Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 1 - Приложение 6

04 Mar 2006 12:50ч, видяна 7934 пъти
реклама
Отчет за собствения капитал на .....................за ...................

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ......................................
за ......................................

Показатели

Осно-
вен
капи-
тал

РЕЗЕРВ
Финан-
сов
резултат
Резерв

Общо
собствен
капи-
тал

Премии от емисия
Резерв от послед-
ващи
оценки на активи
и
пасиви
Целеви
резерви
Общи

Специа-
лизи-
рани

Дру-
ги
Печал-
ба
Загу-
ба
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Салдо в началото на отчетния период                    

1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.

                   
увеличение                    
намаление                    
2. Финансов резултат за текущия период                    
3. Разпределения на печалба:                    
в т.ч. за дивиденти                    
4. Покриване на загуба                    
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.                    
увеличения                    
намаления                    
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.                    
увеличения                    
намаления                    
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други                    
8. Други изменения в собствения капитал                    
Салдо към края на отчетния период                    
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина                    
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация                    
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период                    

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР