Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Новини > България

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Съвместната инициатива на Института на вътрешните одитори в България, „Делойт България” и Odit.info:

от odit.info, 17 Mar 2009, видяна 2831 пъти
реклама
За да има работещи одитни комитети е нужна радикална реформа в публичния сектор

Без радикална реформа в начина, по който е организирана публичната администрация, е невъзможно да се приложат принципите на доброто финансово управление у нас.

Това е един от изводите, направен по време на дискусията с ръководители на звената за вътрешен одит в министерствата и централните ведомства, проведена в рамките на съвместната инициатива на Института на вътрешните одитори в България, „Делойт България” и порталът www.оdit.info за подобряване дейността на одитните комитети в България.

Според участниците в срещата е необходимо ясно да се разграничи политическото от оперативното управление в бюджетните организации, така както е в останалите страни - членки на ЕС и в институциите на Европейската комисия.

Това означава, че министърът и неговият екип ще са отговорни за определяне на стратегическите цели и общата рамка на управление на организацията, а главният секретар за създаването на подходящи системи за вътрешен контрол, които да осигурят постигането на тези цели, т.е. министрите не бива да са ангажирани с оперативното управление на министерствата като изпълнението на бюджета, възлагане и провеждане на обществени поръчки и назначаване и освобождаване на служителите.

Налице е неразбиране на необходимостта от одитни комитети, както и неяснота за ролята, която те имат, като гарант за независимостта на вътрешния одит и компетентността на вътрешните одитори. Доказателство за това е фактът, че три години, след като със Закона за вътрешния одит в публичния сектор бе регламенторано създаването на тези комитети на практика са основани само два. Единият в ДФ “Земеделие”, а другият в ИА “Одит на средставата  от ЕС”.

Това оказва негативно влияние и върху ефективното функциониране и интегрирането на вътрешния одит в организацията, свързано е с генериране на рискове за накърняване на обективността  и независимостта му.
Според участниците в срещата моделът на действащ одитен комитет трябва да бъде популяризиран в България и този комитет да се представя не само като орган, подкрепящ вътрешния одит, но и като орган, способстващ за укрепване на системите за вътрешен контрол, управлението на риска, финансовото отчитане, както и ефективното взаимодействие с външните одитори.

Като най - съществен риск за функционирането на одитните комитети участниците в срещата считат назначаването за членове на тези комитети на неподходящи и некомпетентни лица, които вместо да подкрепят вътрешния одит могат да доведат до неговото блокиране и обезличаване. Това без съмнение би опорочило самата идея за одитните комитети.

В дискусията взеха участие Мариан Маринов, мениджър управление на риска и вътрешен одит в „Делойт”, Добринка Михайлова, дирекция Вътрешен контрол в Министерство на финансите и Цветан Цветков, ръководител Звеното за вътрешен одит на Сметната палата.

Инициативата за подобряване дейността на одитните комитети в България
Институтът на вътрешните одитори в България, „Делойт България” и порталът Odit.info поставят началото на инициатива за подобряване на процеса по изграждане и функциониране на одитните комитети в страната.


Сред основните цели на инициативата е възможно най-широк кръг заинтересовани страни да бъдат информирани за същността на одитните комитети и за това как те на практика могат да допринесат за постигане на фирмените цели.


В рамките на инициативата ще бъде проучено състоянието на процеса за по създаване на одитни комитети в България. Това ще бъде направено, като се проведе анкета, базирана на глобална инициатива на „Делойт”.
Анкетата можете да намерите тук.

Благодарим на всички, които ще отделят от времето си за да подпомогнат начинанието.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР