Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Други

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Указание № 24-00-1 от 08.01.2007 г. на НАП

23 Jan 2007, видяна 12451 пъти
реклама
Указание относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 година, измененията в Кодекса за социално осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите, Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 година и изменения в Закона за здравното осигуряване

ДО
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
ГР…………………………
ДО ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”
ГР…………………………

УКАЗАНИЕ

ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 година, измененията в Кодекса за социално осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите, Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 година и изменения в Закона за здравното осигуряване

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:

І. Размери и разпределение на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС” за 2007 год.:

1. Във връзка с приетия Закон за бюджета на ДОО за 2007 год. /ДВ бр.105/22.12.2006 год./ в работата си е необходимо да имате предвид следното:

1.1 С член 8 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 год. /ЗБДОО/ от 1 януари 2007 год. се определят следните месечни размери на осигурителните доходи:

минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от ЗБДОО за 2007год.

Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграцията на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия;

минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 220 лв.;

минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 110 лв.;

минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 55 лв.;

максимален месечен размер на осигурителния доход - 1400 лв.

1.2 Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗБДОО за 2007 год. разпределението на осигурителните вноски, определени в чл. 6, ал. 1 от КСО по фондове на държавното обществено осигуряване е както следва:

а) за фонд "Пенсии":

за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - 23 на сто;

за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 18 на сто;

б) за лицата, работещи при условията на I и II категория труд - осигурителната вноска по буква „а” е увеличена с 3 на сто и е за сметка на осигурителя

в) за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и за следователите по Закона за съдебната власт - осигурителната вноска за фонд „Пенсии" е увеличена с 3 пункта;

г) за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто;

д) за фонд "Трудова злополука и професионална болест"- осигурителната вноска е за сметка на осигурителя и е диференцирана по групи основни икономически дейности, съгласно Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1, т. 3 от ЗБДОО за 2007 год..

е) за фонд "Безработица" - 3 на сто.

1.3 Във връзка с чл.12, ал. 2 от ЗБДОО осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто и е за сметка на осигурителя.

1.4 На основание чл. 12, ал. 3 от ЗБДОО, осигурителните вноски върху изплатените суми за социални разходи се внасят в размерите за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

1.5 С изменението на чл. 6, ал. 3, т. 5 – 7 от КСО за 2007 год. вноските за ДОО се дължат от осигурител и осигурено лице в съотношение 65:35.

1.6 На основание чл. 157, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване размерите на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване за 2007 год. са както следва:

а) за универсален пенсионен фонд - за лицата, родени след 31 декември 1959 год. - 5 на сто. Вноските за универсалните пенсионни фондове се разпределят между осигурителите и осигурените лица в съотношението по чл. 6, ал. 3 от КСО /65:35/.

б) за професионален пенсионен фонд:

12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд;

7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд.

Вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на работодателя.

1.7 В чл. 16, ал. 1 от ЗБДОО за 2007 год. е определен размерът на вноската за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” - 0,5 на сто и е изцяло за сметка на работодателя.

2. Във връзка с приетия Закон за бюджета на НЗОК /ЗБНЗОК/ за 2007 год. /ДВ бр.105/22.12.2006 год./:

2.1 Съгласно чл. 2 от ЗБНЗОК здравноосигурителната вноска за 2007 год. е в размер 6 на сто.

2.2 С § 13 от Закона за бюджета на НЗОК - здравноосигурителните вноски за 2007 год. се разпределят между осигурителите и осигурените лица в съотношение 65:35.

В приложението към настоящото указание е изготвена таблица за 2007 год., за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, ЗО и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице.

ІІ. Промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/

С § 4 от Закона за бюджета на ДОО за 2007 год. са направени следните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване:

1. Член 4, ал. 1, т. 3 от КСО - в кръга на осигурените лица за всички осигурени социални рискове са включени държавните съдебни изпълнители. По този начин се постига съответствие между Закона за съдебната власт и КСО.

2. Член 4, ал. 1, т. 7 от КСО - в кръга на осигурените лица за всички осигурени социални рискове са включени изпълнителите по договори за управление и контрол не само на търговски дружества, но и на еднолични търговци и неперсонифицирани дружества, както и синдиците, и ликвидаторите. По този начин и прокуристите на едноличните търговци, които са полагали труд без трудово правоотношение по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 или т. 6 от КСО, от 01.01.2007 год. се осигуряват за всички осигурени социални рискове.

3. Член 4, ал. 3, т. 2 от КСО - в кръга на лицата, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, са включени и физическите лица – членовете /съдружници/ на неперсонифицирани дружества.

4. Член 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КСО – допълнението в разпоредбите е с оглед представяне на данните за вноските за учителския пенсионен фонд и за изплатените суми от фонд „ГВРС”.

5. Член 6, ал. 2 от КСО - доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатените.

6. Член 6, ал. 3 от КСО - считано от 1.01.2007 год., осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 т. 7 и т. 8 от КСО се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но не по-малко от минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния размер на осигурителния доход за съответната година.

7. Член 6, ал. 5 от КСО - считано от 1.01.2007 год., осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от КСО се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения и не повече от максималния размер на осигурителния доход за съответната година. Осигурителните вноски са за сметка на държавния бюджет, съответно на бюджета на съдебната власт.

8. Член 6, ал. 7, т. 3 от КСО - регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват единствено земеделска дейност, дължат авансово осигурителни вноски върху месечен осигурителен доход между 25 на сто от минималния и максималния размер на дохода, определен със ЗБДОО. За тези лица се създава нормативно основание за ежемесечно, авансово внасяне на осигурителните вноски. Изключение от това правило е регламентирано в чл. 7, ал. 5 от КСО - лицата, които се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, могат да внесат дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят.

9. Член. 6, ал. 8 от КСО - за разликата между декларирания годишен осигурителен доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски, се дължи окончателна осигурителна вноска, която е в размерите за фонд „Пенсии”, като за получените доходи след 01.01.2007 год. вноските се внасят в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50, ал.1 от ЗДДФЛ /30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода/. Срокът за внасяне на окончателната осигурителна вноска върху доходите, които лицата декларират в декларацията по чл. 41 от отменения ЗОДФЛ за 2006 год. е 30-дневен след подаването на декларацията. Следва да се има предвид, че окончателни осигурителни вноски се дължат и за универсален пенсионен фонд на допълнителното задължително пенсионно осигуряване и задължително здравно осигуряване.

10. Член. 7, ал. 3 от КСО - когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски по чл. 7, ал. 1 и 2 от КСО до края на месеца, през който е извършено начисляването.

11. Член 7, ал. 8 /предишна ал. 7 до 31.12.2006 год./ - осигурителите внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно при изплащане или начисляване на трудовите възнаграждения.

12. Член 8, ал. 1 от КСО – разширява се кръга на лицата, които могат да образуват осигурителни каси - членове на осигурителни каси могат да бъдат и лицата по чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване.

13. Член 8, ал. 2, т. 1 от КСО – с изменението на текста се създава законодателна възможност:

осигурителните каси да събират и превеждат дължимите вноски и за фонд „ГВРС”;

да превеждат дължимите осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и вноските за фонд „ГВРС” в законоустановените срокове в компетентната териториална дирекция на НАП.

14. Член 40, ал. 4 от КСО – до 31.12.2006 год. осигурителите изплащаха на осигурените лица за първия ден на временната неработоспособност парично обезщетение, което беше за тяхна сметка. От 01.01.2007 год. осигурителите изплащат на осигуреното лице за първия работен ден от временната неработоспособност среднодневното му брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение. Върху това възнаграждение за първия ден от временната неработоспособност работодателят начислява и превежда дължимите осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”.

15. Следва да се има предвид, че за възнаграждения и други доходи от трудова дейност, начислени и неизплатени до 31.12.2006 год. от осигурителите, задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС” са дължими при изплащане на възнагражденията. В случаите, в които след 01.01.2007 год. са начислени или изплатени доходи от трудова дейност, включително когато се отнасят за периоди преди тази дата, осигурителни вноски се дължат:

до края на месеца, в който е извършено начисляването, в случай, че тези доходи не са изплатени;

към датата на изплащане на доходите.

В тези случаи задължителните осигурителни вноски са в размерите за съответната година, за която се отнасят доходите от трудова дейност.

ІІІ. Промени в Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/:

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2007 год. са направени изменения и допълнения в ЗЗО.

1.Член 40, ал. 1, т. 1, буква „в” от ЗЗО - промяна е направена във връзка с уеднаквяване на сроковете за внасяне на здравните вноски със сроковете за внасяне на вноските за ДОО. Осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, т.е.:

до края на месеца, в който е извършено начисляването, в случай че доходите не са изплатени;

към датата на изплащане на доходите.

2.Член 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО - с промяната се уточнява срока за внасяне на здравноосигурителните вноски за едноличните търговци, физическите лица, образували ЕООД, съдружниците в търговски дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност. Срокът за внасяне на здравноосигурителните вноски за едноличните търговци, физическите лица, образували ЕООД, съдружниците в търговски дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност е до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

3. Член 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО - от 01 януари 2007 год. здравноосигурителните вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската и се внасят едновременно с изплащането на месечното възнаграждение. Осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, са в същия размер и се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Вноските се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

ІV. С параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2007 год. са направени изменения в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите /ЗГВРС/:

Член 20 от ЗГВРС - уеднаквени са сроковете за внасяне на дължимите вноски за фонд „ГВРС” със сроковете за внасяне на осигурителните вноски за ДОО. Вноските се дължат върху изплатените или начислени брутни работни заплати. В случай, че възнагражденията са начислени, но не са изплатени, вноските се внасят до края на месеца, през който е извършено начисляването им.

Приложение: Съгласно текста

Мария Мургина,
Изпълнителен директор на НАП

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР