Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност

25 Feb 2006 21:13ч, видяна 6272 пъти
реклама
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.

Цел

СС 13 определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които са обявени в ликвидация или в несъстоятелност.

Счетоводно отчитане при ликвидация

2. Към датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация се извършва счетоводно приключване по реда, предвиден в счетоводното законодателство за отчетен период.

Изготвят се счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за периода от началото на отчетния период до датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация. счетоводният баланс се трансформира в “Начален баланс при ликвидация”.

Изисквания при изготвяне на “Начален баланс при ликвидация”

3.1. Извършва се инвентаризация на активите и пасивите.

3.2. Наличните активи и пасиви се оценяват по справедлива стойност.

разликите между балансовите оценки на активите и пасивите и справедливите им цени се отразяват като разход или резерв от последващи оценки в зависимост от възприетата политика при прилагането на друг стандарт, уреждащ въпросите относно оценките.

3.3. Разчетите в чуждестранна валута се трансформират в левове по централния курс на Българската народна банка към датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация.

3.4. Основният капитал се отчита на нетен размер-регистрираният капитал се намалява с невнесения капитал и изкупените собствени акции и дялове.

3.5. Финансовите резултати до ликвидацията и всички останали видове резерви се обединяват и се отчитат като други резерви.

3.6. Активите и пасивите, които в условията на ликвидацията не могат да се реализират, се отписват за сметка на резервите.

Например:

а) разходите за учредяване и за разширяване;

б) търговските репутации;

в) разчетите по данъчните временни разлики;

г) разходите и приходите за бъдещи периоди;

д) финансовите разходи и финансовите приходи за бъдещи периоди;

е) финансиранията;

ж) други.

3.7. Изготвя се счетоводен баланс съгласно приложение № 1 към този стандарт с надпис “Начален баланс при ликвидация”, в който колоната “Предходна година” не се попълва.

3.8. На заглавната страница на всички елементи на финансовия отчет към наименованието на предприятието се добавя “в ликвидация”.

Финансови отчети на предприятие в ликвидация

4.1. В процеса на ликвидация активите и пасивите се оценяват по справедлива стойност.

4.2. Преустановява се начисляването на амортизации.

4.3. Когато в процеса на ликвидация се извършва стопанска дейност, за нея се организира отделно счетоводно отчитане съгласно счетоводното законодателство.

4.4. Стопанската дейност на предприятие в ликвидация може да е свързана със:

а) производствената дейност на предприятието във връзка с приключването на клиентски поръчки, поети преди обявяването му в ликвидация;

б) производствената дейност на предприятието във връзка с приключването на договорни взаимоотношения, поети преди обявяването му в ликвидация;

в) производствената дейност на предприятието по приключване на незавършеното производство към датата на обявяването му в ликвидация;

г) отдаването на активи под наем в процеса на ликвидация и т. н.

4.5. Финансовият резултат за стопанската дейност се отчита отделно.

4.6. В края на отчетния период, ако производството по ликвидация не е приключило, предприятието в ликвидация изготвя финансов отчет, който включва:

а) счетоводен баланс съгласно приложение № 1 към този стандарт;

б) отчет за приходите и разходите съгласно приложение № 2 към този стандарт;

в) отчет за приходите и разходите съгласно СС 1-Представяне на финансови отчети за стопанската дейност, осъществявана от предприятието в ликвидация;

г) отчет за паричния поток съгласно приложение № 3 към този стандарт;

д) приложение съгласно СС 1-Представяне на финансовите отчети.

4.7. Данните за предходния отчетен период се попълват само ако през този период предприятието е било в производство по ликвидация. В началото на всеки отчетен период резултатът от ликвидацията от предходния отчетен период се приключва в ликвидационния капитал.

4.8. В приложението към финансовия отчет се оповестяват сумите на задълженията към кредиторите, които са получили и които не са получили своите вземания през отчетния период.

Краен ликвидационен баланс

5.1. След удовлетворяване на кредиторите се съставя краен ликвидационен баланс.

Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се посочва в крайния ликвидационен баланс. Прилагат се документите, с които се доказва, че е извършено разпределение между съдружниците, съответно между акционерите.

5.2. Когато при съставянето на крайния ликвидационен баланс активите не са били достатъчни, за да се постигне удовлетворяване на кредиторите, разликата се посочва в баланса като задължение и като загуба.

5.3. При заличаване на предприятието в ликвидация от търговския регистър в съда ликвидаторите предават в държавния архив счетоводните документи, които подлежат на съхранение.

Счетоводно отчитане при прекратяване на производството по ликвидация

6.1. Към датата на прекратяване на производството по ликвидация предприятието изготвя “Краен ликвидационен баланс”.

6.2. Към датата на прекратяване на производството по ликвидация предприятието трансформира салдата по сметките от “Крайния ликвидационен баланс” в начални салда по сметки, които се използват в действащото предприятие.

6.3. От датата на прекратяване на производството по ликвидация се възстановява отчитането на:

а) активите по възприетия със счетоводната политика подход;

б) неуредените разчети във валута, които към датата на съдебното решение за обявяване в ликвидация са били трансформирани в левове;

в) изкупените собствени акции и облигации, дялове, невнесен капитал;

г) разходите и приходите за бъдещи периоди;

д) финансиранията;

е) другите активи, които са били изписани за сметка на резервите, ако има бъдеща изгода от тях;

ж) резервите по видове;

з) другите вземания и задължения, ако не са погасени по давност.

Счетоводно отчитане при постановяване на решение за откриване на производство по несъстоятелност

7.1. Когато молбата за откриване на производството по несъстоятелност се подава от собственика (длъжника), той:

а) извършва инвентаризация на активите и пасивите;

б) изготвя опис, в който активите и пасивите се посочват по справедливата им стойност; описът се представя в съда.

Оценката на активите и пасивите по справедливата им стойност се отчита в съответствие с възприетата политика при прилагането на друг стандарт, уреждащ въпросите относно оценките.

7.2. Когато производството по несъстоятелност е открито по молба на кредитор, при встъпване в длъжност синдикът извършва инвентаризация на активите и пасивите на предприятието.

7.3. След датата, на която започва производството по несъстоятелност, на заглавната страница на всички елементи на финансовия отчет към името на фирмата на предприятието се добавя “в производство по несъстоятелност”.

7.4. Счетоводството на предприятие, за което е открито производство по несъстоятелност, се осъществява при спазване на изискванията за действащо предприятие.

Счетоводно отчитане при постановяване на решение за обявяване в несъстоятелност

8. Към и след датата, на която предприятието е обявено в несъстоятелност, се прилагат процедурите, предвидени в този стандарт, за предприятие в производство по ликвидация.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР