Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-32-86 от 31.01.2008 г. на НАП

27 May 2008, видяна 2650 пъти
реклама
Данъчното третиране на разходи за наем на земеделска земя по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 01.01.2007г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО .........,

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" гр. Велико Търново и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология" на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-86/05.03.2007 г.), Ви уведомявам следното:

Видно от изложеното в запитването, основната дейност на „ХАВИ" ЕООД е земеделско производство, като за целта същото е регистрирано като земеделски производител в Областна дирекция „Земеделие и гори". Дружеството е сключило договори за наем със собственици на земеделска земя за срок от 1 година. Същите не са с нотариална заверка и са подадени и регистрирани в общинските служби „Земеделие и гори" по местонахождение на имотите. Поставен е въпросът ще бъдат ли данъчно признати като разходи за външни услуги разходите по договорите за наем, сключени за срок от 1 година със собствениците на земеделска земя?

При така изложената фактическа обстановка съобразявайки относимата нормативна уредба на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:

Съгласно чл.10, ал.1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.

По силата на чл. 4, ал.З от ЗСч предприятията осъществяват счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

В тази връзка при заплащане на наема за ползваната земеделска земя от дружеството на всяко от физическите лица собственици на земята, следва да се извърши надлежно документиране на стопанската операция с първичен счетоводен документ и разходен касов ордер /РКО/. При наличието на договор, първичен документ за разхода и РКО са налице основанията за отчитане на разходите за наем като разходи за външни услуги. В случай, че не са спазени изискванията на чл.10, ал.1 от ЗКПО счетоводните разходи, които не са документално обосновани не следва да бъдат признати за данъчни цели на основание чл.26, т.2 от същия закон.

Освен горното на основание чл.77, ал.1 от ЗКПО разходите, отчетени в нарушение на счетоводното законодателство, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Следователно за да бъде признат разходът за данъчни цели, следва да бъдат спазени изискванията на Закона за счетоводство и приложимите счетоводни стандарти /НСФОМСП или МСФО/.

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР