Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 18 - Приложение 1

23 Feb 2006 15:33ч, видяна 4115 пъти
реклама
Приложението има за цел да илюстрира прилагането на стандарта. Посочените примери не разглеждат изчерпателно всички възможни ситуации, които могат да окажат влияние върху признаването на прихода.

Приложението има за цел да илюстрира прилагането на стандарта. Посочените примери не разглеждат изчерпателно всички възможни ситуации, които могат да окажат влияние върху признаването на прихода.

А.Продажба на продукция и стоки

1. Фактуриране и задържане на продукцията и стоките при продавача.

Приходът се признава, когато купувачът поеме собствеността, при условие че:

а) продукцията и стоките са в наличност при продавача и са готови за експедиране;

б) купувачът е потвърдил забавянето на доставката;

в) прилагат се обичайните условия на плащане.

2. Продукцията и стоките са експедирани при следните условия:

а) монтаж и инспекция:

Приходът се признава, след като монтажът и инспекцията са завършени и доставката е приета от купувача. Когато монтажът е обикновен по характер или инспекцията се извършва само с цел определяне на окончателните договорни цени, приходът се признава веднага при приемане на доставката.

б) одобрение от купувача, когато той е договорил ограничено право на връщане на продукцията (стоката).

Приходът се признава, когато доставката е приета формално от купувача или срокът за отказ е изтекъл.

в) продажби на консигнация, при които купувачът (консигнантът) се задължава да продава стоките от името на доставчика (консигнатора).

Приходът за консигнатора се признава, след като продукцията и стоките бъдат продадени от консигнанта на други лица.

г) разносна търговия.

Приходът се признава, когато доставката е извършена и паричните средства са получени от продавача или агента му.

3. Предплатени продажби на продукция и стоки:

а) продукцията и стоките са налице при продавача, но се доставят на купувача, след като се получи последното плащане в поредица от вноски.

Приходът се признава, след като продукцията и стоките са доставени на клиента.

б) продукцията и стоките се произвеждат или доставят при купувача едва след като се получи цялото плащане или част от плащането от клиента.

Приходът се признава, след като продукцията и стоките са доставени на клиента.

4. Продажба при споразумение за обратно изкупуване.

Сделката за обратно изкупуване се счита за финансиране и не създава приход, когато продавачът е запазил рисковете и възнагражденията от собствеността, независимо от това, че юридическото право на собственост е прехвърлено на купувача.

-Продажби на посредници (дистрибутори, дилъри или други лица) за препродажба.

Приходът се признава при следните условия:

а)когато се прехвърлят рисковете и възнагражденията от собствеността-веднага с прехвърлянето;

б)когато купувачът действа като агент по същество-при условията на продажба на консигнация.

-Абонаментни продажби.

Полученият приход за продукция и стоки, които имат сходни стойности през всички периоди, се признава за текущ приход на равни части за периода, през който продукцията или стоките са изпратени. Когато стойността на продукцията и стоките се променя през различните периоди, приходът се признава въз основа на справедливата им стойност.

-Продажби на изплащане, при които плащането се извършва на вноски.

Приходът се признава на датата на продажбата без лихвите. Продажната цена е сегашната стойност на плащането, определена, като дължимите вноски се сконтират с условен лихвен процент.

-Продажби на недвижими имоти.

Приходът се признава, след като правото на собственост бъде прехвърлено на купувача. Когато участието на клиента в собствеността при определени обстоятелства му бъде прехвърлено, преди да му бъде прехвърлено правото на собственост, и доставчикът няма да извършва никакви други значими действия, приходът се признава веднага. Ако следва да се извършат други значими действия, приходът се признава след извършването им.

Б. Извършване на услуги

1. Такси за монтаж.

Признават се за приход в зависимост от етапа на завършеност на монтажа. Когато монтажът е свързан с продажбата на продукция или стоки, приходът се признава след монтажа им.

2. Такси за обслужване, включени в цената на продукта.

Включените в продажната цена суми за последващо обслужване след продажбата на продукцията или стоката се разсрочват като приход за бъдещ период и се признават за текущ приход през периода, през който се извършва обслужването.

3. Комисиони за реклама.

Признават се за приход, когато съответните реклами или рекламни клипове се появят пред обществеността. Комисионите за производство се признават в зависимост от етапа на завършеност на проекта.

4. Комисиони на застрахователни агенции.

Получените или подлежащите на получаване комисиони, които не изискват извършване на допълнителни услуги от агента, се признават за приход на датата на влизане в сила или подновяване на съответните полици.

5. Такси за финансови услуги:

Признаването на приходите от такси за финансови услуги зависи от целта, за която се отнасят таксите, и базата за осчетоводяването на съответния финансов инструмент. При признаването на прихода е необходимо да се направи разлика между таксите, които са неделима част от ефективния доход по даден финансов инструмент, таксите, които се получават при извършването на услугите, и таксите, които се получават при изпълнение на дадено съществено действие.

а) такси, които са неделима част от ефективния доход по даден финансов инструмент.

Разглеждат се като корекция на ефективния доход. Когато финансовият инструмент се оценява по справедлива стойност след първоначалното му признаване, таксите се признават за приход при първоначалното признаване на иструмента.

-първоначални такси, получени от предприятието и свързани със създаването или придобиването на финансов инструмент, който предприятието държи като инвестиция;

Тези такси са неделима част от създаването на текущ ангажимент с финансов инструмент и заедно със съответните преки разходи се разсрочват и признават за корекция на ефективния доход от инвестицията.

-такси за ангажименти за създаване или закупуване на кредит.

Получените такси за ангажимент се разглеждат като възнаграждение за текущ ангажимент за придобиване на финансов инструмент и заедно със съответните преки разходи се разсрочват и признават за корекция на ефективния доход от кредита.

б) такси, получавани при осигуряване на следните услуги:

-такси, начислявани за обслужването на кредит;

Признават се за приход при осигуряване на обслужването. Ако предприятието продаде кредит, но запази обслужването по този кредит срещу такса, която е по-ниска от нормалната такса за подобни услуги, част от продажната цена на кредита, равна на таксите, се забавя и се признава за приход при осигуряване на обслужването.

-такси за ангажименти за предоставяне или закупуване на кредит.

Когато съществува вероятност кредитното споразумение да не бъде сключено, таксата за ангажимент се признава за приход пропорционално на времето от срока на ангажимента.

в) такси за извършване на значимо действие:

Признават се за приход, когато значимото действие бъде извършено.

-комисиона за разпределянето на акции на клиент;

Признава се за приход, когато акциите бъдат разпределени.

-такси за уреждане на кредит между кредитополучател и инвеститор;

Признават се за приход, когато кредитът бъде уреден.

-такси за синдикиране на кредит;

Таксата за синдикиране, получена от предприятието, което урежда кредит и което не запазва никаква част от кредитния пакет за себе си или запазва част при същия ефективен доход за риск, съпоставим с този на другите участници, е възнаграждение за услугата по синдикирането. Такава такса се признава за приход, когато синдикирането бъде завършено.

Когато синдикаторът запазва част от кредитния пакет при ефективен доход за съпоставим риск, по-нисък от дохода, получаван от другите участници в синдиката, съответна част от таксата се забавя и се отразява като корекция на ефективния доход от инвестицията.

Когато синдикаторът запази част от кредитния пакет при ефективен доход за съпоставим риск, който е по-висок от дохода, получаван от другите участници в синдиката, част от ефективния доход се признава за част от таксата за синдикиране, когато синдикирането бъде извършено.

6. Такси за допускане до събитие.

Приходът се признава при осъществяване на събитието. Когато се продава абонамент за няколко събития, таксата се признава за приход за бъдещ период и се разпределя за всяко събитие. Разсроченият приход се признава като текущ приход за периода, през който е осъществено събитието.

7. Такси за обучение.

Приходът се признава през периода на обучението.

8. Такси за въвеждане, вход и членство.

Такси, които осигуряват само членство, а всички други услуги се заплащат отделно или има отделен годишен обонамент, се признават за приход, когато не съществува никаква съществена несигурност около събирането им.

Такси, които дават право на членуващия да получава услуги, публикации или други ползи през периода на членството или да закупува стоки или услуги по цени, по-ниски от тези за нечленуващите, се признават за приход при осигуряване на ползите.

9. Такси за франчайз.

Възнаграждението за франчайз се признава за приход, така че да отразява целта, за която таксите се начисляват. Възможните случаи за признаване на прихода са следните:

а) доставка на оборудване и други материални активи;

Признават се за приход, след като стоките бъдат доставени на клиента или правото на собственост бъде прехвърлено.

б) осигуряване на начално или допълнително обслужване;

Признават се за приход при извършване на обслужването.

Когато отделна такса не покрива разходите за непрекъснатото обслужване, част от таксата, достатъчна за покриване на разходите и разумната печалба от обслужването, се отлага и се признава за приход при извършване на обслужването.

Когато франчайз споразумението предвижда франчайзодателят да доставя оборудване, запаси или други материални активи по цена, която не осигурява разумна печалба от продажбата, част от началната такса, осигуряваща покриване на определените разходи, се разсрочва и се признава за приход, когато стоките се предадат на франчайзополучателя.

Остатъкът от началната такса се признава за приход, когато всички начални услуги и други задължения изискват от франчайзодателя да бъдат извършени.

Ако началната такса се събира в продължение на един дълъг период и съществува значителна несигурност около цялостното й събиране, таксата се признава за приход при получаване на паричните средства.

в) постоянни франчайзни такси;

Признават се за приход при осигуряването на услугите или използването на правата.

г) агентски операции;

Когато франчайзодателят действа като агент на франчайзополучателя и поръчва или урежда доставки без печалба, тези операции не създават приход.

10. Такси за разработване на програмни продукти по индивидуални изисквания.

Признават се за приход в зависимост от етапа на завършеност на разработката, включително предвиденото обслужване след доставката.

В. Лихви, лицензионни такси и дивиденти

1. Лицензионни такси и проценти от приходи.

Лицензионни такси и проценти от приходи, получени от използването на активи на предприятието, се признават в съответствие с клаузите на споразумението.

Прехвърлянето на права срещу фиксирана такса или неподлежаща на връщане гаранция по силата на неанулируем договор, който позволява на лицензополучателя свободно да използва тези права, а лицензодателят няма никакви други задължения за изпълнение, по същество се счита за продажба и приходът се признава в момента на продажбата.

Когато лицензионната такса или процентът от приходите зависи от реализирането на бъдещо събитие, приходът се признава само когато е възможно тяхното получаване, което обикновено става с възникване на събитието.

2. Дивиденти.

Признават се за приход, когато се установи правото за тяхното получаване.

Г. Други случаи на признаване на приходи

1. Излишък на активи.

Приходът се признава при установяване на излишъка.

2. Отписани задължения.

Приходът се признава при изтичане на давностния срок или при наличие на други основания за отписване на задълженията.

3. Глоби, неустойки, лихви и други.

Приходът се признава след установяване на правото за тяхното получаване съгласно договор или чрез съдебен иск.

4. Ценови разлики по липси и начети.

Признават се за приход при плащане на липсите или начетите.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР