Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-00-303 от 10.07.2002 г. на ГДД

21 Nov 2003 03:39ч, видяна 1368 пъти
реклама
Относно: Прихващане на данъчни задължения от недължимо платени данъчни вземания
В отговор на въпросите, които поставяте във Вашето писмо, постъпило под горния номер в ГДД, Ви уведомяваме за следното:

 

С изменението и допълнението към текст на чл. 156, ал. 1 от ДПК, изр. второ (ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., в сила от 30.04.2002 г.), изискуеми данъчни задължения и санкции се прихващат от недължимо платени данъчни вземания, такси, както и от суми, подлежащи на възстановяване на друго основание от данъчния орган и след образуване на производство по принудително изпълнение.

В случай че спрямо данъчнозадължено лице е открито производство по несъстоятелност, установяването и предявяването на публичните вземания се осъществява съгласно чл. 17 от ДКП. При постъпило уведомление по чл. 20, ал. 4 от ДКП данъчният орган може да започне данъчна ревизия на длъжника. Установените задължения се предявяват от Агенцията за държавни вземания, която представлява държавата в производство по несъстоятелност, когато тя е кредитор с публични вземания (чл. 85, ал. 1, т. З от ЗСДВ, поел. изм. и доп. ДВ, бр. 46 от 2002 г.). В производството по несъстоятелност данъчната администрация се явява в качеството на публичен взискател за дължимите й от длъжника данъчни вземания. Вземанията, установени с влязъл в сила акт, се включват незабавно от синдика в списъка на приетите вземания, като същите не могат да бъдат оспорени по реда на част четвърта от ТЗ (чл. 17, ал. 5 от ДКП).

В контекста на изложеното и като се има предвид, че процедурата по прихващане, приспадане и възстановяване на данъка по ЗДДС е специална и се осъществява при наличието на точно определени в закона предпоставки (чл. 77, ал. 1 и 2), действията по прихващане спрямо длъжника в открито производство по несъстоятелност се извършват от данъчния орган при спазване на процедурата по ЗДДС и реда по ДКП (чл. 112).

В тази връзка, ако от данъчния орган бъде извършено прихващане на данъка за възстановяване със задължения на данъчния субект по ДРА, предявен в производство по несъстоятелност, ДАПВ се връчва на синдика. Екземпляр от него се изпраща служебно и своевременно на дирекция „Търговска несъстоятелност" при Агенцията за държавни вземания с оглед предявяването им в производството по несъстоятелност (чл. 22, ал. 2 от Инструкцията за осъществяване на взаимодействие между ДА и АДВ) и за отразяване на промяната в размера на данъчното задължение.

По същия начин се процедира и в случаите, когато се извършва прихващане на данъка за възстановяване със задължения на данъчния субект по образувани от данъчните органи изпълнителни дела, които са предадени по реда на ДКП за събиране от публичните изпълнители при АДВ. Екземпляр от ДАПВ се изпраща на дирекция „Публични изпълнители" при съответната РД (ТП) на АДВ за отразяване на промяната в размера на данъчното задължение.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР