Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Наредби

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите,върху които се правят осигурителни вноски ,и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработосп. или за бременност и раждане-архив

10 Oct 2006, видяна 4504 пъти
реклама
В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.21 от 16 Март 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г.

Раздел I.
Елементи на възнаграждението и доходите за определяне на осигурителните вноски

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 6 и 8 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване се внасят върху получените брутни възнаграждения, намалени с нормативно признатите разходи по чл. 22, ал. 1, т. 1, буква "д" от Закона за облагане доходите на физическите лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените брутни трудови възнаграждения, включително възнагражденията за платените от работодателя отпуски по чл. 155-157, 159, 161, 166, 168 - 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя за лицата, които не са отработили всичките дни през месеца или са се намирали в отпуски, извън посочените в ал. 2, се определя пропорционално на отработените дни през месеца. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на работните дни през месеца и получената сума се умножи по броя на отработените дни и дните на платените отпуски, посочени в ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, когато съгласно условията на трудовия договор или чл. 138, ал. 2 от Кодекса на труда лицето е работило при непълно работно време, се определя пропорционално на отработените часове. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на законоустановените работни часове за месеца и получената сума се умножи по броя на отработените часове за месеца. По този ред се определя и минималният месечен осигурителен доход, когато лицето се е намирало в отпуски извън посочените в ал. 2 или не е отработило всички работни дни през месеца.

(5) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Осигурителните вноски за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, се внасят върху полученото брутно възнаграждение, намалено с нормативно признатите разходи, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец по договор за управление и контрол, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на работните дни през месеца.

(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г.) Осигурителните вноски за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 7 от Кодекса за социално осигуряване, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията се внасят върху полученото брутно възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни през месеца.

(7) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:

1. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) пътните, дневните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 от 1994 г. и бр. 25 от 1999 г.) или изплатените за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения;

2. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г.) стойността на безплатната храна и/или добавките към храната, предоставени в натура по реда на чл. 285 от Кодекса на труда на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда;

3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) стойността на безплатната храна, предоставена в натура на членовете на корабните екипажи за дните в експлоатация, на риболовците за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под водата, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните и здравните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и екипите по кръвонабиране, както и на военнослужещите съгласно чл. 234, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;

5. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) стойността на специалното работно облекло и на личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт или колективен трудов договор;

6. сумите за лихви, които се изплащат по реда на чл. 245, ал. 2 от Кодекса на труда;

7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) обезщетенията по чл. 200, 213, 214, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 220, 221, чл. 222, ал. 2 и 3, чл. 224, 225, 226, чл. 232, ал. 2 и 3 и чл. 331 от Кодекса на труда, § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 95 от 2003 г.) и § 118 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 25 от 2001 г.);

8. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г.) обезщетенията по чл. 128д, чл. 134, ал. 1, чл. 235, чл. 237, ал. 1 - 5 и ал. 7, чл. 239, 249, чл. 255, ал. 2 и порционните пари по чл. 234, ал. 2 и чл. 275, ал. 6, и сумите по чл. 234, ал. 1, чл. 240, ал. 4, чл. 244, чл. 265 и 276 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 112, ал. 2, т. 3 от Правилника за кадрова военна служба, приет с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2002 г., бр. 33 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 40 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.);

9. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) обезщетенията по чл. 204, ал. 4, чл. 212, ал. 4, чл. 247, 252, 254 и 255 и сумите по чл. 203, ал. 5, чл. 204, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 208, ал. 1, чл. 210, чл. 212, ал. 5, чл. 214, чл. 215, ал. 2, чл. 216 и чл. 252, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) обезщетенията по чл. 61, 78, чл. 82, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 104, ал. 2, 3 и 4, чл. 105, ал. 3, чл. 106, ал. 3 и 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител и сумите по чл. 88, ал. 3 от Закона за държавния служител;

11. (нова - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) обезщетенията по чл. 139г, 139д, чл. 139е, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 157а, ал. 3 и чл. 188о от Закона за съдебната власт.

Чл. 2. (1) Осигурителни вноски се изчисляват и внасят върху сумите, изплащани за сметка на средствата за социални разходи пряко, постоянно или периодично на работниците и служителите в пари или в натура.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за издръжка на столове (включително за поевтиняване храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддържане на културни потребности на работниците и служителите, вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация, както и върху еднократните помощи в пари или в натура, изплатени на работниците и служителите за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития.

(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление, при условията на чл. 36а от Закона за корпоративното подоходно облагане.

(4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сумите за социални разходи, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, не се включват при определяне на минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

Раздел II.
Осигурителен доход, върху който се правят осигурителни вноски

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) Осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината. За лицата, работещи по трудови правоотношения и по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от Кодекса за социално осигуряване, месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, определен по реда на чл. 1, ал. 2 - 6.

(2) Окончателният размер на осигурителния доход за доходите, които подлежат на годишно данъчно облагане, се определя по данъчната декларация на лицето, като се приспадат доходите, върху които авансово са внесени осигурителни вноски.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) При определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се вземат предвид:

1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност - облагаемият доход по чл. 21, ал. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица, без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд;

2. за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества - възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти, след приспадане на нормативноопределените разходи за съответната дейност по чл. 22, ал. 1, т. 1, букви "а" - "г" от Закона за облагане доходите на физическите лица;

3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) за самоосигуряващите се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност - облагаемият доход, получен от упражняването на съответната дейност, след намаляването му с разходите за дейността по чл. 22, ал. 1, т. 1, букви "а" - "г" от Закона за облагане доходите на физическите лица;

4. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) за самоосигуряващите се лица, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по глава четиринадесета от Закона за облагане доходите на физическите лица - еднолични търговци или регистрирани като упражняващи свободна професия, или занаятчийска дейност - доходът, получен от упражняването на съответната дейност, определен по условията на т. 1 и 3.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) При годишното определяне на осигурителния доход се изчисляват и внасят осигурителни вноски само в размера, определен за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) Окончателният размер на годишния осигурителен доход се вписва в осигурителните книжки на лицата.

Чл. 4. Когато лицето работи по допълнителен или по втори трудов договор, или без трудово правоотношение, при изплащане на възнаграждението декларира сумата, върху която са направени осигурителни вноски по всеки от договорите.

Раздел III.
Изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане

Чл. 5. (1) Среднодневното брутно възнаграждение, от което се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се определя, като сборът от сумите на средно-дневното брутно трудово възнаграждение и/или от среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, и/или среднодневната минимална работна заплата и/или среднодневното обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане, умножени по броя на работните дни, за които се отнасят, се раздели на общия брой на работните дни за 6-месечния период, предхождащ месеца на настъпване на неработоспособността.

(2) Среднодневната минимална работна заплата за страната или среднодневният осигурителен доход при изчисляване на паричното обезщетение по ал. 1 се определя, като минималната месечна работна заплата, установена за страната, или осигурителният доход се раздели на броя на работните дни на съответния месец.

(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е работило при различни работодатели, размерът на полученото трудово възнаграждение се установява с удостоверение, издадено от съответния работодател, съгласно приложението. Ако на лицето е била издадена осигурителна книжка, получаваното възнаграждение или осигурителният доход се удостоверява с нея.

(4) Ако лицето, работило при различни работодатели, за някои от тези дни не представи удостоверение или осигурителна книжка, при изчисляване на паричното обезщетение се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната. След представяне на удостоверението или осигурителната книжка паричното обезщетение се изчислява от действително получените възнаграждения или осигурителен доход.

(5) Паричните обезщетения на лица, които са осигурени за всички социални рискове или за всички социални рискове без трудова злополука и професионална болест по различни договори или на различни основания, се изчисляват поотделно от възнаграждението и/или осигурителния доход за всеки от договорите или за дейността, за която лицето се е осигурявало за своя сметка.

(6) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Ако през периода, от който се изчисляват паричните обезщетения, лицето е било осигурено върху минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, при определяне на обезщетението се взема предвид среднодневният минимален месечен осигурителен доход, върху който е осигурявано лицето.

(7) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Сборът от осигурителните доходи, от които се изчисляват паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, за периода от който се изчисляват паричните обезщетения.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) За работещите по трудови и служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения среднодневното нетно възнаграждение се установява, като полученото месечно възнаграждение след намаляването му с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимите данъци, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на работните дни, за които се отнася.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) За изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, среднодневното нетно възнаграждение се установява, като полученото възнаграждение за всеки отделен месец след намаляването му с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с удържания авансов данък, когато такъв се е дължал, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на броя на работните дни, за които се отнася възнаграждението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За самоосигуряващите се за тяхна сметка лица среднодневното нетно възнаграждение се установява, като избраният от тях месечен доход, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, върху който са изчислени и внесени авансовите осигурителни вноски, се раздели на броя на работните дни за съответния месец.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г.) Дневният размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване или за бременност и раждане не може да надвишава средната стойност, получена от сбора на сумите от среднодневните нетни възнаграждения, установени по ал. 1 - 3, умножени съответно по броя на работните дни, за които се отнасят, и се раздели на броя на работните дни, за които е получено възнаграждението или са внасяни вноски върху осигурителен доход.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) Общата сума на паричното обезщетение се определя, като дневният му размер се умножи по броя на работните дни, включени в периода на временна неработоспособност, като сумата за първия работен ден от временната неработоспособност, но не за повече от 15 дни за една календарна година, която е за сметка на разходите на осигурителите, се начислява отделно от сумите, които са за сметка на фонд "Общо заболяване и майчинство".

Чл. 7. (1) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) При определяне на обезщетението за трудоустрояване се вземат предвид брутните трудови възнаграждения преди и след трудоустрояването.

(2) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) По реда на чл. 5 се изчислява и паричното обезщетение при трудоустрояване, ако лицата са работили по-малко от 6 месеца до деня на трудоустрояването.

Чл. 8. За работници и служители, които поради характера на извършваната работа сами определят работното си време и нямат установено трудово възнаграждение, броят на изработените дни в месеца във връзка с определянето на продължителността на осигурителния стаж за придобиване право на парични обезщетения се определя, като полученото трудово възнаграждение през месеца се раздели на минималната дневна заплата, установена за страната. Определените по този ред дни не могат да са повече от работните дни за съответния месец.

Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) Осигурителните вноски по реда на чл. 9, ал. 3, т. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване се внасят върху полученото брутно възнаграждение през последния месец преди месеца на незаконното недопускане или отстраняване от работа или уволнението, през който лицето е имало отработени дни. Когато не са отработени всички работни дни през месеца, възнаграждението, върху което се внасят осигурителните вноски, се определя, като полученото възнаграждение се раздели на броя на отработените дни и получената сума се умножи по броя на работните дни за същия месец.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) За времето след 1 януари 2003 г. възнаграждението, върху което се внасят осигурителни вноски по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване, не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, определен по реда на чл. 1, ал. 2, 3 и 4, и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) (1) Паричните обезщетения за временна неработоспособност, помощите и другите обезщетения по държавното обществено осигуряване се изплащат по реда и в сроковете по чл. 40, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

(2) Териториалните поделения на Националния осигурителен институт могат да извършат плащанията по ал. 1 на лицата, придобили право за получаването им след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.

(3) Териториалните поделения на Националния осигурителен институт могат да извършат плащанията по ал. 1 на лицата, придобили право за получаването им, или да разпоредят на осигурителя да ги плати, когато те не са изплатени по вина на осигурителите, след внасяне на дължимите осигурителни вноски върху тези суми.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Основната икономическа дейност на осигурителя се определя съгласно Националната класификация на икономическите дейности, утвърдена със заповед на председателя на Националния статистически институт, по икономическите дейности, посочени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година.

(2) Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя.

(3) При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишен § 1 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) Наредбата се приема на основание чл. 6, ал. 13 и чл. 41, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и влиза в сила от 1 януари 2000 г.

§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 5 МАРТ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, И ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2004 Г.)

§ 6. Навсякъде в наредбата думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване".

§ 7. Параграф 1, т. 1 и 2 влизат в сила от 27 декември 2003 г., а § 2, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, И ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 06.10.2006 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 3, който влиза в сила от 1 май 2006 г., и на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Приложение към чл. 5, ал. 3
Изх. № .. .. .. .. . от дата .. .. .. .. . година .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(предишен работодател)

                         

идентификационен код по БУЛСТАТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Удостоверяваме, че на.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , (трите имена)

ЕГН .. .. .. .. .. .. .. .. ., са изплатени трудови възнаграждения и е ползвал отпуски за посочените

месеци преди прекратяването на трудовия договор, които се зачитат за осигурителен стаж, както следва:

Година,
календарен
месец
Брой на
отрабо-
тените
дни,
включи-
телно
дните на
платен
отпуск
дни
Брутно
трудово
възнаграждение,
включително
възнагражде-
нието
за платен
отпуск,
върху
което са
дължими и
внесени
осигури-
телни вноски

Сума
на нетното
възна-
гражде-
ние

 
лв

Средно-
дневно
нетно
възнаграж-
дение


к.4:к.2
лв.

Работни дни в
отпуск
поради
временна
неработоспо-
собност или
бременност
и раждане

Сума за
парично
обезще-
тение


лв.

Средно-
дневен
размер
на парич-
ното
обезще-
тениек.8:к.6
лв

Работни дни
в неплатен
отпуск
за отглежда-
не на дете
и други
работни
дни,
за които
лицето не
подлежи на
осигуряване
за всички
социални
рискове

общо
дни

в т.ч.
заплатени
за сметка
на осигу-
рителя
дни

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
                   
                   
                   
Общо                  

За посочения период редовно са внасяни дължимите осигурителни вноски за всички социални рискове.

Изготвил:
(трите имена и длъжност)

Гл. счетоводител:
(трите имена и подпис)

Ръководител:
(подпис и печат)

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР