Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Наредби

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите,върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - ДВ, бр.1 от 2007 г. , в сила от 01.01.2007 г.)

27 Feb 2007, видяна 5828 пъти
реклама
В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.21 от 16 Март 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.

Раздел I.
Елементи на възнаграждението и доходите за определяне на осигурителните вноски

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4, 6 и 8 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване се внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни възнаграждения, намалени с нормативно признатите разходи по чл. 29, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените брутни възнаграждения.

(2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни трудови възнаграждения, включително възнагражденията за платените от работодателя отпуски по чл. 155-157, 159, 161, 162, 166, 168 - 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя за лицата, които не са отработили всичките дни през месеца или са се намирали в отпуски, извън посочените в ал. 2, се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване през месеца. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на работните дни през месеца и получената сума се умножи по броя на отработените дни и дните на платените отпуски, посочени в ал. 2, за които е изплатено или начислено, но неизплатено възнаграждение.

(4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, когато съгласно условията на трудовия договор или чл. 138, ал. 2 от Кодекса на труда лицето е работило при непълно работно време, се определя пропорционално на отработените часове и часовете, съответстващи на дните по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на законоустановените работни часове за месеца и получената сума се умножи по броя на отработените часове за месеца и часовете, съответстващи на дните по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване. По този ред се определя и минималният месечен осигурителен доход, когато лицето се е намирало в отпуски извън посочените в ал. 2 или не е отработило всички работни дни през месеца.

(5) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителните вноски за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, се внасят върху полученото или начисленото, но неизплатено брутно възнаграждение, намалено с нормативно признатите разходи, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец по договор за управление и контрол, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на дните, през които е работило, и дните по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.

(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителните вноски за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 7 от Кодекса за социално осигуряване, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията се внасят върху полученото или начисленото, но неизплатено брутно възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.

(7) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:

1. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) пътните, дневните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 от 1994 г. и бр. 25 от 1999 г.) или изплатените за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения;

2. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г.) стойността на безплатната храна и/или добавките към храната, предоставени в натура по реда на чл. 285 от Кодекса на труда на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда;

3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) стойността на безплатната храна, предоставена в натура на членовете на корабните екипажи за дните в експлоатация, на риболовците за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под водата, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните и здравните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и екипите по кръвонабиране, както и на военнослужещите съгласно чл. 234, ал. 3 и 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;

5. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) стойността на специалното работно облекло и на личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт или колективен трудов договор;

6. сумите за лихви, които се изплащат по реда на чл. 245, ал. 2 от Кодекса на труда;

7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) обезщетенията по чл. 200, 213, 214, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 220, 221, чл. 222, ал. 2 и 3, чл. 224, 225, 226, чл. 232, ал. 2 и 3 и чл. 331 от Кодекса на труда, § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 95 от 2003 г.) и § 118 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 25 от 2001 г.);

8. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г.) обезщетенията по чл. 128д, чл. 134, ал. 1, чл. 235, чл. 237, ал. 1 - 5 и ал. 7, чл. 239, 249, чл. 255, ал. 2 и порционните пари по чл. 234, ал. 2 и чл. 275, ал. 6, и сумите по чл. 234, ал. 1, чл. 240, ал. 4, чл. 244, чл. 265 и 276 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 112, ал. 2, т. 3 от Правилника за кадрова военна служба, приет с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2002 г., бр. 33 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 40 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.);

9. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) обезщетенията по чл. 204, ал. 4, чл. 212, ал. 4, чл. 247, 252, 254 и 255 и сумите по чл. 203, ал. 5, чл. 204, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 208, ал. 1, чл. 210, чл. 212, ал. 5, чл. 214, чл. 215, ал. 2, чл. 216 и чл. 252, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) обезщетенията по чл. 61, 78, чл. 81б, ал. 4, т. 1 и 2, чл. 104, ал. 2, 3 и 4, чл. 105, ал. 3, чл. 106, ал. 3 и 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител и сумите за предметни награди по чл. 88, ал. 3 от Закона за държавния служител;

11. (нова - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) обезщетенията по чл. 139г, 139д, чл. 139е, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 157а, ал. 3 и чл. 188о от Закона за съдебната власт.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителни вноски се изчисляват и внасят върху сумите, изплатени или начислени и неизплатени за сметка на средствата за социални разходи пряко, постоянно или периодично на работниците и служителите в пари или в натура.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за издръжка на столове (включително за поевтиняване храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддържане на културни потребности на работниците и служителите, вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация, както и върху еднократните помощи в пари или в натура, изплатени на работниците и служителите за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития.

(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление, при условията на чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

(4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сумите за социални разходи, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, не се включват при определяне на минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт.

Раздел II.
Осигурителен доход, върху който се правят осигурителни вноски

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината. За лицата, работещи по трудови правоотношения и по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от Кодекса за социално осигуряване, месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, определен по реда на чл. 1, ал. 2 - 6. Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.

(2) Окончателният размер на осигурителния доход за доходите, които подлежат на годишно данъчно облагане, се определя по данъчната декларация на лицето, като се приспадат доходите, върху които авансово са внесени осигурителни вноски.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се вземат предвид:

1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност - облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества или като членове на неперсонифицирани дружества - възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти, след приспадане на нормативноопределените разходи за съответната дейност по чл. 29, т. 3 и/или 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) за самоосигуряващите се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност - облагаемият доход, получен от упражняването на съответната дейност, след намаляването му с разходите за дейността по чл. 29, т. 1 - 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

4. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) за самоосигуряващите се лица, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по глава седма от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - еднолични търговци или регистрирани като упражняващи свободна професия, или занаятчийска дейност - доходът, получен от упражняването на съответната дейност, определен по условията на т. 1 и 3.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) При годишното определяне на осигурителния доход се изчисляват и внасят осигурителни вноски само в размера, определен за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) Окончателният размер на годишния осигурителен доход се вписва в осигурителните книжки на лицата.

Чл. 4. Когато лицето работи по допълнителен или по втори трудов договор, или без трудово правоотношение, при изплащане на възнаграждението декларира сумата, върху която са направени осигурителни вноски по всеки от договорите.

Раздел III.
Изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Основната икономическа дейност на осигурителя се определя съгласно Националната класификация на икономическите дейности, утвърдена със заповед на председателя на Националния статистически институт, по икономическите дейности, посочени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година.

(2) Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя.

(3) При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишен § 1 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се приема на основание чл. 6, ал. 13 от Кодекса за социално осигуряване и влиза в сила от 1 януари 2000 г.

§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 5 МАРТ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, И ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2004 Г.)

§ 6. Навсякъде в наредбата думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване".

§ 7. Параграф 1, т. 1 и 2 влизат в сила от 27 декември 2003 г., а § 2, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, И ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 06.10.2006 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 3, който влиза в сила от 1 май 2006 г., и на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Приложение към чл. 5, ал. 3
Приложение към чл. 5, ал. 3
(Отм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР