Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Оповестяване в баланса

08 Apr 2008, видяна 5422 пъти
реклама
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Финанси и право" Бойка Брезоева, д.е.с, посочва съдържанието на баланса при изготвянето на финансови отчети

Предприятието може да представи в баланса активите и пасивите, класифицирани на текущи и нетекущи или на дълготрайни (дългосрочни) и краткотрайни (краткосрочни).

Класифицирането на активите и пасивите, разграничени на текущи и нетекущи, е подходящо, ако предприятието доставя стоки или услуги в рамките на ясно определен оперативен цикъл.

Текущи активи - актив се класифицира като текущ, когато е налице поне едно от следните условия:

1. Очаква се активът да бъде реализиран или е държан с цел продажба или употреба в нормалния оперативен цикъл на предприятието;

2. Активът е държан предимно с търговска цел;

3. Очаква се активът да бъде реализиран в срок от 12 месеца от датата на баланса;

4. Активът е под формата на пари или парични еквиваленти, за които няма ограничение за употреба.

Всички останали активи се класифицират като нетекущи активи.

Текущи пасиви - пасив се класифицира като текущ, когато е спазено поне едно от следните изисквания:

1. Очаква се пасивът да бъде уреден в рамките на нормалния оперативен цикъл на предприятието;

2. Пасивът се държи предимно с цел търгуване;

3. Пасивът следва да се уреди 6 рамките на 12 месеца от датата на баланса;

4. Предприятието няма безусловно право да отсрочва уреждането на пасива за период най-малко дванадесет месеца от датата на баланса.

Всички други пасиви се класифицират като нетекущи пасиви.

Минимален брой статии в баланса:

а) имоти, машини и съоръжения;

б) инвестиционни имоти:

в) нематериални активи;

г) финансови активи (с изключение на сумите, посочени в д), з) и и);

д) инвестиции, отчетени по метода на собствения капитал;

е) биологични активи;

ж) материални запаси;

з) търговски и други вземания;

и) пари и парични еквиваленти;

й) търговски и други задължения;

к) провизии;

л) финансови пасиви (с изключение на сумите, посочени в букви й) и к);

м) пасиви и активи за текущи данъци според изискванията на МСС 12 Данъци върху дохода;

н) отсрочени данъчни пасиви и отсрочени данъчни активи, според изискванията на МСС 12;

о) малцинствено участие, представено в рамките на собствения капитал;

п) регистриран капитал и резерви, отнасящ се за притежателите на собствения капитал на предприятието майка.

Според преработения МСС 1, на лицевата страна на баланса се посочват още и следните статии:

а) сумата на активите, класифицирани като държани за продажба, и активи, включени в групи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба, в съответствие с МСФО 5, държани за продажба, и преустановени дейности; и

б) пасиви, включени в групи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР