Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Примерен индивидуален сметкоплан

20 Nov 2003 23:33ч, видяна 59883 пъти
реклама
Примерен индивидуален сметкоплан на търговско предприятие от общ вид
Раздел 1 - Сметки за Капитали

Група 10 - Капитал
101  Основен капитал, изискващ регистрация
102  Основен капитал, неизискващ регистрация
108  Премии, свързани с капитал
109  Отбиви (сконто), свързани с капитал

Група 11 - Резерви
111  
Общи резерви
112  Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи
113  Резерви от последваща оценка на краткотрайни активи
114  Резерви от последваща оценка на финансови инструменти
116  Резерви от емисия акции
117  Други резерви

Група 12 - Финансови резултати
121  
Непокрита загуба от минали години
122  Неразпределена печалба от минали години
123  Печалби и загуби от текущата година

Група 15 - Получени заеми
151  
Получени краткосрочни заеми
152  Получени дългосрочни заеми
153  Дългови инструменти
159  Други заеми и дългове

Група 19 - Премии и сконто по финансови инструменти
191  
Премии, произтичащи от финансови инструменти
192  Сконто от финансови инструменти

Раздел 2 - Сметки за Дълготрайни Активи

Група 20 - Дълготрайни материални активи
201  Земи (терени)
202  Подобрения върху земите
203  Сгради и конструкции
204  Машини и оборудване
205  Транспортни средства
206  Офисобзавеждане
207  Съоръжения
208  Компютърна техника
   2091  Други дълготрайни материални активи
   2092  Библиотечни фондове

Група 21 - Дълготрайни нематериални активи
212  
Продукти от  развойна дейност
213  Права върху интелектуалната собственост
214  Програмни продукти
215  Права върху индустриална собственост
219  Други дълготрайни нематериални активи

Група 22 - Дългосрочни финансови активи
221  Инвестиции в дъщерни предприятия
222  Инвестиции в асоциирани предприятия
223  Инвестиции в смесени предприятия
224  Инвестиционни имоти
225  Финансови активи, държани до настъпване на падеж
226  Финансови активи, обявени за продажба
227  Финансови активи, заложени като обезпечение
228  Държавни ценни книжа
229  Други дълготрайни активи

Група 23 - Търговска репутация
231  Положителна търговска репутация
232  Отрицателна търговска репутация

Група 24 - Амортизация
241  
Амортизация на дълготрайни материални активи
242  Амортизация на дълготрайни нематериални активи

Група 26 - Дългосрочни вземания и заеми
262  
Дългосрочни вземания и предоставени заеми на  нефинансови предприятия и други клиенти
263  Просрочени дългосрочни вземания и предоставени заеми
269  Други дългосрочни вземания и предоставени земи

Група 27 - Дълготрайни биологични активи
271  
Гори
272  Трайни насаждения - плододаващи
273  Трайни насаждения - неплододаващи
274  Животни в основни стада
279  Други дълготрайни  биологични активи

Раздел 3- Сметки за Стоково-материални Запаси

Група 30 - Материали, продукция и стоки
301  Доставки
302  Материали
   3031  Продукция на склад
   3033  Продукция на консигнация
   3034  Продукция, изпратена на клиенти
   3041  Стоки на склад
   3043  Стоки на консигнация
   3044  Стоки, изпратени на клиенти
   3045  Стоки за преработка, дообработка и сортировка

Група 31 - Краткотрайни биологични активи
311  
Млади животни
312  Животни за угояване
313  Дребни продуктивни животни
314  Птици – основни стада
315  Пчелни семейства
316  Животни за експериментални цели
319  Други краткотрайни билогични активи

Раздел 4 - Сметки за Разчети

Група 40 - Доставчици и свързани с тях сметки
401  Доставчици
402  Доставчици по аванси
403  Доставчици по търговски кредити
404  Доставчици по доставки при определени условия
406  Доставчици по доставки със свързани лица
409  Други разчети с доставчици

Група 41 - Клиенти и свързани с тях сметки
411  
Клиенти
412  Клиенти по аванси
413  Клиенти по търговски кредити
414  Клиенти по продажби при определени условия
416  Клиенти по продажби със свързани лица
419  Други разчети с клиенти

Група 42 - Персонал и съдружници
   4211  
Работници и служители
   4212  Възнаграждения по договори за управление и контрол
   4213  Стипендианти
   4215  Депонирани възнаграждения
   4216  Спестявания на работници в чужбина
422  Подотчетни лица
423  Задължения по неизползвани отпуски
424  Вземания от съучастия
425  Задължения за съучастия
426  Вземания по записани дялови вноски
429  Други разчети с персонала и съдружници

Група 43 - Разчети по преводи и вътрешни разчети
439  
Други вътрешни разчети

Група 44 - Вземания по липси, начети и съдебни спорове
441  
Вземания по рекламации
442  Вземания по липси и начети
443  Ценови разлики по липси и начети
444  Вземания по съдебни спорове
445  Присъдени вземания  

Група 45 - Разчети с бюджета и ведомства
451  
Разчети с общините
452  Разчети за данък върху печалбата
   4531  Начислен данък за покупките
   4532  Начислен данък за продажбите
   4538  Данък за въстановяване
   4539  Данък за внасяне
454  Разчети за данъци върху доходи на физически лица
455  Разчети с министерства
456  Разчети за акцизи
457  Разчети с митници
459  Други разчети с бюджета и ведомства

Група 46 - Разчети с осигурители
461  
Разчети с Националния осигурителен институт
462  Разчети за доброволно социално осигуряване
463  Разчети за здравно осигуряване
464  Разчети за еднократни помощи и надбавки
469  Други разчети с осигурители

Група 49 - Разни дебитори и кредитори
490  
Текущи разчетни сметки
491  Доверители
492  Разчети за гаранции
493  Разчети със собственици
   4941  Провизии, признати като пасиви
   4942  Други провизии
495  Разчети по застраховане
496  Разчети по лихви
497  Разчети по отсрочени данъци
498  Други дебитори
499  Други кредитори

Раздел 5 - Сметки за Финансови Средства

Група 50 - Парични средства
501  Каса в левове
502  Каса във валута
503  Разплащателна сметка в левове
504  Разплащателна сметка във валута
505  Акредитиви в левове
506  Акредитиви във валута
507  Предоставени депозити
508  Разплащателни чекове
   5091  ДДС – сметка
   5092  Парични средства, заложени като обезпечение
   5099  Други парични средства

Група 51 - Краткосрочни финансови активи
511  
Финансови активи, държани за търгуване
512  Изкупени собствени акции
513  Финансови активи, заложени като обезпечение
514  Изкупени собствени облигации
515  Държавни ценни книжа
519  Други краткосрочни финансови активи

Група 52 - Краткосрочни вземания и заеми
522  
Краткосрочни вземания и заеми от нефинансови предприятия и други клиенти
524  Просрочени краткосрочни вземания и заеми
529  Други краткосрочни вземания и заеми

Раздел 6 - Сметки за Разходи

Група 60 - Разходи по икономически елементи
601  Разходи за материали
602  Разходи за външни услуги
603  Разходи за амортизация
604  Разходи за заплати (възнаграждения)
605  Разходи за осигуровки
606  Разходи за данъци, такси и други подобни плащания
607  Разходи за провизии
608  Разходи от последващи оценки на активи
609  Други разходи

Група 61 - Разходи за дейността
611  
Разходи за основна дейност
612  Разходи за спомагателна дейност
613  Разходи за придобиване на дълготрайни активи
614  Административни разходи
615  Разходи за продажби
616  Разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи

Група 62 - Финансови разходи
621  
Разходи за лихви
623  Разходи по операции с финансови активи и инструменти
624  Разходи по валутни операции
625  Разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти
629  Други финансови разходи

Група 63
631  
Загуба (разходи) за обезценка

Група 65 - Разходи за бъдещи периоди
651  
Нефинансови разходи за бъдещи периоди
652  Финансови разходи за бъдещи периоди

Група 69 - Извънредни разходи
691  
Извънредни разходи

Раздел 7 - Сметки за Приходи

Група 70 - Приходи от продажби
701  Приходи от продажби на продукция
702  Приходи от продажби на стоки
703  Приходи от продажби на услуги
705  Приходи от финансирания
706  Приходи от продажби на дълготрайни активи
707  Приходи от продажби на материали
709  Други приходи от дейността

Група 72 - Финансови приходи
721  
Приходи от лихви
722  Приходи от съучастия
723  Приходи от операции с финансови активи и инструменти
724  Приходи от валутни операции
725  Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти
726  Приходи от реинтегрирани провизии
729  Други финансови приходи

Група 73 -
731  
Приходи от възстановени загуби от обезценка

Група 75 - Приходи за бъдещи периоди и финансирания
751  
Нефинансови приходи за бъдещи периоди
752  Финансови приходи за бъдещи периоди
753  Финансиране за дълготрайни активи
754  Финансиране на текущата дейност

Група 79 - Извънредни приходи
791  
Извънредни приходи

Сметки за условни активи и условни пасиви
(задбалансови сметки)   

911  Чужди материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение
912  Наети чужди активи
913  Чужди материални активи, получени по консигнационен договор
914  Документи по особена отчетност

925  Поети задължения по договори

932  Отписани непогасени вземания
934  Вземания по дериватни сделки

951  Гаранции по други подобни непредвидени задължения
955  Задължения по дериватни сделки

962  Активи в употреба, отчетени като разход

984  Разни статистически сметки
989  Други сметки за условни активи

999  
Други сметки за условни пасиви

Забележка: Предприятията ползват само една от двете сметки:
101  Основен капитал, изискващ обезпечение
или
102  Основен капитал, неизискващ обезпечение, в зависимост от статута си

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР