Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Осигуряване

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Стажът на управителите ще се зачита въз основа на данните в персоналния регистър

от Румяна Станчева, експерт в НОИ, 10 Mar 2009 14:05ч, видяна 12773 пъти
реклама
Променена е наредбата за осигуряването на работещите в чужбина
В бр.12 на Държавен вестник от 2009 г. е публикувано Постановление № 24 на Министерски съвет от 6 февруари 2009 г. С него се изменя и допълва Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Тази наредба регламентира реда за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на лицата, работещи без трудови правоотношения, на българските граждани изпратени на работа в чужбина. Наредбата също така определя лицата, които доказват участието си в осигуряването с осигурителни книжки, както и реда за издаване и заверяване на осигурителните книжки.

Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Сроковете за внасяне на осигурителните вноски са определени в чл. 3 от наредбата. С направеното допълнение в чл. 3, ал. 1 и 2 от наредбата, се уточнява, че авансовите осигурителни вноски (определени по реда на чл. 6, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване(КСО) се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители имат възможност да внесат дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят, ако извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за фонд „Пенсии”. Авансовите осигурителни вноски се внасят върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход, за самоосигуряващите се лица определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Новата алинея 1 на чл. 4 от наредбата пояснява как се определя минималния месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се, които не са упражнявали трудова дейност през целия месец. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се изчислява пропорционално на работните дни от месеца за периода, през който е упражнявана дейността.

Самоосигуряващите се определят окончателен размер на осигурителния си доход въз основа на декларираните данни в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Окончателният размер на осигурителния доход се определя по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО и чл. 2, ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Във връзка с направеното от 1 януари 2009 г. допълнение в чл. 6, ал. 8 от КСО е направено и допълнение в разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от наредбата. Когато в данъчната декларация за предходната година се декларират и доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години, към данъчната декларация лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната минала година и довнася окончателната осигурителна вноска за тези доходи в срока за подаване на данъчната декларация за предходната година.

В чл. 7 от наредбата са определени лицата, които доказват участието си в осигуряването с осигурителни книжки. В осигурителните книжки се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи. С направената промяна в тази разпоредба е стеснен кръгът на лицата, на които осигурителния стаж и доход ще се заверява в осигурителни книжки за времето след 1 януари 2009 г. Това са:

1. всички, които подлежат на осигуряване по реда на по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, а именно:

- регистрираните като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;

- упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;

- регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители;

- съпругите/съпрузите на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба, които се осигуряват по свое желание по време на задграничния мандат.

2. работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица;

Осигурителните книжки се издават по искане на лицето, подлежащо на осигуряване. За работниците и служителите, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица осигурителните книжки се получават от осигурителите, а за съпругите/съпрузите на командированите в дипломатически служби - от съответното ведомство, чрез което се извършва осигуряването.

Във връзка с промяната на чл. 7 от наредбата за времето след 1 януари 2009 г. осигурителния стаж и осигурителния доход няма да се заверяват в осигурителни книжки на:

- членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност без трудови правоотношения и получаващи възнаграждение от кооперацията;

- изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, по договори за управление на еднолични търговци и на неперсонифицираните дружества, както и на синдиците и ликвидаторите;

- лицата, които полагат труд без трудово правоотношение;

- членовете на управителни или контролни органи на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и на партии.

За времето след 1 януари 2009 г. осигурителния стаж и осигурителния доход на тези лица се установяват с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. Това са данните за осигуряването, които се подават с декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице”.

С направеното допълнение в разпоредбата на чл. 18 от наредбата е регламентиран срока за внасяне на осигурителните вноски от изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, които по свое желание и за своя сметка се осигуряват за фонд „Пенсии”. За тези лица осигурителните вноски се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, или авансово за определени от тях периоди от време.

Постановлението е в сила от 1 януари 2009 г.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР