Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-34-351 от 31.01.2008 г. на НАП

24 May 2008, видяна 3701 пъти
реклама
Данъчно третиране на социални разходи по ЗКПО

По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-531/ 19.06.2007 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:

Фактическа обстановка: В запитването е описано, че съгласно подписан колективен трудов договор „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, осигурява:

1. краткотраен отдих на всички работници и служители;

2. санаториално и рехабилитационно лечение на всички нуждаещи се поради заболяване работници и служители. Уточнява, че на лицата, ползващи изброените бази за отдих и лечение се издава фактура на името на ..Лукойл Нефтохим Бургас" АД. Конкретизира обаче, че същите лица ..получават в брой точно определен размер от стойността по фактурата, съгласно утвърдени от ръководството на дружеството вътрешни правила".

Поставени въпроси: разходите третират ли са като социални разходи по реда на § 1, т.34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО или следва да се отчитат като доход на физическите лица по реда на ЗДДФЛ.

С данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, когато са предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол /наети лица/ - чл.204, т.2 от ЗКПО. Т. 34 на § 1 от ДР на ЗКПО, определя понятието ..социални разходи, предоставени в натура" по смисъла на този закон: ..Социални разходи, предоставени в натура'" са отчетените като разходи социални придобивки по чл.294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл.293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношение под каквото и да е форма по отношение на получените социални придобивки".

Съгласно чл.205 от ЗКПО социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

В конкретният описан по-горе случай, част от социалните разходи се предоставят под формата на натура, а останалата част под формата на парични средства - изплаща им се в брой определен размер от стойността на фактурата, издадена на „Лукойл Нефтохим Бургас'' АД. Частично предоставените под формата на парични средства социални разходи, не покриват същността на функциите на подобен тип разходи, а имат характер на нормален доход за физическите лица, подобен на доход от трудово възнаграждение или възнаграждение по договор за управление и контрол. Между работодателя или възложителя и лицата, получили социалните придобивки, възникват парични взаимоотношения под формата на частично предоставяне на парични средства и следователно в тази част социалните разходи няма да се тренират като предоставени в натура по реда на чл.204. т.2 от ЗКПО и ще подлежат на облагане ка/го доход на физическото лице по реда и при условияга на ЗДДФЛ (чл.205 от ЗКПО).

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР