Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Счетоводно отчитане при ликвидация и несъстоятелност

25 Jul 2007, видяна 28599 пъти
реклама
Счетоводно отчитане при ликвидация и несъстоятелност

I. ХАРАКРЕДИТЕРИСТИКА НА ЛИКВИДАЦИЯТА И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

1. Ликвидация на търговско дружество е производство за прекратяването му, което се осъществява от Агенцията по вписванията.

2. Несъстоятелност е съдебно производство, открито за търговско дружество, изпаднало в неплатежоспособност, което има за цел под непосредствения контрол и участие на съдебните власти да гарантира удовлетворяването на всички кредитори от масата на несъстоятелността и възможност за оздравяване предприятието на длъжника.

Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговски сделки или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност или задължения по частно държавно вземане.

Неплатежоспособност се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията. Неплатежоспособност е налице и когато длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.

Прекратяване на дейността на дадено предприятие може да настъпи без ликвидиране (напр. при преобразуване чрез вливане, сливане).

Преустановявани дейности (СС 35) касаят преустановяване на дейност на обособена част от предприятие или дейност.

Действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност.

При ликвидация спазването на този принцип е невъзможно.

Основните задачи, които стоят пред ликвидаторите, са:

- осребряване на имуществото, като пресметнат предполагаемите действителни парични постъпления;

- покриване на разходите по ликвидацията;

- събиране на вземанията;

- покриване на задълженията към кредитори;

- покриване на данъчните задължения.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ЛИКВИДАЦИЯ

Посочените по-долу примери са за предприятия, отговарящи на изискванията за малки и средни предприятия и които изготвят и представят финансови отчети на база на Националните стандарти за малки и средни предприятия.

1. Решение за прекратяване и ликвидация

1.1. Определяне на ликвидатор

1.2. Определяне на срок на ликвидацията

1.3. Уведомление до НАП за започналата ликвидация

1.4. Съдебно решение за прекратяване на дружеството и обявяване в ликвидация и вписване на ликвидатора в търговския регистър

1.5. Обявяване в търговския регистър за решението и на покана до кредиторите да предявят вземанията си в определен срок и писмена покана до известните кредитори

2. Счетоводни процедури към датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация

2.1. Счетоводно приключване към датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация - извършва се като счетоводно приключване за отчетен период за периода от началото на отчетния период до датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация.

2.2. Определят се данъчните задължения на предприятието за периода от началото на отчетния период до датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация.

2.3. Изготвят се счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за периода от началото на отчетния период до датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация и счетоводният баланс се трансформира в „Начален баланс при ликвидацията".

2.4. Извършва се инвентаризация и оценка на наличните активи и пасиви по справедлива стойност.

Разликите между балансовите оценки на активите и пасивите и справедливите им цени се отразяват като разход или резерв от последващи оценки в зависимост от възприетата политика при прилагането на друг стандарт, уреждащ оценките;

Счетоводните записвания са:

1. За определяне на балансовата стойност на дълготрайните активи

Дебит с/ка от гр. 11 Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи

Дебит с/ка от гр. 24 Амортизации

Кредит с/ки от гр. 20 Дълготрайни материални активи

Кредит с/ка от гр. 21 Дълготрайни нематериални активи

2. За отчитане на преоценката на активите и пасивите по справедливата им цена - по-висока от балансовата им стойност

Дебит с/ки от гр. 20 Дълготрайни материални активи

Гр. 20 Дълготрайни материални акитиви

Гр. 22 Дългосрочни финансови активи

Гр. 30 Материали, продукция и стоки

Гр. 31 Краткотрайни биологични активи

Кредит с/ка от гр. 11 Други резерви

3. При по-ниска цена от балансовата им стойност

Дебит с/ка от гр. 11 Други резерви

Кредит с/ки от гр. 20, 21, 22, 30,31

2.5. Разчетите в чуждестранна валута се трансформират в левове по централния курс на БНБ към датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация. Курсовите разлики се отчитат като текущ финансов приход или разход.

1. Основният капитал се отчита по нетен размер - регистрираният капитал се намалява с невнесения капитал и изкупените собствени акции и дялове.

Дебит с/ка от гр. 10 Основен капитал, изискващ регистрация

Кредит с/ка от гр. 42 Вземания по записани дялови вноски

Кредит с/ка от гр. 51 Изкупени собствени акции

2. финансовият резултат до ликвидацията и всички останали видове резерви се обединяват и се отчитат като други резерви

Дебит с/ка от гр. 12 Неразпределена печалба от минали години (при печалба)

Дебит с/ка от гр. 12 Печалби и загуби от текущата година

Кредит с/ка от гр. 11 Други резерви

Дебит с/ка от гр. 11 Други резерви

Кредит с/ка от гр. 12 Непокрита загуба от минали години

Кредит с/ка от гр. 12 Печалби и загуби от текущата година (при загуба)

3. Активите и пасивите, които при ликвидация не могат да се реализират, се отписват за сметка на резервите (разходи за учредяване, търговски репутации, данъчни временни разлики, разходи и приходи за бъдещи периоди, финансирания и други)

4. Изготвя се счетоводен баланс (СС 13, Приложение 1 ) с надпис „Начален баланс при ликвидация", в който колона „Предходна година" не се попълва:

Дебит с/ки от гр. 10 Капитал

Дебит с/ки от гр. 11 Резерви

Кредит с/ка от гр. 10 Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация

5. На заглавната страница на всички елементи на финансовия отчет, след наименованието на предприятието, се добавя „в ликвидация"

3. Счетоводно отчитане на предприятие в ликвидация

3.1. Активите и пасивите се оценяват по справедлива стойност

3.2. Преустановява се начисляването на амортизации

3.1.. Отчитане резултатите от ликвидацията:

- За продадено имущество:

Дебит с/ка от гр. 50 Парични средства

Кредит с/ка от гр. 70 Приходи от ликвидация и несъстоятелност

- За изписване на продаденото имущество и права:

Дебит с/ка от гр. 70 Приходи от ликвидация и несъстоятелност

Кредит с/ка от гр. 20, 21, 30

- За отчитане на положителен резултат от ликвидацията:

Дебит с/ка от гр. 70 Приходи от ликвидация и несъстоятелност

Кредит с/ка от гр. 12 Резултат при несъстоятелност и ликвидация

- За отчитане отрицателен резултат от ликвидацията:

Дебит с/ка от гр. 12 Резултат при несъстоятелност и ликвидация

Кредит с/ка от гр. 70 Приходи от ликвидация и несъстоятелност

- За отчитане на текущи разходи по ликвидацията:

Дебит с/ка от гр. 61 Разходи при ликвидация и несъстоятелност

Кредит с/ки от гр. 40, 42, 45, 49 и 50

- За приключване на с/ка Разходи при ликвидация и несъстоятелност:

Дебит с/ка от гр. 12 Резултат при несъстоятелност и ликвидация

Кредит с/ка от гр. 61 Разходи при ликвидация и несъстоятелност

- За погасяване на задължения:

Дебит с/ка от раздел 4 „Сметки за разчети"

Кредит с/ка от гр. 50 Парични средства

3.2. В случай на стопанска дейност (във връзка с приключване на клиентски поръчки, договорни взаимоотношения или приключване на незавършено производство) по време на ликвидация се извършва отделно счетоводно отчитане съгласно счетоводното законодателство и финансовият резултат се отчита отделно.

- В края на отчетния период, ако производството по ликвидация не е приключило, предприятието в ликвидация изготвя финансов отчет, съгласно приложенията в СС 13 и приложение съгласно СС 1, в което се оповестяват сумите на задълженията кьм кредиторите, които са получили и не са получили вземанията си през отчетния период.

4. Счетоводно отчитане към датата на приключване на ликвидацията

4.1. Приключване на резултативна сметка от гр. 12 - „Резултат при несъстоятелност и ликвидация"

- При положителен резултат (кредитно салдо):

Дебит с/ка от гр. 12 Резултати при несъстоятелност и ликвидация

Кредит с/ка от гр. 10 Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация

- При отрицателен резултат (дебитно салдо):

Дебит с/ка от гр. 10 Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация

Кредит с/ка от гр. 12 Резултата при несъстоятелност и ликвидация

- При окончателно разпределяне на полагащите се дялове на собствениците:

Дебит с/ка от гр. 10 Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация

Кредит с/ка от гр. 50 Парични средства

Кредит с/ка раздел 2 Сметки за дълготрайни активи

Кредит с/ки раздел 3 Сметки за стоково-материални запаси

4.2. Краен ликвидационен баланс - посочва се имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите. Прилагат се документи, доказващи извършеното разпределение между собствениците. Разпределение на ликвидационните дялове и данъчно облагане.

4.3. Ако активите не са били достатъчни за удовлетворяване на кредиторите, разликата се посочва в баланса като задължение и като загуба.

4.4. Заличаване. Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружетвото.

Ликвидаторите предават в държавния архив счетоводните документи, които подлежат на съхранение.

5. Счетоводно отчитане при прекратяване на производството по ликвидация

5.1. Изготвя се „Краен ликвидационен баланс"

5.2. Към датата на прекратяване на производството по ликвидация се трансформират салдата по сметките от „Краен ликвидационен баланс' в начални салда по сметки за действащо предприятие.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР