Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Справочник

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Кодове за вид плащане в сила от 01.01.2008 г.

02 Feb 2008, видяна 15065 пъти
реклама
КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ за Републикански данъци; Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО); Здравноосигурителни вноски (към НЗОК); Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО); Вноски към фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС) и Вноски към учителски пенсионен фонд (УПФ)

КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ за Републикански данъци; Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО); Здравноосигурителни вноски (към НЗОК); Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО); Вноски към фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС) и Вноски към учителски пенсионен фонд (УПФ) в сила от 01.01.2008 г.

РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ

К о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н е
Код за вид плащане
Данък върху добавената стойност при сделки в страната
11
01
00
Акциз при сделки в страната
11
02
00
Корпоративен данък от нефинансови предприятия
11
04
01
Корпоративен данък от финансови институции
11
04
02
Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел
11
04
03
Корпоративен данък от застрахователни дружества
11
04
04
Възстановен ДДС от внос
11
08
22
Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения
11
12
12
Данък върху доходите на физически лица - ЕТ, граждански договори и др.
11
12
13
Окончателен годишен (патентен) данък (дължим към 31.12.2007г.)
11
12
14
Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37,ал.1, т.10-12 и чл.38, ал.5 от ЗДДФЛ
11
12
17
Окончателен данъкна местни и чуждестранни физически лица по  чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ
11
12
18
Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ
11
12
19
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица, които не са търговци
11
15
01
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия
11
15
02
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица 
11
15
03
Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица
11
15
04
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица
11
15
11
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни физически лица
11
15
13
Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал1 , т.1-9 от ЗДДФЛ
11
15
14
Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри
11
19
01
Окончателен данък по  ЗКПО върху хазартни съоръжения
11
19
02
Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО
11
19
03
Данък върху дейността от опериране на кораби
11
19
04
Данък върху представителните разходи по ЗКПО
11
20
01
Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставяни в натура (вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане)
11
20
02
Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО
11
20
03
Други данъци
11
34
00
Държавни такси
11
35
00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки
11
43
00
Приходи от дивидент за държавата
11
48
00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
11
49
00
Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване
11
50
00
Вноски от Булгаргаз
11
53
00
Приходи от концесии
11
57
00
Други неданъчни приходи
11
70
00

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ - / ФОНДОВЕ - “ПЕНСИИ”, “ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО”, ”ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ” И “БЕЗРАБОТИЦА”/

Наименование

За родените преди
1 януари 1960г.

За родените след
31 декември 1959г.

ПРИХОД
Вид плащане
Процент
Вид плащане
Процент
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите, за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, членовете на ЦИК по Закона за избор на президент и вицепрезидент на РБ  /от осигурители и осигурени лица/
550101
26.5
550131
21.5
Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА",  за работниците и служителите ТРЕТА категория труд,  внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за сметка на осигурителя 15,90% - за родените преди 1 януари 1960г. и 12,90% - за родените след 31 декември 1959г./  и вноски за сметка на осигурените лица 10,60% - за родените преди 1 януари 1960г. и 8,60% - за родените след 31 декември 1959г./, При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за работници и служители, и изпълнителите по договори за контрол и управление в търговските дружества, при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица/ 
550102
29.5
550132
24.5
Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ПЪРВА и ВТОРА категория труд, внасят с две отделни бюджетните платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за сметка на осигурителя 18,90% - за родените преди 1 януари 1960г. и 15,90% - за родените след 31 декември 1959г. и вноски за сметка на осигурените лица  10,60% - за родените преди 1 януари 1960г. и 8,60% - за родените след 31 декември 1959г.  При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство"  за работници и служители, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост и в подкрепа на майчинството /от осигурители и осигурени лица/ 
550127
25.5
550157
20.5
Осигурителни вноски за фонд"Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство"  за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/
550126
25.5
28.5
550156
20.5
23.5
Осигурителни вноски за фонд  "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за държавни служители ТРЕТА категория труд
550114
26.5
550144
21.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд
550105
29.5
550135
24.5
Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ТРЕТА категория труд  /от осигурители и осигурени лица/
550108
22
550138
17
Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ПЪРВА и ВТОРА категория труд  /от осигурители и осигурени лица/
550111
25
550141
20
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с нормативно признатите разходи, за работещите без трудови правоотношения, членове на ЦИК, РИК и СИК по Закона за избор на народни представители, членовете на РИК и СИК по Закона за избиране на президент и вицепрезидент на РБ, Закона за местните избори и по Закона за избиране на членове на Европейския парламент на Р. България  /от възложители и осигурени лица/
550110
22
550140
17
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” за  ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/ 
550116
22
550146
17
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя     
550112
22
550142
17
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя     
550124
25
550154
20
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител 
550117
22
550147
17
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)
550160
26.5
29.5
550160
21.5
24.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи 
550129
22
25
550159
17
20
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица,  осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
550401
25.5
550441
20.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица
550402
22
550442
17
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
550404
25.5
550444
20.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители
550405
22
550445
17
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за предходна година /вноските се превеждат по ЕГН/  
550406
За периода до 30.09.2007 г. –23 
За периода след 1.10. 2007 г. - 22
550436
За периода
до 30.09.2007г.
- 18
За периода след 1.10.
2007 г. - 17
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, завършили висше или полувисше образование, за времето на обучение 
550403
22
550403
22
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия 
550413
22
-
-
Осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест"  за лицата осигурени за трудова злополука и професионална болест от осигурители и за лицата, получаващи гарантирани вземания от ФГВРС
550149
0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1
550149
0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005г.
550104
21.75
550134
19.5
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г.
552801
-
552801
-
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г.
552830
-
552830
-
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски
552802
-
552802
-
Глоби, санкции и неустойки по наказателни постановления
552809
-
552809
-
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи, Този параграф се попълва само от пощенските станции, Не се попълва от осигурените лица
550118
-
550118
-
Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове
552899
-
552899
-
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ
552898
-
552898
-
Преводи по с/ки 8 5 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители
558888
-
558888
-

 

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Наименование
Вид плащане
Процент
ПРИХОДИ
Вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, членовете на ЦИК по Закона за избиране на президент и вицепрезидент на РБ
560101
3.6
Вноски от осигурени лица или от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск
560109
6
  • Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения 
560102
6
  • Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения, за времето, през което са в неплатен отпуск
  • Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони 
560103
6
  • Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони, за времето, през което са в неплатен отпуск
Вноски от осигурители  за работници и служители и от самоосигуряващи се лица, върху паричното обезщетение за временна неработоспособност и за отглеждане на дете / до 31.12.2006 г./. Вноски от осигурители за работници и служители и от самоосигуряващите се лица за периодите на временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете върху минималния осигурителен доход  за самоосигуряващите се лица / след -1.01.2007 г./
560104
3.6
Вноски от осигурители върху паричното обезщетение за временна неработоспособност, за работещи по служебни правоотношения и по правоотношения, възникнали на основание специални закони /до 31.12.2006 г. Вноски от осигурители за работници и служители и от самоосигуряващите се лица за периодите на временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете върху минималния осигурителен доход  за самоосигуряващите се лица /след -1.01.2007 г./
560105
6
Лични вноски от работници и служители, работещи по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията, лицата упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, както и членовете на ЦИК по Закона за избиране на президент и вицепрезидент на РБ
560200
2.4
Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване /облагане/ на доходите за предходна година /вноските се превеждат по ЕГН/  
560401
6
Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40,   ал. 1, т. 2 от ЗЗО 
560402
6
Вноски от възложители след намаляване с нормативно признатите разходи за лица, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите, членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, членове на ЦИК по Закона за избор на народни представители
560407
3.6
Вноски за членове на СИК и РИК по Закона за избор на народни представители  и по Закона за избиране на президент и вицепрезидент на РБ за  сметка на Републиканския бюджет
560408
6
Лични вноски след намаляване с нормативно признати разходи от лицата, работещи без трудови правоотношения; работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите, членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, членове на ЦИК по Закона за избор на народни представители
560406
2.4
Вноски от  лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО
560405
6
Вноски за  лица без доходи, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО
560701
6
Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 1 януари 2003 г.
560403
6
Вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)
560106
3.6
Лични вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)
560201
2.4
Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26 – годишна възраст, както и за останалите лицца по чл.40, ал.1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.20022 г. за периоди преди 1 януари 2003г.,както и за пълнолетни учащи се в частни училища
560703
6
Вноски  за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО          
За периоди преди 1 януари 2003 г.
560704
0.3
Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството
Начети и Лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК
562805
-
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК
562806
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления 
562815
-
Еднократно внесена сума  за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12/дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне 
562818
6
Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица
560800
-
Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани по ревизионни актове за начет
562899
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ
562898
-
Преводи по с/ки 8 6 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители
568888
-

 

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Наименование
Вид плащане
Процент
Приходи
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионнен фонд, работещи при условията на ПЪРВА категория труд
580120
12
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ВТОРА категория труд
580121
7
Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд  
580123
5
Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване (облагане на доходите) за предходна година /вноските се превеждат по ЕГН/
580124
5
Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в професионален фонд (Внасят се само от НОИ)
580128
12
7
Осигуритeлни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в универсален фонд (Внасят се само от НОИ)
580150
5
Начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване (облагане на доходите). Вноските се превеждат по ЕГН. 
582823
-
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд
582807
-
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд 
582808
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за професионален пенсионен фонд
582810
-
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за  универсален пенсионен фонд 
582812
-
Наказателни лихви  по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд 
582813
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления   за универсален пенсионен фонд
582811
-
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица.
580122
-
Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд  
582899
-
Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд  
582897
-
Глоби, санкций, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за професионалните пенсионни фондове
582898
-
Глоби, санкций, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за универсалните пенсионни фондове
582896
-
Преводи по с/ки 8 8 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители
588888
-

 

Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС)

Наименование
Вид плащане
Процент
ПРИХОДИ
Вноски от работодатели за работници и служители за ФГВРС
570910
0.5
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на фонд "ГВРС"
572820
-
Наказателни лихви по просрочени  вноски за фонд "ГВРС"
572821
-
 
572819
-
Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица
570118
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за фонд "ГВРС" , събрани от АДВ
572898
-
Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет
572899
-
Преводи по с/ки 8 7 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители
578888
-

 

Учителски пенсионен фонд

Наименование
Вид плащане
Процент
ПРИХОДИ
Осигурителни вноски от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни /40 часа/ 
591008
4.3
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на УПФ и събрани от ДОО
592803
-
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за УПФ
592804
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ 
592814
-
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица
590118
-
Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет
592899
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ събрани от АДВ
592898
-
Преводи по с/ки 8 9 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители
598888
-

 

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР