Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-00-3 от 25.01.2008 г. на НАП

31 Jan 2008, видяна 3708 пъти
реклама
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 година, Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 година, измененията в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:

I. Размери и разпределение на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС" за 2008 год.

1. С чл. 8 от Закона за бюджета на ДОО за 2008 год. /ДВ бр.113/28.12.2007 год./ от 01.01.2008 г. се определят следните размери на месечния осигурителен доход:

-минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно приложение № 1;

Във връзка със Забележка 4 на Приложение № 1 към чл. 8 от ЗБ на ДОО за 2008 г. не се прилага минимален осигурителен доход за работниците и служителите в бюджетните предприятия, по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

-минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 240 лв,;

-минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 120 лв.;

-минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 60 лв.;

-максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

В съответствие с чл. 8 от Закона за бюджета на ДОО за 2008 г. при определяне на минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии през 2008 г. се прилага НКИД-2003 г.

2. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗБДОО за 2008 год. разпределението на осигурителните вноски, определени в чл. 6, ал. 1 от КСО по фондове на държавното обществено осигуряване е както следва:

2.1. за фонд "Пенсии":

2.1.1. за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - 22 на сто;

2.1.2. за лицата, родени след 31 декември 1959 г. -17 на сто;

2.1.3. за лицата, работещи при условията на 1 и 11 категория труд -осигурителната вноска за фонд „Пенсии" /по т. 2.1.1. или т.2.1.2./ с увеличена с 3 на сто, като това увеличение е за сметка на осигурителя.

2.1.4. за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и за следователите по Закона за съдебната власт - осигурителната вноска за фонд „Пенсии" е увеличена с 3 пункта;

2.2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто;

2.3. за фонд "Трудова злополука и професионална болест"- осигурителната вноска е за сметка на осигурителя и е диференцирана по групи основни икономически дейности, съгласно Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1, т. 3 от ЗБДОО за 2008 год.;

2.4. за фонд "Безработица" -1 на сто.

3. Във връзка с чл. 12, ал. 2 от ЗБДОО осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто и е за сметка на осигурителя.

4. На основание чл. 12, ал. 3 от ЗБДОО, осигурителните вноски върху изплатените суми за социални разходи се внасят в размерите за фонд „Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

5. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 6 от КСО за 2008 год. вноските за ДОО се разпределят между осигурител и осигурено лице в съотношение 60:40.

6. На основание чл. 157, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване размерите на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване за 2008 год. са както следва:

6.1. за универсален пенсионен фонд - за лицата, родени след 31 декември 1959 год. - 5 па сто. Съгласно чл. 157, ал. 3 от КСО вноските за универсалните пенсионни фондове се разпределят между осигурителите и осигурените лица в съотношението по чл. 6, ал. 3 от КСО /60:40/.

6.2. за професионален пенсионен фонд:

6.2.1. 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд;

6.2.2. 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд. Вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на работодателя на основание чл. 157, ал. 4 от КСО.

7. В чл. 16, ал. 1 от ЗБДОО за 2008 год. е определен размерът на вноската за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" - 0,5 на сто. На основание чл. 20, ал. 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя вноската е изцяло за сметка на работодателя.

II. Във връзка с приети Закон за бюджета на НЗОК за 2008 год. /ДВ бр113/28.12.2007 год./:

1. Съгласно чл, 2 от Закона за бюджета на НЗОК здравноосигурителната вноска за 2008 год. е в размер 6 на сто.

2. Здравноосигурителните вноски за 2008 год. се разпределят между осигурителите и осигурените лица в съотношение 60:40 /чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравно осигуряване/.

Към настоящото указание е приложена таблица за размера па осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, ЗО и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2008 г.

III. Промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/

С § 5 от Закона за бюджета на ДОО за 2008 год. са направени следните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване:

1. Член 4, ал. 1, т. 4 от КСО - в кръга на осигурените лица по тази точка са включени и служителите в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, изпълняващи някоя от дейностите по чл. 71, ал. 1, т. 3 - 6 от Закона за защита при бедствия. Вноските за държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване на тези лица са за сметка на държавния бюджет /чл. 81, ал.2 от Закона при защита при бедствия/.

2. Член 4, ал. 7 от КСО - съгласно новата редакция на ал. 7 в кръга на осигурените лица са включени съпругът/ата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба по време на задграничния мандат. Същите могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

IV. Промени в Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/

1. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г. в сила от 01.01.2008 г./ е отменена мирновременната алтернативна служба и наборната военна служба. В тази връзка с § 70 от същия закон са направени и съответните изменения в Закона за здравно осигуряване, като в чл. 40, ал. 1, т. 1 се отменя буква "г"/граждани, които изпълняват мирновременна алтернативна служба /, а в ал. 3 се отменя т. 4 /военнослужещите на наборна служба/.

2. С § 95 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. се променя чл. 40, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване, като здравноосигурителната вноска за лицата до 18 - годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средното образование е в размер на 3 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и за сметка на републиканския бюджет. Съгласно същият параграф в чл. 40, ал. 5 от 330 е включена ал. 3 на чл. 40, т. е. лицата, които не подлежат на здравно осигуряване по чл. 40, ал. 1, ал, 2 и ал. 3, се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО.

Приложение: таблица с размерите на осигурителните вноски за 2008 г.

Таблица за размера на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО), за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице

Лица подле-
жащи
на
осигур.
Обхват
на
осигур.
Доход
върху
който се внасят вноски
Общ размер на осиг. вноски
Рапределение на осигур. вноски
Общо
за фондовете на ДОО
за
допълн.
задълж.
пенсионно осигур.
за
здравно осигур.
За сметка на осигуреното лице
За сметка на осигурителя
Общо
за фондо-
ве
на
ДОО
за
допълн.
задълж.
пенсио-
нно
осигур.
за
здравно осигур.
Общо
за
фондо-
ве
на
ДОО
за
допълн.
задълж.
пенси-
онно
осигур.
за
здравно осигур.
1
2
3
4
7
8
9
12
13
14
17
18
1.Лица, работещи по трудов даговор - III категория труд; лица, работещи по договори за управление или контрол на търговски дружества, ЕТ, и неперсонофицирано дружества, синдици и ликвидатори;лица, упражняващи трудова дейност и получаващи
доходи на изборни длъжности и служителите с духовно звание на Българската православна църква и регистрирани
вероизповедания:
1.1 Родени преди 1 януари 1960 г. Всички осиг.
рискове
Брутното възнагражд.,
но не
повече от
2000лв. и
не по-малко от минималния осигур.доход за съответната професия
За ДОО
26.5
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
26.5
 
6
За ДОО
10.6
и
ЗО
2.4
10.6
 
2.4
За ДОО
15.9
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
15.9
 
3.6
1.2 Родени след 31 декември 1959г. Всички осиг.
рискове
Брутното възнагражд.,
но не
повече от
2000лв. и
не по-малко от минималния осигур.доход за съответната професия
За ДОО и ДЗПО
26.5
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
21.5
5 за
УПФ
6
За ДОО и ДЗПО
10.6
и
ЗО
2.4
8.6
2 за УПФ
2.4
За ДОО и ДЗПО
15.9
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
12.9
3 за УПФ
3.6
2.Лица, работещи по трудов договор - II категория труд
2.1 Родени преди 1 януари 1960 г. Всички осиг.
рискове
Брутното възнагражд.,
но не
повече от
2000лв. и
не по-малко от минималния осигур.доход за съответната професия
За ДОО и ДЗПО
36.5
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
29.5
7 за
ПФ
6
За ДОО
10.6
и
ЗО
2.4
10.6
 
2.4
За ДОО и ДЗПО
25.9
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
18.9
7 за
ПФ
3.6
2.2 Родени след 31 декември 1959г. Всички осиг.
рискове
Брутното възнагражд.,
но не
повече от
2000лв. и
не по-малко от минималния осигур.доход за съответната професия
За ДОО и ДЗПО
36.5
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
24.5
12( 7 за
ПФ + 5
за
УПФ)
6
За ДОО и ДЗПО
10.6
и
ЗО
2.4
8.6
2 за УПФ
2.4
За ДОО и ДЗПО
25.9
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
15.9
10(7
за ПФ
+ 3
за УПФ)
3.6
3.Лица, работещи по трудов договор - I категория договор
3.1 Родени преди 1 януари 1960 г. Всички осиг.
рискове
Брутното възнагражд.,
но не
повече от
2000лв. и
не по-малко
от
минималния осигур.
доход за съответната професия
За ДОО и ДЗПО
41.5
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
29.5
12 за
ПФ
6
За ДОО
10.6
и
ЗО
2.4
10.6
 
2.4
За ДОО и ДЗПО
30.9
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
18.9
12 за ПФ
3.6
3.2 Родени след 31 декември 1959г. Всички осиг.
рискове
Брутното възнагражд.,
но не
повече от
2000лв. и
не по-малко
от
минималния осигур.
доход за съответната професия
За ДОО и ДЗПО
41.5
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
24.5
17( 12
за ПФ + 5 за
УПФ)
6
За ДОО и ДЗПО
10.6
и
ЗО
2.4
8.6
2 за УПФ
2.4
За ДОО и ДЗПО
30.9
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
15.9
15(12
за ПФ
+ 3
за УПФ)
3.6
4.Държавни служители , съдии, прокурори, държавни служебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители
4.1 Родени преди 1 януари 1960 г. Всички осиг.
рискове
Брутното възнагражд.,
но не
повече от
2000лв.
За ДОО
26.5
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
26.5
 
6
       
За ДОО
26.5
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
26.5
 
6
4.2 Родени след 31 декември 1959г. Всички осиг.
рискове
Брутното възнагражд.,
но не
повече от
2000лв.
За ДОО и ДЗПО
26.5
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
21.5
5 за
УПФ
6
       
За ДОО и ДЗПО
26.5
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
21.5
5 за УПФ
6
5.Учители
5.1 Родени преди 1 януари 1960 г. Всички осиг.
рискове
Брутното възнаграж-
дение , но не повече от 2000 лв.- в
бюджетната
сфера;
брутното възнаграж-
дение ,
но не повече от 2000лв. и не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия,
за извън бюджетната
сфера
За ДОО
и УчПФ
30.8
и съответ-
ната
вноска
за ТЗПБ*,
ЗО 6
30.8 /26.54.3 за УчПФ за ДОО +
 
6
За ДОО 10.6
и ЗО 2.4
10.6
 
2.4
За ДОО 20.2 /15.9 за ДОО + 4.3 за УчПФ/ и съотв.
вноска за ТЗПБ*,
за ЗО 3.6
20.2 / 15.9 за ДОО + 4.3 за УчПФ/
 
3.6
5.2
Родени след 31 декември 1959г.
Всички осиг.
рискове
Брутното възнаграж-
дение , но не повече от 2000 лв.- в
бюджетната
сфера;
брутното възнаграж-
дение ,
но не повече
от 2000лв. и не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия,
за извън бюджетната
сфера
За ДОО,
УчПФ и ДЗПО
30.8
и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*,
ЗО 6
25.8/21.54.3 за УчПФ за ДОО +
5 за
УПФ
6
За ДОО и ДЗПО 10.6
и ЗО 2.4
8.6
2 за УПФ
2.4
За ДОО и ДЗПО и УчПФ
20.2 и
съотв.
вноска
за ТЗПБ*, ЗО 3.6
17.2 / 12.9 за ДОО + 4.3 за УчПФ/
3 за УПФ
3.6
6. Кадрови военнослужещи, държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по ЗМВР и по ЗИН и следователите, Държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност", Служители в Главна дирекция "Национална служба", "Гражданска защита" на Министерство на държавната политика при бедствия и аварии":
6.1 Родени преди 1 януари 1960 г. Всички осиг.
рискове
Брутното възнаграж-
дение ,
но не
повече
от 2000 лв.
за ДОО
29.5 и съответ
-ната
вноска
за ТЗПБ*;
за ЗО 6
29.5
 
6
       
за ДОО
29.5 и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за
ЗО 6
29.5
 
6
6.2
Родени след 31 декември 1959г.
Всички осиг.
рискове
Брутното възнаграж-
дение ,
но не
повече
от 2000 лв.
за ДОО,
ДЗПО
29.5 и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
24.5
5 за
УПФ
6
       
за ДОО,
ДЗПО
29.5 и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за
ЗО 6
24.5
5 за УПФ
6
7.Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно:
7.1.Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно III категория труд
7.1.1
Родени преди 1 януари 1960 г.
За старост, инвалид-
ност и смърт и ТЗПБ
Брутното възнаграж-
дение,
но не
повече
от 2000лв. и
не по-малко
от минималния осигурителен доход за съответната професия / изчислен
пропор-
ционално/
за ДОО
22 и
съответ-
ната
вноска
за ТЗПБ*;
за ЗО 6
22
 
6
За ДОО 8.8 и ЗО 2.4
8.8
 
2.4
за ДОО
13.2 и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
13.2
 
3.6
7.1.2
Родени след 31 декември 1959г.
За старост, инвалид-
ност и смърт и ТЗПБ
Брутното възнаграж-
дение, но не повече от 2000лв. и
не по-малко
от минималния осигурителен доход за съответната професия / изчислен
пропор-
ционално/
за ДОО
и ДЗПО
22 и
съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
17
5 за
УПФ
6
За ДОО и ДЗПО 8.8 и ЗО 2.4
6.8
2 за УПФ
2.4
за
ДОО и ДЗПО 13.2 и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
10.2
3 за УПФ
3.6
7.2. Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно II категория труд:
7.2.1 Родени преди 1 януари 1960 г. За старост, инвалид-
ност и смърт и ТЗПБ
Брутното възнаграж
-дение, но не повече от
2000лв. и
не по-малко
от минималния осигурителен доход за съответната професия / изчислен
пропор-
ционално/
за ДОО
и ДЗПО
32 и
съответ-
ната
вноска
за ТЗПБ*;
за ЗО 6
25 7 за
ПФ
6 За ДОО 8.8 и ЗО 2.4 8.8  
2.4
за
ДОО и ДЗПО 23.2 и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
16.2
7 за
ПФ
3.6
7.2.2
Родени след 31 декември 1959г.
За старост, инвалид-
ност и смърт и ТЗПБ
Брутното възнаграж-
дение, но не повече от
2000лв. и
не по-малко
от минималния осигурителен доход за съответната професия / изчислен
пропор-
ционално/
за ДОО
и ДЗПО
32 и
съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
20
12( 7
за ПФ
+ 5 за УПФ)
6
За ДОО и ДЗПО 8.8 и ЗО 2.4
6.8
2 за УПФ
2.4
за
ДОО и ДЗПО 23.2 и съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
13.2
10( 7 за ПФ + 3 за УПФ)
3.6
7.3. Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно I категория труд:
7.3.1 Родени преди 1 януари 1960 г. За старост, инвалид-
ност и смърт и ТЗПБ
Брутното възнаграж-
дение, но не повече от
2000лв. и
не по-малко
от минималния осигурителен доход за съответната професия / изчислен
пропор-
ционално/
за ДОО
и ДЗПО
37 и
съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
25
12 за ПФ
6
За ДОО 8.8 и ЗО 2.4
8.8
 
2.4
за ДОО
и ДЗПО
28.2 и
съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
16.2
12 за ПФ
3.6
7.3.2
Родени след 31 декември 1959г.
За старост, инвалид-
ност и
смърт и ТЗПБ
Брутното възнаграж-
дение, но не повече от
2000лв. и
не по-малко
от минималния осигурителен доход за съответната професия / изчислен
пропор-
ционално/
за ДОО
и ДЗПО
37 и
съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 6
20
17( 12
за ПФ
+ 5 за УПФ)
6
За ДОО и ДЗПО 8.8 и ЗО 2.4
6.8
2 за УПФ
2.4
за ДОО
и ДЗПО
28.2 и
съответ-
ната
вноска за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
13.2
15( 12
за ПФ
+ 3 за УПФ)
3.6

8.Лица, работещи без трудово правоотношение:

8.1 Родени преди 1 януари 1960 г. За
инвалид-
ност
поради
общо
заболя-
ване,за старост и за смърт
Възнаграж-
дението след намаляване с нормативно признатите разходи,
но не
повече от 2000 лв
за ДОО 22; за ЗО 6
22
 
6
за ДОО 8.8; за ЗО 2.4
8.8
 
2.4
за ДОО 13.2; за ЗО 3.6
13.2
 
3.6
8.2
Родени след 31 декември 1959г.
За
инвалид-
ност
поради
общо
заболя-
ване,за старост и за смърт
Възнаграж-
дението след намаляване с нормативно признатите разходи,
но не
повече от 2000 лв
за ДОО и ДЗПО 22; за ЗО 6
17
5 за УПФ
6
за ДОО и ДЗПО 8.8; за ЗО 2.4
6.8
2 за УПФ
2.4
за ДОО и ДЗПО 13.2; за ЗО 3.6
10.2
3 за УПФ
3.6
9.Членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията
9.1 Родени преди 1 януари 1960 г. Всички осигурени социални рискове без безрабо-
тица
Получено възнаграж-
дение
за ДОО
25.5 и
съответ-
ната
вноска
за ТЗПБ*;
за ЗО 6
25.5
 
6
за ДОО 10.2; за ЗО 2.4
10.2
 
2.4
за ДОО
15.3 и
съответ-
ната
вноска
за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
15.3
 
3.6
9.2
Родени след 31 декември 1959г.
Всички осигурени социални рискове без безрабо-
тица
Получено възнаграж-
дение
за ДОО
и ДЗПО
25.5 и
съответ-
ната
вноска
за ТЗПБ*;
за ЗО 6
20.5
5
6
за ДОО и ДЗПО 10.2; за ЗО 2.4
8.2
2 за УПФ
2.4
за ДОО
и ДЗПО
15.3 и
съответ-
ната
вноска
за ТЗПБ*;
за ЗО 3.6
12.3
3 за УПФ
3.6
10.Еднолични търговци; лица образували ЕООД; съдружници в търговски дружества; лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация и физ.лица, членове на неперсонифицирани дружества, съпругът/ата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба по време на задграничния мандат:
10.1. Осигурени за инвалидност поради общо заболяване,за старост и за смърт
10.1.1 Родени преди 1 януари 1960 г. За
инвалид-
ност
поради
общо
заболя-
ване,за старост и за смърт
Избран месечен доход от 240 до 2000 лв.
за ДОО 22; за ЗО 6
22
 
6
за ДОО 22; за ЗО 6
22
 
6
       
10.1.2
Родени след 31 декември 1959г.
За
инвалид-
ност
поради
общо
заболя-
ване,за старост и за смърт
Избран месечен доход от 240 до 2000 лв.
за ДОО и ДЗПО 22; за ЗО 6
17
5 за УПФ
6
за ДОО и ДЗПО 22; за ЗО 6
17
5 за УПФ
6
       
10.2.Осигирени за всички осигурени рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
10.2.1 Родени преди 1 януари 1960 г. За всички осигурени рискове, без ТЗПБ и безрабо-
тица
Избран месечен доход от 240 до 2000 лв.
за ДОО 25.5; за ЗО 6
25.5
 
6
за ДОО 25.5; за ЗО 6
25.5
 
6
       
10.2.2
Родени след 31 декември 1959г.
За всички осигурени рискове, без ТЗПБ и безрабо-
тица
Избран месечен доход от 240 до 2000 лв.
за ДОО и ДЗПО 25.5; за ЗО 6
20.5
5 за УПФ
6
за ДОО и ДЗПО 25.5; за ЗО 6
20.5
5 за УПФ
6
       
11.Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители
11.1.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване,за старост и за смърт
11.1.1 Родени преди 1 януари 1960 г. За
инвалид-
ност
поради
общо
заболя-
ване,за старост и за смърт
Избран месечен доход от 120 до 2000лв., а за лицата, извършващи само земеделска дейност - от 60 до 2000лв.
за ДОО 22; за ЗО 6
22
 
6
за ДОО 22; за ЗО 6
22
 
6
       
11.1.2
Родени след 31 декември 1959г.
За
инвалид-
ност
поради
общо
заболя-
ване,за старост и за смърт
Избран месечен доход от 120 до 2000лв., а за лицата, извършващи само земеделска дейност - от 60 до 2000лв.
за ДОО и ДЗПО 22; за ЗО 6
17
5 за УПФ
6
за ДОО и ДЗПО 22; за ЗО 6
17
5 за УПФ
6
       
11.2.Осигирени за всички осигурени рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
11.2.1 Родени преди 1 януари 1960 г. За всички осигурени рискове, без ТЗПБ и безрабо-
тица
Избран месечен доход от 120 до 2000лв., а за лицата, извършващи само земеделска дейност - от 60 до 2000лв.
за ДОО 25.5; за ЗО 6
25.5
 
6
за ДОО 25.5; за ЗО 6
25.5
 
6
       
11.2.2
Родени след 31 декември 1959г.
За всички осигурени рискове, без ТЗПБ и безрабо-
тица
Избран месечен доход от 120 до 2000лв., а за лицата, извършващи само земеделска дейност - от 60 до 2000лв.
за ДОО и ДЗПО 25.5; за ЗО 6
20.5
5 за УПФ
6
за ДОО и ДЗПО 25.5; за ЗО 6
20.5
5 за УПФ
6
       

Забележки:

1. Осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест е определена в размер от 0-4 до 1,1 на сто в Приложение № 2 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. съобразно икономическата дейност на осигурителя и е изцяло за негова сметка.

2. Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят съобразно категорията труд е размерите за фонд "Пенсии" / за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - 22 на сто; за лицата, родени след 31 декември 1959 г -17 на сто: за лицата, работещи при условията на I и II категория труд съответно - 25 на сто и 20 на сто за лицата, родени преди 31 декември 1959 г. за лицата, родени след 31 декември 1959 г ; за лицата по чл. 4, ал. 1, т.4 от Кодекса за социално осигуряване и за следователите по Закона за съдебната власт съответно 25 на сто и 20 на сто/ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален или професионален пенсионен фонд.

3. Вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" е в размер на 0,5 на сто върху изплатените брутни трудови възнаграждения, но върху не повече от 2 000 лв. и е изцяло за сметка на работодателя. Вноската се внася само от работодатели, за които се предвижда възможност за откриване на производство по несъстоятелност по Търговския закон или други закони. При вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" не се прилага минималния осигурителен доход определен със Закона за бюджета на ДОО за 2008 г.

4. За лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се внася здравноосигурителна вноска в размер на 3,6 на сто върху минимален осигурителен доход за самсоосигуряващите се лица .Вноската е за сметка на работодателя или самоосигуряващото се лице.

5. За лицата в неплатен отпуск, поради производствена необходимост, престой или за отглеждане на дете се внася здравноосигурителна вноска в размер на 6 на сто върху 120 лв. за всеки месец и е изцяло за сметка на работодателя. Когато неплатеният отпуск е по желание на лицето, вноската е за негова сметка.

Съкращения:

ДОО - държавно обществено осигуряване

ДЗПО - допълнително задължително пенсионно осигуряване

УПФ - универсален пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ПФ - професионален пенсионен гранд за допълнително задължително пенсионна осигуряване

УчПФ - учителски пенсионен фонд

ЗО - здравно осигуряване

ТЗПБ - трудова злополука и професионална болест

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР