Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Наредби

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система интрастат

18 Mar 2008, видяна 3747 пъти
реклама
В сила от 01.01.2008 г. Издадена от Министерство на финансите Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г.

Глава първа.
ПРЕДМЕТ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията на работа и реда за прилагане на системата Интрастат.

Глава втора.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. (1) Вътрешнообщностните пристигания или изпращания на стоки, обект на система Интрастат, се смятат за осъществени, когато в своето движение от изпращача към получателя стоките пресичат националната граница на Република България.

(2) Интрастат операторите декларират всички вътрешнообщностни изпращания или пристигания на стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ (митническа декларация) независимо от това дали са осъществени съответно към или от лица, регистрирани или не за целите на ДДС в страната, където са установени, или в други държави членки.

Чл. 3. Компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите е териториалната дирекция, в която Интрастат операторът е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност.

Чл. 4. (1) Интрастат декларациите се изготвят във формата на електронни документи и се подават по електронен път през Интернет сайта на Националната агенция за приходите, подписани с универсален електронен подпис.

(2) В случаите и по съответния ред, предвидени в тази наредба, Интрастат декларациите се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в електронен вид, записани върху технически носител, който дава възможност да бъдат възпроизвеждани.

Чл. 5. Органите на Националната агенция за приходите изискват от Интрастат оператора да представи допълнително документи и данни при възникнала необходимост от доказване на достоверността на декларираните по система Интрастат данни. В искането се посочват причините, начинът, срокът и мястото за представяне на документите и данните.

Чл. 6. (1) Предоставянето на данни по система Интрастат може да се осъществява само от регистрирани в Националната агенция за приходите Интрастат оператори за един или двата търговски потока изпращания или пристигания.

(2) Интрастат оператор или упълномощено от него лице могат да осъществяват подаване на регистрационни формуляри или Интрастат декларации по електронен път с универсален електронен подпис само след регистрация пред Националната агенция за приходите за такова подаване през Интернет сайта на агенцията.

Чл. 7. Издаваните от Националната агенция за приходите документи се изпращат на Интрастат операторите или упълномощените от тях лица чрез електронно съобщение, подписано с универсален електронен подпис, по факс или по пощата по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Глава трета.
РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 8. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър на Интрастат операторите и упълномощените от тях лица.

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа данните по чл. 81, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и данни за:

1. вид на задължението - годишно или текущо, за деклариране по система Интрастат и годината и потока, за който се отнася;

2. първи референтен период при текущо задължение, за всеки поток поотделно;

3. обем вътрешнообщностна търговия, определящ наличие на основание за възникване на задължение за деклариране по система Интрастат, за всеки поток поотделно;

4. обем вътрешнообщностна търговия за месеците от началото на годината до първия референтен период при възникване на текущо задължение, за всеки поток поотделно;

5. обем вътрешнообщностна търговия, определящ наличие на основание за възникване на задължение за деклариране на статистическа стойност в Интрастат декларациите, за всеки поток поотделно;

6. осъществяване от лицето на обработка на стоки по договор ("ишлеме");

7. електронен адрес на Интрастат оператора за изпращане на съобщения от Националната агенция за приходите по електронен път;

8. наличие на основание за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по смисъла на наредбата по чл. 1, ал. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;

9. наличие на уведомление за неосъществяване на Интрастат транзакции по смисъла на чл. 21, ал. 1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;

10. упълномощено лице - наименование/име и единен идентификационен код - БУЛСТАТ или единен граждански номер/личен номер на чужденец;

11. изпълнение на задълженията на Интрастат оператора поотделно за всеки поток за всеки месец.

Чл. 9. Годишният обем на вътрешнообщностна търговия със стоки за дадена календарна година за всеки поток поотделно представлява сумата от стойностите на всички търговски транзакции по този поток през съответната година, въведени в електронния дневник съгласно чл. 17 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

Чл. 10. (1) Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток за дадена година възниква, когато годишният обем на вътрешнообщностната търговия със стоки за този търговски поток за предходната година, определен по реда на чл. 9, надхвърли съответния праг за дадената година съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

(2) Текущо задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток през дадена година възниква, когато лицето не е имало възникнало годишно задължение и в рамките на годината обемът вътрешнообщностна търговия със стоки за даден търговски поток, определен по реда на чл. 9, надхвърли съответния праг за дадената година съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

(3) Годишно или текущо задължение за деклариране в Интрастат декларациите на статистическата стойност на стоките поотделно за всеки търговски поток за или през дадена година възниква съответно по реда на ал. 1 или ал. 2, когато обемът вътрешнообщностна търговия със стоки за даден поток, определен по реда на чл. 9, надхвърли съответния праг за дадената година съгласно чл. 18, ал. 3 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

Чл. 11. (1) Националната агенция за приходите уведомява Интрастат операторите за възникнали задължения по системата Интрастат.

(2) Уведомлението по ал. 1 се изпраща чрез електронно съобщение, подписано с универсален електронен подпис, по факс или по пощата.

Чл. 12. (1) Интрастат операторите за всеки търговски поток поотделно преди подаване на първа Интрастат декларация подават регистрационен формуляр след констатиране на възникналото задължение или след получаване на уведомлението по чл. 11.

(2) Подаването на формуляра по ал. 1 става по електронен път с универсален електронен подпис през Интернет сайта на Националната агенция за приходите или в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, когато са налице обстоятелствата по чл. 19, ал.1, непозволяващи подаването на формуляра по електронен път.

(3) Регистрационен формуляр не се подава когато към момента на възникване на ново годишно задължение по даден търговски поток лицето е регистриран Интрастат оператор за същия поток.

Чл. 13. (1) В регистрационния формуляр по чл. 12, ал. 1 Интрастат операторът декларира данните по чл. 8, ал. 2, точки от 1 до 9.

(2) Промяна на данни в приет регистрационен формуляр се извършва с подаване на нов.

Чл. 14. (1) Всяко лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, което извършва вътрешнообщностна търговия със стоки, обект на деклариране по системата Интрастат, може да подаде регистрационен формуляр за регистрация по системата Интрастат поотделно за всеки търговски поток, без да са налице обстоятелствата по чл. 10, ал. 1 или 2.

(2) В случаите по ал. 1 за първи референтен период се смята месецът, в който операторът е подал регистрационен формуляр по система Интрастат.

(3) След регистрацията по ал. 1 лицето има всички нормативно регламентирани задължения по системата Интрастат и подлежи на санкциониране за тяхното неспазване.

Чл. 15. (1) Заличаване (дерегистрация) от регистъра на Интрастат операторите се извършва от органите на Националната агенция за приходите в следните случаи:

1. при заличаване на лицето от търговския регистър по данни от Агенцията за вписванията;

2. при дерегистрация на лицето от регистъра на задължените лица по Закона за данък върху добавената стойност;

3. след изтичане на срока за деклариране по система Интрастат през дадена календарна година по силата на съществуващо годишно или текущо задължение в случай, че на лицето не е възникнало ново годишно задължение.

(2) В случаите по ал. 1 дерегистрацията се извършва служебно от органите на Националната агенция за приходите.

(3) Интрастат оператор може да подаде искане за дерегистрация от регистъра на задължените лица в следните случаи:

1. когато прехвърли дейността по вътрешнообщностната търговия със стоки, която е осъществявал, към друго лице, което извършва вписване в регистъра на Интрастат операторите; в този случай първи референтен период за новорегистрираното лице е месецът, следващ последния референтен период, валиден за отписаното лице съгласно ал. 5;

2. когато на базата на извършени корекции за минали периоди обемът на вътрешнообщностна търговия със стоки към момента на регистрация спадне под праговете за деклариране; в този случай дерегистрацията се извършва смятано към датата на подаване на искането.

(4) В случаите по ал. 3 служител на Националната агенция за приходите проверява основателността на искането и при наличие на такава в 7-дневен срок извършва действието по заличаване на Интрастат оператора и уведомява лицето за това или уведомява лицето за обстоятелствата за отказ на дерегистрация.

(5) В случаите на дерегистрация за последен референтен период се смята месецът, в който са настъпили обстоятелствата по ал. 1 или лицето е подало искането по ал. 3.

Глава четвърта.
ПОДАВАНЕ НА ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ, ДОКУМЕНТИ И ДАННИ

Чл. 16. (1) Националната агенция за приходите изготвя образци на Интрастат декларации и други документи по прилагане на система Интрастат и указания за тяхното попълване.

(2) Документите по ал. 1 за следващата година се публикуват до 30 ноември на текущата година на Интернет сайта на агенцията.

Чл. 17. (1) Интрастат декларациите съдържат идентификационни и търговски данни.

(2) Идентификационни данни на Интрастат декларацията са, както следва:

1. типът на декларацията - месечна или коригираща;

2. търговският поток, за който се отнасят данните - за вътрешнообщностни пристигания или изпращания;

3. името/наименованието (фирмата) на Интрастат оператора;

4. единният идентификационен код (ЕИК), определен от Агенцията по вписванията, или единен идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единен граждански номер или личен номер на чужденец на Интрастат оператора;

5. единният идентификационен код (ЕИК), определен от Агенцията по вписванията, или единен идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единен граждански номер или личен номер на чужденец на упълномощеното лице;

6. референтният период - година и месец;

7. общият брой на записите с търговски данни;

8. общата стойност на декларираните пристигания/изпращания в декларацията;

9. общата статистическа стойност на декларираните пристигания/изпращания в декларацията, когато тази стойност се декларира;

10. името и телефонът на лицето, съставило декларацията.

(3) Търговски данни за вътрешнообщностната търговия със стоки, въведени в електронния дневник за съответния поток, са, както следва:

1. задължителни данни по смисъла на чл. 9, ал. 1 от Регламент 638/2004, а именно:

а) идентификационен номер на Интрастат оператора;

б) референтен период;

в) поток (пристигания / изпращания);

г) код на стоките;

д) партнираща държава-членка;

е) стойност на стоките;

ж) количество на стоките;

з) вид на транзакцията;

2. допълнителни данни по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Регламент 638/2004, определени и обнародвани в "Държавен вестник" със заповед на председателя на Националния статистически институт съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

Чл. 18. (1) Стойност и статистическа стойност на стоките се представят с цяло положително число в левове, а нетно тегло - в килограми и грамове.

(2) Когато Интрастат операторът не е задължен да декларира статистическа стойност на стоките, полето от записа се оставя празно. Наличието на стойност в него се игнорира от информационната система и се индикира в протокола от приемането на декларацията, без да се смята за грешка.

Чл. 19. (1) Подаването по смисъла на чл. 20, ал. 2 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки на Интрастат декларации в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите се извършва в следните случаи:

1. закъсняло издаване на електронен подпис на Интрастат оператор или упълномощено от него лице;

2. технически проблеми в офиси или служби на Интрастат операторите, където се изготвя или изпраща Интрастат декларацията;

3. технически проблеми в местна телекомуникационна инфраструктура, създаваща невъзможност за достъп до Интернет сайта на Националната агенция за приходите;

4. претовареност на входа на Интернет сайта на Националната агенция за приходите за приемане на Интрастат декларации;

5. несъвместимост между техническите и софтуерните средства на Интрастат оператора или упълномощеното лице и тези, използвани в Националната агенция за приходите;

6. други обстоятелства, водещи до техническа невъзможност за подаване на Интрастат декларации по електронен път с електронен подпис.

(2) В случаите по ал.1 на техническа невъзможност от страна на Интрастат оператора или упълномощеното лице към техническия носител се представя писмо по образец до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, съдържащо идентификационните данни по чл.17, ал. 2, т. от 1 до 9 за подаваната декларация, както и описание на причината за възникналата техническа невъзможност и очаквания срок за нейното отстраняване. Обстоятелствата за техническата невъзможност се въвеждат в информационната система на Националната агенция за приходите.

(3) В случаите на подаване на Интрастат декларации в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за дата на изпълнение на задължението се счита датата на регистрация на представената декларация в дирекцията.

(4) В случаите на техническа невъзможност от страна на Националната агенция за приходите същата своевременно информира Интрастат операторите чрез своя Интернет сайт или чрез компетентните териториални дирекции за възникналите обстоятелства и дава указания за алтернативни действия от тяхна страна.

Чл. 20. (1) Не се приема Интрастат декларация, когато:

1. ЕИК на лицето, за което се подава декларацията, е неверен или лицето не е регистриран Интрастат оператор за дадения поток;

2. не е възможно възпроизвеждането на декларацията от техническия носител или записите не отговарят на изисквания формат;

3. има различия между данните в електронния формат на декларацията и обобщените данни в писмото по чл. 19, ал. 2, когато декларацията се подава в компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите;

4. декларацията не е надлежно подписана с универсален електронен подпис;

5. в декларацията не е посочен референтен период или е посочен недопустим такъв, за който се отнасят данните;

6. декларацията не съответства на типа (месечна или коригираща), който трябва да бъде представен;

7. декларацията не се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в случаите по чл. 19, ал. 1;

8. не е представено писмо по образец в случаите по чл. 19, ал. 1.

(2) Освен в случаите по ал. 1 коригираща декларация не се приема, когато запис в нея, обозначен за промяна или анулиране, не съществува в съответната приета декларация с грешки и несъответствия, обект на коригиране.

Чл. 21. (1) При приемане или отказ от приемане на Интрастат декларация, подадена по електронен път или в компетентната териториална дирекция, автоматично се извършва генериране на протокол, съдържащ според случая:

1. номер и дата;

2. идентификационни данни на Интрастат оператора, за който се отнася декларацията;

3. резултат от процеса на подаване/приемане - отказ от приемане и причина съгласно чл. 20, приемане с грешки или несъответствия, приемане без грешки или несъответствия;

4. информация за констатираните обстоятелства при приета декларация, включително:

а) обща стойност на декларираните стоки;

б) обща статистическа стойност на декларираните стоки;

в) общ брой записи, в т.ч. без и с грешки и несъответствия;

г) открити грешки след верификация или несъответствия след валидация на декларираните данни;

5. име на служител на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в случаите на подаване на декларация по реда на чл. 19, ал. 1;

6. указания за последващи стъпки от страна на Интрастат оператора и съответни санкции при тяхното неизпълнение.

(2) При подаване по електронен път протоколът се изпраща на подателя с електронно съобщение, а при подаване в компетентната териториална дирекция на НАП протоколът се връчва на подателя или изпраща на Интрастат оператора по пощата заедно с техническия носител.

Чл. 22. Когато трябва да се отстранят грешки и несъответствия в подадена месечна декларация, Интрастат операторът подава нова такава, включваща всички записи за осъществените през референтния период вътрешнообщностни транзакции в последния им актуален вид на данните към момента на изготвяне на декларацията.

Чл. 23. (1) Когато трябва да се променят, допълнят или анулират данни или записи във вече приета месечна или коригираща декларация без грешки и несъответствия или да се отстранят грешки и несъответствия в подадена коригираща декларация, Интрастат операторът изготвя и подава коригираща декларация, в която:

1. за корекция/промяна на данни във вече подаден запис се създава двойка от записи, от които първият съдържа пълния набор от данни в подадения запис и нов запис, съдържащ данните, които трябва да бъдат коригирани/променени;

2. за допълване на запис във вече приета декларация се създава нов запис, съдържащ всички подлежащи на деклариране данни;

3. за анулиране на запис във вече приета декларация се създава запис, съдържащ всички елементи от данни на записа, подлежащ на анулиране.

(2) В случаите по ал.1 всеки от създаваните в коригиращата декларация записи носи индикация за предназначението му и начина на обработка при приемане на декларацията.

Чл. 24. (1) Изготвяне и подаване на коригиращи декларации се извършва от Интрастат оператора:

1. в случаите, когато са възникнали нови обстоятелства, обект на система Интрастат;

2. за отстраняване на грешки и несъответствия в приета коригираща декларация;

3. по искане от Националната агенция за приходите - в случаите, когато на базата на допълнително представени от Интрастат оператора документи са констатирани различни обстоятелства от декларираните за съответния референтен период;

4. по искане от Националния статистически институт - в случаите, когато при последваща валидация се наложи уточняване на декларираните данни.

(2) Изготвяне и подаване на коригиращи декларации от информационната система на НАП се извършва служебно в случаите, когато служител на Националната агенция за приходите извършва корекции на данни, декларирани от Интрастат оператор, съгласно чл. 25, ал. 3 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

(3) В случаите по ал. 1, т. 3 служител на Националната агенция за приходите уведомява по реда на чл.11, ал. 2 Интрастат оператора за наличието на основание за подаване на коригиращи декларации.

(4) В случаите по ал. 1, т. 4 уведомлението от Националния статистически институт се изпраща на Интрастат оператора с копие до Националната агенция за приходите.

(5) В уведомленията по ал. 3 и 4 се указват референтните периоди, за които Интрастат операторът трябва да представи коригираща декларация.

Чл. 25. Документите и данните, изисквани от Националната агенция за приходите от операторите в случаите на чл. 24, ал. 2 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, се представят по електронна поща, подписани с универсален електронен подпис, или на хартиен носител съгласно указанието, дадено в искането.

Чл. 26. Националната агенция за приходите и Националният статистически институт могат да изискват от Интрастат оператори подаването на коригиращи декларации или други документи и данни за период не по-дълъг от 12 минали референтни периода.

Чл. 27. Интрастат операторът прилага процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по смисъла на наредбата по чл. 1, ал. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки след разрешение от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или упълномощено от него лице. За целта до започване на движението на стоките Интрастат операторът подава в Централно управление на Националната агенция за приходите искане на хартиен носител с приложени заверени копия на договорите с превод на български език за доставка на промишленото предприятие или компонентните части.

Чл. 28. Уведомлението за неосъществяване на Интрастат транзакции по смисъла на чл. 21, ал. 1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки не може да включва минали референтни периоди и се подава по електронен път през Интернет сайта на Националната агенция за приходите като електронен документ, подписан с универсален електронен подпис, или в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на хартиен носител, в случаите по чл. 19, ал. 1.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки и отменя Наредба № Н-13 от 2006 г. за прилагане на системата Интрастат.

§ 2. Контролът по прилагането на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР