Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-15-23 от 10.08.2007 г. на НАП

17 Mar 2008, видяна 2680 пъти
реклама
Прилагане на разпоредбите на ЗДДС във връзка с регистрацията и дерегистрацията на задължените лица

В отговор на запитване на Дирекция ОУИ - Пловдив, постъпило с писмо с вх. № 24-15-23 от 8.11.2007 г., по описа на ЦУ на НАП относно прилагането на ЗДДС във връзка с изискванията за регистрация и дерегистрация на лицата изразявам следното становище.

Трябва ли да се регистрира по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС лице, което към датата на подаване на заявлението за регистрация по ЗДДС не извършва независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, ако лицето е физическо лице, което не е вписано в търговския регистър като ЕТ, или е лице, което е вписано в търговския регистър (ЕТ или ЮЛ)?

В случай че физическото лице или търговецът не извършва независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, смятам, че тези лица попадат извън обхвата на прилагането на закона. Наред с това, доколкото при регистрация по избор на лицето законодателят не и поставил изискване за натрупване на определен минимален оборот от доставките, с оглед на което, за да се регистрира по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС едно лице, е достатъчно да отговаря на критериите по чл. 3 от ЗДДС за данъчнозадължено лице. След като няма изискване за минимален оборот, смятам че задълженото лице може да подаде заявление за регистрация по избор и преди да е извършило доставките.

Съгласно разпоредбата на чл. 100, ал. 4 от ЗДДС единствената хипотеза, при която органът по приходите може да откаже извършването на регистрация по избор, е ако лицето, подало заявлението по чл. 100 от ЗДДС, е лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация по този закон на основание чл. 176 от ЗДДС, до отпадане на основанието за отказ за регистрация или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация.

При определяне на облагаемия оборот по смисъла на чл. 96 от ЗДДС трябва ли да се изключват доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани в дейността на лицето, ако тези доставки са извършени през 2006 е.?

Разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС запазва принципа на задължителна регистрация на всяко ДЗЛ с облагаем оборот 50 хил. лв. или повече за последните 12 последователни месеца преди текущия.

Трябва да се отбележи, че доставките, които формират този оборот, са променени и според текста на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС в облагаемия оборот освен данъчните основи на облагаеми доставки (включително авансовите плащания) ще се включват и:

Доставките, облагаеми с нулева ставка (досега те се включваха само в оборота за доброволна регистрация).

Доставки на финансови и застрахователни услуги (досега те не се включваха в облагаемия оборот). Когато обаче тези доставки не са свързани с основната дейност на лицето (т. е. лицето не е кредитна институция или застрахователна компания), те няма да се включат в облагаемия оборот.

В облагаемия оборот няма да се включват доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани в дейността на лицето (чл. 96, ал. 3 от ЗДДС).

Във връзка с разпоредбата на чл. 101, ал. 7 от ЗДДС може ли да се издаде отказ за регистрация по подадено заявление за регистрация по чл. 97, 98 или 99, или лицето задължително се регистрира? Как се процедира, ако при подаване на заявлението лицето погрешно е посочило като основание за регистрация чл. 97, 98 или 99 от ЗДДС?

Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 7 от ЗДДС регистрацията по чл. 97, 98 и 99 се извършва от органа по приходите в тридневен срок от подаване на заявлението за регистрация. Законодателят е предвидил, че регистрацията се извършва „независимо от ал. 5 и 6" - т. е. без да се извършва проверка на основанието за регистрация. С оглед на това органът по приходите, освен в случаите на чл. 100, ал. 4 от ЗДДС и чл. 176 от ЗДДС, не може да откаже извършването на регистрация по избор на някое от основанията, посочени в чл. 97, 98 или 99 от ЗДДС.

При установяване на грешка в основанието, посочено за регистрация, задълженото лице може по реда на чл. 104, ал. 1 от ДОПК да направи промени в данните, свързани с основанието за регистрация. В ЗДДС липсва изрична уредба как следва да се процедира при погрешно посочено основание за регистрация по смисъла на чл. 101, ал. 4 от ЗДДС, по-точно - как да се коригира такава грешка от страна на субекта, който е посочил погрешно основание за регистрация по ЗДДС. По аналогия на закона (analogia legis) - в случая ДОПК - текстовете за корекции на данъчни декларации би могло да се използват в хода на коригирането на данните, свързани с регистрационното основание.

Трябва да се има предвид, че корекциите на регистрационното основание постфактум могат да създадат правна несигурност относно данъчния статут на регистрираното лице във връзка със специалния режим за регистрация по ЗДДС при ВОП.

Как се процедира, ако лице, което е регистрирано на някое от основанията, посочени в чл. 97, 98 или 99 от ЗДДС, не осъществи доставката, за която е регистрирано, и подаде заявление за регистрация по ЗДДС?

Разпоредбите на ЗДДС не поставят изискване лицата, регистрирани по реда на някое от основанията, посочени в чл. 97, 98 или 99 от ЗДДС, да са извършили доставките, за които са поискали регистрация към момента на издаване на удостоверението за регистрация. С оглед на това органите по приходите трябва да регистрират лицата, подали заявление за регистрация по някое от посочените основания. Регистрацията се прекратява в случай, че са налице основанията по чл. 108, ал. 1 или 2 от ЗДДС.

При прилагане на разпоредбите на чл. 107, т. 3 от ЗДДС се прекратява регистрацията по ЗДДС само на ЕТ, или се прекратява изобщо регистрацията по ЗДДС на физическото лице? Как се процедира, ако при заличаването на ЕТ за лицето са налице основанията за задължителна регистрация по ЗДДС? При определянето на облагаемия оборот трябва ли да се включва и облагаемият оборот, реализиран от ЕТ преди заличаването му от Търговския регистър?

Отговор на така поставените въпроси се съдържат в Указание с изх. № 24-00-23 от 4.IV.2007 г. на изпълнителния директор на НАП и в становището на изпълнителния директор на НАП с изх. № 20-00-708 от 5.VI.2007 г., касаещо издаването на идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС на физически лица, а така също и в текстовете на §1 от ДР на Правилника за прилагане на ЗДДС (изм., ДВ, бр. 3 от 12.1.2007 г.)

Във връзка с §1, ал. 4 и 5 от ППЗДДС при заличаване на ЕТ какъв акт ще се издава от органа по приходите, който извършва проверката по чл. 109, ал. 4 от ЗДДС?

В ЗДДС липсва изрична разпоредба, която да определя вида на акта, който се издава при извършване на проверка за установяване на наличие или липса на основанията за прекратяване на регистрацията на лицата. С оглед на това констатирането на това обстоятелство трябва да се избърши с протокол, съставен по реда на чл. 50, ал. 1 от ДОПК.

На основание чл. 77, ал. 2 от ППЗДДС при подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС лицето трябва да приложи протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 и удостоверенията по чл. 104 от ЗДДС. Ако проверката по чл. 109 от ЗДДС приключи с отказ за дерегистрация, как се процедира с подаденото удостоверение по чл. 104 от ЗДДС?

Правните последици от отказа по чл. 109, ал. 5 от ЗДДС да се избърши прекратяване на регистрация на лицето са свързани със запазване на статута му на регистрирано лице за целите на ЗДДС. С оглед на това обстоятелство удостоверението по чл. 104 от ЗДДС продължава да бъде актуално и органът по приходите трябва да го върне на лицето, едновременно с връчване на отказа по чл. 109, ал. 5 от ЗДДС.

Подаденият протокол-опис за начисляване на данък от чл. 111 от ЗДДС може да не е актуален към датата на дерегистрация по ЗДДС. Трябва ли да се подава нов протокол-опис и ако да - в какъв срок?

С последното изменение на ППЗДДС (ДВ, бр. 16/2007 г.) в чл. 77, ал. 2 е отменена т. 4, която изискваше към заявлението за дерегистрация да се приложи протокол-опис за начисляване данък по чл. 111 от закона. Законът не поставя изискване данните в подадения протокол-опис за начисляване да са актуални към датата на дерегистрация по ЗДДС. В чл. 77, ал. 4 от ППЗДДС е посочен моментът, в който трябва да се подаде. Подаването на протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от закона по образец (приложение № 9 от ППЗДДС) се извършва заедно със справка-декларацията за последния данъчен период.

При подадено заявление на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, ако се установи, че за задълженото лице са налице основания за задължителна регистрация по реда на чл. 96 от ЗДДС, трябва ли да се издаде отказ за регистрация по чл. 100 от ЗДДС, или трябва да се издаде акт за регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС?

Според разпоредбата на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС регистрацията по избор на лицето изключва наличието на основания за задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. В случаите, когато лицето е подало заявление за регистрация по избор и органът по приходите установи, че са налице условията за задължителна регистрация, следва по своя инициатива да издаде акт за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС.

Изпълнителен директор на НАП:
(п) М. Мургина

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР