Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Наредби

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Наредба № Н-13 от 08.09.2006 г. за прилагане на системата Интрастат

27 Sep 2006, видяна 3909 пъти
реклама
В сила от 19.09.2006 г. Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г.

Глава първа
Предмет

Чл. 1. Тази наредба урежда организацията на работа и реда за прилагане на системата Интрастат.

Глава втора
Общи положения

Чл. 2. Системата Интрастат служи за събиране на статистически данни за вътрешнообщностна търговия със стоки в обхвата съгласно чл.13, ал.1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

Чл. 3. (1) Подлежащите на подаване по системата Интрастат декларации, документи и данни се изготвят във формата на електронен документ, подписан с универсален електронен подпис и се подават по електронен път.

(2) В случаите, предвидени в Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки и в тази наредба, Интрастат декларациите, данните и документите се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в писмена форма, лично от оператора или чрез упълномощено от него лице, или чрез лицензиран пощенски оператор.

(3) Когато Интрастат декларацията се подава на хартиен носител, тя следва да бъде придружена с копие, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждана.

Чл. 4. (1) Преди да започне да подава документите по чл.3 ал.1, задълженото лице подава заявление за подаване на документи по електронен път.

(2) В случай, че задълженото лице е упълномощило друго лице да подава и подписва декларации и съобщения по електронен път от негово име, заявлението се подава на хартиен носител като към него се прилагат актовете за упълномощаване в писмена форма.

(3) Упълномощаването включва както подаването и подписването на изявления по електронен път от името на задълженото лице, така и приемането на електронни изявления, издавани от служителите на Националната агенция за приходите до задълженото лице.

(4) Заявление за подаване на документи по електронен път не се подава, когато:

1. задължените лица са подали заявление за подаване на документи по електронен път пред Националната агенция за приходите за целите на други закони и

2. лицата, упълномощени да подават и подписват документите по т.1 съвпадат с лицата по ал.2, които ще подават декларации, документи и данни по системата Интрастат по електронен път.

Чл. 5. Компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите е съответната териториална дирекция, в която операторът е регистриран по Закона за данъка върху добавената стойност.

Чл. 6. Издадените от Националната агенция за приходите документи се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета
Регистрация

Чл. 7. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър на Интрастат операторите.

(2) Регистърът по ал.1 съдържа данните по чл.81, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и следните данни:

1. годишно или текущо задължение за деклариране по система Интрастат и годината, за която се отнася;

2. първи референтен период при текущо задължение;

3. наличие на основание за възникване на Интрастат задължение – натрупаните стойности по двата търговски потока;

4. наличие на основание за задължително деклариране на статистическа стойност в Интрастат декларациите;

5. трета декларираща страна – наименование/име и единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единен граждански номер или личен номер на чужденец;

6. изпълнението на задълженията на Интрастат оператора.

(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите със заповед утвърждава вида, съдържанието, реда за създаването, поддържането и достъпа до регистъра.

Чл. 8. (1) Вписването в регистъра на Интрастат операторите се извършва служебно:

1. с получаването на Интрастат декларация;

2. по данни на Националния статистически институт, когато Интрастат операторът не е подал декларация до 20-то число на месеца, следващ първия референтен период.

(2) В случаите по т.2 на ал.1 Националната агенция за приходите уведомява лицето за извършената регистрация, за първия референтен период и за задължението му да подаде Интрастат декларации за всички месеци, за които е следвало да бъдат подадени такива.

Чл. 9. В случаите, когато през текущата година стойността на търговските потоци спадне под праговете за деклариране, Интрастат операторът остава регистриран до края на календарната година.

Чл. 10. Когато са налице основанията за заличаване на вписано в регистъра по чл.7 лице, служител на Националната агенция за приходите извършва действието по заличаване и уведомява лицето за това.

Глава четвърта
Подаване на Интрастат декларации, документи и данни

Чл. 11. (1) Образците, форматът и указанията за попълване на декларации, документи и данни по прилагане на системата Интрастат, както и форматът на електронните дневници по чл.17 от Закон за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки, се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(2) Заповедта, образците, форматът и указанията за попълване на декларации, документи и данни по прилагане на системата Интрастат, както и форматът на електронните дневници по ал.1 за следващата година, се публикуват до 30-ти ноември на текущата година на Интернет страницата на Националната агенция за приходите.

Чл. 12. (1) Интрастат декларацията се състои от обща част и търговски данни.

(2) Общата част на Интрастат декларацията съдържа информация относно:

1.името/наименованието (фирмата) на Интрастат оператора;

2.единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единния граждански номер или личен номер на чужденец;

3.вида на декларацията – за вътрешнообщностни пристигания или изпращания;

4.референтен период;

5.обща стойност на осъществените пристигания / изпращания;

6.обща статистическа стойност на осъществените пристигания/изпращания;

7.общ брой на редовете;

8.името и телефон на лицето, съставило декларацията.

(3) Търговските данни за вътрешнообщностна търговия със стоки са определени, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки.

Чл. 13. (1) Интрастат декларацията се подава по електронен път чрез уеб-базирано приложение на Интернет страницата на Националната агенция за приходите.

(2) По изключение, при липса на техническа възможност, Интрастат декларацията може да бъде подадена на хартиен носител придружена с копие, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждана.

(3) В случаите на ал.2 на хартиен носител се подава само общата част на Интрастат декларацията.

Чл. 14. (1) При приемане на Интрастат декларацията по електронен път се извършва автоматично издаване на входящ номер, който се изпраща на подателя с електронно съобщение.

(2) С протокол на хартиен носител се удостоверява приемането на Интрастат декларацията, когато същата е подадена на хартиен носител придружена с копие, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждана. След копиране на декларацията в информационната система на Националната агенция за приходите носителят се връща на лицето.

Чл. 15. (1) Не се приема Интрастат декларация, когато:

1. декларацията не съдържа надлежна идентификация на подателя;

2. декларацията не отговаря на изискванията за формат на записа;

3. декларацията не е подписана;

4. в декларацията не е посочен референтен период, за който се отнася информацията.

(2) В случаите когато Интрастат декларацията не се приема, служителят съставя протокол, в който посочва причините за това.

(3) Протоколът се изпраща на Интрастат оператора по електронен път в случаите по чл. 13, ал. 1, или на хартиен носител в случаите по чл. 13, ал. 2.

Чл. 16. (1) След приемането на Интрастат декларация се извършва верификация и валидация на данните в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(2) В случаите, когато при извършване на верификация и валидация на Интрастат декларация се установи, че съществуват грешки при попълването или съществуват несъответствия между съдържанието на декларираните данни и данните, получени от други източници на оператора се изпраща съобщение с покана да отстрани несъответствията в 7-дневен срок.

(3) Съобщението по ал.2 се изпраща по електронен път в случаите по чл. 13, ал. 1 или на хартиен носител в случаите по чл. 13, ал. 2.

Чл. 17. (1) Отстраняването на грешките и несъответствията в подадената Интрастат декларация се извършва с подаване на нова декларация, когато законоустановеният срок за подаването й не е изтекъл, или с подаване на данни за корекции, когато законоустановеният срок за подаването й е изтекъл.

(2) Данните за корекция се подават с нова Интрастат декларация, съдържаща обща част и само подлежащите на корекция редове от търговските данни.

Чл. 18. (1) Служител на Националната агенция за приходите може да извърши служебно корекции на Интрастат декларация, след уточнение с Интрастат оператора, за което на лицето се изпраща уведомление в 7-дневен срок от служебното отстраняване на несъответствието.

(2) Уведомлението по ал.1 се изпраща по електронен път в случаите по чл. 13, ал. 1 или на хартиен носител в случаите по чл. 13, ал. 2.

Чл. 19. Документите и справките, изисквани от Националната агенция за приходите от операторите в случаите на чл. 24, ал. 2 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, се представят по електронна поща, подписани с универсален електронен подпис, или на хартиен носител съгласно указанието, дадено в искането.

Чл. 20. Интрастат операторът има право да прилага процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по смисъла на наредбата по чл. 1, ал. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, след писмено уведомление до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или упълномощено от него лице, към което прилага искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на хартиен носител, заверени копия на договорите за доставка на промишленото предприятие или компонентните части.

Чл. 21. (1) Интрастат операторът може да бъде освободен от подаване на месечни декларации по системата Интрастат, в случай, че няма да осъществява вътрешнообщностни изпращания или пристигания за определен бъдещ период, след получено разрешение от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или упълномощено от него лице.

(2) Интрастат операторът подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите искане за освобождаване по ал.1 на хартиен носител или като електронен документ, подписан с универсален електронен подпис по електронен път.

(3) Решението за освобождаване от задължението за подаване на Интрастат декларации се издава в 7-дневен срок от получаване на искането от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или упълномощено от него лице и се изпраща на Интрастат оператора.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) Образците, форматът и указанията за попълване на декларации, документи и данни по прилагане на системата Интрастат, както и форматът на електронните дневници по чл.17 от Закон за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки за 2006 г., се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите в 3-дневен срок от влизане в сила на тази наредба.

(2) Заповедта, образците на декларации и указанията за тяхното попълване, както и форматът на електронните дневници по чл.17 от Закон за статистиката на вътрешнообщностната търговия по ал.1 се публикуват на Интернет страницата на Националната агенция за приходите в срока по ал.1.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 13, ал. 2 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

§ 3. Контролът по прилагането на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в “Държавен вестник”.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР