Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 35 - Приложение 1

16 Feb 2006 21:16ч, видяна 2655 пъти
реклама
Примерни оповестявания

Примерни оповестявания

Предприятие “Х” има три сектора А, Б и С. Сектор С (звено конфекция) е считан за несъвместим с дългосрочното направление на дейността на предприятието и съответно ръководството е решило да се освободи от него. На 15 ноември 2001 г. Съветът на директорите на предприятие “Х” гласува одобрението (в устава на предприятието е дадена възможност управителният орган да одобрява такъв вид преструктурирания в дейността на предприятието) на освобождаването от сектор С и го съобщава публично. На същата дата балансовата стойност на нетните активи на сектор С е 90 единици (ед.) (активи 105 ед. минус пасиви 15 ед.), като нетната възстановителна стойност на активите е определена на 85 ед. и съответно предприятието признава загуба преди данъчно облагане в размер 20 ед. от обезценка. На 31 декември 2001 г. балансовата стойност на нетните активи на сектор С е 70 ед. (активи 85 ед. минус пасиви 15 ед.) и не са налице по-нататъшни загуби от обезценка на активи между 15 ноември и 31 декември, към която дата се съставя годишният финансов отчет на предприятието.

На 30 септември 2002 г., когато балансовата стойност на нетните активи на сектор С продължава да бъде 70 ед., предприятието подписва юридически обвързващ договор да продаде сектор С. Продажбата се очаква да бъде завършена до 31 януари 2003 г. Възстановителната стойност на нетните активи съгласно договора е 60 ед. и базирайки се на тази сума, предприятието отчита допълнителна загуба от обезценка в размер 10 ед. В допълнение договорът за продажба задължава предприятието да съкрати определен брой персонал, зает в сектор С, понасяйки очакваните 30 ед. разходи по съкращението, които трябва да бъдат платени до 30 юни 2003 г.

Сектор С продължава да действа през 2002 г., като на 31 декември 2002 г. балансовата стойност на нетните активи на сектор С е вече 30 ед. (активи 75 ед. минус пасиви 45 ед.). Размерът на корпоративния данък е 30 на сто.

В приложението към годишния финансов отчет за 2001 г.

На 15 ноември 2001 г. Съветът на директорите оповестява план да се освободи от сектор С (звено конфекция). Освобождаването е съвместимо с дългосрочната стратегия на предприятието да съсредоточи дейността си в областта на производството и дистрибуцията на храни и напитки и да се лиши от несвързаните дейности. Предприятието активно търси купувач за сектор С и се надява да извърши продажбата до края на 2002 г. Към 31 декември 2001 г. балансовата стойност на активите е 85 ед. и на пасивите 15 ед. През 2001 г. сектор С понася производствена загуба преди данъчно облагане от 2 ед. със свързана последваща данъчна изгода за предприятието в размер 1 ед. През 2001 г. изходящите парични потоци от сектор С от производствени дейности са 4 ед., от инвестиционни дейности-7 ед., и от финансови дейности-3 ед.

Годишен финансов отчет за 2002 г.

А. Счетоводен баланс към 31 декември 2002 г.

Балансовата стойност на активите на преустановяваната дейност е 75 ед.

Балансовата стойност на пасивите на преустановяваната дейност е 45 ед.

Б. Отчет за приходите и разходите за 2002 г.

Показатели

Продължаващи дейност (сектор А и Б)

Преустановявани дейности (сектор С)

Предприятието като цяло
2002 г.
2001 г.
2002 г.
2001 г.
2002 г.
2001 г.
Приходи
100
90
40
50
140
140
Производствени разходи
(60)
(65)
(30)
(27)
(90)
(92)
Загуби от обезценка    
(10)
(20)
(10)
(20)
Провизии    
(30)
 
(30)
 
Печалба преди данъци от производствени дейности
40
25
(30)
3
10
28
Разходи за лихви
(20)
(10)
(5)
(5)
(25)
(15)
Печалба/загуба преди данъчно облагане
20
15
(35)
(2)
(15)
13
Разходи за данъци от печалбата
(6)
(7)
10
1
4
6
Печалба/загуба след данъчно облагане от обичайни дейности
14
8
(25)
(1)
(11)
7

Отчетът за приходите и разходите може да бъде представен и по следния начин:

Продължаващи дейности (сектори А и Б):
2002 г.
2001 г.
Приходи
100
90
Производствени разходи
(60)
(65)
Печалба преди данъци от производствени дейности
40
25
Разходи за лихви
(20)
(10)
Печалба преди данъчно облагане
20
15
Разходи за данъци от печалбата
(6)
(7)
Печалба след данъчно облагане
14
8
Преустановявани дейности (сектор С):
2002 г.
2001 г.
Приходи
40
50
Производствени разходи
(30)
(27)
Загуби от обезценка
(10)
(20)
Провизии за съкращаване на персонал
(30)
 
Печалба/загуба преди данъци от производствени дейности
(30)
3
Разходи за лихви
(5)
(5)
Печалба/загуба преди данъчно облагане
(35)
(2)
Разходи за данъци от печалбата
10
1
Печалба/загуба след данъчно облагане
(25)
(1)
Общо за предприятието
2002 г.
2001 г.
Печалба/загуба от обичайни дейности
(11)
7

Като алтернатива на предшестващите представяния на отчета за приходите и разходите се разрешава оповестяване в приложението към годишния финансов отчет.

В. Отчет за паричния поток за 2002 г.

Паричните потоци, отнасящи се до продължаващите и преустановяваните дейности, биха могли да бъдат отделени в самия отчет за паричния поток за 2002 г. Алтернативно се разрешава оповестяване в приложението към годишния финансов отчет. Вариантите за представяне в отчета за паричния поток могат да бъдат подобни на формите, показани за отчета за приходите и разходите, т.е. в отделни колони или последователно с междинни сборове.

Г. Приложение към годишния финансов отчет за 2002 г.

На 15 ноември 2001 г. Съветът на директорите оповестява план за освобождаване от сектор С (звено конфекция). На 30 септември 2002 г. предприятието подписва договор да продаде сектор С на предприятие “У” за 60 ед. Предприятието решава да се освободи от сектор С, защото неговите дейности са в областите встрани от главната отраслова област (производството и дистрибуцията на храни и напитки), формираща дългосрочното му направление. Коефициентът на възвръщаемост на сектор С не е равен с тези на другите два сектора през периода. Активите на сектор С са преоценени (намалени) с 10 ед. (преди данъчната изгода от 3 ед.) до тяхната възстановителна стойност. Предприятието признава провизия за съкращаване на персонал от 30 ед. (преди изгодата от облагане от 9 ед.) да бъде платена до 30 юни на заетите лица, които ще бъдат съкратени като резултат от продажбата. Процесът на продаване на сектор С е завършен до 31 януари 2003 г. Предприятието признава активите на свързаните с това отсрочени данъци от 4 ед., тъй като управи-телният му орган вярва, че е вероятно продължаващите дейности на сектори А и Б да формират достатъчно облагаема печалба, за да позволи да бъде използвана изгодата от актива по отсрочени данъци.

Годишен финансов отчет за 2003 г.

Годишният финансов отчет за 2003 г. или приложението към него се съставя по начин, подобен на посочения за 2002 г., като се имат предвид изискванията на т. 6 от този стандарт.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР