Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Справочник

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Параграфи за плащане на осигурителни вноски

10 Jan 2006 18:52ч, видяна 8233 пъти
реклама
Здравно осигуряване

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

2006 год.

Наименование
Параграф
Процент
ПРИХОДИ
   
Вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията
100101
3.9
Вноски от осигурени лица или от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск
100109
6
§Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения
100102
6
§Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения, за времето, през което са в неплатен отпуск
§Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони
100103
6
§Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони, за времето, през което са в неплатен отпуск
Вноски от осигурители за работници и служители и от самоосигуряващи се лица, върху паричното обезщетение за временна неработоспособност и за отглеждане на дете
100104

3.9

Вноски от осигурители върху паричното обезщетение за временна неработоспособност, за работещи по служебни правоотношения и по правоотношения, възникнали на основание специални закони
100105
6
Лични вноски от работници и служители, работещи по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията, лицата упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията

100200

2.1

Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване /облагане/ на доходите за 2005 г. /вноските се превеждат по ЕГН/

100401

6
Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО

100402

6
Вноски от възложители след намаляване със нормативно признатите разходи за лица, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, членове на ЦИК по Закона за избор на народни представители
100407
3.9
Вноски за членове на СИК и РИК по Закона за избор на народни представители за сметка на Републиканския бюджет
100408
6
Лични вноски след намаляване със нормативно признати разходи от лицата, работещи без трудови правоотношения; работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, членове на ЦИК по Закона за избор на народни представители
100406
2.1
Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО

100405

6
Вноски за лица без доходи, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО
100701
6
Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 1 януари 2003 г.

100403

6
Вноски за лица и членове на семейства с право на соицално подпомагане; за непълнолетни без родители, които не подлежат на осигуряване на друго основание и други лица, за които вноските са за сметка на общинските бюджети (чл. 40, ал. 1, т. 9 и 10 от ЗЗО в редакцията му до 31 декември 2002 г.) за периоди преди 1 януари 2003 г.

100603

6
Вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)

100106

3.9
Лични вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)
100201
2.1
Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26 – годишна възраст, както и за останалите лица по чл.40, ал.1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г. за периоди преди 1 януари 2003г.

100703

6
Вноски за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО За периоди преди 1 януари 2003 г.

100704

0.3

Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК
280205
 
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК

280206

 
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления
280215
 
Вноски и лихви за здравно осигуряване по разсрочени плащания
280222
 
Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12/дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне
280218
 
Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица
100800
 

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР