Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Осигуряване

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Здравноосигурителните вноски на самоосигуряващите се лица през 2008 г.

29 Apr 2008, видяна 13011 пъти
реклама
Сумата, която самоосигуряващите се лица трябва да заплащат за здравно осигуряване през 2008 г. е увеличена в сравнение с тази през 2007 г. Увеличението е следствие от нарастналия размер на месечните осигурителни доходи за самоосигуряващите се лица определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за 2008 г., пише в Дневник Вержиния Заркова, експерт в НОИ.
Съгласно чл. 8 от ЗБДОО размерите на осигурителните доходи за самоосигуряващите се са както следва:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 240 лв.;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 120 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 60 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

Размерът на здравноосигурителната вноска определен в закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и през тази година е непроменен и е 6 на сто.

Нормативното основание въз основа на което самоосигуряващите се лица провеждат здравното осигуряване е чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.

Едноличните търговци, физическите лица, образували ЕООД, съдружниците в търговски дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

През 2008 г. тези от тях избрали да внасят авансовите си здравноосигурителни вноски върху минималния месечен осигурителен доход от 240 лв. ежемесечно дължат по 14,40 лв. Максималната здравноосигурителна вноска, за тези избрали да внасят авансовите си вноски върху 2000 лв. е в размер е 120 лв.

Самоосигуряващите се лица дължат здравноосигурителни вноски , и годишно върху доходите от дейността си съгласно справката към данъчната декларация при определянето на окончателния размер на здравноосигурителния си доход. В окончателния размер на здравноосигурителния си доход те включват и доходите, реализирани по граждански правоотношения извън дейността за която са регистррирани като самоосигуряващи се. Определянето на окончателния размер на здравноосигурителния си доход за 2008 г. самоосигуряващите се ще направят едновременно с подаването на годишните си данъчни декларации в началота на 2009 г.

Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители се осигуряват върху осигурителните доходи, определени с Кодекса за социално осигуряване. "Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители" по смисъла на §1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред. В обхвата на така определените регистрирани земеделски производители се включват и едноличните търговци, извършващи само и едниствено земеделска дейност и регистрирани по съответния ред като земеделски производители. Минималната здлавноосигурителна вноса на земеделските производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност през 2008 г. е в размер 3,60 лв. месечно. Минималната здлавноосигурителна вноска на земеделските производители и тютюнопроизводители, които извършват и други дейности – например работят по трудови правоотношения, през 2008 г. е в размер на 7,20.

Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи единствено непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.

Всички самоосигуряващи се лица трябва да внасят здравноосигурителните си вноски до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят по набирателните сметки в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите. В преводните документи, с които самоосигуряващите се внасят здравноосигурителните вноски се вписва код за вид плащане 560402 от единната бюджетна класификация.

Ежемесечно самоосигуряващите се лица трябва да подават данни за внесените си здравноосигурителни вноски едновременно с данните за внесените си вноски за държавното обществено осигуряване. Редът по който се извършва това е регламентиран в НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от наредбата данните за ежмесечните вноски самоосигуряващите се подават не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.


Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР