченото по-горе съотношение става 4.8 на сто за сметка на осигурителя и 3.2 на сто за сметка на  осигурения. За сравнение през 2008 г. това разпределение беше 3.6 на сто и 2.4 на сто, т.е. здравноосигуриелната вноска за сметка на осигурителите се увеличава с 1.2 на сто, а тази за сметка на осигурените лица с 0.8 на сто.

Разпределението на здравоосигурителната вноска се прилага за лицата, получаващи доходи от трудови правоотношения,  работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества, лицата упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, служителите с духовно звание на българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията. Разпределението на здравноосигурителната вноска се прилага  и за лицата работещи по граждански договори.

За получаващите доходи по служебни правоотношения или правоотношения, възникнали на основание специални закони здравноосигуриелната вноска от 8 на сто е изцяло за сметка на осигурителите.

За лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, здравноосигурителната вноска се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. През 2009 г. определеният в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 260 лв. и респективно половината от него е 130 лв. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице (включително и за държавните служители и осигурените на основание специални закони), когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой. Размерът на здравноосигурителната вноска в тези случаи е 8 на сто или 10.40 лв.

Едноличните търговци, физическите лица, образували еднолични търговски дружества, съдружниците в търговски дружества и лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност се осигуряват върху избран месечен доход, който през 2009 г. не може да бъде по-малък от 260 лв. и по-голям от 2000 лв. Когато самоосигуряващите се лица са избрали да внасят авансовите си здравноосигурителни вноски върху определения минимален месечен размер на осигурителния доход ежемесечно дължимата от тях сума е 20.80 лв.

Минималният месечен осигурителен доход за земеделските производители през 2009 г. е в размер 130 лв., а за тези от тях, които като физически лица извършват единствено  земеделска дейност 65 лв. Дължимите суми за здравно осигуряване изчислени от тези осигурителни доходи са съответно 10.40 лв. и 5.20 лв.

За лицата, получаващи обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и за отглеждане на дете, вноските са изцяло за сметка на осигурителите.  Здравноосигурителните вноски в тези случаи се дължат върху минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.  Освен, че вноските са за сметка на работодателя те са и са равни на дължимата от него част от вноската – 4.8 на сто. Дължимата сума в тези случаи е 12.48 лв. В такъв размер дължат здравноосигуриелните си вноски и самоосигуряващите се лица за периодите през които са нерабооспособни. За осигурените, за които здравноосигурителните вноски са изцяло за сметка на републиканския бюджет и разпределение между тях и осигурителите не  е предвидено, здравноосигурителната вноска по време на неработоспособтостта е в размер 8 на сто или по 20.40 лв. месечно.

Увеличеният размер на здравноосигурителната вноска се отнася и за пенсионерите  и за лицата получаващи обезщетения за безработица. Здравноосигурителната вноска от 8 на сто за пенсионерите се изчислява от размера на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях,  а за получаващите обезщетение за безработица от размера на изплатеното обезщетение.

Лицата, осигурени за сметка на републикнаския бюджет са изброени в ал. 2 и 3 на чл. 40 от Закона за здравното осигуряване. Размерът на вноските за здравно осигуряване за  тях през 2009 г. е 8 на сто, върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица  т. е. дължимата за тях сума е 10.40 лв.

Осигуряването за сметка на републиканския бюджет се извършва само ако няма друго основание, на което да се дължат здравноосигурителни вноски.

Лицата, които не подлежат на осигуряване на друго основание по Закона за здравното осигуряване, се осигуряват за своя сметка върху осигурителен доход, не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО (чл.40, ал.5 от ЗЗО). През 2009 г. тези лица дължат по 10.40 лв. месечно за здравното си осигуряване.

Максималният осигурителен доход през 2009 г. се запазва на равнището си от 2008 г. и е 2000 лв. за всички здравноосигурени лица. Поради увеличението на размера на здравноосигуриелната вноска маскималната дължима сума за здравно осигуряване  през 2009 г. е 160 лв. За сравнение през 2008 г. тази сума беше 120 лв.
Здравноосигурителните вноски се внасят по набирателните сметки в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите.


Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР