Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Наредби

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

19 Mar 2006 13:44ч, видяна 3382 пъти
реклама
В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат редът и начинът за информиране на работниците и служителите, както и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Чл. 2. Гарантираните вземания се изплащат от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) по седалището на работодателя въз основа на разпореждане от директора на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", наричан по-нататък "фонда".

Глава втора.
ИНФОРМИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 3. (1) В 3-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност работодателят е длъжен да информира работниците и служителите си за датата на обнародването и за реда за получаване на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(2) Информирането се извършва, както следва:

1. за работниците и служителите по чл. 4, ал. 1, т. 1 от закона - чрез писмено уведомяване на представителите на работниците и служителите и чрез обява на подходящо място в предприятието;

2. за работниците и служителите по чл. 4, ал. 1, т. 2 от закона - чрез изпращане на съобщение с обратна разписка на всеки работник и служител.

Чл. 4. (1) В 7-дневен срок от обнародването на решението по чл. 3, ал. 1 работодателят изготвя справка за всяко правоимащо лице по образец съгласно приложение № 1, която съдържа следните данни:

1. наименование на работодателя, седалище, адрес на управление и единен идентификационен код по БУЛСТАТ;

2. име, презиме и фамилия на работника или служителя;

3. единен граждански номер (личен номер на чужденец);

4. длъжност и категория труд по Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 123 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 114 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г. и бр. 64 от 2001 г.);

5. дата на постъпване на работа по трудовото правоотношение;

6. дата на прекратяване на трудовото правоотношение - за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2 от закона;

7. начислени, но неизплатени брутни трудови възнаграждения, изплатени аванси, дължим остатък за изплащане, минимален осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) - за всеки месец от последните 3 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е обнародвано решението по чл. 3, ал. 1 за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от закона, или за месеца на прекратяване на правоотношението за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2 от закона;

8. начислени, но неизплатени парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове - за всеки месец от последните 3 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е обнародвано решението по чл. 3, ал. 1 за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от закона, или за месеца на прекратяване на правоотношението за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2 от закона;

9. запори върху трудови възнаграждения, наложени по съответния ред.

(2) Справката се изготвя в 3 екземпляра - за лицето, за ТП на НОИ и за работодателя. Екземплярът за правоимащия работник или служител се връчва лично или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Чл. 5. (1) В 14-дневен срок от обнародване на решението по чл. 3, ал. 1 контролните органи на НОИ извършват проверка по реда на чл. 108, ал. 1, т. 1 КСО при работодателя по изготвените справки и съставят констативен протокол в 3 екземпляра - един за работодателя и два за ТП на НОИ. Към констативния протокол се прилагат изготвените от работодателя справки за ТП на НОИ, копие от съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност и документи, удостоверяващи упражняването на дейност най-малко 6 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, съответно на свръхзадължеността.

(2) Упражняването на дейност се удостоверява с удостоверение за актуално състояние, решение за съдебна регистрация, копие от данъчната декларация, счетоводни отчети, сключени търговски сделки, удостоверение от банките за финансова активност и декларация по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 6. (1) Работниците и служителите могат да оспорят данните в справката по чл. 4, като подадат възражение пред работодателя в срока по чл. 5, ал. 1.

(2) Работодателят информира контролните органи на НОИ за получените възражения и дава становище по тях в хода на проверката.

(3) Работодателят преценява основателността на възраженията и издава или отказва да издаде нова справка до приключване на проверката по чл. 5, ал. 1.

(4) Контролните органи на НОИ са длъжни да оказват съдействие на работниците и служителите за правилното изготвяне и оформяне на справките.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Работодателят подава декларация по образец съгласно приложение № 3 за работниците и служителите, притежаващи качествата по чл. 7, т. 1 - 3 от закона, както и при промяна на съответното качество в компетентната ТД на НАП, в следните срокове:

1. за работници и служители, които притежават съответното качество към момента на сключване на договора - 3-дневен срок от сключването на трудовия договор;

2. при придобиване или изгубване на съответното качество след сключване на трудовия договор - 3-дневен срок от придобиването или изгубването му.

Глава трета.
ОТПУСКАНЕ НА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

Чл. 8. (1) Гарантираните вземания се отпускат въз основа на молба-декларация по образец съгласно приложение № 4, подадена от работника или служителя до ТП на НОИ по седалището на работодателя в 30-дневен срок от датата на обнародване на решението по чл. 3, ал. 1. Към молба-декларацията се прилагат справката по чл. 4 и възражението по чл. 6, ако има такова.

(2) Молба-декларацията по ал. 1 се подава лично, чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

(3) При приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи ТП на НОИ уведомява лицето в 3-дневен срок и му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите. Ако в 7-дневен срок от уведомяването нередностите не бъдат отстранени, ТП на НОИ прави съответната преценка въз основа на наличните документи.

(4) По постъпилата молба-декларация и приложените документи се съставя досие.

Чл. 9. (1) Териториалното поделение на НОИ разглежда подадената молба-декларация и приложените документи, като ги съпоставя с данните от констативния протокол, от персоналния регистър на НОИ, от регистъра на трудовите договори, от регистъра на лицата по чл. 7 от закона и от регистъра на работодателите в несъстоятелност.

(2) Въз основа на направената преценка ТП на НОИ изготвя проект на разпореждане за изплащане или за отказ за изплащане на гарантирани вземания.

(3) Документите по ал. 1 и 2 се изпращат на директора на фонда в 14-дневен срок от получаването на молба-декларацията.

Чл. 10. (1) Гарантираните вземания се изплащат или се отказват с разпореждане на директора на фонда.

(2) Разпореждането по ал. 1 се издава в двумесечен срок от датата на обнародването на решението по чл. 3, ал. 1 и се изпраща на съответното ТП на НОИ и на правоимащия работник или служител в 3-дневен срок от издаването му.

(3) В разпореждането за изплащане на гарантираните вземания се посочват:

1. размерът на начислените, но неизплатени брутни трудови възнаграждения, и периодите, за които се отнасят;

2. видовете и размерът на начислените, но неизплатени парични обезщетения, и периодите, за които те се отнасят;

3. ограниченият размер на гарантираното вземане, ако има такъв;

4. размерът на дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване по чл. 24 от закона, данъкът върху доходите и запорите.

(4) При определяне на ограничения размер по ал. 3, т. 3 се вземат предвид гарантираните вземания в следния ред:

1. трудови възнаграждения;

2. парични обезщетения по Кодекса на труда, върху които се дължат осигурителни вноски;

3. други парични обезщетения по Кодекса на труда;

4. парични обезщетения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

(5) Разпореждането, с което се отказва изплащането на гарантирано вземане, се мотивира.

Чл. 11. (1) Разпорежданията по чл. 10 се обжалват по реда на Закона за административното производство в 14-дневен срок от получаването им пред окръжния съд по седалището, съответно ТП на НОИ.

(2) Жалбата се подава от работника или служителя чрез директора на фонда, който в 7-дневен срок от получаването й е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда.

(3) Решенията на окръжния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

Чл. 12. Гарантираните вземания се изплащат от ТП на НОИ по банков път, с пощенски запис или по друг ред, определен от управителя на НОИ и директора на фонда.

Чл. 13. В 3-дневен срок от издаване на разпореждането за изплащане на гарантираните вземания директорът на фонда превежда дължимите суми за изплащане на гарантираните вземания и осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване и допълнителното задължително обществено осигуряване на съответното ТП на НОИ.

Чл. 14. В 7-дневен срок от получаване на разпореждането за изплащане на гарантираните вземания и превеждане на сумите от фонда съответното ТП на НОИ ги изплаща на правоимащото лице.

Чл. 15. Едновременно с изплащането на гарантираните вземания съответното ТП на НОИ превежда дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, данъка върху доходите и запорите.

Чл. 16. (1) За изплащане на неполучени гарантирани вземания поради смърт на правоимащото лице наследниците му подават заявление до ТП на НОИ, към което прилагат удостоверение за наследници. Гарантираните вземания се изплащат на упълномощеното от всички наследници лице или се разделят между наследниците по определения от Закона за наследството ред.

(2) Гарантираните вземания се изплащат в 30-дневен срок от получаването на заявлението по ал. 1.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Съответното ТП на НОИ изпраща на работодателя справка по образец, утвърден от управителя на НОИ, за размера на изплатените гарантирани вземания, внесените задължителни осигурителни вноски, данъци и запори на всеки от работниците и служителите му.

Заключителни разпоредби

§ 1. В срок 31 март 2005 г. работодателят подава декларацията по чл. 20, ал. 2 от закона за работниците и служителите, притежаващи качества по чл. 7, т. 1 - 3 от закона, чиито правоотношения са възникнали преди 1 януари 2005 г. и които притежават съответното качество към тази дата.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 29 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на управителя на Националния осигурителен институт и на директора на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   До
(фирма,ораганицация) ДИРЕКТОРА НА
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ
"СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
гр........
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(седалище,телефон) КОПИЕ:............
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..................
(адрес на управление) (трите имена и адрес на лицето)


Идентификационен код
БУЛСТАТ
                         
Изх.N:......... от ...... 200.. г. 

     

С П Р А В К А
за размера на начислените, но неизплатени трудови
възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя
по Кодекса на труда и други нормативни актове

на .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., длъжност .. .. .. .. .. .. .. .. ,категория труд по НКТП.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,

дата на постъпване на работа.. .. .. .... .,дата, от която е прекратено трудовото правоотношение на основание чл. .. .. ал. .. .. т. .. ..от КТ

Наименование
месец
.. .. .. ,
г. .. .. .. .
месец
.. .. .. ,
г. .. .. .. .
месец
.. .. ..,
г. .. .. .. .
I. Брутни трудови възнаграждения      
1.Начислени      
2.Изплатени      
3.Минимален осигурителен доход по чл.6,ал.2,т.3 КСО      
4.Дължим остатък за изплащане (т. 1-2)      
II. Парични обезщетения,дължими от работодателя по Кодекса на труда и др.нормативни актове      
1.Начислени, но неизплатени,общо в т.ч.:      
по чл. .. .. ал. .. .. т. .. ..      
по чл. .. .. ал. .. .. т. .. ..      
по чл. .. .. ал. .. .. т. .. ..      
по чл. .. .. ал. .. .. т. .. ..      
III. Запори      

ИЗГОТВИЛ: .. . .. .. .. .., тел. .. .. .. .. ..
(име, фамилия, длъжност и подпис)

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: .. .. .. .. .. .. ..(име, фамилия и подпис) РЪКОВОДИТЕЛ:.. .. .. .. .. ..(име, фамилия и подпис)

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2

Вх. № .. .. .. .. ./.. .. .. .. .. 20.. .. г.
Длъжностно лице, приело
декларацията:
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(име, фамилия, подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният/та .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ЕГН/ЛНЧ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(име, презиме, фамилия)

л.к. № .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , издадена на .. .. .. .. .. .. .. .. от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

живеещ/а в гр.(с.) .. .. .. .. .. .. .. .. ..ул. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,

представляващ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(пълно или съкратено наименование на работодателя)

адрес .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , телефон .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

БУЛСТАТ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Д Е К Л А Р И Р А М,

че представляваният от мен работодател е осъществявал дейност най-малко 6 месеца
преди началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, за
времето от .. .. .. . д .. .. .. . м .. .. .. . г. до .. .. .. . д .. .. .. . м .. .. .. . г.

Декларацията се попълва на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда и начина
за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на
гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .Декларатор: .. .. .. ... (подпис и печат)

Приложение № 3 към чл. 7

ТП на НОИ гр.............     ДО
Вх.N:..../...20.. г. Директора
Длъжностно лице, НА ТЕРИТОРИАЛНАТА
приело декларацията: ДИРЕКЦИЯ
.................... НА НАЦИОНАЛНАТА
(име,фамилия,подпис и печат) АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
Гр. ..............

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ата .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен от регистъра на НАП ........................
(ненужното се зачертава)

л.к. № .. .. .. .. .. ., издадена на .. .. .. .. .. .. . от .. .. .. .. .. .. .,

живеещ/а в гр. (с.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , ул. .. .. .. .. .. ..,

№ .. .. .. .. .., бл. .. .. .. .. .. .. .., вх. .. .. .. .. .. .., ет. .. , ап. .. ..,

представляващ:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(пълно или съкратено наименование на работодателя)

адрес .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. , телефон .. .. .. ... ,

ЕИК по БУЛСТАТ ......................

Д Е К Л А Р И Р А М,

че лицето .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен от регистъра на НАП ......................
(ненужното се зачертава)

притежава/не притежава качества по чл. 7, т. .. .. от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, считано от д. .... м. ....г. до .... . д. .... м .... г.

Декларацията се попълва на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Известно ми е, че в 3-дневен срок от придобиването или изгубването на съответното качество на лицето съм длъжен да уведомя ТД на НАП.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .. .. .. .. .. .. .. .. Декларатор: .. .. .. .. ..(подпис и печат)

Приложение № 4 към чл. 8, ал. 1

ТП на НОИ гр.............     ДО
Вх.N:..../...20.. г. Директора
Длъжностно лице, НА ТЕРИТОРИАЛНАТА
приело декларацията: ДИРЕКЦИЯ
.................... НА НАЦИОНАЛНАТА
(име,фамилия,подпис и печат) АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
Гр. ..............

МОЛБА ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ГАРАНТИРАНО ВЗЕМАНЕ

От .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., ЕГН/ЛНЧ: .. .. .. .. .., (име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) .. .. ..,общ. .. .. .. .. .. .. .. .,област .. .. .. .. .., ж.к. .. .. ..,бул./ул. .. .. .. .. .. ,№ .. .. .., бл. .. .. ., вх. .. .. ., ет. .. .. ., ап. .. .. ., тел. .. ..лична карта № .. .. .. .. .. ..,издадена на .. .. .. .. .. .. .., от МВР - гр. .. .. .., гражданство: .. .. .. .. ..

Господин Директор,
Моля да ми бъде отпуснато гарантирано вземане по
Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя.
Във връзка с това
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Работя/работил/а съм при работодател: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (пълно или съкратено наименование на работодателя) от .. д. .. м. ..г. на длъжност

Прекратено трудово правоотношение от .. ..д. .. ..м. 20.. г., по чл. .. .. ,ал. .. .., т. .... от КТ

Към момента на началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, посочена в съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност на работодателя, притежавам/не притежавам следните качества (невярното се зачертава):

1. съдружник в търговското дружество .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ДА/НЕ

2. член на органите за управление и контрол на търговеца .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ДА/НЕ

3. съпруг/съпруга на лице по т. 1 или 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ДА/НЕ

4. роднина по права линия на лице по т. 1 или 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ДА/НЕ

Притежавах качествата по т. ...
от .. .. д .. .. м .. .. .. . г.;
до .. .. д .. .. м .. .. .. . г.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.Прилагам следните документи:

1. Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения;

2. Лична карта (за справка) или копие от нея, когато молбата декларация се подава по пощата;

3. Копие от документ, удостоверяващ номера на банковата сметка, по която ще се преведе сумата;

4. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Сумата да ми бъде преведена по:№ на сметка .. .. .. .. .... ..
Банка .. .. .. .. ..Банков код .. .. .. .. ..

Дата .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 .. .. г.
Гр. ......... Декларатор: .. .. .. ..
(подпис)

Приложение № 5 към чл. 17

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

РАЙОННО/СТОЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"
гр. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

п. к. .., ул. .. .. .. .. .. .. .. .№ .. .,
тел. .. .., факс .. .., e-mail .. .. .. .. @.nssi.bg .. .
. Изх. № .. .. .. ./.. .. .. .. . г.

ДО
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(наименование на работодателя)

С П Р А В К А
за размера на изплатените гарантирани вземания, внесените
задължителни осигурителни вноски, данъци и запори

на .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ .. .. . .. .. .. ., работник/служител във фирма .. .. .. .. .. ..

Наименование
Месец.........
г..................
Месец.........
г..................
Месец.........
г..................
Общо
 
1
2
3
4
5
1. Отпуснато гарантирано вземане - общо в т.ч.        
1.1 Трудово възнаграждение        
1.2 Обезщетение по КТ        
1.3 Обезщетение по чл.40,ал. 4 КСО        
2. Осигурителни вноски за сметка на лицето - общо:в т.ч. за:        
2.1 ДОО        
2.2 ДЗПО        
2.3 НЗОК        
3. ДОД        
4. Запори        
5. Изплатена сума        
6. Осигурителни вноски за сметка на работодателя - общо:в т.ч. за:        
6.1 ДОО        
6.2 ДЗПО        
6.3 НЗОК        

ИЗГОТВИЛ: .. .. .. .. ..
(име, фамилия, длъжност и подпис)

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.. .. .. .. ..(подпис) Директор:.. .. .. .. .. .. ..(подпис и печат)

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР