Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-32-327 от 31.01.2008 г. на НАП

24 May 2008, видяна 3044 пъти
реклама
Данъчно третиране дейността на кооперация обявена в ликвидация

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" гр. Велико Търново и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология" на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-327/08.11.2007 г.), Ви уведомявам следното:

Според изложеното в него ТПК „Мебел" - гр. Троян преустановява дейността си на 31.12.2006 г. С Решение № 299/19.03.2007 г. на Ловешкия окръжен съд е вписано прекратяване и обявяване в ликвидация на ТПК „Мебел" - гр. Троян. След 01.01.2007 г., съгласно сключен предварителен договор от 06.12.2006 г. с „Калинел" ООД гр. Троян, започва дейност новообразуваното дружество „Мебел Троян" ООД - гр. Троян. ТПК „Мебел" - гр. Троян продава на фирма „Мебел Троян" ООД - гр. Троян описаните в предварителния договор активи: земи, сгради, машини, съоръжения, стопански инвентар, моторни превозни средства, суровини, материали, резервни части, незавършено производство, готова продукция, материални активи водени задбалансово и нематериални активи. Във връзка с това е поставен въпросът след като кооперацията няма печалба от производствена дейност следва ли по ЗКПО да преобразува счетоводния финансов резултат от продажбата на активи и да внася корпоративен данък ?

При така изложената фактическа обстановка съобразявайки относимата нормативна уредба на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:

Съгласно чл. 158 от ЗКПО, при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на този закон и при спазване изискванията на тази глава, като включително подава следващите се финансови отчети, които се изготвят и представят съгласно счетоводното законодателство.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на този закон при съобразяването със счетоводния принцип за действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност - в противен случай при изготвянето на финансовите отчети следва да се приложи ликвидационна или друга подобна счетоводна база.

Безспорно е, че за целите на счетоводната отчетност предприятията, обявени в ликвидация не се считат за действащи предприятия и през периода на ликвидацията следва да прилагат ликвидационна или друга счетоводна база в съответствие с изискванията на СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, но по отношение на данъчното облагане по реда на ЗКПО тези предприятия се приемат за действащи предприятия и следва да изпълняват данъчните си задължения по общия ред на закона, т. е не са налице основания за изключване на печалби и доходи от определени сделки от масата на облагаемата печалба.

В случая ТПК „Мебел" - гр. Троян следва да включи при формиране на финансовия си резултат, който подлежи на облагане по ЗКПО, получените приходи и извършените разходи през този период, реализирани от всички сделки без оглед на това дали са от сделки във връзка с ликвидацията или от извършени текущи стопански сделки. Следователно, когато предприятието е обявено в ликвидация и извършва продажба на имуществото, то трябва да се облага и за резултата от дейността по ликвидацията.

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР