Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 96-МФ-590 от 2.09.2002 г. на ГДД

21 Nov 2003 04:44ч, видяна 1366 пъти
реклама
Относно: Възникване на облагаем обект с данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци
В отговор на поставените въпроси Ви уведомяваме:

1. По силата на чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ облагаеми с данък върху имоти са разположените на територията на страната сгради, дворни места, парцели и застроените земеделски и горски земи за действително застроената площ и прилежащия й терен.

При учредяване на право на строеж до окончателната реализация на правото във вид на завършена сграда или на сграда, която не е окончателно завършена, но е започнало използването й, не възниква облагаем обект по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ (аргумент от чл. 15, ал. 1 от ЗМДТ). Не се дължи и такса за битови отпадъци.

2. Със създаването на новата ал. 4 на чл. 67 от ЗМДТ (обн., ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя винаги пропорционално върху данъчната оценка на имота, включително в случаите, в които се заплаща в зависимост от количеството на битовите отпадъци.

За 2002 г. таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия се заплаща в съответствие с решение № 40 от 30.10.2000 г. на СОС, отнасящо се до 2001 г., тъй като не е прието ново решение в тази му част.

Императивността на разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗМДТ изисква при изчисляване на дължимата за 2002 г. за определен имот такса за битови отпадъци в зависимост от количеството на отпадъците към сумата от декларираните по реда на чл. 65 от ЗМДТ брой и вид съдове за отпадъци да се прибави сумата от таксата за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, изчислена пропорционално върху отчетната стойност на имота (за нежилищни имоти) в съответствие с определения от общинския съвет размер (промил).

3. При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчнозадължените лица уведомяват за това териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 14, ал. 1 (чл. 16, ал. 1 от ЗМДТ).

При пълно унищожаване на сгради задължението за заплащане на данъка се прекратява от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната (чл. 16, ал. 2 от ЗМДТ).

До възникването на нов облагаем обект по смисъла на чл. 15, ал. 1 от ЗМДТ данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се заплащат само за терена (парцела).

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР