Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Наредби

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда издадена от МТСП в сила от 02.01.2003 г.

29 Feb 2008, видяна 6364 пъти
реклама
В сила от 02.01.2003 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., попр. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.25 от 24 Март 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2008г.

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 КТ или за промяна на правната му форма (приложение № 5).

(2) Изпращането се извършва чрез:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.) подаване в компетентната или във всяка една ТД на НАП;

2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.) Интернет с електронен подпис, когато работодателят има удостоверение за универсален електронен подпис или от изрично упълномощено лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис;

3. препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или чрез Интернет по предварително утвърден формат на записа. Уведомленията се изпращат с придружително писмо (приложение № 2), което в случаите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 3 е в два екземпляра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При едновременно изпращане на повече от пет уведомления - приложение № 1 или приложение № 5 за повече от пет лица, работодателите задължително ги подават на електронен носител или чрез Интернет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) За уведомленията, подавани на електронен носител, се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от НАП. Програмният продукт се предоставя чрез ТД на НАП или интернет страницата на НАП.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) В случаите, когато работодателят е упълномощил лице, което притежава универсален електронен подпис, да изпраща уведомления от негово име, в тридневен срок от упълномощаването се представя заявление съгласно приложение № 6.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При оттегляне на упълномощаването работодателят подава заявление съгласно приложение № 6 не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:

1. в тридневен срок от:

а) сключване на трудовия договор;

б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;

в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;

2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;

3. (нова - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., заличена - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ е различен от този на предишния работодател, в срок:

1. десет дни след обнародване в "Държавен вестник" на вписването за сливане, вливане, разделяне, отделяне или промяна на правната форма на търговските дружества;

2. десет дни след сключване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или концесия;

3. десет дни след фактическата промяна на работодателя за случаите извън т. 1 и 2.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) След получаване на уведомленията ТД на НАП издава справка (приложение № 3), която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Справката се заверява от длъжностно лице в ТД на НАП и се връчва на представител на работодателя или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, или по Интернет.

(2) Работодателят следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката по ал. 1.

(3) Работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Работодателят е длъжен да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на органите по приходите на Националната агенция за приходите.

Чл. 5.(Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Уведомлението (приложение № 1) съдържа:

1. данни за работодателя - единен идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ на осигурителя;

2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец);

3. данни за условията по трудовия договор:

а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;

б) номер на договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори;

в) дата на сключване;

г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;

д) размер на основното трудово възнаграждение;

е) длъжностно наименование;

ж) дата на прекратяване на договора;

4. други данни:

а) (изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.) код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), към която се отнася длъжността на лицето при изпращане на уведомлението;

б) наименование и код на икономическата дейност по Националната класификация на икономическите дейности (НКИД), в която е заето лицето при изпращане на уведомлението;

в) служебен код за лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, съгласно НКИД.

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Уведомлението (приложение № 5) съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) основание за промяната по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда или за промяна на правната форма;

2. единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ на предишния работодател;

3. единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ на новия работодател;

4. дата на промяна на работодателя;

5. данни за лицата, променили работодателя - трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец).

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а" и "в" се попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, буква "ж".

(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" се попълва ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя, ЕГН (ЛНЧ) на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение, датата на сключване на допълнителното споразумение и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и икономическата дейност, в която лицето е заето, съответно кодовете по НКПД и НКИД.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 2 се попълват ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛНЧ) на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор и датата на прекратяването му.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Уведомление (приложение № 1) се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в случаите, ако:

1. работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало;

2. уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението; уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността.

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато контролен орган на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" или орган по приходите на НАП при проверка констатират несъответствие между данните в завереното уведомление и условията по трудовия договор, работодателят е длъжен да коригира данните, като изпрати ново уведомление в седемдневен срок от установяване на несъответствието.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Работодателят може и по своя инициатива да коригира данните в заверените уведомления (приложение № 1), като изпрати ново уведомление.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Работодателят може да коригира данните в уведомлението (приложение № 5), като изпрати ново уведомление.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) В случаите по ал. 1 и 2 работодателят връчва на работника или служителя копие от заверените уведомления по реда на чл. 4.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Редът и начинът на взаимодействието между НАП и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" при контрола по изпълнение на настоящата наредба се определят в споразумение между тях.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Удостоверение за универсален електронен подпис" е документ, издаден съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

2. "Лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя" са лица, които функционално обслужват повече от една икономическа дейност на работодателя съгласно Националната класификация на икономическите дейности, когато той осъществява няколко икономически дейности.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) В срок до 30 април 2003 г. работодателят изпраща уведомления по чл. 1 за заварените към 2 януари 2003 г. сключени трудови договори.

(2) В уведомленията се попълват данните за трудовия договор по чл. 6, ал. 1, които са актуални към момента на изпращането на уведомлението.

(3) Уведомление се изпраща и за заварените към 2 януари 2003 г. трудови договори, но прекратени преди изпращането му.

§ 3. До 31 декември 2003 г. уведомленията по чл. 1 и § 2 могат да се подават по реда на чл. 1, ал. 2, т. 1 пред представител на ТП на НОИ и в съответните дирекции "Бюро по труда" към Агенцията по заетостта съгласно приложение № 4.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда и е съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и председателя на Националния статистически институт.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 2 януари 2003 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2004 Г.)

§ 11. Работодателите, при които са преминали работници и служители по реда на чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда от 2 януари 2003 г. до 15 октомври 2004 г., подават уведомления за тях до 31 януари 2005 г.

§ 12. Наредбата влиза в сила от 15 октомври 2004 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2003 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 25 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2006 Г.)

§ 15. (Предишен § 16, попр. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 17. (Предишен § 18, попр. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2006 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2008 Г.)

§ 2. При подаване на уведомленията по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда през 2008 г. се прилага НКИД - 2003 г.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР