Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Наредби

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Наредба № 26 от 22 декември 2006 г. за финансовите къщи

24 Jan 2007, видяна 5056 пъти
реклама
Издадена от Българската народна банка Обн. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за издаване и отнемане от Българската народна банка на лицензия за финансова къща и изискванията към дейността на финансовите къщи.

Чл. 2. (1) Лицензията за финансова къща дава право за извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин по занятие.

(2) Лицензията по ал. 1 е безсрочна.

(3) Лицензията за финансова къща се издава от подуправителя на Българска народна банка, ръководещ управление "Банков надзор".

Раздел II.
Лицензия за финансова къща

Чл. 3. (1) Лице, което ще извършва сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин като финансова къща, трябва да отговаря на условията по ал. 2 - 4 и на следните изисквания:

1. да е регистрирано (да е учредяващо се) акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност или командитно дружество с акции по Търговския закон;

2. да има записан и внесен капитал към момента на подаване на заявлението не по-малък от 100 000 лв., като вноските до минимално изискуемия капитал са само парични и не могат да бъдат със заемни средства;

3. да разполага със собствен капитал в размер не по-малък от 100 000 лв.;

4. да има предмет на дейност само сделки от посочените в чл. 2, ал. 2, т. 5 - 14 от Закона за кредитните институции;

5. заявителят и негов акционер (съдружник) са доказали своята надеждност и финансова стабилност.

(2) Член на управителен и контролен орган на финансова къща може да бъде само лице, което:

1. през последните две години, предхождащи датата на издаване на лицензията, не е участвало в състава на орган на управление на банка, обявена в несъстоятелност, или в управлението на финансова къща, на която с акт на Българската народна банка е била отнета издадената лицензия;

2. през последните две години не е бил член на управителен и контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. не е привлечен като обвиняем или подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

4. притежава необходимата квалификация и професионален опит.

(3) Акционер/съдружник във финансова къща не може да бъде лице, което е привлечено като обвиняем или подсъдим за умишлено престъпление от общ характер.

(4) Лице, което ще извършва сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин като финансова къща, не може да извършва дейност и като обменно бюро.

Чл. 4. (1) Лице, което иска да получи лицензия за финансова къща, подава до подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", писмено заявление, което трябва да съдържа:

1. наименование, седалище и адрес на управление на заявителя, както и адрес за кореспонденция;

2. имената на лицата (лицето), които управляват и представляват заявителя;

3. начин за извършване на сделките с чуждестранна валута (по безкасов начин или по безкасов и в наличност).

(2) Лицето, което иска да му бъде издадена лицензия за финансова къща, прилага към заявлението:

1. заверен препис от устава, договора (акта) за учредяване;

2. списък на акционерите или съдружниците, съответно на учредителите;

3. документи, удостоверяващи записания и внесен капитал;

4. заверен препис от решението за вписване в търговския регистър на заявителя и удостоверение за актуално състояние по търговския регистър или от решението за учредяване (при учредяващо се дружество);

5. документ за регистрация по БУЛСТАТ;

6. документ, издаден от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, за размера на платените данъци през последните три години, ако дружеството е извършвало дейност;

7. документ, от който да е видно, че няма налагани санкции през последната година за укриване на доходи, подлежащи на данъчно облагане, ако дружеството е извършвало дейност;

8. препоръки от две търговски банки за заявителя, ако дружеството е извършвало дейност;

9. актовете за извършените през годината данъчни проверки или декларация от лицето, че не са извършени такива, ако дружеството е извършвало дейност;

10. списък на адресите на всички помещения, в които ще се извършват сделки с чуждестранна валута, както и копие от документи, удостоверяващи правото на ползване на тези помещения;

11. документ, издаден от регионалната дирекция на МВР, че помещенията по т. 10 отговарят на изискванията за сигурност, защита и охрана и са свързани със съобщително-охранителна техника съгласно § 3 от Закона за кредитните институции;

12. сертификат за противопожарна безопасност за помещенията по т. 10, издаден от специализираните органи по противопожарна охрана;

13. списък с имената, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицата, които ще извършват сделки с чуждестранна валута, към който се прилагат:

а) сведение за професионалния опит и квалификация на лицето;

б) свидетелство за съдимост;

в) декларация от лицето, че не е лишавано от правото да заема материалноотговорна длъжност.

(3) Лице, което ще извършва сделки с чуждестранна валута само по безкасов начин, представя в БНБ документите по ал. 2, т. 1 - 10, т. 12 и т. 13.

(4) За лицата, управляващи и представляващи финансовата къща, се представят следните данни:

1. име, ЕГН, националност, постоянен и настоящ адрес;

2. информация относно квалификацията и професионалния опит;

3. свидетелство за съдимост или аналогичен документ в случаите на чуждестранно лице;

4. декларация за обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 ;

5. декларация, че лицето не е лишавано от правото да заема материалноотговорна длъжност;

6. документ, издаден от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, за размера на платените от лицето данъци през последните три години.

(5) За всяко физическо лице, което е записало (притежава) 10 и над 10 на сто от акциите с право на глас (чийто дял се равнява на 10 и над 10 на сто) от капитала на дружеството заявител, се представят следните данни и документи:

1. име, ЕГН или съответен идентификационен номер за чуждестранно лице, националност и постоянен адрес;

2. свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ в случаите, когато лицето не е български гражданин;

3. за платените данъци през последните три години наличието на неизплатени данъчни задължения и дали са му налагани санкции за укриване на доходи, подлежащи на данъчно облагане;

4. декларация, удостоверяваща следните обстоятелства:

а) произход на средствата, от които са направени вноските срещу записаните (притежаваните) акции, съответно срещу дяловете, с които участва в капитала на заявителя;

б) че средствата, с които са направени вноските срещу записаните (притежаваните) акции, съответно срещу дяловете, с които участва в капитала на заявителя, не са заемни;

5. декларация за обстоятелствата по чл. 3, ал. 3.

(6) За всяко юридическо лице, което е записало (притежава) 10 и над 10 на сто от акциите с право на глас (чийто дял се равнява на 10 и над 10 на сто) от капитала на дружеството заявител, се представят следните данни и документи:

1. удостоверение от търговския или друг публичен регистър за регистрация на лицето;

2. за платените данъци през последните три години, наличието на неизплатени данъчни задължения и дали са му налагани санкции за укриване на доходи, подлежащи на данъчно облагане;

3. финансови отчети - баланс, отчет за доходите, доклади на одитор за последните три години;

4. декларация, удостоверяваща следните обстоятелства:

а) произход на средствата, с които са направени вноските срещу записаните (притежаваните) акции, съответно срещу дяловете, с които участва в капитала на заявителя;

б) че средствата, с които са направени вноските срещу записаните (притежаваните) акции, съответно срещу дяловете, с които участва в капитала на заявителя, не са заемни.

(7) Българската народна банка може да изисква представянето и на допълнителни документи, необходими при преценяване надеждността и финансовата стабилност на заявителя или на негов акционер (съдружник).

Раздел III.
Издаване на лицензия за финансова къща. Отказ за издаване на лицензия за финансова къща. Промяна на лицензията

Чл. 5. В срок до три месеца от получаване на заявлението подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", издава лицензия за финансова къща въз основа на мотивирано предложение на упълномощени от подуправителя лица, ако са изпълнени условията по чл. 3 и са представени документите по чл. 4.

Чл. 6. (1) Въз основа на издадената лицензия за финансова къща Българската народна банка издава писмен документ върху специална хартия с воден знак, изобразяващ емблемата на Българската народна банка. Документът съдържа следните реквизити:

1. наименованието "Лицензия";

2. пореден регистрационен номер и дата съгласно водения в Българската народна банка регистър на издаваните лицензии;

3. органа, който издава лицензията;

4. лицето, на което се издава лицензията;

5. правното основание за издаване на лицензията;

6. посочване на разрешените сделки с чуждестранна валута и на начина им на извършване (по безкасов начин или по безкасов начин и в наличност);

7. седалището и адреса на управление на финансовата къща;

8. имената на лицата (лицето), управляващи и представляващи финансовата къща;

9. подпис на подуправителя на Българската народна банка, ръководещ управление "Банков надзор", който издава лицензията;

10. печат на Българската народна банка.

(2) Неразделна част от писмения документ по ал. 1 е приложение, което съдържа следните реквизити:

1. наименование на финансовата къща, пореден регистрационен номер и дата, съгласно водения в Българската народна банка регистър на издаваните лицензии за финансови къщи;

2. седалището и адреса на управление на финансовата къща (при промяна);

3. имената на лицата (лицето), управляващи и представляващи финансовата къща (при промяна);

4. адреси за извършване на сделките;

5. имената на лицата, пряко извършващи сделките с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин от името на финансовата къща.

(3) При промяна в издадената лицензия в частта относно начина на извършване на сделките с чуждестранна валута и/или наименованието на финансовата къща се издава нов писмен документ по ал. 1 и ал. 2.

Чл. 7. (1) Българската народна банка отказва издаване на лицензия за финансова къща в случаите, когато:

1. не са налице условията по чл. 3;

2. в срок от 45 дни от подаването на заявлението не са представени всички необходими документи по чл. 4;

3. представените от заявителя документи по чл. 4 съдържат непълна, противоречива или недостоверна информация;

4. Българската народна банка е отнела издадената лицензия за финансова къща на дружеството заявител и са изминали по-малко от три години от издаване на акта за отнемането.

(2) В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лицензия не по-рано от шест месеца от датата на отказа.

Чл. 8. (1) Промяната в начина на извършване на сделките с чуждестранна валута и/или в наименованието на финансова къща става с промяна в издадената лицензия на финансовата къща.

(2) Финансова къща, която иска да извършва сделки с чуждестранна валута и в наличност, подава в БНБ заявление, към което прилага следните документи:

1. решение на компетентния орган за управление за промяната в начина на извършване на сделките с чуждестранна валута;

2. заверен препис от устава, договора (акта) за учредяване, в който е отразена промяната;

3. документ по чл. 4, ал. 2, т. 11, издаден от регионалната дирекция на МВР.

(3) При заявяване на промяна на наименованието финансовата къща прилага документите по ал. 2, т. 1 и 2.

Чл. 9. Лице, което не притежава лицензия за финансова къща, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думите "финансова къща" или някои от производните им на чужд език, или друга дума, означаваща извършване на дейност като финансова къща.

Раздел IV.
Условия за започване на дейност и изисквания към дейността на финансова къща

Чл. 10. Лице, получило лицензия за финансова къща, може да започне дейност след представяне в БНБ на:

1. заверен препис от акта за регистрация на предмета на дейност, включващ сделките с чуждестранна валута по безкасов начин или по безкасов начин и в наличност, и/или една или повече от дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 5 - 14 от Закона за кредитните институции;

2. документ за заличаване на вписването в регистъра на обменните бюра към Министерството на финансите, когато е извършвало дейност като обменно бюро.

Чл. 11. (1) Финансовите къщи са длъжни писмено да уведомяват подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", за всички нововъзникнали факти и обстоятелства и/или за внасяне на изменения или допълнения в документите, които са послужили като основание за издаване на лицензията.

(2) Уведомлението по ал. 1 трябва да бъде направено в 7-дневен срок от възникването на съответния факт или обстоятелство, съответно от внасяне на изменението или допълнението в документите, послужили като основание за издаване на лицензията, освен в случаите, когато с нормативен акт е определен друг срок.

Чл. 12. (1) Финансовите къщи са длъжни да регистрират незабавно, в хронологичен ред, сключените сделки с чуждестранна валута в регистрационен дневник по образец, утвърден от Българската народна банка.

(2) В регистрационния дневник за всяка сделка се отбелязват името на лицето, с което се сключва сделката, дата и час на сделката, както и всички условия по нея, като вид на сделката, размер, лихви, такси, срокове за изпълнение на сделката и други.

(3) В помещенията, в които се извършват сделки с чуждестранна валута в наличност, трябва да са поставени на видно място:

1. копие от документа по чл. 6, ал. 1, заедно с актуално приложение;

2. списък на купуваната и продаваната чуждестранна валута и приложимите към сделките с чуждестранна валута съществени условия по сделките:

а) курс купува/продава;

б) дължими такси, комисиони и други разноски, събирани от финансовата къща по повод на съответни еднообразни сделки.

(4) На клиента се издава бордеро, отразяващо съществените условия по ал. 3, т. 2, буква "а" и буква "б" за сделката.

Чл. 13. Финансовите къщи са длъжни:

1. да приемат и представят в управление "Банков надзор" правила за извършване на сделките с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин;

2. да разполагат по всяко време със собствен капитал не по-малък от 100 000 лв.; размерът на собствения капитал се определя съгласно счетоводните баланси на дружеството;

3. да представят в Българската народна банка информация за вида, количеството и курса на купената и продадената валута съгласно дадени указания от БНБ;

4. да представят на всяко тримесечие в Българската народна банка, управление "Банков надзор", междинни финансови отчети, включващи баланс и отчет за дохода;

5. да представят в Българската народна банка, управление "Банков надзор" и дирекция "Информационни системи", заверени от дипломиран експерт-счетоводител годишни финансови отчети и приложения към тях съгласно действащите счетоводни стандарти и указания на БНБ;

6. да представят в Българската народна банка, управление "Банков надзор", копие от утвърдените от директора на Агенцията за финансово разузнаване вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

7. да представят на всяко тримесечие в Българската народна банка, управление "Банков надзор", информация за структурата на капитала, със съдържание и форма, определени в указания на БНБ.

Раздел V.
Отнемане на лицензия

Чл. 14. (1) Българската народна банка може да отнеме издадената лицензия за финансова къща, когато:

1. финансовата къща е представила неверни сведения и документи, които са послужили като основание за издаването на лицензията;

2. финансовата къща престане да отговаря на условията, при които е издадена лицензията й;

3. финансовата къща извършва сделки извън обхвата на посочените в чл. 3, ал. 1, т. 4;

4. се установи нарушение на Валутния закон и на актовете по неговото прилагане;

5. има данни за извършване на сделки и операции, представляващи изпиране на пари, или за нарушение на Закона за мерките срещу изпиране на пари и на актовете по неговото прилагане;

6. има данни, че лице от състава на управителния или надзорния съвет на финансовата къща е свързано със съмнение за изпиране на пари;

7. финансовата къща не е започнала извършването на разрешената й дейност в срок 12 месеца от издаването на лицензията й;

8. финансовата къща е преустановила извършването на дейност за срок повече от 12 месеца;

9. финансовата къща продължава да осъществява дейност и като обменно бюро и не е предприела действията по § 1, ал. 2.

(2) Отнемането на лицензията става с акт на подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", въз основа на мотивирано предложение на упълномощени от подуправителя лица.

(3) Оригиналът на издадената лицензия, както и на документите по чл. 6, ал. 1 и 2 се връщат в управление "Банков надзор" в 7-дневен срок от връчване на заповедта за отнемане на лицензията.

Чл. 15. При отнемане на лицензията Българската народна банка, управление "Банков надзор", уведомява органите на МВР, Националната агенция за приходите и публикува съобщение в два централни ежедневника, за да информира обществеността.

Раздел VI.
Прекратяване извършването на сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин като финансова къща

Чл. 16. (1) Финансова къща, която е взела решение за прекратяване извършването на сделки с чуждестранна валута, за които е лицензирана от БНБ, уведомява за решението си подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор".

(2) С уведомяването по ал. 1 лицензията на финансовата къща се смята за обезсилена.

(3) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. заверен препис от решението на компетентния орган на дружеството за прекратяване извършването на сделки с чуждестранна валута, от решението за изключване от предмета на дейност на дружеството на сделките с чуждестранна валута в наличност и за промяна в наименованието на дружеството, от което трябва да отпаднат думите "финансова къща";

2. заверен препис от акта за регистриране на промените в предмета на дейност и в наименованието на дружеството, в съответствие с взетото решение на компетентния орган на дружеството;

3. оригинала на издадената лицензия, както и на документа с приложението по чл. 6, ал. 1 и 2.

(4) Обезсилването на лицензията вследствие на взето решение за прекратяване на дейността като финансова къща се отразява в регистъра по чл. 17.

(5) В седемдневен срок от известяването й Българската народна банка, управление "Банков надзор", уведомява органите на МВР, Националната агенция за приходите и публикува съобщение в два централни ежедневника за прекратяване извършването на сделки с чуждестранна валута от финансовата къща по ал. 1.

Раздел VII.
Регистриране на издадените лицензии. Мерки и санкции

Чл. 17. Издадените лицензии, отказите, обезсилените лицензии вследствие на взети решения за прекратяване извършването на сделки с чуждестранна валута по безкасов начин и/или в наличност, както и заповедите за отнемане на лицензия за финансова къща се вписват в специален регистър в Българската народна банка, воден от управление "Банков надзор".

Чл. 18. При установяване нарушение на тази наредба Българската народна банка може да приложи административни мерки по реда на чл. 17, т. 2 от Валутния закон и/или да наложи административни санкции по реда на чл. 19, ал. 4 от Валутния закон.

Раздел VIII.
Такси

Чл. 19. (1) За административните разходи, свързани с разглеждането на заявленията и документите за издаване на лицензия за финансова къща, Българската народна банка събира такса в размер 5000 лв.

(2) За промяна на издадената лицензия в частта относно начина на извършване на сделките с чуждестранна валута и/или наименованието на финансовата къща Българската народна банка събира такса в размер 500 лв.

(3) За актуализиране на документите по чл. 6, ал. 1 и 2 вследствие на заявени промени се събира такса в размер 200 лв.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Заварените при влизане в сила на тази наредба финансови къщи привеждат дейността си в съответствие с изискванията й в срок до три месеца от влизане на наредбата в сила.

(2) Заварените при влизане в сила на тази наредба финансови къщи, които са регистрирани и като обменни бюра, могат да продължат да осъществяват дейност като финансови къщи, ако в срок до три месеца от влизане на наредбата в сила прекратят дейността си като обменни бюра и поискат заличаване от регистъра на обменните бюра към Министерството на финансите.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 3, ал. 8 от Валутния закон и е приета с Решение № 170 на Управителния съвет на Българската народна банка от 22 декември 2006 г.

§ 3. Подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", дава указания по прилагането на тази наредба.

§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 26 на БНБ от 1999 г. за сделките на финансовите къщи с чуждестранна валута (обн., ДВ, бр.111 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 7 от 2001 г.).

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР